Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Sote-ammattilainen, näillä ohjeilla onnistut kohtaamaan palvelunkäyttäjät yhdenvertaisesti ja sensitiivisesti

Kaikkien sosiaali- ja terveyspalveluissa asioivien asiakkaiden tulisi tietää olevansa tervetulleita palveluihin juuri sellaisina kuin ovat – vailla tarvetta salata osaa identiteetistään syrjinnän pelossa.

Valitettavasti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin kirjattu yhdenvertaisuuden edistämisvelvoite toteutuu sote-palveluissa aivan liian harvoin, vaikka siirtymäkausi lakien soveltamisessa päättyi jo 2017. Nyt hyvinvointialueiden perustamisen myötä kannattaa laittaa myös nämä lakisääteiset velvoitteet ajan tasalle.

Ammattilaisen ja palvelun tuottajan tulisi kohdata palvelun käyttäjä aina sensitiivisesti ilman, että asiakkaan tarvitsee pelätä epäasiallista kohtelua sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, ihmissuhdemuodon tai...

Lue lisää Sote-ammattilainen, näillä ohjeilla onnistut kohtaamaan palvelunkäyttäjät yhdenvertaisesti ja sensitiivisesti

Jokaisella suomalaisella tulisi olla mahdollisuus saada tukea mielenterveysongelmiin

Lukuaika3 min

Suomessa käydään nyt aktiivista keskustelua siitä, miten saataisiin mielenterveys- ja päihdepalveluiden puutteet korjattua. Aiheesta on tehty parikin kansalaisaloitetta: terapiatakuu ja toisaalta psykoterapeuttien kouluttaminen maksutta. Aloitteen tekijät ovat pettyneitä, kun terapiatakuu-kansalaisaloite ei johtanut siihen, että enimmäisaika terapiaan pääsyyn olisi kirjattu hoitotakuuseen.

Asia koskettaa. Kun mielenterveys- tai päihdehäiriö on meistä joka viidennellä, on lopuilla varmasti joku läheinen, joka tarvitsisi apua.

Aihe on myös yhteiskunnallisesti tärkeä. Mielenterveys- ja päihdehäiriöiden palvelutarve on lisääntynyt huomattavasti jo ennen pandemiaa. Pandemia lisäsi ennestään...

Lue lisää Jokaisella suomalaisella tulisi olla mahdollisuus saada tukea mielenterveysongelmiin

Fiksut periaatteet on jo tunnistettu – sosiaalihuollon tietomalli odottaa toteutustaan

Sosiaalipalvelujen kehittäminen ja palvelujen laatu ovat erittäin riippuvaisia asiakastiedoista. Tiedon rakenteisuus tukee sen hyödynnettävyyttä, joten tietoon kohdistuu paljon eri toimijoiden odotuksia. Voiko asiakastietojärjestelmän rakentaa niin, että tieto palvelisi paremmin ammattilaista? Voiko tiedolla tukea johtajaa palvelujen järjestämisessä? Voiko asiakaskin hyötyä rakenteisesta tiedosta?

Kyllä! Sosiaalihuollon asiakasasiakirjamääräys sekä asiakastietolaki ohjaavat rakentamaan sosiaalipalvelujen kirjaamisen yhdenmukaiseksi lähivuosina. THL:ssä on määritelty, miten tiedot tulee kirjata, jotta syntyy yhtenäistä ja laadukasta tietoa.

Toteutuksia vailla valmis – seuraavaksi syntyy käytettävyys

Sosiaalihuollon kansallisten asiakirjarakenteiden viimeistelyssä THL...

Lue lisää Fiksut periaatteet on jo tunnistettu – sosiaalihuollon tietomalli odottaa toteutustaan

Seksuaaliväkivaltaa kokeneille erityistä tukea Seri-tukikeskuksista jo viisi vuotta – yhteistyö ja aktiivinen kehittäminen tärkeitä myös tulevaisuudessa

Lukuaika3 min

Viisi vuotta sitten Suomessa perustettiin ensimmäinen Seri-tukikeskus, joka tutkii ja hoitaa kaikki 16 vuotta täyttäneet seksuaaliväkivaltaa kokeneet. Tukikeskuksen perustaminen osoitti, että sairaalan johdon tuki ja sitoutuneet toimijat ovat avainasemassa, jotta tukikeskus saadaan toimimaan. Seri-tukikeskus tukee ja auttaa pääsääntöisesti akuuttivaiheessa, joten ilman tiivistä yhteistyötä toiminta ei olisi edes mahdollista.

Tukikeskuksen toiminta perustuu Euroopan neuvoston Istanbulin sopimukseen

Suomi ratifioi Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta vuonna 2015. Niin kutsutun Istanbulin sopimuksen artiklassa 25...

Lue lisää Seksuaaliväkivaltaa kokeneille erityistä tukea Seri-tukikeskuksista jo viisi vuotta – yhteistyö ja aktiivinen kehittäminen tärkeitä myös tulevaisuudessa

Milloin ikääntyneen päihteiden käyttöön tai rahapelaamiseen täytyisi puuttua?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kohtaavan työn ammattilaisilla on tärkeä rooli päihde- ja rahapeliongelmien sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden ja lääkkeiden väärinkäytön ennaltaehkäisyssä, ongelmien tunnistamisessa sekä tuen ja avun antamisessa.

Esimerkiksi Vanhuspalveluiden tila -tiedonkeruusta selviää, että vanhuspalveluiden asiakkaiden päihdeongelmaa arvioivat pääasiassa kotihoidon työntekijät ja omaiset. Puolet tutkituista toimintayksiköistä käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa apuna, ja rutiininomainen seulonta on harvinaisin keino, jota käyttää vain joka neljäs toimintayksikkö.

Päihde- ja rahapelihaittoja sekä muuta riskikäyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä puheeksiotolla, joka tarkoittaa ammattilaisen tekemää...

Lue lisää Milloin ikääntyneen päihteiden käyttöön tai rahapelaamiseen täytyisi puuttua?

Terveyspalvelut eivät tavoita kaikkia Suomessa asuvia samalla tavalla – hyvinvointialueilla on nyt suuri vastuu onnistumisesta

Suomen matka kohti hyvinvointialueita alkoi maaliskuun alussa, kun aluevaltuustot aloittivat toimintansa. Tälle matkalle mukaan toivomme luottamusta tutkimustietoon ja perehtyneisyyttä jatkuvasti moninaistuvan Suomen palveluntarpeisiin.

Yhdenvertaisesti toteutuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen kysymykset eivät ole ensimmäistä kertaa pöydällä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tässä kohtaa hyvinvointialueilla on erinomainen mahdollisuus tehdä päätöksiä kerralla paremman kansanterveyden ja yhdenvertaisemman Suomen suuntaan.

Pääsy terveyspalveluihin on edellytys oikea-aikaisen ja tarpeenmukaisen hoidon toteutumiselle

Suomen väestön moninaisuus näkyy esimerkiksi siinä, että Suomessa on yli 420 000 Suomeen muuttanutta ihmistä. Suomessa puhutaan...

Lue lisää Terveyspalvelut eivät tavoita kaikkia Suomessa asuvia samalla tavalla – hyvinvointialueilla on nyt suuri vastuu onnistumisesta

Piste tapaturmille hyvinvointialueilla – miten se onnistuu?

Tapaturmia kannattaa ehkäistä, koska ne ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolinsyy. Vammojen ja myrkytysten hoito aiheuttaa toiseksi eniten hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa ja kolmanneksi eniten hoitojaksoja terveyskeskusten vuodeosastohoidossa.

Tapaturmista aiheutuu myös huomattavia kustannuksia kunnille ja hyvinvointialueille.Vuonna 2020 tehdyn kustannusselvityksen mukaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kokonaiskustannukset yhteiskunnalle olivat jopa 1 157 miljoonaa euroa vuodessa. Esimerkiksi terveydenhuollolle koti- ja vapaa-ajan tapaturmien kustannukset olivat vuodessa noin 337–508 miljoonaa euroa.

Suuri osa näistä tapaturmista olisi ehkäistävissä, jos ehkäisytyötä tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti. Turvallisuus...

Lue lisää Piste tapaturmille hyvinvointialueilla – miten se onnistuu?

Koronaepidemia toi esiin heikkoja signaaleja – osaammeko ottaa niistä kiinni?

THL ja monet muut toimijat ovat seuranneet tiiviisti koronaepidemian alusta alkaen paitsi terveydessä myös ihmisten hyvinvoinnissa ja palvelutarpeissa tapahtuneita muutoksia, yleensä faktoihin perustuen ja trendejä jäljittäen.

Tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta faktat ja trendit eivät kuitenkaan kerro välttämättä kaikkea. Niihin tuijottaminen voi myös viedä huomiota pois muista asioista, jotka voivat olla yhtä tärkeitä – tai toisinaan jopa tärkeämpiä.

Trendi kuvaa pitkän aikavälin kehitystä

Vanhusten pitkäaikaisen laitoshoidon alasajo on selkeästi havaittava trendi. Samoin hoidon, hoivan ja tuen siirtäminen koteihin on...

Lue lisää Koronaepidemia toi esiin heikkoja signaaleja – osaammeko ottaa niistä kiinni?

Lastensuojelun asiakasmitoitus astui voimaan – paraneeko lastensuojelun laatu?

Lukuaika4 min

Lastensuojelulain mukaan jokaiselle asiakkaana olevalle lapselle tulee määrätä hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Vuoden alusta voimaan tulleen lakimuutoksen myötä sosiaalityöntekijällä saa olla vastuullaan enintään 35 lasta ja vuoden 2024 alusta 30 lasta.

Asiakasmäärästä ei ole aiemmin säädetty laissa. Lastensuojelun laatusuosituksen mukaan kohtuullisena asiakasmääränä on pidetty enintään 25 lasta sosiaalityöntekijää kohden. Jos asiakkaiden tilanteet ovat erityisen vaativia, on suositeltu poikkeamaan jopa 25 lapsesta alaspäin. Tarvetta mitoitukselle on, sillä mm. THL:n vuoden 2020 selvityksen mukaan viidesosalla kyselyyn vastanneista...

Lue lisää Lastensuojelun asiakasmitoitus astui voimaan – paraneeko lastensuojelun laatu?

Lisää joustoa vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin

Sosiaali- ja terveysministeriö on parhaillaan uudistamassa vammaispalvelulakia. Ehdotus hallituksen esitykseksi on ollut kuluvana keväänä lausuntokierroksella ja lakiehdotuksen on tarkoitus siirtyä eduskunnan käsittelyyn syksyllä. Lakiesitykseen sisältyy ehdotuksia, joilla pyritään vahvistamaan vammaisten ihmisten mahdollisuutta yksilöllisempiin liikkumisen ratkaisuihin käytännössä.

Vammaispalvelulakiin ehdotetaan mahdollisuutta jaksottaa myönnetyt liikkumisen tuen matkamäärät maksimissaan vuoden mittaiselle aikavälille, jolloin liikkumisen tukea ei tarvitsisi käyttää yhden kuukauden aikana.

Ehdotukseen sisältyy myös mahdollisuus toteuttaa liikkumisen tuki kokonaan tai osittain matkabudjetin avulla siten, että tuki perustuisi matkojen määrän sijaan...

Lue lisää Lisää joustoa vammaispalvelulain mukaisiin kuljetuspalveluihin