Corona har försvårat vardagen för klienter som behöver personlig assistans

Coronaepidemin har orsakat problem i genomförandet av personlig assistans och andra tjänster som stöder vardagen för personer med funktionsvariation. Tillgången till assistenter och deras frånvaro på grund av att de insjuknat eller försatts i karantän har exempelvis upplevts som en utmaning under coronatiden.

Personlig assistans har en betydande roll då det gäller att stöda möjligheterna för en person med grav funktionsnedsättning till ett smidigt och självständigt liv, vilket innebär att problem i tillgången till assistans väsentligt kan försvåra klienternas förmåga att klara de dagliga sysslorna. Cirka 27 000 personer i vårt land omfattas av personlig assistans.

Det har blivit svårare att få personlig assistans under coronatiden

I THL:s enkät vid årsskiftet 2020–2021 gavs bland annat följande svar (fritt översatta från finska):

”Det har varit svårt och ibland omöjligt att få tag på en vikarie för assistenten.”

”Assistenterna har ofta bytts ut, eftersom de av olika orsaker varit sjuklediga oftare.”

En del av dem som svarade på enkäten vågade inte alls anlita en assistent, medan andra assistenter inte tilläts komma på arbete.

”Jag vågar inte använda en assistent så ofta som jag skulle behöva, eftersom jag är rädd för smitta.”

”Assistentens besök vid enheten är begränsade.”

En del uppgav att de fått för lite personlig assistans i förhållande till sina behov under coronatiden.

”Undvikandet av kontakter har lett till att den personliga assistansen har begränsats och timantalet minskat oberoende av hjälpbehovet.”

Viktiga tjänster för personer med funktionsvariation minskades

Deltagarna i enkäten upplevde i synnerhet att tillgången till fysioterapitjänster var otillräcklig under epidemin. Fysioterapi är en viktig tjänst för upprätthållande av funktionsförmågan för många personer med funktionsnedsättning och otillräcklig tillgång till fysioterapi kan försämra funktionsförmågan. En eventuell försämring av funktionsförmågan kan på längre sikt öka servicebehovet.

”Under coronaläget på våren minskade fysioterapin, vilket inverkade försämrande på funktions¬förmågan och konditionen”

”Det att bassängterapin och fysioterapin avslutades var en katastrof, eftersom det kraftigt försämrade konditionen”

Minskningen av tjänsterna för arbete, arbete med stöd och dagverksamhet och otillräcklig tillgång till dem under coronatiden framgick också av svaren. Då dagverksamheten eller arbete och arbete med stöd minskas eller avbryts kan detta försämra delaktigheten och gemenskapen för personer med funktionsnedsättning. Det är också uppenbart att de vardagliga stimulanserna minskar.

De sociala kontakterna minskade väsentligt

Färre sociala kontakter och ökad ensamhet lyftes fram i enkätsvaren. För många av dem som svarade på enkäten minskade besöken på fritidsaktiviteter och den tid som tillbringades med närstående och vänner på grund av epidemin. Vardagen hade i huvudsak inskränkts till endast obligatoriska besök.

”Umgänget mellan människor och det sociala livet har minskat till ett minimum och jag saknar det.”

Även om coronatiden har begränsat det sociala umgänget, har konsekvenserna inte inverkat på det normala för alla. Några berättade att coronarestriktionerna och -rekommendationerna inte hade haft någon betydande inverkan på deras liv.

”Det har varit intressant att märka att även andra människor under coronatiden tvingas leva lite på samma sätt som en person med grav funktionsnedsättning lever hela tiden.”

En del av hobby- och frivilligverksamheten sköttes via distansförbindelser. En del berättade att de uppfunnit nya ersättande hobbyer i stället för de inställda.

”Föreningen med anknytning till den egna sjukdomen har varit mycket aktiv och började mycket snabbt erbjuda distansverksamhet. Den har varit ett stort stöd som hållit modet uppe.”

”Distanstjänsterna har bidragit till en god hälsa och gjort vardagen mycket lättare. Det är också möjligt att delta i fritidsaktiviteter på distans som jag inte tidigare kunde delta i, eftersom jag inte kände mig tillräckligt stark.”

Coronaviruset väckte rädsla och oro

Enligt enkäten var det vanligt med oro för att själv eller för att en anhörig skulle bli smittad med corona. Rädslan för smitta försvårade många människors vardag och en del valde att helt och hållet stanna hemma på våren 2020.

”Det gick flera veckor på våren då jag inte ens vågade gå ut på en promenad.”

”Jag har inte vågat träffa mina närstående. Jag har endast gjort obligatoriska besök utanför hemmet.”

”Det känns ångestfyllt för hur samvetsgrann jag än är och följer anvisningarna är jag i sista hand helt utlämnad åt arbetstagarna i den här situationen.”

Välbefinnandet ansågs ha försämrats under coronatiden

Coronaepidemins inverkan på välbefinnandet syntes bland annat i att humöret, livskvaliteten och hälsotillståndet försämrades. Svaren återspeglade också ångestkänslor och ökad psykisk belastning.

”Jag blev helt deprimerad när allt ställdes in i mars.”

”En karantänliknande isolering har varit tung och förbrukat psykiska resurser.”

”Det här är en mycket belastande och psykiskt ångestfylld tid.”

Det lönar sig att utveckla god praxis i händelse av motsvarande undantagssituationer

Det är viktigt att identifiera de utmaningar som coronaepidemin medför för tjänsterna, så att service-strukturen samt ordnandet och genomförandet av tjänster kan utvecklas i händelse av motsvarande situationer.

Utöver utmaningar och problem är det viktigt att hitta fungerande lösningar som visat sig fungera bra. Exempelvis har hobby- och frivilligverksamhet som ordnats via distansförbindelser kunnat vara en betydande resursfaktor under undantagsförhållandena.

Situationen för personer med funktionsvariation under coronatiden bör fortfarande granskas ur olika synvinklar i syfte att forma den helhetsbild som behövs för att utveckla fungerande lösningar. I fortsättningen är THL med och utreder god praxis för undantagsförhållanden i kommunerna och verksamhetsenheterna. Utöver att göra utredningar och kartlägga information är det i första hand viktigt att främja spridningen av information till beslutsfattare och andra instanser som är en del av servicesystemet för personer med funktionsvariation.

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället.

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer:

Upplevelser av personer med funktionsnedsättning under coronaepidemin – enkät för personer som får personlig assistans

Studien i korthet 24/2021: Upplevelser av personer med funktionsnedsättning under coronaepidemin – resultat för personer som får personlig assistans. Tillgänglig på webben.