Lähikuva puun lehdestä.

Kunskap ger hälsa och välfärd

I bloggen delar experter med sig av personliga synpunkter på aktuella ämnen. THL:s ståndpunkt framförs av institutets ledning.

Uusimmat

Starkt samband mellan psykiska problem i ungdomen och utslagning

Lukuaika4 min

Det är vanligt att ungdomar som har fått en psykiatrisk diagnos varken studerar eller arbetar som unga vuxna. Risken är extra hög för unga som har konstaterats ha ett autismspektrumtillstånd eller en psykos. Vård och rehabilitering av psykiska sjukdomar är viktiga i arbetet mot utslagning av unga.

Utslagning

Det finns inte en enskild definition på utslagning och utslagning är svår att mäta. Ofta talar man för enkelhetens skull om NEET-unga. NEET är en förkortning av det...

Lue lisää Starkt samband mellan psykiska problem i ungdomen och utslagning

Beaktandet av modersmål och kultur visar på respekt för mångfalden hos personer bland urfolken

”Ingen av oss är född med enbart en identitet” konstaterade Gerard Quinn, FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning på det Nordiska webbinariet ”Urfolk, språk, kultur och livscykel” som hölls 31.8.–1.9.2021. Webbinariet fokuserade på rättigheter för den del av urfolken som har demens eller funktionsnedsättning samt betydelsen av språk- och kultursensitiv service.

I intersektionellt arbete för mänskliga rättigheter ses människan som en helhet

Under evenemanget talade Quinn om intersektionalitet, där individens ställning och gruppidentiteten...

Lue lisää Beaktandet av modersmål och kultur visar på respekt för mångfalden hos personer bland urfolken

Köerna försvann i och med den nya verksamhetsmodellen: personalen löser de vardagliga problemen tillsammans och självständigt

Lukuaika8 min

Ackas är en stad i Södra Birkaland som producerar hälso- och sjukvårdstjänster också för grannkommunen Urjala. Området har totalt cirka 21 000 invånare och av dem är 4 600 Urjalabor.

I projektet PirSOTE söker Ackas och Urjala fungerande lösningar för primärvården. Försöket med den nya verksamhetsmodellen inleddes i Urjala hösten 2020. När försöket inleddes blev en del av personalen upprörd då jag i lokaltidningen förklarade att vi har som mål att bli "Finlands bästa hälsocentral".

I...

Lue lisää Köerna försvann i och med den nya verksamhetsmodellen: personalen löser de vardagliga problemen tillsammans och självständigt

Klienter med funktionsnedsättning bidrar med viktig information till strukturellt socialt arbete

Lukuaika5 min

Det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning bygger på funktionshinderpolitiken, vars principer är rätten till jämlikhet, delaktighet samt nödvändiga tjänster och stödåtgärder. Dessa principer förverkligas när klienternas röst hörs i enskilda klientspecifika beslut och i större utsträckning i det samhälleliga beslutsfattandet. Det räcker dock inte att endast rösten hörs. Därtill behövs åtgärder för att rätta till missförhållandena.

Information om serviceanvändarnas behov är en förutsättning för en ändamålsenlig utveckling av socialservicen. Ändamålsenligheten gör att vårt arbete...

Lue lisää Klienter med funktionsnedsättning bidrar med viktig information till strukturellt socialt arbete

Corona har försvårat vardagen för klienter som behöver personlig assistans

Coronaepidemin har orsakat problem i genomförandet av personlig assistans och andra tjänster som stöder vardagen för personer med funktionsvariation. Tillgången till assistenter och deras frånvaro på grund av att de insjuknat eller försatts i karantän har exempelvis upplevts som en utmaning under coronatiden.

Personlig assistans har en betydande roll då det gäller att stöda möjligheterna för en person med grav funktionsnedsättning till ett smidigt och självständigt liv, vilket innebär att problem i tillgången till assistans...

Lue lisää Corona har försvårat vardagen för klienter som behöver personlig assistans

Nordiskt samarbete – så att alla barn och unga med funktionsnedsättning kunde ha huvudrollen i sina egna liv

Lukuaika10 min

Hur känns det för ett barn eller en ung person om vi upprepade gånger glömmer att fråga vad de vill göra med sina liv? Om de inte kan påverka hur de tillbringar sin fritid, vilka grupper de tillhör eller om de inte ens kan uttrycka sin åsikt? Eller hur känns det att inte ens kunna vara med och påverka samhället i sin omgivning.
Tillsammans med våra nordiska samarbetspartner arbetar Institutet för hälsa och välfärd (THL)...

Lue lisää Nordiskt samarbete – så att alla barn och unga med funktionsnedsättning kunde ha huvudrollen i sina egna liv

Hur ska vi skydda barn och unga med funktionsnedsättning mot våld?

Lukuaika11 min

Barn som på grund av olika former av funktionsnedsättningar hör till en särskilt utsatt grupp löper större risk än andra barn och unga att råka ut för olika former av diskriminering, trakasserier, sexuellt utnyttjande och annat våld. För att uppfylla rättigheterna för barn och unga med funktionsnedsättning är det framför allt viktigt att vuxna som jobbar med dem kan identifiera och ingripa i dessa olika former av våld.
Barn och unga med funktionsnedsättning har precis...

Lue lisää Hur ska vi skydda barn och unga med funktionsnedsättning mot våld?

Vårdtåget går åt rätt håll

Social- och hälsovårdsreformen har varit aktuell redan länge, i år eller decennier beroende på hur man räknar. Med tiden har behovet av en omfattande reform av servicesystemet bara ökat.
Vårt servicesystem som bygger på kommunerna är splittrat och alla kommuner har inte tillräckliga resurser för att klara av sin skyldighet att ordna tillräckliga social- och hälsovårdstjänster för sina invånare. Detta har lett till skillnader i servicen mellan olika regioner och befolkningsgrupper, vilket har lett till...

Lue lisää Vårdtåget går åt rätt håll

I framtidens social- och hälsocentraler arbetar nöjda expertteam

Lukuaika5 min

Byggandet av framtidens social- och hälsocentraler på olika håll i Finland fick fart av de statsunderstöd som social- och hälsovårdsministeriet beviljade i slutet av juni.
Som en del av social- och hälsovårdsreformen bereder och tar regionerna i bruk en ny slags och omfattande social- och hälsocentral. Mycket bra arbete har redan gjorts och fungerande verksamhetsmodeller har utvecklats.
Fungerande verksamhetsmodeller som stöd för projekten (Thl.fi, på finska)
Framtidens social- och hälsocentraler är eftertraktade arbetsplatser för yrkesfolk inom social-...

Lue lisää I framtidens social- och hälsocentraler arbetar nöjda expertteam

Servicehelheter och -kedjor bygger social- och hälsovårdsområdets integration

Lukuaika5 min

Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet samt praktiska experter inom social- och hälsovårdsområdet runtom i Finland, inledde våren 2018 ett utvecklingsnätverk för servicehelheter och kedjor. Nätverket kallas PKPK-nätverket.
Nätverket har två mål: för det första att skapa en generisk modell för att definiera, styra och övervaka servicehelheter och -kedjor som regioner kan använda i sitt pkpk-arbete.  Det andra målet är att möjliggöra jämförande utveckling mellan regionerna.
På kontaktytorna för nätverkets arbete finns bland annat...

Lue lisää Servicehelheter och -kedjor bygger social- och hälsovårdsområdets integration