Lähikuva puun lehdestä.

Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Ammattilaisena lähisuhdeväkivallan pyörteissä

Lukuaika6 min

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kohtaamasta väkivallasta asiakastilanteissa on puhuttu jo pitkään. Mahdollisiin väkivaltatilanteisiin on varauduttu esimerkiksi muokkaamalla työympäristöä turvallisemmaksi. Mutta miten ammattilainen osaa varautua väkivaltaan omassa kodissaan läheisen satuttaessa? Mistä hän voi hakea apua lähisuhdeväkivaltaan? Asia voi tuntua liian arkaluontoiselta tai häpeälliseltä oman ammatin vuoksi, kun auttaja päätyykin autettavan rooliin.

Lähisuhdeväkivalta on sitkeästi juurtunut suomalaiseen kulttuuriin ja se on vakava ongelma maassamme. Silti, hieman ristiriitaisesti, se on yleisyydestään huolimatta edelleen vaiettu asia. Häpeän ja syyllisyyden...

Lue lisää Ammattilaisena lähisuhdeväkivallan pyörteissä

Kasvipainotteisesta ruokavaliosta saa riittävästi proteiinia ja aminohappoja

Lukuaika4 min

Terveyden ja ympäristön kannalta ruoantuotantoa ja ruokavaliota on välttämätöntä muuttaa kasvipainotteisempaan suuntaan. Mutta voiko siirtyminen kasvipainotteisempaan ruokavalioon uhata riittävää proteiinin ja aminohappojen saantia?

Eläinperäiset ruoat sisältävät runsaasti proteiinia ja välttämättömiä aminohappoja. Myös kasviperäiset ruoat sisältävät proteiinia, mutta vähemmän kuin eläinperäiset ruoat. Kasviproteiinin sulavuus ja aminohappokoostumus eivät ole aivan eläinproteiinin veroisia.

Välttämättömien aminohappojen saannin voi turvata ruokavaliossaan paitsi käyttämällä kohtuudella eläinperäisiä proteiininlähteitä myös yhdistelemällä erilaisia kasviproteiinin lähteitä. Esimerkiksi palkokasvien ja viljojen aminohappokoostumukset täydentävät toisiaan.

Suomalaiset syövät paljon punaista...

Lue lisää Kasvipainotteisesta ruokavaliosta saa riittävästi proteiinia ja aminohappoja

Tietopohjan ja rakenteiden vahvistaminen painottuvat harvinaissairauksien uudessa kansallisessa strategiassa

Harvinaissairauksien uusi kansallinen strategia 2024–2028 on julkaistu.

Harvinaissairaudet muodostavat merkittävän, yli 7000 erilaisen sairauden ryhmän. Sairaudesta riippumatta haasteet diagnostiikan, hoidon sekä arjessa selviytymisen osalta ovat usein samankaltaisia.

Suomessa on laadittu aiemmin kaksi kansallista harvinaisten sairauksien ohjelmaa, vuosille 2014–1017 ja 2019–2023. Näiden ohjelmien keskeisiä tavoitteita ovat olleet tiedon ja osaamisen lisääminen, diagnostiikan ja hoidon parantaminen, potilaiden osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukeminen, palvelujärjestelmän kehittäminen, tutkimuksen edistäminen sekä toimintojen koordinaatio.

Kahden kansallisen ohjelman jälkeen monet asetetut tavoitteet ovat yhä saavuttamatta. Tietoisuus...

Lue lisää Tietopohjan ja rakenteiden vahvistaminen painottuvat harvinaissairauksien uudessa kansallisessa strategiassa

Osallisuus luo positiivista sykettä hyvinvointialueilla – miten rakennetaan yhteistyötä lisää?

Hyvinvointialueet ovat täyttäneet juuri vuoden. Osa kävelee vakaasti eteenpäin, osa tarvitsee tukea ja osa konttaa tukevasti. Yhteistä kaikille on vahva halu edetä.

Yhteistyön ja osallisuuden näkökulman teemaa soisi nyt nostettavan esille yhä vahvemmin niin, että se ymmärrettäisiin hyvinvointialueiden sekä kuntien, järjestöjen, seurakuntien ja yritysten välisessä yhteistyössä.

Palvelurakenneuudistus on ollut valtaisa muutos, ja se ei ulotu ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastusalan sektoreihin, vaan sen vaikutus on tärkeää nostaa kaikille yhteiskunnan tasoille. Käydäänkö tästä näkökulmasta riittävästi keskustelua?...

Lue lisää Osallisuus luo positiivista sykettä hyvinvointialueilla – miten rakennetaan yhteistyötä lisää?

Tapaturmat ovat yleisiä, mutta oikeilla toimilla niitä voidaan ehkäistä

Tapaturmat ovat suomalaisten neljänneksi yleisin kuolemansyy ja toiseksi yleisin syy joutua hoitoon erikoissairaanhoidossa. Ne kuormittavat terveyspalveluja ja heikentävät tapaturmassa loukkaantuneen selviytymistä arjessa. Hyvä uutinen kuitenkin on, että tapaturmia voidaan ehkäistä.

Tuoreita tuloksia suomalaisille sattuvista tapaturmista

Vuosi sitten toteutetun Terve Suomi -tutkimuksemme mukaan 19 prosentille miehistä ja 15 prosentille naisista on tapahtunut viimeisen vuoden aikana jokin hoitoa vaatinut tapaturma. Tämä vastaa väestötasolla noin 746 000 suomalaista.

Työikäisillä tapaturmat tapahtuvat tyypillisimmin työssä tai työmatkalla sekä liikuntaharrastuksen parissa. Ikääntyneiden tapaturmat...

Lue lisää Tapaturmat ovat yleisiä, mutta oikeilla toimilla niitä voidaan ehkäistä

Nyt on aika säilyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio

Pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että “ennaltaehkäisevällä työllä voidaan edistää ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä hillitä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvua pitkäjänteisesti”.

Sama tavoite on ollut aiemmillakin hallituksilla. Samoin sote-uudistuksen tavoitteena, jossa tavoitellaan kustannusten hillintää, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista ja painopisteen siirtämistä raskaista korjaavista palveluista keveisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Alueet etsivät nyt kuumeisesti uusia ja tehokkaita tapoja toimia. Taloudellisen niukkuuden edessä leikataan helposti sieltä missä on osoittaa vähiten kustannusvaikuttavuutta. Hyvistä tavoitteista huolimatta useat hyvinvointialueet aikovat...

Lue lisää Nyt on aika säilyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio

Suomen hyvinvointitalouden mittaristoa rakentamassa: järjestöjen ja neljännen sektorin ääni kuuluviin

Syyskuussa lähes 400 järjestöjen ja neljännen sektorin toimijaa sai kutsun vastata verkkokyselyymme, jolla kartoitettiin näkemyksiä suomalaisten hyvinvoinnin ja sen kansallisen seurannan kannalta keskeisimmistä muutoksen osoittimista eli indikaattoreista.

Kyselyssä esitetyt 41 indikaattorivaihtoehtoa koostettiin teemoista, jotka toistuvat hyvinvointilähtöistä politiikkaa jo toteuttavien verrokkimaiden hyvinvointimittaristoissa ja jotka kattavat ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

Kansainvälisesti yleisiä ekologisen kestävyyden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuus sekä vesistöjen ja ilman laatu. Toistuvia sosiaalisen kestävyyden indikaattoreita ovat esimerkiksi elinajanodote, luottamus sekä koettu yksinäisyys....

Lue lisää Suomen hyvinvointitalouden mittaristoa rakentamassa: järjestöjen ja neljännen sektorin ääni kuuluviin

Lähihoitajat palvelevat asiakkaita, mutta palveleeko asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttö lähihoitajien työtä?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevistä lähihoitajista seitsemän kymmenestä koki, että tietojärjestelmien käyttö vie liian ison osan työajasta asiakkaiden kanssa. Sairaalassa ja avopalveluissa työskentelevistä tätäkin useampi koki samoin.

”Ymmärrän kirjaamisen tarpeen ja lähtökohdan, mutta se vie usein liikaa hoitajan aikaa siitä varsinaisesta työstä”

Tämä vahvasti jaettu näkemys kuvastanee lähihoitajien roolia sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa heidän työtehtävänsä nojaavat vahvasti läsnäoloon asiakkaiden parissa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kirjaaminen on vaativaa työtä

Valtaosa lähihoitajista kirjaa asiakas- ja potilastietojärjestelmiin rakenteisesti asiakkaan hoitotietoa. He kirjaavat asiakastapahtumat...

Lue lisää Lähihoitajat palvelevat asiakkaita, mutta palveleeko asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttö lähihoitajien työtä?

Joulupuu on rakennettu sosiaalipolitiikan paradigman muutoksella

Joulun alla useat järjestöt aktivoituvat – rahaa kerätään niin lapsille, vähäosaisille, eläimille kuin erilaisten harrastusten tukemiseen. Moni saa hyvän joulumielen lahjoittamalla.

Evolutiivinen teoria olettaa, että toisten auttaminen lisää auttajan omaa onnellisuutta silloin, kun auttajan resurssit eivät ole liian niukat. Hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistyöhön osallistumista onkin selitetty muun muassa sillä, että niihin osallistuminen voi parantaa sekä yksilöiden sosioekonomista menestystä että henkistä ja psyykkistä hyvinvointia (Tanskanen & Danielsbacka, 2015).

Neljän paikallisen Nuorkauppakamariyhdistyksen perustama Joulupuu-keräys kerää joululahjoja sosiaalitoimen piirissä oleville...

Lue lisää Joulupuu on rakennettu sosiaalipolitiikan paradigman muutoksella

Päihde- ja riippuvuuspalvelujen kehittämiseksi on tehty oikeita asioita, mutta työ on kesken ja sitä pitää jatkaa

Päihde- ja riippuvuuspalveluissa kohdataan hyvin haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat usein monia eri palveluja. Päihde- ja riippuvuusongelmiin tarvittaviin palveluihin pääsyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi yhteisön asenteet, maantieteelliset tekijät, palvelujärjestelmän toimivuus, palvelujen toimintakäytännöt, palvelujen monipuolisuus ja asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus -ohjelman yhtenä tavoitteena oli parantaa päihdepalveluihin pääsyä vuosina 2021–2023. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu teki näkyväksi kuntien erilaisia päihde- ja riippuvuuspalvelujen palvelukäytäntöjä ja kokonaisuuksia sekä eri toimijoiden hyvinkin jännitteisiä keskinäisiä suhteita.

Hankkeissa yhdeksi...

Lue lisää Päihde- ja riippuvuuspalvelujen kehittämiseksi on tehty oikeita asioita, mutta työ on kesken ja sitä pitää jatkaa