Bostäder och boendetjänster ger personer med funktionsnedsättning möjlighet att leva sitt eget unika liv – eller?

Boende och tjänster med anknytning till boende är ett viktigt ämne att diskutera, eftersom de utgör en väsentlig del av ett gott liv. Begreppet boende kan knytas an till begreppet livskvalitet. En fungerande bostad, boendemiljö och tillräckliga tjänster är också viktiga för att säkerställa en god livskvalitet för personer med funktionsnedsättning.

Från institutioner till vanliga bostäder

År 2010 fattade statsrådet ett principbeslut om ett program för ordnande av boende och anslutande tjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning samt för avveckling av institutioner. Avsikten var även att säkerställa en god nivå och kvalitet på boendetjänsterna för andra grupper.

Utredningen Service för personer med funktionsnedsättning 2022 (Vammaispalvelut vuonna 2022), som publicerades i maj 2023, ger en bild av situationen för tjänsterna för personer med funktionsnedsättning hösten 2022. Inom ramen för utredningen genomfördes två enkäter; en som riktade sig till kommun- och samkommuner och en som riktade sig till anställda inom tjänster för personer med funktionsnedsättning. Svaren från kommunerna och samkommunerna gäller 78 procent av befolkningen (4,3 miljoner invånare).

Enligt uppgifter från respondenterna fanns det strax under 20 000 klienter inom de olika boendetjänsterna. Det fanns 203 personer i långvarig institutionsvård i de områden som svarade (74). År 2021 fanns det i hela landet cirka 400 långvariga klienter på institutioner för personer med intellektuell funktionsnedsättning (Sotkanet). Institutionsboendet har minskat under drygt 10 år, men för barn med intellektuell funktionsnedsättning har situationen inte utvecklats lika gynnsamt.

Välfärdsområdena har många slags utmaningar med att ordna boendetjänster

Resultaten från kommun- och arbetstagarenkäterna inom utredningen Service för personer med funktionsnedsättning 2022 tyder starkt på att situationen för boendetjänsterna i landet inte är tillfredsställande. Utifrån utredningen kan man dra slutsatsen att en utmaning i samband med genomförandet av boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning är personalbristen och en brist på tjänster som tillgodoser de individuella behoven. Respondenterna i kommunenkäten hösten 2022 kommenterade ordnandet av boendetjänster bl.a. på följande sätt:

”I området finns få lättare boendeformer avsedda för personer med svår funktionsnedsättning.” ”Personalbristen bidrar till det ökade antalet tomma platser.”
”på grund av bristen på vårdare måste enheterna låta bostäder stå tomma”
”Det finns inga lämpliga platser. Inget samarbete har avtalats mellan välfärdsområdena” ”Personalbrist på boendeenheterna.”
”begränsat utbud”
”Att hitta lämpliga boendeformer. Individuella behov.”
”Särskilt för unga och utmanande klienter finns det inte tillräckligt med boendetjänster”
”Personer under 65 år med svår funktionsnedsättning, svårt att hitta platser på boendeserviceenheter”
”det finns inte tillräckligt med boendeplatser i förhållande till behovet”

Det finns ingen statistik över hur många personer som väntar på att boendetjänster ska ordnas till exempel på sjukhus, men bristen på tjänster som möjliggör boende ökar utan tvekan trycket på hälso- och sjukvården, även när det gäller personer med funktionsnedsättning.

Skapa tjänster som tillgodoser klientens behov

Behovet av tjänster varierar från person till person och beroende på livssituation och därför bör även genomförandet av tjänster med anknytning till boende individualiseras. Individuella lösningar ska också vara möjliga inom tjänster som tillhandahålls i grupp, även om dessa tjänster ofta utgår från ett genomsnittligt servicebehov.

Utöver den kompetens som krävs för att genomföra tjänsterna och tillgodose behoven är det även viktigt att ta hänsyn till den tid som krävs. Vid tidsbedömningen ska åtminstone två perspektiv beaktas – klientens omedelbara behov av hjälp eller stöd samt den hjälp eller det stöd som kan kallas in vid behov. Med expertis och tillräcklig tid för personalen åstadkommer man i bästa fall en fungerande helhet.

De boenderelaterade tjänsterna behöver fortfarande utvecklas

Boende för personer med funktionsnedsättning och de tjänster som möjliggör detta är en fråga om dessa personers lika möjligheter att leva och delta i samhällslivet på samma sätt som andra medborgare.

Boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning har under de senaste decennierna utvecklats från institutionsliknande lösningar till mer vanliga bostäder, men det finns nu återigen ett behov av utvecklingsåtgärder och god praxis i anknytning till boendetjänsterna. Dessutom behöver man säkra och stärka de undersökningar och den övervakning som görs av boendetjänsterna.

Kanske är tiden inne för ett nytt principbeslut och för starka åtgärder inom boendetjänsterna för personer med funktionsnedsättning?

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *