Klienter med funktionsnedsättning bidrar med viktig information till strukturellt socialt arbete

Det sociala arbetet för personer med funktionsnedsättning bygger på funktionshinderpolitiken, vars principer är rätten till jämlikhet, delaktighet samt nödvändiga tjänster och stödåtgärder. Dessa principer förverkligas när klienternas röst hörs i enskilda klientspecifika beslut och i större utsträckning i det samhälleliga beslutsfattandet. Det räcker dock inte att endast rösten hörs. Därtill behövs åtgärder för att rätta till missförhållandena.

Information om serviceanvändarnas behov är en förutsättning för en ändamålsenlig utveckling av socialservicen. Ändamålsenligheten gör att vårt arbete påverkar och ökar klienternas delaktighet. Då uppnår vi principen om delaktighet i funktionshinderpolitiken.

Exempel: hur tar sig en klient till sin stuga?

I det strukturella sociala arbetet samlas information om klientarbetet in. Förändringen kan utgå från en enskild klients situation. Vi tar ett exempel: klienten ringer socialarbetaren. Klienten har färdtjänst och personlig assistans. De fungerar i huvudsak bra. Problemet är att klienten inte kan ta sig till sin stuga i en annan kommun. Färdtjänst kan inte användas för resan. Assistenter som skaffats med hjälp av köpta tjänster kör å sin sida inte klientens bil. Klienten vill inte vara assistentens arbetsgivare.

Socialarbetaren och klienten funderar tillsammans ut en lösning på situationen. Socialarbetaren antecknar klientens åsikter och hurdan lösning klienten anser vara det mest fungerande alternativet.

En enskild klients dilemma kan öppna dina ögon för ett större behov av förändring

Socialarbetaren diskuterar klientens respons med sina kollegor: Varför har kunden inte fått sådan hjälp som skulle möjliggöra resor till sommarstugan? Har andra klienter gett motsvarande respons? Beror problemen på en köptjänstföretagare eller på kommunens sätt att ordna service för personer med funktionsnedsättning? Förutsätter korrigeringen av situationen en omorganisering av tjänsterna eller räcker det med riktat stöd till enskilda klienter?

Ibland kan en enskild observation eller ett missförhållande leda till en mer omfattande datainsamling för att det ska vara möjligt att få en bättre uppfattning om situationen. Efter noggrant övervägande utarbetas ett lösningsförslag i socialarbetet. Det kan vara en liten åtgärd eller en strävan att förnya sättet att ordna service för personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Slutligen förs situationsanalysen med förslag till lösningar vidare till den instans inom organisationen som har befogenhet att fatta nödvändiga beslut.

Information fås då klienten blir hörd på ett noggrant sätt

Livssituationen för klienter inom socialarbetet återspeglar ofta de centrala missförhållandena i samhället och bristerna i servicesystemet. Därför producerar just de problem som lyfts fram i det sociala arbetet information som borde påverka strukturellt. Uppgiften inom socialvård och funktionshinderservice är att främja och upprätthålla välfärden, den sociala tryggheten, delaktigheten och jämlikheten samt att minska ojämlikheten. När man strävar efter dessa mål är det viktigt att noggrant höra klienternas erfarenheter och observationer.

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället.

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Artikeln publiceras också på webbplatsen soteuudistus.fi.

Läs mer

Handbok om funktionshinderservice (THL) 

Tillämpningsguide för socialvårdslagen

Bob Mullaly & Marilyn Dupré: The New Structural Social Work: Ideology, Theory, and Practice. 2018. Oxford.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *