En assistanshund möjliggör ett mer självständigt liv

Det är känt att det finns många fördelar med att äga en hund för människans välbefinnande. Hunden ger sällskap och glädje i livet, uppmuntrar till fysisk aktivitet och vistelse utomhus samt ökar den sociala interaktionen. Enligt undersökningar främjar en hund både människans fysiska hälsa samt psykiska och sociala välbefinnande.

Fördelarna med en utbildad assistanshund för en person med fysisk funktionsnedsättning sträcker sig längre än fördelarna med en vanlig hund. Assistanshunden hjälper till med många saker i vardagen och är enligt undersökningar betydelsefull för sin ägares funktionsförmåga, självständighet och delaktighet.

Uppgifterna är mångfaldiga och beror på ägarens individuella behov

En assistanshund är ett hjälpmedel som utbildats enligt de individuella behoven hos en person med fysiska- eller andra funktionsnedsättningar och vars syfte är att stötta denna person att klara av olika vardagssysslor på egen hand. Hundens uppgifter är mångfaldiga och beror på ägarens individuella stödbehov.

En assistanshund kan till exempel lyfta upp och hämta föremål, öppna och stänga dörrar, hjälpa till med att klä av klädesplagg samt bistå i hushållssysslor eller besök i butiken. Alla dessa uppgifter är viktiga för att göra det vardagliga livet av en person med nedsatt rörelseförmåga smidigare.

För många ger assistanshunden mobilitetsstöd. Hundens uppgifter kan till exempel omfatta stöd för gång och balans, hjälp med rullstolen eller hjälpa användaren förflytta sig.

Assistanshunden kan också vara en viktig trygghetsfaktor. En del av assistanshundarna har utbildats att agera i nödsituationer genom att larma eller hämta hjälp. Hunden kan också till exempel hjälpa en upp när man har ramlat. 

Hunden följer med sin användare överallt och är redo att hjälpa oberoende av tiden på dygnet.

Forskningen visar många fördelar med en assistanshund

I undersökningar har man visat att assistanshunden medför många fördelar i de olika delområdena av användarens liv. Assistanshunden kan inverka positivt på funktionsförmågan genom att stötta en i dagens rutiner. Till exempel har en assistanshund enligt undersökningar gjort det lättare att röra på sig, plocka upp föremål, klä sig och sköta hushållssysslor.  Enligt vissa undersökningar kan personer med funktionsnedsättning tack vare assistanshunden få minskat beroende av andra personer.

Flera användare av assistanshund upplever att hunden gör dem självständigare och får dem att känna sig säkrare. Dessutom har hunden underlättat sociala situationer och gjort det lättare att delta i fritidsaktiviteter samt bidragit till bättre prestationer i arbetet och studierna. I olika undersökningar av assistanshundar har man observerat att hunden också har en positiv inverkan på användarens sociala interaktioner, psykiska och allmänna välbefinnande samt livskvalitet.

Genom att underlätta utmaningarna som funktionsnedsättningen medför kan en assistanshund alltså vara en väsentlig del i att möjliggöra ett självständigare liv och mer delaktighet i samhället för en person med fysisk funktionsnedsättning. Assistanshundens betydelse syns också i stödjandet av användarens allmänna välbefinnande.

Ordnandet av assistanshundverksamhet genomgår en brytningsperiod i Finland

Assistanshundar har utbildats i Finland sedan 1994. Invalidförbundet har ansvarat för att ordna verksamheten och överlåta tränade och testade assistanshundar till lämpliga sökande. Dessutom har Avustajakoira ry – Assistenthund rf erbjudit utbildningshjälp så man kan utbilda sin egen hund till en assistanshund samt gett sina grundutbildade hundar till utvalda sökande för slututbildning.  I Finland arbetar för närvarande drygt 60 assistanshundar.

Överföringen av Finlands assistanshundverksamhet till att omfattas av den offentliga finansieringen har diskuterats under de senaste åren. Enligt biträdande Justitieombudsmannens avgörande i klagomålet våren 2020 ingår assistanshundar, i likhet med ledarhundar för synskadade, i definitionen för hjälpmedel för medicinsk rehabilitering. Beviljandet av assistanshundar som medicinska hjälpmedel skulle enligt biträdande Justitieombudsmannen bidra till deras tillgänglighet och vara en del av verkställandet av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Riksomfattande anvisningar för överlämnande av assistanshund som hjälpmedel för medicinsk rehabilitering är för närvarande under beredning i arbetsgruppen som utsetts av social- och hälsovårdsministeriet, och färdigställs före utgången av året. 

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer

Assistanshund för personer med fysisk funktionsnedsättning – Utredning om assistanshundens uppgifter, nyttan med assistanshund samt assistanshundverksamhetens nuläge. THL Diskussionsunderlag 8/2022 (Julkari, på finska men sammandrag på svenska)

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *