Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Pelastaako älykello suomalaiset nuoret huumekuolemilta?

Lukuaika3 min

Huumekuolemat ovat olleet kasvussa Suomessa koko 2000-luvun ajan. Erityisen hätkähdyttävää on ollut nuorten, alle 25-vuotiaiden suuri osuus. Vuosittain julkaistavien tilastojen takana on aina monta tragediaa ja turhaan menetettyjä elinvuosia.

Opioidien yliannostuksesta johtuva myrkytys on henkeä uhkaava, mutta estettävissä oleva tilanne. Huumekuolemien ehkäisyyn on olemassa tutkitusti tehokkaita jo käytössä olevia menetelmiä, kuten opioidikorvaushoito, naloksonin jakelu ja valvotut käyttötilat. Suomessa näiden menetelmien käyttöönotto ei ole edennyt toivotulla tavalla. Näiden lisäksi on olemassa myös paljon muita lupaavia menetelmiä.

Suomi...

Lue lisää Pelastaako älykello suomalaiset nuoret huumekuolemilta?

Recipes for good practice in mental health promotion

Lukuaika5 min

A good recipe is one that anyone can replicate. It should outline clear steps from beginning to the end, including necessary ingredients and detailed instructions. The same elements are also important when describing good practice models for mental health promotion.

Mental health promotion can include very diverse activities which can be implemented on individual, community, or societal levels. Actions can have different goals, such as increasing mental wellbeing or creating more inclusive environments. Above all,...

Lue lisää Recipes for good practice in mental health promotion

Resepti mielenterveyden edistämisen hyvälle käytännölle

Lukuaika5 min

Hyvä ruokaresepti on sellainen, jonka kuka tahansa voi toistaa. Resepti sisältää jokaisen vaiheen alusta loppuun, tarvittavat ainekset tarkkoine kuvauksineen sekä tiedot kunkin työvaiheen kestosta. Samoja elementtejä voidaan hyödyntää myös mielenterveyden edistämisen hyvien käytäntöjen kuvaamisessa.

Mielenterveyden edistäminen voi olla hyvinkin monimuotoista toimintaa. Sillä voi olla useita eri tavoitteita, kuten hyvinvoinnin tai osallisuuden lisääminen ja sitä voidaan toteuttaa erilaisissa ympäristöissä niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskuntatasolla. Mielenterveyden edistäminen on ennen kaikkea mielenterveyttä suojaavien tekijöiden vahvistamista.

Hyväksi käytännöksi mielenterveyttä edistävä...

Lue lisää Resepti mielenterveyden edistämisen hyvälle käytännölle

”Minä olin oikeasti minä” – palvelujen asiakaslähtöisyyden ytimessä

Lukuaika5 min

Meistä lähes jokaisella on omakohtaisia kokemuksia siitä, että emme ole tulleet palvelussa kuulluksi eikä palvelun lopputulos ole vastannut omia odotuksia. Näin voi tapahtua niin sosiaali- ja terveyspalveluissa kuin uuttaa tietokonetta hankittaessa. Sekä asiakas että asiakaspalvelija tulevat palvelutilanteeseen omine taustoineen, toiveineen ja tavoitteineen. Jos asiakaspalvelija ei pysty huomioimaan riittävästi asiakkaan toiveita ja tarpeita, saattaa palvelun lopputulos määrittyä enemmän asiakaspalvelijan kuin asiakkaan toiveiden ja tavoitteiden mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä työllisyyspalveluissa toimivien ammattilaisten työtä haastaa asiakkaiden elämäntilanteiden...

Lue lisää ”Minä olin oikeasti minä” – palvelujen asiakaslähtöisyyden ytimessä

Hallitusohjelma 2023 – mihin menet lastensuojelu?

Lukuaika6 min

Tuoreessa hallitusohjelmassa lastensuojelu mainitaan kirjaimellisesti vain muutamassa kappaleessa, mutta aihetta sivuavia nostoja on useita. Positiivista kirjauksissa on erityisesti se, että vakavasti oirehtivien lasten ja nuorten tukitoimiin panostetaan. On kuitenkin hankala arvioida, miten ohjelma kaiken kaikkiaan vaikuttaa lasten asemaan mm. sosiaaliturvan sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen mittavien leikkausten vuoksi.     

Jälkihuoltoon oikeutettujen ikärajan laskeminen osuu hauraassa asemassa oleviin

Yksi suorista lastensuojelua koskevista maininnoista koskee nuoria aikuisia, jotka on lapsena huostaanotettu tai lastensuojelun avohuollon tukitoimena sijoitettu pitkäaikaisesti. Nykyisin heistä...

Lue lisää Hallitusohjelma 2023 – mihin menet lastensuojelu?

Rohkeaa ja radikaalia lastensuojelun uudistamista – siitäkö sosiaalisissa innovaatioissa on kyse?

Lukuaika4 min

”Sosiaaliset innovaatiot ovat uusia, toimivia ideoita, joiden avulla löydetään ratkaisuja yhteiskunnan tarpeisiin ja ongelmiin. Niillä on yhteiskunnallista hyvää tuottava vaikutus, ja niiden tekeminen luo uusia vuorovaikutussuhteita.”

Sosiaaliset innovaatiot ovat erilaisia vaikuttavuudeltaan. Vähäiset, tehostamiseen pyrkivät innovaatiot ovat jatkuvia pieniä parannuksia nykyiseen toimintaan. Radikaalit innovaatiot ovat taas kokonaan uusia tapoja tuottaa palveluja ja niistä saatavia hyötyjä.

Vielä suurempi muutos syntyy, jos paikalliset tai teemakohtaiset innovaatiot voidaan kiinnittää säännös- ja palvelujärjestelmien, toimintapolitiikan tai organisaatioiden rakenteiden uudistuksiin.

Mitä radikaalit nykyisiä järjestelmiä...

Lue lisää Rohkeaa ja radikaalia lastensuojelun uudistamista – siitäkö sosiaalisissa innovaatioissa on kyse?

Tools for follow-up – a core of successful implementation

Lukuaika4 min

A large-scale national dissemination of evidence based psychosocial interventions necessitates a new approach to data collection. Quantitative data is necessary to confirm successful implementation and equal access to treatment.

The Finnish National Mental Health Strategy 2020-2030 has two main goals concerning mental health services: improvement of access to and quality of services.

The ministry made some strategic decisions in the beginning. The resources would be used to train professionals in primary care. Furthermore, the psychosocial interventions...

Lue lisää Tools for follow-up – a core of successful implementation

Poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautuminen on aina ajankohtaista

Poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautuminen on aina ajankohtaista ja erityisen tärkeää se on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kannalta. Varautuminen on ennakoivaa ajattelua ja suunnittelua, jolla varmistetaan, että toiminta jatkuu mahdollisimman häiriöttömästi myös erilaissa poikkeus- ja kriisitilanteissa.

Heinäkuussa päättynyt Tulevaisuutta luomassa COVID-19-kokemusten pohjalta -hanke on tuottanut uutta tietoa ja erilaisia toimintamalleja tukemaan vammaisten ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten selviytymistä poikkeus- ja kriisitilanteissa. Pitkittyneen COVID-19-epidemian ja sen yhteiskunnallisten seurausten tarkastelusta hankkeen aihepiiri kehittyi koskemaan myös muita poikkeustilanteita...

Lue lisää Poikkeus- ja kriisitilanteisiin varautuminen on aina ajankohtaista

Seksuaalioikeudet keskiöön – opintomatkalla Indonesiassa kätilöiden maailmankongressissa

Lukuaika5 min

Kansainvälisen Kätilöliiton (ICM) kongressi kerää kolmen vuoden välein tuhansia kätilöitä yli 130:stä maasta pohtimaan seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä ja seksuaalioikeuksia. Tänä vuonna kongressi järjestettiin Indonesiassa. Kongressin keskeisimmiksi teemoiksi nousi – raskauden seurannan ja syntymän hoidon ohella – naisten oikeus saada seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja sekä naisiin ja vähemmistöihin kohdistuva lähisuhde- ja seksuaaliväkivalta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta saimme tilaisuuden esitellä kongressissa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä Suomessa. Vastavuoroisesti kuulimme, kävimme keskusteluja ja opimme seksuaalioikeuksien toteutumisesta muualla maailmassa....

Lue lisää Seksuaalioikeudet keskiöön – opintomatkalla Indonesiassa kätilöiden maailmankongressissa

Lapsella on oikeus väkivallattomaan arkeen – turvakoti tukee askelissa kohti muutosta

Lukuaika4 min

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa taataan oikeudet jokaiselle lapselle. Sopimus velvoittaa aikuisia suojelemaan lasta väkivallalta, väkivallalle altistumiselta ja laiminlyönniltä. Jotta lapsia voidaan suojella väkivallalta, lapsille suunnatuissa palveluissa tulee olla osaamista lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen ja puheeksiottoon.

Turvakotipalvelu huolehtii osaltaan valtion velvollisuudesta ehkäistä lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. Keskeisenä periaatteena on huomioida kaikessa toiminnassa väkivallalle altistuneiden lasten tarpeet ja lasten oikeuksien kunnioittaminen.

Lapsi kohtaa väkivaltaa tavallisimmin kotonaan

Valtaosa lapsen kokemasta väkivallasta tapahtuu lapsen omassa perhepiirissä, jossa tämä voi altistua väkivallalle monin eri tavoin....

Lue lisää Lapsella on oikeus väkivallattomaan arkeen – turvakoti tukee askelissa kohti muutosta