En fråga avslöjar om service och stöd för personer med funktionsnedsättning fyller sin uppgift

Den nuvarande, en gång i tiden så moderna handikappservicelagen har fortfarande inte lyckats garantera att alla personer med funktionsnedsättning i Finland har lika möjligheter att använda de tjänster som de behöver.

Syftet med insatserna för personer med funktionsnedsättning är att främja likabehandling och delaktighet i samhället. Vidare finns målet om att främja och stöda förutsättningarna för ett självständigt liv och självbestämmanderätten – möjligheterna till ett liv på egna villkor. 

Insatsernas effekt kan på det allra enklaste sättet mätas med frågan om man med hjälp av arrangemangen har kunnat minska eller undanröja hinder som begränsar möjligheterna till likabehandling och delaktighet.

Alla har lika rättigheter, individuella lösningar görs efter behov

Att främja delaktighet och likabehandling bland personer med funktionsnedsättning är en fråga för hela samhället, inte bara för socialservice inom funktionshinderområdet. Behovet av särskild service minskar när omgivningen och den allmänna servicen är tillgänglig för alla.

I en nära framtid kommer ansvaret för att ordna service för personer med funktionsnedsättning att övergå till välfärdsområdena och samtidigt revideras lagstiftningen om servicen. Målet med båda dessa reformer är att göra tillgången till den allmänna servicen som är avsedd för alla invånare mer jämlik och garantera att den särskilda servicen håller en hög kvalitet och är tillräcklig för dem som behöver den.

Försöksprojektet med personlig budget för personer med funktionsnedsättning (PB-projektet) som avslutas vid årsskiftet har lyft fram behovet att granska hur väl servicesystemet stöder möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att kunna leva ett självständigt liv, fatta beslut i egna angelägenheter och delta i samhället.

Inom den internationella forskningen och utvecklingen talar man om individanpassad service, och personlig budget som ett sätt främja sådan service. Lagstiftningen i alla nordiska länder garanterar redan i dag personer med funktionsnedsättning nödvändig individuell service för att möjliggöra jämlik delaktighet i samhället. Trots detta är det uppenbart att målen i lagstiftningen inte på långa vägar uppfylls för alla.

Nya visioner skapas tillsammans

I PB-projektet har teamet Funktionsvariation i samhället vid THL och de regionala projekten i olika delar av Finland granskat hur rättigheter för personer med funktionsnedsättning förverkligas i servicesystemet. Vi har identifierat faktorer som förhindrar individuell service och ett självständigt liv. Det handlar till exempel om erfarenheter bland personer med funktionsnedsättning av att det saknas information eller att lämplig service inte finns att tillgå eller inte är tillgänglig för alla samt att man inte alltid identifierar människors individuella behov eller att aktörerna inom servicesystemet inte kan tillmötesgå dem.

En personlig budget som modell och utgångspunkt för att ordna service kan vara ett sätt att öka den nödvändiga dialogen när insatser och stöd för personer med funktionsnedsättning ordnas. En personlig budget är dock inte ett verktyg som ensam kan lösa de problem som personer med funktionsnedsättning möter i vårt nuvarande servicesystem. Vi föreslår det i lagstiftningen som ett sätt att skapa flexibilitet och valfrihet särskilt inom områden där detta hittills har saknats. Även de personer med funktionsnedsättning som använder tjänster och som har deltagit i försöksprojektet har positiva erfarenheter av att servicen har anpassats på ett mer flexibelt sätt. De har också själva fått ta ansvar när och hur insatser genomförs.

Svårigheterna med att utveckla servicen för personer med funktionsnedsättning är något vi löser tillsammans och ett problem i taget. Tjusningen med utvecklingsarbetet uppstår genom kraften av delaktighet, som var och en som har deltagit i utvecklingsprojekt och det gemensamma utvecklandet av fungerande service för personer med funktionsnedsättning kan känna igen. Utveckling behövs fortfarande, eftersom behovet av individuell service reflekterar hur det omgivande samhället har lyckats med att genomföra funktionshinderpolitiken.

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer

Individanpassat stöd och service för personer med funktionsnedsättning – modeller i Norden (Nordens välfärdscenter)
 
Personlig budget kan ge ökad flexibilitet och valfrihet för personer med funktionsnedsättning (THL)

Försöksprojekt för att testa personlig budget för personer med funktionsnedsättning

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *