Kunskap ger hälsa och välfärd

I bloggen delar experter med sig av personliga synpunkter på aktuella ämnen. THL:s ståndpunkt framförs av institutets ledning.

Uusimmat

Om att använda rätt begrepp – funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariation?

Lukuaika6 min

Det är inte lätt att hänga med när ord byts ut eller ändrar betydelse. Olika människor uppfattar orden och deras innebörd olika. Ord kan såra och kränka någon även om det inte varit meningen ursprungligen. Det är rätt så vanligt att personer med funktionsnedsättningar blir omtalade som en homogen grupp i samhället, men det är viktigt att komma ihåg att alla är individer, och personer med funktionsvariationer är olika trots att de har samma...

Lue lisää Om att använda rätt begrepp – funktionshinder, funktionsnedsättning eller funktionsvariation?

Oron överdriven för unga män i risk för utslagning

ECD-rapporten ”Education at a Glance” ledde till viss oro när det framkom att NEET-siffrorna ökat bland finländska unga – och i synnerhet bland de unga männen. Beteckningen NEET-unga, ‘Not in Employment, Education or Training’ står för unga som inte studerar, förvärvsarbetar, utför värnplikt eller deltar i aktiverande eller rehabiliterande åtgärder. Med andra ord, unga som anses löpa risk att slås ut ur samhället.
Enligt OECD-rapporten hade andelen NEETs i Finland i ålderskategorin 20-24 åringar bland...

Lue lisää Oron överdriven för unga män i risk för utslagning

Svensk välfärd och finsk valfrihet

Vänsterförbundets partiordförande Li Andersson skriver på Hufvudstadsbladets ledarsida (3.2.2017) om den svenska Välfärdsutredningens betänkande ”Ordning och reda i välfärden”, som publicerades i november 2016 och som föreslog begränsning av välfärdsföretagens vinster i Sverige. Utredningen tillsattes våren 2015 av den nytillträdde rödgröna minoritetsregeringen och har letts av tidigare kommunalrådet i Malmö, Ingmar Reepalu.
I det ursprungliga uppdraget ingick att avveckla de obligatoriska valfrihetssystemen i svensk primärvård. Då det snart efter regeringens tillsträde framgick att man inte kunde nå parlamentariskt...

Lue lisää Svensk välfärd och finsk valfrihet

Finlands Lucia är nöjd att hon tog influensavaccinet

Lukuaika7 min

Strax före jul besökte Finlands Lucia 2015, Sonja Lehto, THL:s julkaffe. Lucia med sina tärnor uppträdde med sång och levande ljus i luciakronan och spred värme och julstämning bland personalen.
Under en pratstund efter programmets slut framgick det att Sonja hade tagit influensavaccination före uppdragets början. Luciauppdraget pågick under december-januari, men vi fick nyligen en möjlighet att höra mera om Sonjas erfarenheter.
Till luciauppdraget hör att besöka och uppträda på många orter enligt en hektisk tidtabell. Besöken...

Lue lisää Finlands Lucia är nöjd att hon tog influensavaccinet

Hur kan du skydda dig mot hiv? Du har rätt att veta

På Världsaidsdagen blir man dyster till sinnes när man tar del av hälsoinformationen i läroböcker för högstadiet och andra stadiet. I skolornas officiella sexualundervisning förbises informationsbehovet hos och till och med existensen av de unga som hör till sexuella minoriteter och könsminoriteter.
Vi har redan i flera decennier känt till hur hiv smittar och vilka de utsatta grupperna är med tanke på hiv. I Finland befinner sig till exempel homosexuella män och män som har...

Lue lisää Hur kan du skydda dig mot hiv? Du har rätt att veta

Du har rätt till ett hiv-test

Lukuaika5 min

Under den europeiska hiv- och hepatittestveckan betonas betydelsen av ett tidigt test och vård. Var femte hiv-smittad i Finland vet inte om att hen är smittad. Du har rätt att få veta om du är en av dem.
Varför är tröskeln att låta testa sig hög?
Cirka hälften av hiv-smittfallen i Finland konstateras sent – när vården redan borde vara i gång.
Vi har rätt till hiv-test i den offentliga hälsovården utan läkardiagnos och dessutom på främmande...

Lue lisää Du har rätt till ett hiv-test

Ett barn med funktionsnedsättning är i första hand ett barn

Lukuaika6 min

Även om personer med funktionsnedsättning bildar en av de största minoritetsgrupperna hamnar de lätt i skymundan och marginalen. Vi saknar tillräcklig information om dessa personers ställning, behov och position i samhället.
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, som riksdagen nyligen godkände, ingriper i detta missförhållande. Den ålägger stater att samla information om personer med funktionsnedsättning och att utifrån denna information utveckla verksamhetssätt genom vilka deras ställning och rättigheter kan stärkas.
Konventionen uttrycker ett nytt slags...

Lue lisää Ett barn med funktionsnedsättning är i första hand ett barn

Vilseledande tolkningar av de ekonomiska konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen i omlopp

Lukuaika11 min

Finansministeriets uppskattningar av social- och hälsovårdsreformens konsekvenser för kommunalbeskattningen, som offentliggjordes i fredags, har fått mycket publicitet i medierna. De har också kommenterats flitigt, men kommentarerna har delvis varit vilseledande.
Medierna har rapporterat fakta helt rätt, det vill säga att uppskattningarna inkluderar den sammantagna effekten av statsandelsreformen som trädde i kraft i början av året, de redan genomförda nedskärningarna i statsandelarna och förslaget till finansiering av social- och hälsovården. I kommentarerna har de tre faktorerna...

Lue lisää Vilseledande tolkningar av de ekonomiska konsekvenserna av social- och hälsovårdsreformen i omlopp

Finland förväntas ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Lukuaika6 min

148 stater har redan ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Glädjande många!
Finland torde ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning under den här regeringsperioden. I många länder har konventionen varit i kraft redan i flera år. Därför var det intressant att följa med hurdana saker som väckte diskussion på konventionsparternas 7:e möte i New York i juni.
Många tillvägagångssätt vid tillämpningen av konventionen
Flera stater har gjort upp nationella funktionshinderspolitiska handlingsprogram...

Lue lisää Finland förväntas ratificera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning