Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Pitääkö lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan elintarvikemarkkinointiin puuttua?

Lasten ja nuorten ylipainoisuus on yleistynyt viime vuosikymmeninä. Suomessa 13–16-vuotiaista pojista 30 prosenttia ja tytöistä 21 prosenttia on vähintään ylipainoisia. Syynä lasten ja nuorten lihomiseen on fyysisen aktiivisuuden väheneminen ja ruokaympäristömme muuttuminen yhä enemmän terveyttä uhkaavaan suuntaan.

Ruokaympäristöllä tarkoitetaan elintarvikkeiden hintaan ja verotukseen sekä elintarvikkeiden saatavuuteen ja saavutettavuuteen, kuin myös tarjontaan ja esillepanoon sekä markkinointiin ja viestintään liittyviä tekijöitä.

Ruokaympäristömme on muuttunut digitaalisen elintarvikemarkkinoinnin myötä merkittävästi viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Lapset ja nuoret kohtaavat elintarvikkeiden mainontaa...

Lue lisää Pitääkö lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan elintarvikemarkkinointiin puuttua?

Rahapelihaittojen ehkäisystä tuskin tulisi helpompaa, jos järjestelmä muuttuisi lisenssipohjaiseksi

Lukuaika4 min

Kysyimme keväällä 2022 ammattilaisilta, jotka tekevät rahapelihaittoja ehkäisevää tai rahapeliongelmaa hoitavaa työtä, millaisia haasteita on näkyvissä. Vastauksissa korostui verkkorahapelaaminen ja siihen liittyvä velkaantuminen.

Yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolelle internetissä tapahtuvan verkkorahapelaamisen määrä ei ole kasvanut väestötasolla, mutta vastaanotoilla yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisista, korkean riskin verkkorahapeleistä aiheutuvat ongelmat näkyvät.

Suomessa keskustellaan nyt rahapelaamisen yksinoikeusjärjestelmästä luopumisesta ja siirtymisestä lisenssijärjestelmään verkkopelien osalta. On viitteitä, että rahapelaaminen ja rahapelihaitat olisivat viime vuosina vähentyneet Suomessa. Onkin perusteltua pohtia miten mahdollinen lisenssijärjestelmä vaikuttaisi tähän suotuisaan kehitykseen.

Vakavat rahapelihaitat...

Lue lisää Rahapelihaittojen ehkäisystä tuskin tulisi helpompaa, jos järjestelmä muuttuisi lisenssipohjaiseksi

Lastenvalvojat ovat näköalapaikalla varhaisen tuen eroauttamisessa – on aika vahvistaa lastenvalvojatyön merkitystä hyvinvointialueilla

Lukuaika4 min

Perheoikeudellisissa palveluissa työskentelevät lastenvalvojat ovat näköalapaikalla varhaisen tuen eroauttamisessa, mutta hyödynnetäänkö tuon näköalapaikan tarjoamia mahdollisuuksia riittävästi?

Vanhempien ero koskettaa Suomessa vuosittain noin 30 000 lasta. Lastenvalvojat tapaavat työssään suuren osan eroperheistä: sopimuksia lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta vahvistettiin vuonna 2021 noin 25 000 ja elatussopimuksia noin 50 000. Sopimusasioiden lisäksi lastenvalvojat hoitavat isyyden ja äitiyden selvittämisiä. Osan lastenvalvojista työtehtäviin kuuluu myös olosuhdeselvityksiä tuomioistuimille sekä adoptioneuvontaa.

Lastenvalvojan tehtäviä hoitaa hyvinvointialueilla noin 145 ammattilaista, joilla on sosiaalialan ylempi...

Lue lisää Lastenvalvojat ovat näköalapaikalla varhaisen tuen eroauttamisessa – on aika vahvistaa lastenvalvojatyön merkitystä hyvinvointialueilla

Vammaispalveluja kehitetään myös työntekijöitä kuuntelemalla

Selvitimme keväällä 2022 kyselyllä vammaispalvelujen työntekijöiden kokemuksia ja oppeja koronaepidemian ajalta. Kyseessä on yksi harvoista selvityksistä, jossa asiaa on kysytty työntekijöiltä.

Miksi halusimme tietää juuri tämän ammattiryhmän kokemuksista? COVID-19-epidemia toi mukanaan täysin uudenlaisen tilanteen, joka horjutti normaalia arkea myös vammaispalveluissa. Vammaispalvelujen työntekijät tekevät tärkeää työtä ihmisoikeuksien ja vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisen eteen. Kaikilla työntekijöillä on tärkeä rooli näiden asioiden mahdollistamiseksi; yksi työskentelee tehden palvelutarpeen arviointia ja toinen avustaa vammaista henkilöä päivittäisten toimintojen suorittamisessa ja kolmas...

Lue lisää Vammaispalveluja kehitetään myös työntekijöitä kuuntelemalla

Onko rahapelijärjestelmä politiikan pelinappulana?

Lukuaika4 min

Mitä ongelmaa rahapelien järjestelmämuutoksella ollaan ratkaisemassa?

Kysymys mahdollisesta lisenssijärjestelmään siirtymisestä ei ole yksiselitteinen. Nykytietojen valossa on epäselvää mikä on se yhteiskunnallinen epäkohta, johon järjestelmämuutoksella ensisijaisesti pyritään vastaamaan.

Suomessa rahapelihaitat ovat pitkään olleet keskeinen peruste yksinoikeusjärjestelmälle ja tiukalle sääntelylle. Rahapelihaitat ovatkin pysyneet ennallaan tai jopa vähentyneet viime vuosina. Julkisuudessa käydään keskustelua rahapelijärjestelmän uudistamisesta. Keskustelun keskiössä on rahapelimonopolin eli yksinoikeusjärjestelmän purkaminen verkkopelien osalta ja siirtyminen niin sanottuun lisenssi- tai toimilupajärjestelmään.

Keskusteluun ovat osallistuneet rahapelitoimintaa harjoittava Veikkaus Oy ja useat...

Lue lisää Onko rahapelijärjestelmä politiikan pelinappulana?

Näkymätön NEET-nuori sotepalveluissa

Hyvinvointialueilla yhtenäistetään parhaillaan eri asiakasryhmien palveluja. Onko sinun hyvinvointialueellasi tunnistettu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevan NEET-nuoren tarvitsemat palvelut vai jääkö NEET-nuori näkymättömäksi väliinputoajaksi palvelujärjestelmässä?

Palvelujärjestelmä on haastava erityisesti NEET-nuorelle

Perusterveydenhuollon lainmukaiset ehkäisevät palvelut kuuluvat kaikille. Nuorten ja nuorten aikuisten palvelut määräytyvät tällä hetkellä pitkälti nuoren sosioekonomisen aseman mukaan; opiskelijoille kuuluu opiskeluterveydenhuolto, työssä käyville työterveyshuolto. Opiskelu- ja työterveyshuollon ulkopuolella oleville nuorille suunnattuja palveluja on vähän ja ne ovat usein hajanaisia. Ikäperusteisesti osalle heistä on tarjolla nuorille tarkoitettuja...

Lue lisää Näkymätön NEET-nuori sotepalveluissa

Vaativissa erotilanteissa tarvitaan ammattilaiselta erityistä osaamista ja tiivistä tukea kaikille osapuolille

Lukuaika3 min

Vaativat erotilanteet ovat monimutkainen ja kompleksinen ilmiö niin yksilön, ammattilaisen kuin palvelujärjestelmän tasolla. Pitkittyneet ja haastavat tilanteet aiheuttavat lapsille ja aikuisille inhimillistä kärsimystä ja kuormitusta. Pahimmillaan tilanteisiin voi liittyä lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa, vainoa, vieraannuttamista tai jopa perhesurman riski. Vaativuus ja pitkittyneisyys kasvattavat myös taloudellisia kustannuksia niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta.

Vaativat erotilanteet ovat erityisen raskaita lapselle

Erotilanteiden vaativuus muodostuu erilaisista yhteen kietoutuneista tekijöistä. Vanhemmilla on usein erilaiset näkemykset lapsen edusta sekä keskinäisen luottamuksen puutetta ja...

Lue lisää Vaativissa erotilanteissa tarvitaan ammattilaiselta erityistä osaamista ja tiivistä tukea kaikille osapuolille

Korona-ajan vauriot nuorten osallisuuden kokemuksiin eivät korjaannu itsestään

Nuoret joutuivat sopeutumaan koronapandemian aikana poikkeuksellisiin rajoituksiin, jotka estivät heitä tapaamasta muita nuoria koulussa, opiskeluyhteisöissä tai harrastuksissa. Rajoitustoimet asetettiin nuorten terveysturvallisuuden turvaamiseksi. Poikkeuksellinen nuoruus korona-aikaan -julkaisun tutkimustulosten mukaan rajoitustoimilla oli kuitenkin myös ei-toivottuja vaikutuksia nuorten osallisuuteen, yksinäisyyteen ja psyykkiseen kuormittuneisuuteen.

Vaikka nuorten osallisuuden kokemus heikentyi yleisesti, korona-aika ei kohdellut nuoria tasapuolisesti. Osa koki ajan lähinnä outona episodina elämässään, kun taas toisilla osallisuuden kokemus mureni selkeästi. Osallisuuden kokemus – kuten omaan elämään vaikuttaminen, muihin luottaminen sekä...

Lue lisää Korona-ajan vauriot nuorten osallisuuden kokemuksiin eivät korjaannu itsestään

Kenen etua Alkon purkaminen ajaisi? Osa kuluttajista häviäisi, osa hyötyisi ja alkoholihaitat lisääntyisivät

Lukuaika4 min

Yhteiskunnallinen väittely Alkon yksinoikeusjärjestelmän kohtalosta käy kuumana eduskuntavaalien lähestyessä. Keskustelussa on kaksi keskeistä näkökohtaa: miten Alkon purkaminen vaikuttaisi alkoholihaittoihin ja hyötyisivätkö kuluttajat alkoholimarkkinoiden yksityistämisestä?

Vastausten kannalta kriittistä on, mitä markkinointislogan ”viinit ruokakauppaan” oikeasti tarkoittaisi alkoholin myyntijärjestelmän kannalta.

Viinien mukana kauppoihin tulisivat myös väkevät

Viinien myynnin salliminen päivittäistavarakaupassa lisäisi viinin myyntipaikkoja noin 370:stä Alkon myymälästä vähintään 6 000 vähittäismyyntipaikkaan.

Alkoholijuomien valmistustapaa koskevat rajoitukset purettiin vuonna 2018, ja niihin tuskin on paluuta. Niinpä viinien myynti ruokakaupoissa toisi niihin myös viinin...

Lue lisää Kenen etua Alkon purkaminen ajaisi? Osa kuluttajista häviäisi, osa hyötyisi ja alkoholihaitat lisääntyisivät

Tarvitsemme yhteisen tietopohjan hyvinvointialueiden ja kansallisen sote-ohjauksen tueksi

THL on Suomen suurin hyvinvointi- ja terveystiedon sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää koskevan avoimen tiedon jakelija. Yhteiskunnallisesti merkityksellinen data on laajasti käytettävissä tilastoissa ja tietokannoissa sekä muiden sovellusten käyttöön avointen teknisten rajapintojen kautta.

Kaikissa kansallisissa päätöksentekotilanteissa tarvitaan oikea-aikaista tietoa. Tarve ajantasaisemmalle tiedolle ja ennusteille on kasvanut vuosi vuodelta. Tiedon luotettavuus, relevanssi, vertailukelpoisuus ja laadunhallinnan ammattitaito ovat edelleen tärkeitä arvoja uutuuden rinnalla.

Kansallinen sote- ja hyte-tietopohja muodostuu esimerkiksi THL:n palvelujärjestelmää kuvaavista rekistereistä sekä edustaviin otoksiin perustuvista väestötutkimuksista.

On...

Lue lisää Tarvitsemme yhteisen tietopohjan hyvinvointialueiden ja kansallisen sote-ohjauksen tueksi