Beredskap för undantags- och krissituationer är alltid aktuellt och särskilt viktigt med tanke på jämlikheten och delaktigheten för personer i sårbar ställning. Beredskapen handlar om ett framåtsiktande tänkande och planering för att säkerställa att verksamheten fortsätter så störningsfritt som möjligt, även i olika undantags- och krissituationer.

Projektet ”Möjligheter för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer – Framtiden skapas utifrån erfarenheterna av covid-19”, som avslutades i juli, har fört med sig ny information och olika verksamhetsmodeller för att stödja personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer. Med avstamp i den utdragna covid-19-epidemin och dess samhälleliga konsekvenser utvidgades projektets ämnesområde till att omfatta även andra undantagssituationer och beredskap inför sådana.

Ny information bidrar till beredskapen för undantags- och krissituationer

Covid-19-epidemin synliggjorde olika brister i jämlikheten som särskilt drabbade dem som har det sämst ställt. Den nya informationen är viktig med tanke på framtida pandemier samt beredskapen för undantags- och krissituationer, för att man på förhand ska kunna beakta de särskilda behoven hos personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund.

Under Framtiden skapas-projektet tog man fram ny information inför undantags- och krissituationer, bland annat om följande aspekter:

  • Covid-19-sjukligheten hos personer med utländsk bakgrund.
  • Hur covid-19-epidemin har inverkat på välbefinnandet hos personer med funktionsnedsättning.
  • Hur covid-19-epidemin och begränsningar i samband med den har inverkat på livet för personer med funktionsnedsättning.
  • Vilka erfarenheter personalen och cheferna för boendeenheter inom servicen för personer med funktionsnedsättning hade under covid-19-epidemin.
  • Den upplevda stressen hos personer med funktionsnedsättning och personer utan funktionsnedsättning under covid-19-epidemin.
  • Beredskapen för allvarliga störningssituationer inom servicen för personer med funktionsnedsättning.

Handlingskort stöder personer med funktionsnedsättning att klara sig i allvarliga störningssituationer och under undantagsförhållanden

Projektet resulterade i information om beaktande av personer i sårbar ställning vid allvarliga störningssituationer och under undantagsförhållanden samt information för beredskap i form av handlingskort. Handlingskorten innehåller korta anvisningar och ett förfaringssätt som skapats inom projektet, som organisationer kan använda som handlingsmodell för att förbereda sig för allvarliga störningssituationer och undantagsförhållanden.

Kortens innehåll är uppdelat i tillgänglig kommunikation, samarbete mellan yrkespersoner och tryggande av tjänster. Korten innehåller centrala uppgifter, strategier och förslag för att stödja förmågan att klara sig och för att utveckla beredskapen.

Många lärdomar kan dras av erfarenheterna från personalen och cheferna för boendeenheter inom servicen för personer med funktionsnedsättning

Erfarenheterna från anställda och chefer för boendeenheter inom servicen för personer med funktionsnedsättning reflekterade deras arbetsbelastning och svåra sits. Ett omfattande informationsflöde, ny praxis, anvisningar som ständigt förändrades samt personalbrist upplevdes öka stressen från arbetet. Det saknades ofta färdiga handlingsmodeller i arbetet för att hantera snabbt spridande och potentiellt allvarliga virusinfektioner.

Enligt de anställda och cheferna förbättrade covid-19-epidemin inte klienternas ställning inom servicen för personer med funktionsnedsättning. Tvärtom ledde den till oro bland klienterna på grund av tillfälliga avbrott i tjänsterna, brister i datakommunikationsförbindelser och -anordningar samt det faktum att livet och relationerna begränsades till det egna hemmet.

Både de anställda och cheferna utvecklade nya arbetsmetoder och skapade nya rutiner för att möta behoven. Dessutom kunde de uppleva framgångar och positiva stunder i sitt dagliga arbete. Arbetsgemenskapen, kamratstöd och positiv feedback från klienterna konstaterades vara viktiga faktorer för ork och välbefinnande i arbetet. Yrkespersonernas förmåga att orka med arbetet stöddes också av resiliens, som bland annat innefattade personens egen attityd, levnadsmiljö, en arbetsgemenskap som upplevdes som positiv samt ledarskap.

Projektets teman och resultat fungerar som underlag för det fortsatta arbetet

Projektet ”Möjligheter för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer”, som finansierades av Europeiska socialfonden, genomfördes i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd, Kehitysvammaliitto och Kommunförbundet (nuvarande Hyvil Ab). Under projektet konstaterades det att vi inte har tillräcklig information om dödligheten, dödsorsakerna och sjukligheten hos personer med funktionsnedsättning under covid-19-epidemin. THL har nyligen inlett ett nytt forskningsprojekt om dessa teman.

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *