Nordiskt samarbete – så att alla barn och unga med funktionsnedsättning kunde ha huvudrollen i sina egna liv

Hur känns det för ett barn eller en ung person om vi upprepade gånger glömmer att fråga vad de vill göra med sina liv? Om de inte kan påverka hur de tillbringar sin fritid, vilka grupper de tillhör eller om de inte ens kan uttrycka sin åsikt? Eller hur känns det att inte ens kunna vara med och påverka samhället i sin omgivning.

Tillsammans med våra nordiska samarbetspartner arbetar Institutet för hälsa och välfärd (THL) för att se till att detta inte är fallet för något barn eller ung person med funktionsnedsättning.

Möjligheten till delaktighet, inflytande, att bli sedd och hörd samt goda sociala relationer har en avgörande betydelse för livskvaliteten. Barn och unga med funktionsnedsättning har rätt att delta, säga sin åsikt och bli hörd i alla ärenden som angår dem.  De som har möjlighet att ha inflytande både hemma och i skolan har visat sig ha bättre mental hälsa än sina jämnåriga.

Delaktighet har också lyfts fram i en central roll även i Finlands första nationella barnstrategi.

Expertgrupp för delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning

THL:s team Funktionsvariation i samhället har förmånen att samarbeta med nordiska experter på funktionshinderspolitik. Tack vare detta har vi haft möjlighet att vara med i en arbetsgrupp för Nordiska experter som utsågs av Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommitté (NORDBUK).

För att stärka barns och ungas rättigheter och delaktighet i samhället startade Nordens välfärdscenter (NVC) och NORDBUK ett projekt för att öka kunskaps- och erfarenhetsutbytet i Norden om delaktighet hos barn och unga med funktionsnedsättning. En viktig del av projektet är att lyfta fram och sprida exempel från de nordiska länderna.

Unga berättar om upplevelser i vardagen

I januari 2020 ordnade THL:s team funktionsvariation i samhället tillsammans med NVC en nordisk konferens i Helsingfors och deltagarna representerades av Nordiska ungdomsdelegater som har olika former av funktionsnedsättningar. Ungdomsdelegaternas bidrag gav oss värdefull insikt i och kunskap om en mångfald av hinder som unga med funktionsnedsättning möter under sin uppväxt.

De nordiska ungdomsdelegaterna bidrog med sina åsikter som finns med i expertgruppens rapport som bygger på resultatet från workshopen i Helsingfors. Rapporten ” See, listen and include” lyfter fram vad barn och ungdomar med funktionsnedsättning i Norden anser om sin rätt att bli hörda. Det visade sig att det finns en skillnad mellan de rättigheter som barn och unga har, och vad de upplever i vardagen. Rapporten belyser även några av de vanligaste hindren till delaktighet som barn och unga möter i olika sammanhang. De unga beskriver en vardag där möjligheterna att delta i sociala aktiviteter är mer begränsade. Begränsningarna kan gälla utmaningar med tillgängligheten som t.ex. assistansbehov, trappor, tunga dörrar, avsaknad av tillgängliga toaletter, avsaknad av tillgänglig information som t.ex. information på lätt språk och lättläst material.

Enligt ungdomarna existerar det för mycket fördomar och okunskap från omgivningen gällande vad som krävs för att jobba tillsammans med personer som har funktionsnedsättningar. En del unga har avstått från att delta i fritidsaktiviteter eftersom de är rädda att bli dåligt bemötta.

Verktyg som hjälper barn med funktionsnedsättning att uttrycka sin åsikt

Det behövs en mångsidig kommunikationsförmåga från de vuxna för att stöda barnen i att uttrycka sin egen åsikt. Användandet av bildstöd och lättläst material, samt användandet en kommunikation som stöder och ersätter talat språk, bör användas vid hörandet för att stärka delaktigheten. Stödtecken, bildverktyg, användandet av kort, responstavlor, samtalsmattor, lek och belöning är exempel på dylika metoder.

Det viktiga är att använda ett sådant kommunikationssätt som barnet kommunicerar på.

I ett delaktighetsprojekt (VamO) som THL deltog i samlade man ihop olika metoder som är lätta att använda. Det här materialet som kallas verktygslådan finns tillgängligt för alla i Handbok om funktionshinderservice.  I den nordiska rapporten ” See, listen and include” finns verktygslådan med som ett av flera exempel på god praxis. Verktygslådan innehåller olika metoder till stöd för socialarbetarna. Dessa är bl.a. arbete med kort, bildverktyg, verktyg som ger mer struktur, samt andra verktyg och metoder som ökar delaktigheten. Verktygslådan innehåller också lättläst förhandsmaterial som stöd före träffen med barnet.

Ingen ska lämnas utanför

Tillgänglighet betonas vara en avgörande förutsättning t.ex. för de ungas delaktighet. I FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling är det genomsyrade temat ”Leave No One Behind”, som har ett tydligt barnperspektiv. Expertgruppen har också bidragit till att bygga upp en modell för hur man kan integrera ett barnrätts- och ungdomsperspektiv genom rapporten ”Inga barn eller unga ska lämnas utanför”. Modellen utvecklades som ett rättesnöre för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder som är vår viktigaste samarbetspartner, och för alla som jobbar med att lyfta fram delaktighet i Norden.

En aktivitet som föreslås är att upprätta ett nordiskt ungdomsråd med representanter för olika funktionsnedsättningar. Planen är att all involvering av unga i fortsättningen skall följas upp systematiskt. Det nordiska funktionshinderrådet har beslutat att i fortsättningen bjuda in företrädare för unga med funktionsnedsättning till rådsmöten och andra aktiviteter. Delaktighet samt att höra barn och unga skall inte ses som ett extraarbete, utan som en integrerad del av det sociala- och politiska arbetet.

Finland leder i år det nordiska funktionshinderrådet

I år är Finland ordförandeland och leder Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Detta är ett led i Finlands ordförandeskap i det nordiska ministerrådet. Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder är Nordiska ministerrådets rådgivande organ för området. Det ska stödja de olika politikområdena och hela det nordiska samarbetet att bidra till delaktighet och inkludering av personer med funktionsnedsättning.

Funktionshindersrådet består av 16 experter som till hälften är experter som utsetts av de nordiska ländernas regeringar och till häften av ländernas funktionshindersorganisationer. Under ordförandeåret fungerar Päivi Nurmi-Koikkalainen på THL:s team Funktionsvariation i samhället som ordförande för funktionshinderrådet.

En nordisk ungdomsdelegat uttryckte sig så här: ”Vi behöver mera samarbete mellan organisationerna för barn och unga med funktionsnedsättningar. Det är viktigt att vi i de Nordiska länderna förenar oss och på det sättet får en starkare röst.”

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället.

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer:

Handbok om funktionshinderservice
THL

Verktygslåda för att reda ut barnets åsikt, Handbok om funktionshinderservice
THL

Delaktighet och samarbete i det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning – klienternas upplevelser
Lapplands universitet 2019 som en del av VamO-projektet

Inga barn eller unga ska lämnas utanför – Barnrätts- och ungdomsperspektiv i nordiskt samarbete om funktionshinder
NVC 2020

See, listen and include – Participation for children and young people with disabilities in the Nordic countries
Nordic Welfare Centre, 2021

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *