Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia

Asiantuntijamme ottavat blogissa kantaa ajankohtaisiin aiheisiin, tulkitsevat yhteiskunnallisten ilmiöiden merkityksiä sekä esittävät uusia näkemyksiä ja ratkaisuehdotuksia. THL:n kannan esittää laitoksen johto.

Uusimmat

Nyt on aika säilyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio

Pääministeri Orpon hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että “ennaltaehkäisevällä työllä voidaan edistää ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä sekä hillitä sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusten kasvua pitkäjänteisesti”.

Sama tavoite on ollut aiemmillakin hallituksilla. Samoin sote-uudistuksen tavoitteena, jossa tavoitellaan kustannusten hillintää, hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista ja painopisteen siirtämistä raskaista korjaavista palveluista keveisiin ennaltaehkäiseviin palveluihin.

Alueet etsivät nyt kuumeisesti uusia ja tehokkaita tapoja toimia. Taloudellisen niukkuuden edessä leikataan helposti sieltä missä on osoittaa vähiten kustannusvaikuttavuutta. Hyvistä tavoitteista huolimatta useat hyvinvointialueet aikovat...

Lue lisää Nyt on aika säilyttää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaatio

Suomen hyvinvointitalouden mittaristoa rakentamassa: järjestöjen ja neljännen sektorin ääni kuuluviin

Syyskuussa lähes 400 järjestöjen ja neljännen sektorin toimijaa sai kutsun vastata verkkokyselyymme, jolla kartoitettiin näkemyksiä suomalaisten hyvinvoinnin ja sen kansallisen seurannan kannalta keskeisimmistä muutoksen osoittimista eli indikaattoreista.

Kyselyssä esitetyt 41 indikaattorivaihtoehtoa koostettiin teemoista, jotka toistuvat hyvinvointilähtöistä politiikkaa jo toteuttavien verrokkimaiden hyvinvointimittaristoissa ja jotka kattavat ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden.

Kansainvälisesti yleisiä ekologisen kestävyyden arvioinnissa käytettäviä indikaattoreita ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuus sekä vesistöjen ja ilman laatu. Toistuvia sosiaalisen kestävyyden indikaattoreita ovat esimerkiksi elinajanodote, luottamus sekä koettu yksinäisyys....

Lue lisää Suomen hyvinvointitalouden mittaristoa rakentamassa: järjestöjen ja neljännen sektorin ääni kuuluviin

Lähihoitajat palvelevat asiakkaita, mutta palveleeko asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttö lähihoitajien työtä?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevistä lähihoitajista seitsemän kymmenestä koki, että tietojärjestelmien käyttö vie liian ison osan työajasta asiakkaiden kanssa. Sairaalassa ja avopalveluissa työskentelevistä tätäkin useampi koki samoin.

”Ymmärrän kirjaamisen tarpeen ja lähtökohdan, mutta se vie usein liikaa hoitajan aikaa siitä varsinaisesta työstä”

Tämä vahvasti jaettu näkemys kuvastanee lähihoitajien roolia sosiaali- ja terveydenhuollossa, jossa heidän työtehtävänsä nojaavat vahvasti läsnäoloon asiakkaiden parissa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin kirjaaminen on vaativaa työtä

Valtaosa lähihoitajista kirjaa asiakas- ja potilastietojärjestelmiin rakenteisesti asiakkaan hoitotietoa. He kirjaavat asiakastapahtumat...

Lue lisää Lähihoitajat palvelevat asiakkaita, mutta palveleeko asiakas- ja potilastietojärjestelmien käyttö lähihoitajien työtä?

Joulupuu on rakennettu sosiaalipolitiikan paradigman muutoksella

Joulun alla useat järjestöt aktivoituvat – rahaa kerätään niin lapsille, vähäosaisille, eläimille kuin erilaisten harrastusten tukemiseen. Moni saa hyvän joulumielen lahjoittamalla.

Evolutiivinen teoria olettaa, että toisten auttaminen lisää auttajan omaa onnellisuutta silloin, kun auttajan resurssit eivät ole liian niukat. Hyväntekeväisyyteen ja vapaaehtoistyöhön osallistumista onkin selitetty muun muassa sillä, että niihin osallistuminen voi parantaa sekä yksilöiden sosioekonomista menestystä että henkistä ja psyykkistä hyvinvointia (Tanskanen & Danielsbacka, 2015).

Neljän paikallisen Nuorkauppakamariyhdistyksen perustama Joulupuu-keräys kerää joululahjoja sosiaalitoimen piirissä oleville...

Lue lisää Joulupuu on rakennettu sosiaalipolitiikan paradigman muutoksella

Päihde- ja riippuvuuspalvelujen kehittämiseksi on tehty oikeita asioita, mutta työ on kesken ja sitä pitää jatkaa

Päihde- ja riippuvuuspalveluissa kohdataan hyvin haavoittuvassa tilanteessa olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat usein monia eri palveluja. Päihde- ja riippuvuusongelmiin tarvittaviin palveluihin pääsyyn vaikuttavat monet tekijät, kuten esimerkiksi yhteisön asenteet, maantieteelliset tekijät, palvelujärjestelmän toimivuus, palvelujen toimintakäytännöt, palvelujen monipuolisuus ja asiakkaan yksilölliset tarpeet.

Tulevaisuuden sosiaali ja terveyskeskus -ohjelman yhtenä tavoitteena oli parantaa päihdepalveluihin pääsyä vuosina 2021–2023. Hyvinvointialueelle siirtymisen valmistelu teki näkyväksi kuntien erilaisia päihde- ja riippuvuuspalvelujen palvelukäytäntöjä ja kokonaisuuksia sekä eri toimijoiden hyvinkin jännitteisiä keskinäisiä suhteita.

Hankkeissa yhdeksi...

Lue lisää Päihde- ja riippuvuuspalvelujen kehittämiseksi on tehty oikeita asioita, mutta työ on kesken ja sitä pitää jatkaa

Lapsi ei pääse väkivallasta omin keinoin eroon  

Lukuaika5 min

Väkivallan kokeminen perheessä ei ole lasten ja nuorten joukossa erityisen epätavallinen kokemus. Kouluterveyskyselyn mukaan 4.- ja 5.-luokkalaisista pojista 17,5 % on kuluneen vuoden aikana kokenut vanhemman taholta fyysistä väkivaltaa ja 8.- ja 9.-luokkalaisista tytöistä 42,4 % raportoi henkisestä väkivallasta.   

Erilaisten ilmiöiden äärellä työskenteleminen on yleensä ammattilaisille sitä helpompaa, mitä yleisempiä ne ovat. Tämä ei kuitenkaan päde väkivaltaan. Monet lasten ja perheiden kanssa työskentelevät kohtaavat lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa harvoin, koska suuri osa siitä jää tunnistamatta.  

Erityisesti henkisen...

Lue lisää Lapsi ei pääse väkivallasta omin keinoin eroon  

Seri-tukikeskukset seksuaaliväkivaltaa kokeneiden tukena – seitsemän kehittämisen vuotta

Tilastokeskuksen vuonna 2023 julkaiseman tutkimuksen mukaan parisuhteessa joskus olleista 16–74-vuotiaista naisista 8,9 prosenttia kertoi joutuneensa parisuhdekumppaninsa raiskaamaksi ainakin kerran elämänsä aikana. Miehillä vastaava osuus oli 2,0 prosenttia. Raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin Suomessa vasta vuonna 1994. Sen jälkeen maassamme on ollut useita hankkeita, joissa erityisesti naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa on pyritty ehkäisemään.

Uutta velvoittavuutta seksuaaliväkivallan vastaiseen työhön saatiin, kun Suomi ratifioi Euroopan neuvoston yleissopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta eli niin kutsutun Istanbulin...

Lue lisää Seri-tukikeskukset seksuaaliväkivaltaa kokeneiden tukena – seitsemän kehittämisen vuotta

Koronarokotus raskauden aikana suojaa sekä raskaana olevaa että lasta

Raskaus lisää riskiä sairastua vakavaan koronavirustautiin. Koronavirusinfektio raskausaikana lisää tehohoidon, ennenaikaisen synnytyksen ja jopa kuoleman riskiä muihin samanikäisiin synnyttäjiin nähden.  Tehokkain tapa suojautua vaikealta koronavirustaudilta on koronavirusrokote.

Raskaana olevien rokottamisen hyödyt ja mahdolliset haitat punnitaan aina huolellisesti. Monet rokotteet hyödyttävät sekä äidin että lapsen terveyttä, ja siksi niiden käyttö raskauden aikana on tärkeää. Rokotteisiin liittyy ymmärrettäviä haittavaikutusten pelkoja. Raskaana olevat naiset saattavat pelätä mahdollisia, vielä tuntemattomia, sikiöön kohdistuvia rokotehaittoja enemmän kuin itse tautia.

Uusien rokotteiden hyödyt...

Lue lisää Koronarokotus raskauden aikana suojaa sekä raskaana olevaa että lasta

Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava ilmaston ja ilmanlaadun suojelemiseksi

Lukuaika4 min

Uusimman tutkimuksen mukaan ulkoilmansaasteet aiheuttavat maailmanlaajuisesti kahdeksan miljoonaa kuolemaa vuodessa. Näistä fossiilisten polttoaineiden ilmansaastepäästöjen osuudeksi arvioitiin yli 60 prosenttia eli noin viisi miljoonaa.

Kuolleisuuden lisäksi fossiilisten polttoaineiden käyttö aiheuttaa yleisesti sairastavuutta, terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta ja inhimillistä kärsimystä. Ilmansaasteet voivat toimia sairauden laukaisevana tekijänä, kiihdyttää taudin etenemistä ja pahentaa potilaan terveydentilaa sekä ennustetta.

Osa väestöstä on erityisen herkkä ilmansaasteiden terveysvaikutuksille ikänsä tai terveydentilansa vuoksi. Parempi ilmanlaatu suojelee varsinkin pienten lasten, raskaana olevien, kroonisesti sairaiden ja vanhusten terveyttä.

Ilmansaasteet ja...

Lue lisää Fossiilisten polttoaineiden käytöstä on luovuttava ilmaston ja ilmanlaadun suojelemiseksi

Väkivallan vastainen työ hyvinvointialueilla kaipaa tuekseen kansallista lainsäädäntöä

Lukuaika4 min

Väkivallan ehkäisy on keskeinen osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämistä. Pian on kulunut vuosi hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymisestä ja alueilla on tehty työtä lähisuhdeväkivallan vastaisten toimintatapojen yhtenäistämiseksi. Nyt päättyvän blogisarjamme ensimmäisessä osassa totesimme, että hyvinvointialueille tarvitaan lähisuhdeväkivaltakoordinaattorit, jotta väkivaltaan voidaan puuttua monialaisesti, pitkäjänteisesti ja ennakoivasti.

Kansallinen lähisuhdeväkivaltakoordinaattoreiden verkosto käynnistettiin viime keväänä ja siihen nimettiin jäsenet kaikilta hyvinvointialueilta ja Helsingistä. Nyt, kun verkosto on ollut toiminnassa puoli vuotta, selvitimme THL:ssä lähisuhdeväkivallan ehkäisyn koordinaatiorakenteiden ja lähisuhdeväkivallan vastaisen toiminnan...

Lue lisää Väkivallan vastainen työ hyvinvointialueilla kaipaa tuekseen kansallista lainsäädäntöä