Kunskap ger hälsa och välfärd

I bloggen delar experter med sig av personliga synpunkter på aktuella ämnen. THL:s ståndpunkt framförs av institutets ledning.

Uusimmat

Individuella situationer – individuell social trygghet: det är skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid stödbehoven hos familjer som har barn med funktionsnedsättning

Lukuaika5 min

Då det i familjen föds ett barn med funktionsnedsättning eller då ett barn skadas blir familjen tvungen att lösa nya och delvis oförutsedda praktiska utmaningar i anslutning till den sociala miljön och livssituationen. Service- och stödsystemet har utvecklats under årens lopp och det fungerar bra för många familjer, men systemet innehåller fortfarande sådant som medför utmaningar och som behöver lösas. Familjens ekonomiska situation och huruvida stödet från servicesystemet är tillräckligt kan till och med...

Lue lisää Individuella situationer – individuell social trygghet: det är skäl att fästa särskild uppmärksamhet vid stödbehoven hos familjer som har barn med funktionsnedsättning

Öppna fönstren och visa upp socialvården

Vad vet vi egentligen om socialvården – om antalet klienter, behovet av tjänster eller användningen av tjänster? Var ditt svar ”ganska lite”?  Har vi råd att veta ”ganska lite”?

Inom socialvården samlas varje år in värdefull klientinformation, som i praktiken endast kan utnyttjas inom den organisation där informationen uppkommit. När klienten flyttar till ett annat område begärs och skickas informationen genom traditionella metoder. Det tar tid innan informationen når den plats där klienten får service. Skuggområdena är...

Lue lisää Öppna fönstren och visa upp socialvården

Ökad flexibilitet i stöd för rörlighet enligt nya lagen om funktionshinderservice

Social- och hälsovårdsministeriet förnyar som bäst lagen om handikappservice. Förslaget till regeringens proposition har under våren varit på remiss och ska överlämnas till riksdagen för behandling i höst. Lagförslaget inbegriper förslag som syftar till att stärka möjligheten för personer med funktionsnedsättning till mer individuella färdlösningar i praktiken

Den nya funktionshinderservicelagen föreslås innefatta möjligheten att dela in resemängderna som beviljas i stöd för rörlighet i en period på högst ett år, så att man inte skulle...

Lue lisää Ökad flexibilitet i stöd för rörlighet enligt nya lagen om funktionshinderservice

Solospelandets tid är förbi – dokumentationen inom socialvården blir enhetlig i hela landet 

Organisationer inom socialvården och de framtida välfärdsområdena kan inte längre komma med egna lösningar. Lagen om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården trädde i kraft den 1 november 2021. I lagen finns bestämmelser om de tidsgränser inom vilka organisationer inom socialvården åläggs ta i bruk Kanta-tjänsterna.  Dessutom har THL utfärdat en föreskrift som kommer att ålägga organisationer att använda sig av strukturerade klienthandlingar. 

Varierande dokumentationssätt

Klientinformationen inom socialvården ska vara enhetlig och jämförbar. För...

Lue lisää Solospelandets tid är förbi – dokumentationen inom socialvården blir enhetlig i hela landet 

Det ska vara smidigt för personer med funktionsnedsättning att söka hjälp för våld i nära relationer

Lukuaika7 min

I mars publicerades en forskningsrapport om våld och kränkande behandling som personer med funktionsnedsättning upplever i nära relationer. Det är oroväckande och tung läsning.

Våld som riktas mot personer med funktionsnedsättning är vanligare än bland den övriga befolkningen och personer med funktionsnedsättning i olika åldrar är drabbade. Detta var inte överraskande, eftersom internationella undersökningar gett liknande resultat.

En undersökning gjord av THL, Invalidförbundet rf och Tröskeln rf visade att våld som personer med funktionsnedsättning utsätts för...

Lue lisää Det ska vara smidigt för personer med funktionsnedsättning att söka hjälp för våld i nära relationer

En assistanshund möjliggör ett mer självständigt liv

Lukuaika6 min

Det är känt att det finns många fördelar med att äga en hund för människans välbefinnande. Hunden ger sällskap och glädje i livet, uppmuntrar till fysisk aktivitet och vistelse utomhus samt ökar den sociala interaktionen. Enligt undersökningar främjar en hund både människans fysiska hälsa samt psykiska och sociala välbefinnande.

Fördelarna med en utbildad assistanshund för en person med fysisk funktionsnedsättning sträcker sig längre än fördelarna med en vanlig hund. Assistanshunden hjälper till med många saker...

Lue lisää En assistanshund möjliggör ett mer självständigt liv

Kunskapsbrist gör sällsynta sjukdomar dyra att behandla och ökar det mänskliga lidandet

Lukuaika6 min

När man talar om befolkningens hälsa fokuserar man i allmänhet på folksjukdomar. Cirka hälften av den vuxna befolkningen i vårt land har förhöjt blodtryck och kolesterol, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Största delen av de vuxna är också överviktiga, vilket ökar risken för vuxendiabetes. Uppskattningsvis en miljon finländare använder blodtryckssänkande läkemedel och över 700 000 använder kolesterolläkemedel. Minst 400 000 finländare lider av vuxendiabetes.

Sällsynta sjukdomar är motsatsen till allmänna folksjukdomar. En sjukdom...

Lue lisää Kunskapsbrist gör sällsynta sjukdomar dyra att behandla och ökar det mänskliga lidandet

Vad kan vi lära oss av coronakrisen inom servicen för personer med funktionsnedsättning?

Coronavåren 2020 stängde ner samhället och lyfte fram många orosmoment, men samtidigt uppstod det också nya slags överlevnadsstrategier.

För personer med olika funktionsnedsättningar har många saker som ansluter sig till välfärden fungerat sämre än för resten av befolkningen, och förändringarna och avbrotten i tillgången på tjänster som en följd av restriktionsåtgärderna har varit betydande och inverkat på många personers liv.

Hittills har det endast samlats in lite information från personer som arbetar inom servicen för personer...

Lue lisää Vad kan vi lära oss av coronakrisen inom servicen för personer med funktionsnedsättning?

En fråga avslöjar om service och stöd för personer med funktionsnedsättning fyller sin uppgift

Lukuaika6 min

Den nuvarande, en gång i tiden så moderna handikappservicelagen har fortfarande inte lyckats garantera att alla personer med funktionsnedsättning i Finland har lika möjligheter att använda de tjänster som de behöver.

Syftet med insatserna för personer med funktionsnedsättning är att främja likabehandling och delaktighet i samhället. Vidare finns målet om att främja och stöda förutsättningarna för ett självständigt liv och självbestämmanderätten – möjligheterna till ett liv på egna villkor. 

Insatsernas effekt kan på det allra enklaste...

Lue lisää En fråga avslöjar om service och stöd för personer med funktionsnedsättning fyller sin uppgift

Starkt samband mellan psykiska problem i ungdomen och utslagning

Lukuaika4 min

Det är vanligt att ungdomar som har fått en psykiatrisk diagnos varken studerar eller arbetar som unga vuxna. Risken är extra hög för unga som har konstaterats ha ett autismspektrumtillstånd eller en psykos. Vård och rehabilitering av psykiska sjukdomar är viktiga i arbetet mot utslagning av unga.

Utslagning

Det finns inte en enskild definition på utslagning och utslagning är svår att mäta. Ofta talar man för enkelhetens skull om NEET-unga. NEET är en förkortning av det...

Lue lisää Starkt samband mellan psykiska problem i ungdomen och utslagning