Vad kan vi lära oss av coronakrisen inom servicen för personer med funktionsnedsättning?

Coronavåren 2020 stängde ner samhället och lyfte fram många orosmoment, men samtidigt uppstod det också nya slags överlevnadsstrategier.

För personer med olika funktionsnedsättningar har många saker som ansluter sig till välfärden fungerat sämre än för resten av befolkningen, och förändringarna och avbrotten i tillgången på tjänster som en följd av restriktionsåtgärderna har varit betydande och inverkat på många personers liv.

Hittills har det endast samlats in lite information från personer som arbetar inom servicen för personer med funktionsnedsättning om vilka konsekvenser coronakrisen haft på genomförandet av servicen. Av de socialarbetare som exempelvis svarade på Socialbarometern kunde endast under hälften bedöma på vilket sätt man svarat på servicebehovet hos personer med funktionsnedsättning under coronaepidemin.

Det är viktigt att med dem som arbetar inom servicen för personer med funktionsnedsättning reda ut vilka nya verksamhetsmodeller som fungerat bra, vad de upplever att de ha lyckats med och vilka utmaningar som har försvårat arbetet. Det är också viktigt att de som arbetar inom servicen för personer med funktionsnedsättning har möjlighet att utnyttja all framtagen god praxis i det egna arbetet.

Arbetstagarnas erfarenheter kan lära oss att tackla framtida kriser

Genom att samla in information om hur coronaepidemin inverkat på människornas liv och välfärd kan vi bäst förbereda oss för undantags- och krissituationer i vårt samhälle. Således utarbetar vi i teamet Funktionsvariation i samhället en enkät till dem som arbetar inom servicen för personer med funktionsnedsättning om deras erfarenheter under coronaepidemin. Enkäten kommer att publiceras i början av 2022. Den kommer att ge den bredaste insikten hittills om hur de som arbetar inom servicen för personer med funktionsnedsättning i praktiken uppfattar att servicen genomförts.

Enkäten genomförs som ett led i projektet Framtiden skapas, där vi tillsammans med Kommunförbundet och Kehitysvammaliitto reder ut hur personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund klarar sig i undantags- och krissituationer.

Samarbete, dialog och växelverkan mellan serviceproducenter och målgrupper har en viktig roll då man söker lösningar och alternativa sätt att fungera i överraskande situationer. Utan dessa åtgärder får vi inte in mångsidig, tillräcklig och nyttig information om hur coronaepidemin inverkat på människornas liv och välfärd. Vår helhetsbild berikas utöver av enkäterna även av Kehitysvammaliitos utredningar bland sina kunder, diskussioner som förts med Kommunförbundets socialarbetare samt de frågor som lyfts fram i THL:s befolkningsundersökningar.

Utifrån allt detta kommer vi att utarbeta anvisningar och planer samt verksamhetsmodeller för hanteringen av undantags- och krissituationer för att behoven både hos personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund allt bättre ska beaktas under undantags- och krissituationer.

Vi är övertygade om att de personer som utför det praktiska arbetet har värdefull information att dela med sig om erfarenheterna och god praxis under coronaepidemin.

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer:

Möjligheter för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer – Framtiden skapas utifrån erfarenheter av covid-19

THL: Coronavirus och funktionshinderservice, Handbok om funktionshinderservice

Eronen, A., Hiilamo, H., Ilmarinen, K., Jokela, M., Karjalainen, P., Karvonen, S., Kivipelto, M., Koponen, E., Leemann, L., Landén, P. & Saikku, P. 2020. Sosiaalibarometri 2020. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry. Viitattu 14.12.2021. (på finska)

Nurmi-Koikkalainen, P., Holm, M., Väre, A., Korhonen, M., Sainio, P. 2021. Toimintarajoitteiset ja vammaiset ihmiset (154-161) teoksessa Kestilä, L., Jokela, M., Härmä, V., & Rissanen, P. (toim.). Covid-19-epidemian vaikutukset hyvinvointiin, palvelujärjestelmään ja kansantalouteen: Asiantuntija-arvio, kevät 2021. (endast på finska)

Sainio, P., Holm, M., Ikonen, J., Korhonen, M., Nurmi-Koikkalainen, P., Parikka, S., … & Koskinen, S. (2021). Koronapandemian ja sen rajoittamistoimien vaikutukset toimintarajoitteisten ihmisten elämään. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 58(3). (endast på finska)

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *