Kunskap ger hälsa och välfärd

I bloggen delar experter med sig av personliga synpunkter på aktuella ämnen. THL:s ståndpunkt framförs av institutets ledning.

Uusimmat

Institutionsboende för barn med funktionsnedsättning borde kunna upphöra redan nu

Ett barn med funktionsnedsättning bör få bo tillsammans med sin egen familj och i gemenskap på samma sätt som andra barn. I barndomen skapas bestående människorelationer och en grund för tillväxt och utveckling. Ett barn med funktionsnedsättning är alltid i första hand ett barn.

I Finland bor barn med funktionsnedsättning dock fortfarande på institutioner. År 2022 bodde 127 barn med intellektuell funktionsnedsättning långvarigt på institution. Dessutom överförs barn som bor på institutioner till statistiken över...

Lue lisää Institutionsboende för barn med funktionsnedsättning borde kunna upphöra redan nu

Ordnandet av service för personer med funktionsnedsättning i välfärdsområdena är fortfarande under utveckling

Efter att vi nu har levt mer än nio månader i välfärdsområdena vet vi redan ett och annat om hur verksamheten har kommit igång i områdena. Syftet med servicen för personer med funktionsnedsättning, vilket även bör vara dess kärna, är att möjliggöra och säkerställa deltagande för personer med funktionsnedsättning samt att undanröja hinder för jämlikhet.

Rättigheterna för personer med funktionsnedsättning har beaktats på olika sätt i välfärdsområdena

På grundval av de olika dokument som styr välfärdsområdenas...

Lue lisää Ordnandet av service för personer med funktionsnedsättning i välfärdsområdena är fortfarande under utveckling

Det är alltid aktuellt med beredskap för undantags- och krissituationer

Beredskap för undantags- och krissituationer är alltid aktuellt och särskilt viktigt med tanke på jämlikheten och delaktigheten för personer i sårbar ställning. Beredskapen handlar om ett framåtsiktande tänkande och planering för att säkerställa att verksamheten fortsätter så störningsfritt som möjligt, även i olika undantags- och krissituationer.

Projektet ”Möjligheter för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer – Framtiden skapas utifrån erfarenheterna av covid-19”, som avslutades i juli,...

Lue lisää Det är alltid aktuellt med beredskap för undantags- och krissituationer

Personalen inom det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning behöver förutom individuellt klientarbete även tid för samhälleligt förändringsarbete

I och med förändringarna i samhället har vår värld blivit mer individcentrerad. Denna trend syns också i det sociala arbetet. Ännu för några år sedan sågs klienten som föremål för förändringsarbete, vård och omsorg. Så småningom har klientens roll blivit allt mer aktiv och i bästa fall också mer jämlik som aktör och utvecklare av tjänsterna. Man strävar efter att skräddarsy tjänsterna så att de blir mer individuella och klienten har en synligare roll...

Lue lisää Personalen inom det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning behöver förutom individuellt klientarbete även tid för samhälleligt förändringsarbete

Bostäder och boendetjänster ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva sitt eget unika liv – eller?

Boende och tjänster med anknytning till boende är ett viktigt ämne att diskutera, eftersom de utgör en väsentlig del av ett gott liv. Begreppet boende kan knytas an till begreppet livskvalitet. En fungerande bostad, boendemiljö och tillräckliga tjänster är också viktiga för att säkerställa en god livskvalitet för personer med funktionsnedsättning.

Från institutioner till vanliga bostäder

År 2010 fattade statsrådet ett principbeslut om ett program för ordnande av boende och anslutande tjänster för personer med intellektuell...

Lue lisää Bostäder och boendetjänster ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva sitt eget unika liv – eller?

Ibruktagandet av koder för sällsynta sjukdomar inom hälso- och sjukvården är ett stort kliv mot bättre vård och forskning

Sällsynta sjukdomar är ett nytt begrepp inom medicin. Uppvaknandet på EU-nivå med avseende på de utmaningar som sällsynta sjukdomar medförde började i början av 2000-talet. De sällsynta sjukdomarna fick sin europeiska definition - en sjukdom som drabbar högst en av tvåtusen personer. Man började också utveckla det europeiska kunskapsunderlaget och databasen Orphanet för sällsynta sjukdomar.

Sällsynta sjukdomar är en grupp på över 7 000 olika sjukdomar med endast en gemensam nämnare att de är sällsynta.

Antalet...

Lue lisää Ibruktagandet av koder för sällsynta sjukdomar inom hälso- och sjukvården är ett stort kliv mot bättre vård och forskning

Ett respektfullt bemötande är det första steget mot delaktighet i servicen för personer med funktionsnedsättning

Klientens delaktighet beaktas inte alltid i tillräcklig mån i serviceprocesserna för personer med funktionsnedsättning. Det finns olika verktyg och arbetsmetoder som stöder delaktigheten, men dessa tillämpas inte nödvändigtvis alltid. Detta framgick av två enkäter inom ramen för utredningen Service för personer med funktionsnedsättning 2022, som utgår från anordnarens synvinkel (utredningen publiceras i maj 2023). Enkäterna riktades till kommunerna och samkommunerna samt personalen inom det sociala arbetet med personer med funktionsnedsättning.

Rätten att delta i behandlingen...

Lue lisää Ett respektfullt bemötande är det första steget mot delaktighet i servicen för personer med funktionsnedsättning

Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen

Våren 2022 genomförde vi en enkät för att ta reda på vilka erfarenheter och lärdomar som de anställda inom funktionshinderservicen har från coronaepidemin. Enkäten är en av de få utredningar där man har vänt sig till de anställda.

Varför ville vi veta vad just den här yrkesgruppen hade för erfarenheter? COVID-19-epidemin innebar en helt ny situation som skakade om den normala vardagen även inom funktionshinderservicen. Anställda inom funktionshinderservicen gör ett viktigt arbete för de mänskliga...

Lue lisää Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen

Tillräckligt stöd för lärande och välbefinnande ska säkerställas för unga med funktionsnedsättning

Lukuaika6 min

Coronatiden ändrade på vardagen i skolorna på många sätt. Övergången till distansundervisning och minskningen av elevvårdstjänsterna påverkade undervisnings- och elevvårdspersonalens möjligheter att stöda elevernas välbefinnande och lärande. Särskilt förebyggande arbete förblev ogjort.

Att bli utan den hjälp och det stöd som behövs kan leda till att läranderesultaten och välbefinnandet försämras.

Under coronatiden blev unga med funktionsnedsättning oftare än andra unga utan det stöd för lärande och välbefinnande de behövde av undervisnings- och elevvårdspersonalen. Oftast blev unga...

Lue lisää Tillräckligt stöd för lärande och välbefinnande ska säkerställas för unga med funktionsnedsättning

Inom funktionshinderservicen måste man säkerställa att klienterna inte behöver vara rädda för att servicen ska avbrytas vid årsskiftet

Servicen för personer med funktionsnedsättning befinner sig mitt i en tid av förändring och osäkerhet. Den nya lagen om funktionshinderservice behandlas fortfarande i riksdagen när detta blogginlägg skrivs och det verkar som om riksdagen inte hinner behandla lagförslaget så att lagen träder i kraft vid årsskiftet. Även det att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 medför en ny verksamhetsmiljö för servicen för personer med funktionsnedsättning.

Vid årsskiftet upphör specialomsorgsdistrikten när funktionerna överförs till välfärdsområdena. Därför har...

Lue lisää Inom funktionshinderservicen måste man säkerställa att klienterna inte behöver vara rädda för att servicen ska avbrytas vid årsskiftet