Ett barn med funktionsnedsättning bör få bo tillsammans med sin egen familj och i gemenskap på samma sätt som andra barn. I barndomen skapas bestående människorelationer och en grund för tillväxt och utveckling. Ett barn med funktionsnedsättning är alltid i första hand ett barn.

I Finland bor barn med funktionsnedsättning dock fortfarande på institutioner. År 2022 bodde 127 barn med intellektuell funktionsnedsättning långvarigt på institution. Dessutom överförs barn som bor på institutioner till statistiken över vuxna när de fyllt 18 år, vilket innebär att nya barn fortfarande flyttar till någon institution varje år. Till exempel ökade antalet 0–7-åringar med två barn jämfört med 2021.

Varför minskar inte antalet barn med funktionsnedsättning som bor på institution?

Servicen tillgodoser inte behoven hos familjer med barn med funktionsnedsättning

Antalet barn på institutioner tyder på att barn med funktionsnedsättning och deras familjer inte får lämplig och tillräcklig service i hemmet. Den nuvarande social- och hälsovårdslagstiftningen gör det dock möjligt att få individuella tjänster i hemmet, vid behov dygnet runt.

Barnens familjer bör erbjudas flexibla tjänster som tillgodoser familjens behov och ökar orken.  Hjälpen får inte vara för strängt begränsad och ska anpassas efter familjens och barnets individuella behov. Familjen måste också få hemvårdshjälp om just detta stöder familjens ork.

Det verkar också som om det är problematiskt att ordna tillfällig och kortvarig vård för barn som behöver många stödåtgärder. Det här bör utvecklas tillsammans med familjerna.

Då servicen skräddarsys borde man beakta det multiprofessionella samarbetet inom välfärdsområdet samt samarbetet med kommunala myndigheter, till exempel småbarnspedagogiken och skolan.  

Institutionsboende för barn med funktionsnedsättning upphör senast i och med den nya lagen om funktionshinderservice

FN:s kommitté för barnets rättigheter är oroad över att barn med intellektuell funktionsnedsättning placeras långvarigt på institutioner i Finland. Kommittén rekommenderar att Finland i egenskap av konventionsstat förhindrar att barn med intellektuell funktionsnedsättning placeras på institutioner och minskar detta antal och i stället prioriterar att ordna familjevård och gemenskapsbaserade tjänster för dessa barn.

Den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft den 1 januari 2025.  Lagen har en övergångsperiod på tre år och under denna tid kan beslut som fattats enligt den gamla handikappservicelagen eller specialomsorgslagen fortfarande vara i kraft. Tjänsten för stöd för boendet för barn enligt den nya lagen om funktionshinderservice utgår från att de tjänster som behövs ska ordnas i hemmet, vid behov dygnet runt. Som ett sista alternativ kan man ordna barnets boende utanför hemmet. Stöd för boendet för barn utanför hemmet kan ordnas som familjevård eller i ett gruppboendehem med högst sju barn. I fortsättningen kan barn inte längre bo på institution under en längre tid. I framtiden kommer det att behövas nya alternativ för boende i stället för institutioner.

Vi bör fortsätta avveckla institutionsboendet redan innan den nya lagen om funktionshinderservice träder i kraft och i detta arbete bör man särskilt fokusera på barnen. Situationen för barn med funktionsnedsättning som bor på institutioner bör utredas genom en separat utredning. Man bör till exempel utreda med vilka tjänster man kan stöda barnet och familjen för att det ska vara möjligt att avveckla institutionsboendet. I detta sammanhang är det viktigt att utveckla den service som tillhandahålls i hemmet i samråd med barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

Institutionsboende för barn med funktionsnedsättning kan upphöra redan nu.

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *