Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijat jakavat blogissa henkilökohtaisia näkemyksiään ajankohtaisista aiheista. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Lapsivaikutusten arviointi edistää turvallisuutta – lyhyt oppimäärä lapsivaikutusten arviointiin

Vaikutuksella tarkoitetaan mitä tahansa tietyn päätöksen tai toiminnan seurauksena tapahtunutta muutosta.

Lapsivaikutusten arvioinnissa tarkastellaan lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin kohdentuvan

valmisteilla olevan päätöksen ennakkoarviointiaaiemmin tehdyn päätöksen seuranta-arviointia taitoiminnan vaikutuksia (toiminnan arviointi).

Tietoisuus lapsivaikutusten arvioinnista on kasvanut. Kuitenkin vielä on paljon matkaa siihen, että se olisi säännönmukainen osa lapsia koskevien asioiden valmistelua, seurantaa ja toiminnan kehittämistä.

Lapsivaikutusten arviointi on väline lasten etujen selvittämiseen ja pohja viisaille päätöksille

Lapsivaikutusten arvioinnin erityispiirteenä on YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa edellytetty lapsen edun ensisijaisuuden periaate. Lapsivaikutusten...

Rahapeliongelmaan keskittyvät matalan kynnyksen palvelut ja sosiaalialan ammattilaiset voivat tukea sekä rahapelaajaa että pelaajan läheistä

Matalan kynnyksen toiminta tavoittaa usein eri tavoin osattomiksi jääneitä sekä riippuvuuksille riskialttiita asiakasryhmiä. ”Kävele sisään, tule sellaisena kuin olet” -periaatteella toimivista neuvontapalveluista ja vertaistoiminnoista apua hakevat voivat olla esimerkiksi rikkonaisen opiskelu- tai työssäkäyntihistorian omaavia nuoria, eri syistä eläkkeellä olevia ihmisiä, mielenterveysongelmista tai fyysisistä sairauksista kärsiviä henkilöitä, pienituloisia, ikäihmisiä tai monenkirjavista kulttuuritaustoista tulevia maahanmuuttajia.

Näitä riskiryhmiin kuuluvia asiakkaita usein yhdistää se, että heillä on monella tapaa rajalliset lähtökohdat selviytyä elämässään, ja sitä myötä myös heikommat resurssit...

Kielen ja kulttuurin huomioiminen on osa alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden moninaisuuden arvostamista

”Kukaan meistä ei ole syntynyt vain yhteen identiteettiin”, totesi YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksien erityisraportoija Gerard Quinn pohjoismaisessa webinaarissa ”Alkuperäiskansat, kieli, kulttuuri ja elämänkulku” 31.8.–1.9.2021. Webinaarissa keskityttiin alkuperäiskansoihin kuuluvien vammaisten ja muistisairaiden henkilöiden oikeuksiin sekä kieli- ja kulttuurisensitiivisten palvelujen tärkeyteen.

Intersektionaalisessa ihmisoikeustyössä ihminen nähdään kokonaisuutena

Quinn puhui tilaisuudessa intersektionaalisuuden huomioimisesta tämän päivän ihmisoikeustyössä. Intersektionaalisuus tarkoittaa, että meidän jokaisen asemaan vaikuttavat useat tekijät, kuten sukupuoli, kieli, vamma, uskonnollinen tai etninen tausta. Näihin tekijöihin voi liittyä etuoikeuksia tai...

Suomessa piti kokeilla negatiivista tuloveroa – hallitus hautasi suunnitelman häpeällisesti

Suomessa perustulokokeilu herätti aikanaan valtavaa kotimaista ja kansanvälistä kiinnostusta. Kokeilusta on juuri julkaistu erittäin kattava kansainvälisen tiedekustantajan kokoomateos, joka on avoimesti saatavilla verkossa.

Yksi perustulokokeilun puutteista oli se, että se kohdistettiin vain työttömiin perusturvan saajiin. Kokeiluun ei kuulunut esimerkiksi pienipalkkaisia, koska verottajaa ei saatu mukaan hankkeeseen.

Antti Rinteen ja sittemmin Sanna Marinin hallituksen tavoitteena oli korjata ongelma. Hallitusohjelmassa luvattiin toteuttaa negatiivisen tuloveron kokeilu. 

Negatiivinen tulovero voisi vähentää byrokratiaa ja kannustaa pienipalkkaisiin töihin

Negatiivisen tuloveron juuret ulottuvat 1960-luvun Yhdysvaltojen...

Uudet päättäjät paljon vartijoina – onnistumisia arjen mielenterveystyössä kunnissa

Koronapandemian pitkän aikavälin vaikutuksista on keskusteltu aktiivisesti. Katkos lähiopetuksessa on lisännyt eriarvoisuutta ja jo olemassa olevien mielenterveysongelmien kärjistyminen voi vaikuttaa pitkään. Tragediat ovat inhimillisiä, mutta myös taloudellisia.

Pandemia nosti poikkeuksellisella tavalla esiin erilaisten väestöryhmien tavoittamisen ja mielenterveysosaamisen vahvistamisen kaikissa kunnissa. Kohdennettuja toimia mielenterveysongelmista kärsivien hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn tukemiseksi oli kevääseen 2021 mennessä tehty jo 60 prosentissa Suomen kunnista. Tarve nuorten tukemiseksi tulee jatkumaan pitkään ja päättäjiltä kysytäänkin nyt kykyä katsoa kauaksi.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden...

Kunniaan liittyvään väkivaltaan on puututtava ilman yhteisöjen leimaamista

Suomessa on annettu muutama rikostuomio kunniaan liittyvästä väkivallasta ja viranomaisia on ohjeistettu puuttumaan siihen tehokkaammin. Tyypillisesti rikosuutisiin päätyy useamman henkilön yhteistuumin toteuttama väkivaltarikos, jonka motiiviksi on kerrottu väkivallan tekijän tai tämän yhteisön maineen suojeleminen tai palauttaminen.

Kunniaan liittyvä väkivalta on kuitenkin paljon yleisempää ja monisyisempää kuin siitä annettavat tuomiot.

Ilmiö jää usein piiloon, sillä sen muodot eivät aina täytä rikoslain tunnusmerkistöä. Uhrien kertomuksissa toistuu varsinaisia väkivallantekoja edeltänyt pitkäkestoinen henkinen väkivalta ja kontrolli. Olisiko väkivallantekoja voitu estää...

Kohti osallisuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa

3 min

Viime aikojen vapaa-ajan haasteena on ollut takkuileva, vaikkakin uusi tietokone. Kun ostaa laadukkaan uuden tuotteen, olettaa että se toimii. Ei kuulemma enää nykyisin, maailma on muuttunut siltäkin osin. Eivät ne kaikki muutkaan vempaimet uutena toimi.

Onneksi sain apua ja onneksi huolto-ohjelma on matkassa mukana. Voi hymyillä taas auringon kanssa yhdessä. Tästä aasinsillalla eteenpäin.

Asiakaspalvelukokemus jää mieleen – olipa se erityisen hyvää tai huonoa

Mikä palvelukokemus jäi sinulle viimeksi mieleesi? Mikä teki siitä niin ainutlaatuisen, että muistat sen...

Sanoista teoiksi – sanastotyöstä on hyötyä muutoksissa

Mitä ymmärrät hoitotakuulla? Jos olet kansalainen, ajattelet ehkä, että terveyskeskuksella on velvollisuus ottaa sinut hoitoon, kun olet sairas. Tilastoasiantuntija saattaa selittää käsitettä hoitoonpääsyn lakisääteisillä kriteereillä. Potilastiedon kirjaamisohjeita laativa pohtii, kuinka potilastietojärjestelmän aikaleima todentaa potilaan hoitoonpääsyn toteutumista.

Juristi saattaisi kieltää kokonaan käsitteen käytön – terveydenhuollossa ei ole ”subjektiivista oikeutta hoitoon aina, kun itse haluaa”.

Mitä siis tarkoitat hoitotakuu-sanalla, ja onko se sama asia kuin hoitoonpääsy? Mihin käyttöön tarvitset eri käsitteitä? Vastauksistasi ovat erityisen kiinnostuneita sanastotyön ammattilaiset.

Sanoilla ja...

Lakipykälistä yhdenvertaisiin käytäntöihin – haasteita ja esimerkkejä aikuistuvien nuorten tarpeenmukaisesta tuesta ja palveluista

Nuorten tuen ja palveluiden saamista määritellään kymmenissä eri laeissa, jotka helposti ohjaavat ammattilaiset ja nuoret toimimaan siiloissa. Esimerkiksi lastensuojelun jälkihuollon palvelut perustuvat lastensuojelulakiin. Ilman huoltajaa alaikäisenä maahan tulleiden aikuistuvien nuorten tukitoimet taas perustuvat kotoutumista edistävän lain soveltamiseen.

Tämä ohjaa ammattilaista lähestymään aikuistuvan nuoren haasteita tietystä tulokulmasta.

Suomen kansalaisilla on erilaisia oikeuksia verrattuna turvapaikanhakijoihin tai oleskeluluvan saaneisiin. Myös eri lakien henki eroaa toisistaan. Esimerkiksi lastensuojelulaki tarjoaa nuorelle subjektiivisen oikeuden tukeen ja palveluihin, kun taas nykyinen kotoutumista edistävä...

Mitä tarvitaan, että haastavassa työmarkkina-asemassa oleva henkilö työllistyy?

3 min

Otsikon kysymykseen ei ole yhtä tyhjentävää vastausta, sillä ihmisten tuen tarpeet ovat yksilöllisiä ja elämäntilanteet vaihtelevat suuresti. Työllistymisen tuen hyviä käytänteitä ja onnistumisen avaimia voidaan kuitenkin löytää.

Haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyttä edistäneessä Ilona-hankkeessa testattiin uudenlaisia työllistymistä tukevia menetelmiä yhteiskunnallisiin yrityksiin. Menetelmiä testasivat Silta-Valmennusyhdistys ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus.

Esittelen neljä pointtia, jotka nousivat onnistumisen avaintekijöiksi, kun hankkeen työllistymistä edistäviin valmennuksiin osallistuneita asiakkaita haastateltiin:

1. Työ- ja toimintakyvyn vahvistaminen

Ilona-hankkeen valmennuksissa kiinnitettiin erityistä huomiota asiakkaan työ- ja toimintakyvyn tukemiseen. Asiakkaille oli...