Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Sosiaaliturvan väliaikaiset korotukset helpottavat nyt monen toimeentuloa, mutta pudotus ensi vuoteen on sitäkin karumpi

Viime syksynä hinnat nousivat ennätystahtia ja Marinin hallituksessa mietittiin kuumeisesti, millä keinoilla isojen sähkölaskujen ja muiden kulujen aiheuttamaa taloudellista taakkaa ja pienituloisten ahdinkoa voisi lievittää.

Yhdeksi keinoksi valikoitui etuuksien väliaikaiset korotukset, jotka kohdennettiin erityisesti lapsiperheisiin. Työttömyysturvan ja opintorahan lapsikorotuksia kasvatettiin. Lasten toimeentulotuen tasoa ja lapsilisän yksinhuoltajakorotusta nostettiin. Samantyyppinen muutos oli myös joulukuussa maksettu ylimääräinen lapsilisä. Osana samaa pakettia myös lääkkeiden vuosiomavastuu jäädytettiin väliaikaisesti vuoden 2022 tasolle, tarkoituksenaan tukea sairastavien taloudellista tilannetta.

Väliaikaisia korotuksia perusteltiin hintojen nousun...

Lue lisää Sosiaaliturvan väliaikaiset korotukset helpottavat nyt monen toimeentuloa, mutta pudotus ensi vuoteen on sitäkin karumpi

Nuorten kokemukset otettava tosissaan, jos nuorten palveluista halutaan saavutettavat

Lukuaika4 min

Sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteydessä puhutaan paljon palvelujen saavutettavuudesta. Jotta saavutettavuutta voitaisiin parantaa, on katse käännettävä erityisesti niihin, joille palvelut ovat saavuttamattomia.

Kouluterveyskyselyn tulokset tuovat esiin eroja nuorten välillä kouluterveydenhuollon palveluiden saavutettavuudessa. Esimerkiksi eri vähemmistöryhmiin kuuluvat nuoret uskaltavat kertoa terveystarkastuksessa asioistaan rehellisesti pääosin harvemmin verrattuna kaikkiin nuoriin. Myös sukupuolten välillä on isoja eroja. Pojat uskaltavat kertoa asioistaan ammattilaiselle selvästi tyttöjä useammin.

8.–9. -luokkalainen uskaltaa kertoa terveystarkastuksessa asioistaan rehellisesti Kouluterveyskyselyssä 2021, %.

Kouluterveyskyselyn tulokset herättävät pohtimaan, kenen tarpeeseen nykyinen...

Lue lisää Nuorten kokemukset otettava tosissaan, jos nuorten palveluista halutaan saavutettavat

Ihmiskaupan uhreilla on oikeus käyttää sote-palveluja, vaikka heistä ei olisi hyötyä rikoksen torjunnalle

Lukuaika3 min

Ihmiskaupan vastaisessa työssä korostuu rikosten ilmitulon ja torjunnan edistäminen. Ihmiskaupan kohteeksi joutuneilla yksilöillä nähdään olevan tärkeä rooli tavoitteiden toteutumisessa.

Ihmiskaupan vastaisen työn kokonaisuudessa tuntuu ajoittain unohtuvan, että Suomen perustuslakiin perustuva oikeus saada apua koskee kaikkia. Avun saamisen kytkeminen muihin tavoitteisiin ei ole yksilöiden perusoikeuksien kannalta ongelmatonta, vaikka tavoitteet itsessään ajaisivatkin positiivista yhteiskunnallista kehitystä.

Sote-palvelujen saaminen on itseisarvo

THL osallistui edellisen hallituskauden aikana aktiivisesti suomalaisen ihmiskaupan vastaisen työn kehittämiseen. Työ aloitettiin toteuttamalla laajaan asiantuntija-aineistoon perustuva selvitys ihmiskaupan uhrien...

Lue lisää Ihmiskaupan uhreilla on oikeus käyttää sote-palveluja, vaikka heistä ei olisi hyötyä rikoksen torjunnalle

Ilman yhdenvertaisuutta ei ole osallisuutta – moninaisuuden ymmärtäminen on tärkeä osa ammattilaisten työtä

Nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten osaamisessa on moninaisuuteen liittyen paikoin puutteita, jotka voivat olla esteenä esimerkiksi sateenkaarinuoren kohtaamiselle ja nuoren kokemuksen ymmärtämiselle. Suomessa ei ole luotu yleisiä linjauksia tai käytäntöjä yhdenvertaiseen kohtaamiseen, vaikka ammattilaiset pitävät tärkeänä, että sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus tulee huomioiduiksi eri palveluissa.

Usein ammattilaisilla ei myöskään ole riittävästi tietoa siitä, mikä merkitys seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuulumisella voi nuoren elämän kannalta olla. Lisäksi luonteva puheeksi ottaminen voidaan kokea haastavaksi. Sukupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen...

Lue lisää Ilman yhdenvertaisuutta ei ole osallisuutta – moninaisuuden ymmärtäminen on tärkeä osa ammattilaisten työtä

Osatyökykyiset eivät työllisty vain kehittämällä yksilöön kohdistuvia palveluja, muutoksia tarvitaan myös sosiaaliturvaan ja työmarkkinoille

Lukuaika4 min

Osatyökykyisten työllistymisen edistäminen on teema, jota tuleva hallitus ei pysty tai edes halua ohittaa. Väestön ikääntyminen, työvoimapula ja työllisyysasteen nostaminen edellyttävät työ- ja toimintakykyyn panostamista ja olemassa olevan työvoimapotentiaalin mahdollisimman kattavaa käyttöönottoa. Osatyökykyisten työttömien työllistymisen on todettu tuottavan yhteiskunnallista nettohyötyä.

Työkykyohjelmassa kehitettiin palveluja, joilla osatyökykyisten työllistymistä voidaan edistää

Työkykyohjelman (2019–2023) tavoitteena oli purkaa osatyökykyisten työllistymisen esteitä. Sosiaali- ja terveysministeriön hankkeissa kehitettiin ja otettiin käyttöön työkyvyn tuen palveluja sote-keskuksissa sekä laatukriteereihin perustuvaa tuetun työllistymisen työhönvalmennusta sosiaalihuollossa. Kohderyhmänä...

Lue lisää Osatyökykyiset eivät työllisty vain kehittämällä yksilöön kohdistuvia palveluja, muutoksia tarvitaan myös sosiaaliturvaan ja työmarkkinoille

Asunto ja asumisen palvelut mahdollistavat oman näköisen elämän myös vammaisille ihmisille – vai mahdollistavatko?

Asumisesta ja siihen liittyvistä palveluista on tärkeää keskustella, koska ne ovat oleellinen osa hyvää elämää. Asumisen käsitteen voidaankin nähdä lähestyvän elämisen käsitettä. Toimiva asunto, asuinympäristö ja elämiseen liittyvät riittävät palvelut ovat myös vammaisille henkilöille hyvän elämisen edellytysten varmistamista.

Laitoksista kohti tavallista asumista

Valtioneuvosto teki vuonna 2010 periaatepäätöksen ohjelmasta kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi ja laitosten purkamiseksi. Samanaikaisesti oli tarkoitus varmistaa myös muidenkin ryhmien asumispalvelujen tasoa ja laatua.

Toukokuussa 2023 julkaistu Vammaisuus 2022 -selvitys kuvaa vammaispalvelujen...

Lue lisää Asunto ja asumisen palvelut mahdollistavat oman näköisen elämän myös vammaisille ihmisille – vai mahdollistavatko?

Ihmisten välinen integraatio on palveluintegraation voima

Lukuaika5 min

Haemme palveluintegraation ja uudistusten kautta toimivuutta palvelujärjestelmäämme. Tiedämme, että integraatioon liittyy mahdollisuuksien ohella myös haasteita, kuten tiedonkäsittely tai vaikkapa tarvittaviin palveluihin pääsyn erirytmisyys ja resurssipula. Vähemmän on kuitenkin noussut esiin se, kuinka ihmiset, jotka palveluita työssään järjestävät ja tarjoavat, saadaan integroitumaan yhteisen asian äärelle keskellä moninaisia ja tunteita herättäviä muutoksia.

Palveluintegraatio ei ole kasvotonta tai yksilöiden välisestä arkisesta työnteosta irrallista. Se ei tapahdu itsestään. Palveluintegraatio mahdollistuu suurimmalla potentiaalillaan ammattilaisten keskinäisessä tekemisessä ja vuorovaikutuksessa.

Muutokset vaikuttavat yhteiseen...

Lue lisää Ihmisten välinen integraatio on palveluintegraation voima

Raskaana olevan päihteitä käyttävän palveluissa on huomioitava myös puolison rooli

Raskaana olevan päihteiden käyttö on sikiölle iso riski. Toisen vanhemman päihteiden käyttö ja rooli kokonaisuudessa on myös merkityksellinen, eikä sitä oteta nykyisessä palvelujärjestelmässämme tarpeeksi huomioon.

Laki on hyvin yksiselitteinen siinä, että koko perhe tulee huomioida yksilön päihteettömyyden hoidossa. Monissa raskausajan palveluissa puoliso ei kuitenkaan voi olla asiakas. Hän voi olla mukana vastaanotoilla, mutta vain asiakkaan tiedot kirjataan. Toisen vanhemman päihteiden käytöstä ei ehkä tiedetä mitään.

Puolison rooli: koho vai paino?

Yksi tulevan toisen vanhemman keskeisistä rooleista raskausaikana...

Lue lisää Raskaana olevan päihteitä käyttävän palveluissa on huomioitava myös puolison rooli

Alueellinen toimintasuunnitelma tukee lähisuhdeväkivallan ehkäisyä hyvinvointialueilla

Lukuaika5 min

Suunnitelmallinen ja monialainen yhteistyö on avainasemassa lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä. Sitä varten tarvitaan strategista suunnittelua ja toimivat koordinaatiorakenteet hyvinvointialueilla. Lähisuhde- ja perheväkivallan vastaisen työn linjaukset ja tavoitteet tulee sisällyttää alueen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmiin ja niiden etenemistä seurata alueen hyvinvointikertomuksissa. 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn poikkihallinnollinen työryhmä laatii tarkemman toimintasuunnitelman väkivallan ehkäisylle hyvinvointialueella ja vastaa sen toimeenpanosta, seurannasta sekä tulosten raportoinnista sidosryhmille. Lisäksi sen vastuulla on ylläpitää alueellista tilannekuvaa väkivallan ehkäisyyn liittyen. Alueen väestörakenne ja muut erityispiirteet on tärkeä huomioida näissä...

Lue lisää Alueellinen toimintasuunnitelma tukee lähisuhdeväkivallan ehkäisyä hyvinvointialueilla

Oppilaan runsaat koulupoissaolot huutavat opiskeluhuoltopalveluja yhteistyöhön

Jokainen lapsi ja nuori on joskus poissa koulusta. Tarkkaa kansallista tietoa koulupoissaolojen määrästä ei ole saatavilla, mutta tuntumana on niiden lisääntyminen ajan myötä. Poissaolot eivät jakaudu tasaisesti kaikille, vaan osalle oppilaista poissaoloja kertyy niin paljon, että kouluun palaaminen on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Poissaoloihin on puututtava pikaisesti

Varhainen puuttuminen on tärkeää. Jo 5–10 % poissaolot voivat vaatia opettajalta asiaan paneutumista ja yli 20 % poissaolot tarvitsevat aina perusteellista monialaista selvittelyä poissaolojen juurisyistä ja yksilöllisen tuen rakentamista.

Ensimmäisen...

Lue lisää Oppilaan runsaat koulupoissaolot huutavat opiskeluhuoltopalveluja yhteistyöhön