Lähikuva puun lehdestä.

Kunskap ger hälsa och välfärd

I bloggen delar experter med sig av personliga synpunkter på aktuella ämnen. THL:s ståndpunkt framförs av institutets ledning.

Uusimmat

Ett respektfullt bemötande är det första steget mot delaktighet i servicen för personer med funktionsnedsättning

Klientens delaktighet beaktas inte alltid i tillräcklig mån i serviceprocesserna för personer med funktionsnedsättning. Det finns olika verktyg och arbetsmetoder som stöder delaktigheten, men dessa tillämpas inte nödvändigtvis alltid. Detta framgick av två enkäter inom ramen för utredningen Service för personer med funktionsnedsättning 2022, som utgår från anordnarens synvinkel (utredningen publiceras i maj 2023). Enkäterna riktades till kommunerna och samkommunerna samt personalen inom det sociala arbetet med personer med funktionsnedsättning.

Rätten att delta i behandlingen...

Lue lisää Ett respektfullt bemötande är det första steget mot delaktighet i servicen för personer med funktionsnedsättning

Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen

Våren 2022 genomförde vi en enkät för att ta reda på vilka erfarenheter och lärdomar som de anställda inom funktionshinderservicen har från coronaepidemin. Enkäten är en av de få utredningar där man har vänt sig till de anställda.

Varför ville vi veta vad just den här yrkesgruppen hade för erfarenheter? COVID-19-epidemin innebar en helt ny situation som skakade om den normala vardagen även inom funktionshinderservicen. Anställda inom funktionshinderservicen gör ett viktigt arbete för de mänskliga...

Lue lisää Genom att lyssna på de anställda kan man utveckla funktionshinderservicen

Tillräckligt stöd för lärande och välbefinnande ska säkerställas för unga med funktionsnedsättning

Lukuaika6 min

Coronatiden ändrade på vardagen i skolorna på många sätt. Övergången till distansundervisning och minskningen av elevvårdstjänsterna påverkade undervisnings- och elevvårdspersonalens möjligheter att stöda elevernas välbefinnande och lärande. Särskilt förebyggande arbete förblev ogjort.

Att bli utan den hjälp och det stöd som behövs kan leda till att läranderesultaten och välbefinnandet försämras.

Under coronatiden blev unga med funktionsnedsättning oftare än andra unga utan det stöd för lärande och välbefinnande de behövde av undervisnings- och elevvårdspersonalen. Oftast blev unga...

Lue lisää Tillräckligt stöd för lärande och välbefinnande ska säkerställas för unga med funktionsnedsättning

Inom funktionshinderservicen måste man säkerställa att klienterna inte behöver vara rädda för att servicen ska avbrytas vid årsskiftet

Servicen för personer med funktionsnedsättning befinner sig mitt i en tid av förändring och osäkerhet. Den nya lagen om funktionshinderservice behandlas fortfarande i riksdagen när detta blogginlägg skrivs och det verkar som om riksdagen inte hinner behandla lagförslaget så att lagen träder i kraft vid årsskiftet. Även det att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 medför en ny verksamhetsmiljö för servicen för personer med funktionsnedsättning.

Vid årsskiftet upphör specialomsorgsdistrikten när funktionerna överförs till välfärdsområdena. Därför har...

Lue lisää Inom funktionshinderservicen måste man säkerställa att klienterna inte behöver vara rädda för att servicen ska avbrytas vid årsskiftet

Barn har rätt till vaccinationer

Vaccinationer är en av de allra viktigaste, effektivaste och mest undersökta faktorerna för att skydda, upprätthålla och främja barnets hälsa.

En stabil grund för det nationella vaccinationsprogrammet skapades redan på 1920-talet när de första rådgivningarna grundades. Snart bestämdes det i lagstiftningen att en mödra- och barnrådgivning skulle inrättas i varje kommun. Detta främjade barnens och mammornas hälsa på ett sätt som många länder bara kan drömma om. De avgiftsfria tjänsterna har minskat ojämlikheten och sänkt...

Lue lisää Barn har rätt till vaccinationer

Det behövs ett bättre kunskapsunderlag för uppföljning och utvärdering av reformen av funktionshinderservicen

Uppföljningen, utvärderingen och hanteringen av effekterna av servicen för personer med funktionsnedsättning kräver ett omfattande kunskapsunderlag. Inom socialvårdstjänsterna, bland annat inom funktionshinderservicen, finns det för närvarande brister i kunskapsunderlaget, särskilt när det gäller öppenvården.

Med de uppgifter som finns för tillfället är det delvis möjligt att ge en bild av situationen för funktionshinderservicen med hjälp av statistik över vissa tjänster. Statistikrapporterna och även den övriga rapporteringen har ofta tagits fram utifrån befintliga uppgifter, inte utifrån...

Lue lisää Det behövs ett bättre kunskapsunderlag för uppföljning och utvärdering av reformen av funktionshinderservicen

Vi vet ännu inte hur coronaviruset påverkar sjukligheten och dödligheten hos personer med funktionsnedsättning i Finland

Socialt utsatt ställning och kroniska sjukdomar har ökat risken för att insjukna eller avlida under Covid-19-epidemin. Internationella undersökningar om pandemins inverkan på personer med funktionsnedsättning fokuserar på dödligheten, dödsorsakerna och sjukligheten hos personer med funktionsnedsättning. Tack vare undersökningarna vet man att dödligheten i samband med en coronainfektion ökade 2,3 gånger bland personer med inlärningssvårigheter i England. Personer med Downs syndrom bedömdes löpa fyra gånger större risk att hamna på sjukhus på grund av coronainfektion...

Lue lisää Vi vet ännu inte hur coronaviruset påverkar sjukligheten och dödligheten hos personer med funktionsnedsättning i Finland

Smarta principer har redan identifierats – socialvårdens datamodell väntar på genomförande

Utvecklingen av socialservicen och servicens kvalitet är mycket beroende av klientuppgifter. Strukturerad information stöder informationens användbarhet, vilket innebär att många olika aktörer har förväntningar på informationen. Kan klientdatasystemet byggas upp så att informationen bättre betjänar den yrkesutbildade personalen? Kan informationen stödja direktören i ordnandet av tjänsterna? Kan också klienten ha nytta av den strukturerade informationen?

Ja! Föreskriften om klienthandlingar inom socialvården och lagen om kunduppgifter styr oss att skapa en enhetlig dokumentation av socialservice under...

Lue lisää Smarta principer har redan identifierats – socialvårdens datamodell väntar på genomförande

Framtidens folkhälsostrategi – kommer sällsynta sjukdomar att inkluderas?

Lukuaika7 min

I läkararbetet lär man sig snabbt att känna igen och behandla de vanligaste sjukdomarna. Man kan enkelt hitta aktuell information och vårdrekommendationer för dem.

Vid sällsynta sjukdomar är situationen annorlunda. Det tar ofta år att få fram en diagnos utifrån symtomen. Utmaningen är spektrumet av mer än 7 000 olika sällsynta sjukdomar. 80 % av de sällsynta sjukdomarna är ärftliga och en sjukdom diagnostiseras ofta av en barnläkare eller ärftlighetsläkare. Det finns dock även flera...

Lue lisää Framtidens folkhälsostrategi – kommer sällsynta sjukdomar att inkluderas?

Den vanligaste dödsorsaken bland personer med spelberoende var självmord

Lukuaika7 min

Lördagen den 10 september är den Internationella suicidpreventiva dagen. I programmet för självmordsprevention (Strategi för psykisk hälsa 2020–2030) betonas att självmordsrisken för personer som upplever beroendeproblem bör bedömas. En riskgrupp som bör beaktas är personer som fått diagnosen spelberoende. Den vanligaste dödsorsaken hos personer med penningspelsberoende är självmord. Informationen grundar sig på siffrorna i THL:s vårdanmälningsregister om diagnoser av spelberoende och Statistikcentralens uppgifter om dödsorsak.

Siffror om självmord och diagnoser för spelberoende

• var tredje dödsfall...

Lue lisää Den vanligaste dödsorsaken bland personer med spelberoende var självmord