Toimintatapoja tulee arvioida aika ajoin uudelleen. Tämä koskee myös huumepolitiikkaa. Huumausaineiden käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta tulisi käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu. Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla. Kannabiksen ja sen kaupan laillistaminen ei sen sijaan ole Suomessa ajankohtaista.

Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja Global Commission on Drug Policy, jotka esittävät, että huumeiden käyttöön tulisi puuttua muutoin kuin käyttäjiä rankaisemalla. Tämä koskisi kaikkia huumausaineita.

Suomen nykykäytäntö

Suomessa huumausaineiden käyttö on ollut rangaistavaa viisikymmentä vuotta. Eduskunnassa kannan ratkaisi arvanheitto. Toteutusta on sen jälkeen justeerattu lisäämällä lakiin erityinen käyttörikospykälä ja ohjaamalla poliisin ja syyttäjien toimenpiteitä.

Käyttörikoksesta seuraa henkilölle sakkorangaistus ja nuorelle ensikertalaisille puhuttelu. Poliisi voi myös antaa huomautuksen. Toimenpiteisiin on koetettu liittää hoitoonohjausta, mutta määrät ovat jääneet vaatimattomiksi.

Rekisterimerkintä sulkee ovia nuorilta

Ongelmallista on, että käyttörikos merkitään aina, myös huomautustapauksissa, poliisiasiain tietojärjestelmään, missä se säilytetään tapauksesta riippuen 5–10 vuotta. Päätös syyttämättä jättämisestä ei poista huumemerkintää tietojärjestelmästä.

Rekisteritietoa käytetään, kun poliisilta pyydetään turvallisuusselvitys tai henkilö joutuu hankkimaan rikostaustaselvityksen koulutus- tai työpaikalleen. Tietojen luovutus saattaa vaihdella alueittain.

Käyttörikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin 15 000. Tämä merkitsee sitä, että poliisiasiain tietojärjestelmässä on noin 75 000–150 000 tämänkaltaista rikosta. Vaikka oikeudelliset seuraamukset näistä ovat suhteellisen vähäisiä, rekisterimerkinnän vaikutukset nuorten henkilöiden elämänkulkuun voivat olla arvaamattomia ja altistaa syrjäytymiselle.

Kannabis hallitsee tilastoja

Käyttörikokset koskevat suurimmaksi osaksi kannabista. Osa tapauksista tulee ilmi muun rikoksen tutkinnan yhteydessä, monissa tapauksissa kyse on kaveripiirissä tapahtuvasta satunnaisesta käytöstä tai omaan käyttöön liittyvästä hallussapidosta.

Vuoden 2014 Huumekyselyn mukaan 25–34-vuotiaista naisista 32 % ja miehistä 44 % oli kokeillut kannabista. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee heidät rikollisiksi. Suurin osa (61 %) ikäryhmästä on sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista.

Rangaistus ei toimi kansanterveysajattelussa

Olemme hyvin tietoisia siitä, että huumeiden käytöstä voi aiheutua monenlaisia haittoja. Rangaistus kuitenkin toimii huonosti käytön ja sen haittojen ehkäisemisessä. Se myös sopii huonosti nyky-yhteiskunnan arvomaailmaan ja kansanterveydelliseen ajatteluun.

Kohti uutta käytäntöä

Kansainvälisten kokemusten mukaan käyttörangaistuksista luopuminen ei lisää käyttöä. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttöön puututaan hallinnollisin seurauksin, joissa sosiaalitoimen rooli on keskeinen. Muutos vähensi haittoja, mutta ei lisännyt käyttöä. Norjassa suurkäräjät on hyväksynyt periaatekannanoton käytön rangaistavuuden korvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpitein.

Tilanteessa, missä huumeita käyttävän henkilön ei tarvitse pelätä rangaistusta tai rikolliseksi leimautumista, on huomattavasti nykyistä helpompaa tarjota monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon tukea ja hoitoa. Huumeiden käytön puheeksi otto erilaisissa palveluissa, esimerkiksi terveydenhuollossa, olisi luontevampaa kummallekin osapuolelle, kun käytöllä ei olisi enää rikollisuuden leimaa. Se edistäisi myös ongelmakäyttäjien hoitoon hakeutumista ja ohjausta.

Rangaistavuuden sijaan huumeiden käytön ehkäisyyn ja haittojen vähentämiseen tarvitaan uusia keinoja ja menettelytapoja. Oppia voisi ottaa esimerkiksi siitä, kuinka tupakointi on saatu vähenemään ilman kriminalisointia.

 

Käsitteistä:

Vaihtoehtoja huumepolitiikan nykyiselle linjalle, jonka mukaan käyttö on säädetty rangaistavaksi, on kolme: (1) laillistaminen, (2) dekriminalisointi ja (3) depenalisaatio. Radikaalein toimenpide olisi laillistaminen, mikä tarkoittaisi huumeiden käytön vapauttamista ja saatavuuden järjestämistä samaan tapaan kuin alkoholin tai lääkkeiden kanssa menetellään. Dekriminalisoinnissa käyttö ja pienten määrien hallussapito sallittaisiin luopumalla niiden rangaistavuudesta. Lievin toimenpide olisi depenalisaatio, missä käyttöä pidettäisiin edelleen rikoksena, mutta rikosoikeudellisia rangaistuksia ei käytetä. Siitä tulisi kuitenkin rekisterimerkintä poliisiasiain tietojärjestelmään.

Lisätietoa:

Huumeiden laillisuus ja käytön rangaistavuus

Hakkarainen, Pekka ym. (2014) Kannabis ja terveys. Tutkimuksesta tiiviisti 17/2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Muut huumeet

Kommentit

Eemil

11.04.2021 17:12

Huumeiden käyttö jatkaa kasvuaan samalla kun alkoholin ja tupakkatuotteiden käyttö on vähentynyt. Muiden päihteiden käyttö on vähentynyt hintojen korotusten ja käytön rajoitusten myötä. Vuoden 2007 jälkeen toistuvien alkoholiveron korotusten myötä alkoholin kulutus laski lähes 20 prosenttia kymmenessä vuodessa. Tupakointi on vähentynyt kaikissa ikäryhmissä.

Huumeiden käyttöä pyritään ehkäisemään valistuksen ja viranomaisvalvonnan myötä. Poliisin tietoonsa saama huumeiden käyttö tulee useimmin esille muiden rikosten yhteydessä. Nyt on käynyt ilmeiseksi, että nämä keinot eivät riitä.

Lainsäädännöllä ei voi puuttua huumeiden hintaan verotuksen kautta. Tämän vuoksi on käynyt niin, että päihtyminen huumeista on ”edullisempaa” , kuin päihtyminen alkoholista. Miedommat huumeet ovat alkoholia halvempi tapa päihtyä. Huumeiden käyttäjä ei erotu raittiista ihmisestä yhtä selvästi kuin humalainen. Seuraavana aamuna ei ole krapulaa, minkä työtoverit huomaisivat työpaikalla. Huumeiden hankkiminen on piilossa muilta kansalaisilta , maine pysyy puhtoisena.

Huumeita vastaan yhteiskunnnan lainkäytöllä on ainoastaan rangaistukset. Asiantuntijatahot hoitosektorilla ovat suositelleet tämän ainoankin työkalun poistamista. Se on pahin mahdollinen neuvo tilanteessa, jossa huumeiden käyttö edelleen kasvaa. Ei voi olla niin, että huumeet olisi ainoa dekriminalisoitu päihde.

Alkoholin ja tupakkatuotteiden ostaminen ja nauttiminen on kriminalisoitu siten, että niiden ostamista säädellään ikärajoilla ja rikkomuksesta seuraa myyjälle rangaistus. Alkoholin nauttimiselle on ravintoloissa anniskelumääräykset ja rikkomisesta seuraa rangaistus. Tupakointirikkomuksesta seuraa sanktiot.

On tultu sen tosiasian eteen, että rangaistuksia huumeiden käytöstä on kovennettava. Jo olemassa olevat rangaistusasteikon yläpäät on otettava käyttöön, eikä säästöjen varjolla saa myöntää alennuksia .

Eemil

08.04.2021 11:50

EHYT koulutussuunnittelija Kim Kannussaari 2015:” Dekriminalisointi parantaisi käyttäjien elämänlaatua, koska vakavia ja stigmatisoivia seuraamuksia ei enää koituisi. Kovempien aineiden käyttöön se tuskin vaikuittaisi. Rikollisjärjestöt saattaisivat menettää markkinaosuuksiaan, jos hallussapito ja kotikasvatus sallittaisiin.”

Katiska-rikoksien yhteydessä poliisi epäilee Suomeen tuodun 310 kg marihuanaa, 312 kg amfetamiinia, 53 kg hasista, 15 kg kokaiinia, 14 kg MDMA:ta, 2 kg kristallia, 142 000 ekstaasitablettia, 19 000 LSD-tablettia sekä 100 000 Xanax-tablettia, 2 kg ketamiinia ja yli 50 000 kappaletta muita lääkeaineita.

Miten Kim Kannussaari ajattelee rikollisjärjestöjen tulovirran pienentyvän, jos 310 kilon verran marihuanaa jäisi tulematta Suomeen ? Lisäksi täytyy tietenkin laskea verkosta tilatut kannabistuotteet. Kannussaari ei usko porttiteoriaan, mutta mistä nämä kovien huumeiden käyttäjät sitten tulevat ? Erittäin harva käyttäjä aloittaa suoraan kovista, lähes kaikilla on kannabis sisäänvetotuote huumekauppaan.

Jos kannabis dekriminalisoidaan, niin käytön lisääntymisen myötä ovat markkinat kovemmille huumeille valmiina. Tällainen lakimuutos on taivaanlahja rikollisille.

Hyvinvointiyhteiskunnan terveydenhoitopalvelut kääntyvät helposti itseään vastaan. Kun huumeaddiktien hoitopalveluita parannetaan lakia liberalisoimalla, niin samalla uhrataan kansan enemmistön perusoikeudet . Paraikaa saadaan mediasta lukea päivittäin karmeista rikoksista, joihin huumeet liittyvät oleellisesti. Eivätkä rikokset kohdistu ainoastaan huumemaailmassa oleviin vaan tavallisiin kansalaisiin.

Heillä ei ole mitään kosketuspintaa huumeisiin, mutta joutuvat pahoinpitelyihin , varkauksien kohteiksi ja liikenneonnettomuuksien uhreiksi. Huumerattien määrä on jo ylittänyt rattijuoppojen osuuden liikenteessä.

Huumeaddiktien hoitoon on kehitettävä muita tapoja kuin lakien liberalisointi.

Eemil

03.04.2021 15:11

Hakkarainen & Tammi:”Käyttörikokset koskevat suurimmaksi osaksi kannabista. Osa tapauksista tulee ilmi muun rikoksen tutkinnan yhteydessä, monissa tapauksissa kyse on kaveripiirissä tapahtuvasta satunnaisesta käytöstä tai omaan käyttöön liittyvästä hallussapidosta.”

Kirjoittajat korostavat satunnaista, kaveripiirissä tapahtunutta käyttöä ja siten vähättelevät sen merkitystä. Argumenttiin sisältyy virhe , vakava miina. Kuten he itsekin myöntävät osa tapauksista tulee ilmi rikoksen yhteydessä. Kannabiksen satunnaiskäyttökin liittyy jo rikoksiin. Ei siis itse käyttörikokseen vaan huumerattiin, vahingontekoihin, varkauksiin, pahoinpitelyihin…

Jos tällaisissa tapahtumissa ei rangaistaisi myöskin huumeista, niin samalla annettaisiin signaali päihteen hyväksynnästä. Hakkarainen & Tammi korostavat satunnaisuutta, mutta jokainen tietää käytön olleen kerrottua suurempaa ja tiheämpää. Se on kiinnijääneen kertomusta ratkaisevasti suurempaa, sillä kiinnijäämisen riski on todella pieni. Tapaukset tulevat esille , kuten tutkijatkin myöntävät, tapahtuneen rikoksen yhteydessä. Kaikki muu käyttö jää pimentoon.

Huolestuttavaa on , että tilastojen mukaan huumausaineiden käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, myös lasten ja nuorten keskuudessa. Viime vuonna kasvoi erityisesti nuorten tyttöjen huumeiden käyttö, ylikomisario Kari Siivo Poliisihallituksesta kertoo Ilta-Sanomille. (IS 8.3.-21) THL:n vuonna 2014 julkaiseman tutkimuksen mukaan puolestaan runsas kannabiksen käyttö altistaa ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle. Kannabiksen käyttö on erityisen haitallista nuoruusiässä. (IS 8.3.-21)

Ylikomisario Kari Siivo Poliisiylihallituksesta kertoo , että pitkäaikainen kannabiksen käyttö heikentää tarkkaavaisuutta ja muistia ja lisää onnettomuusriskiä. Runsas kannabiksen käyttö nuoruusiässä kaksinkertaistaa psykoosiin sairastumisen riskin ja on myös yhteydessä heikompaan koulumenestykseen ja syrjäytymisuhkaan.

Siivon mukaan poliisin antamien sakkovaatimusten määrä laski viime vuonna noin yhdeksän prosenttia verrattuna vuoteen 2019. Hoitoonohjauksia on kirjattu moninkertaisesti aiempaan verrattuna.

Hakkaraisen ja Tammen mielestä nykykäytännössä toimenpiteisiin on koetettu liittää hoitoonohjausta, mutta määrät ovat jääneet vaatimattomiksi. Heidän mielestään kannabiksen dekriminalisointi olisi parempi vaihtoehto, joka helpottaisi hoitoonhakeutumista. Miksi he haluaisivat hoitoon? Ei heillä ole ongelmaa. Käyttö on vain satunnaista, jopa ainutkertaista.

Hakkarainen & Tammi:”Se edistäisi myös ongelmakäyttäjien hoitoon hakeutumista ja ohjausta.” Ongelmakäyttäjät ovat jo leimautuneet erilaisiin rikoksiin, joten dekriminalisointi ei ole perusteena pätevä. Heidän tapauksessaan hoitoonhakeutumista estävä seikka on oman motivaation puute.

Eemil

24.03.2021 19:43

Hakkarainen &Tammi:”Kansainvälisten kokemusten mukaan käyttörangaistuksista luopuminen ei lisää käyttöä. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttöön puututaan hallinnollisin seurauksin, joissa sosiaalitoimen rooli on keskeinen. Muutos vähensi haittoja, mutta ei lisännyt käyttöä.”

Dekriminalisointi ei lisännyt käyttöä on hatusta vedetty johtopäätös. Portugalin huumelainsäädäntö sanktioi laittomien huumeiden käytön , myynnin ja valmistamisen erittäin ankarasti verrattuna esim. Suomeen. Kyseisistä rikoksista Portugalissa voi saada 1-5 :een vuotta vankeutta. Suomessa vastaavista saa enimmillään kaksi vuotta.

Hiljattain Suomessa langetettiin huumetuomio , jonka pituus oli 2 v ja 9 kuukautta. Rikos sisälsi mm. aikaisemman ehdonalaisuuden rikkomisen, huumeiden ammattimaisen myynnin, jengijäsenyyden. Käytännössä suomalainen oikeuskäytäntö vielä puolittaa säädetyn rangaistuksen.

Portugalin ankarampi rikosseuraamus on omiaan vähentämään laittomien huumeiden käyttöä. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction julkaisi maaraportin Portugalin huumetilastosta v. 2019.

Kannabiksen käyttö laski vuodesta 2007 vuoden 2012 puoleen väliin. Sen jälkeen käyttö on noussut tasaisesti rekisteröintivuoteen 2017 asti. Otos sisälsi 25 – 44 vuotiaita henkilöitä. Viime vuoden aikana kannabista käyttäneiden 15 – 34 vuotiaiden määrä on noussut vuoden 2012 puolesta välistä vuoteen 2017.

Kovien huumeiden käyttö osoittaa laskevaa trendiä, mikä kielii kovien rangaistusten tehosta. Toisaalta vaikutuksensa on myös tehostetuilla hoito-ohjelmilla. Tilastojen nojalla voi sanoa pitävästi kannabiksen dekriminalisoinnin lisänneen sen käyttöä. Vaarallisempien huumeiden käyttö on vähentynyt hoitointervention ja kovien rangaistusten yhteisvaikutuksena.

Toisaalta Portugali on korkeariskisen opioidien käyttökategoriassa Suomea huonommassa tilanteessa. Huumeista johtuvat kuolemat ovat edelleen kasvaneet Portugalissa.

Tilastofaktat eivät puolla dekriminalisaatiota. Hoitointerventioiden kehittämisen tulee olla ykkösprioriteetti. Se pitää toteuttaa ilman dekriminalisaatiota , ja näin varmistaa lainsuoja muulle väestölle.

Eemil

21.03.2021 21:29

Iltalehti referoi CNN:n uutisia:”Valkoisen talon työntekijöiden on täytettävä yksityiskohtainen taustatarkastuskysely, joka sisältää kysymyksiä marihuanasta sekä muista huumeista. Hakijoita pyydetään kuvailemaan käyttämiensä huumeiden tyyppi ja kuinka toistuvaa huumeiden käyttö on ollut.”

Lehden mukaan :”Useita Valkoisen talon työntekijöitä on pyydetty eroamaan, heidän työsopimuksensa on keskeytetty tai heidät on siirretty etätöihin sen jälkeen, kun he paljastivat aikaisemman marihuanan käyttönsä.”

Merkittävä uutinen sitä taustaa vasten, että Suomessa hypetetään amerikkalaista vapaata huumekulttuuria ja useita kannabiksen laillistaneita osavaltioita.
YLE Areenan Docventures lähetyksessä ti 16.3.2021 Pekka Hakkarainen ihmetteli , ettei hänen ja Tuukka Tammen esittämä kannabiksen dekriminalisointi ole saanut suurta vastalauseryöppyä.

Onkin syntynyt harha, että suomalaiset eivät olisi dekriminalisointia vastaan, koska puoltajat ovat jatkuvassa mediajulkisuudessa. Vastustajien ääni ei kuulu eikä näy käytännössä missään. Fakta on kuitenkin, että n. viisi miljoonaa suomalaista on tyytyväinen nykyiseen lainsäädäntöön ja olotilaan. Jos kannabis dekriminalisoitaisiin, niin valtaosa suomalaisista nousisi takajaloilleen. Ja vastustus nousisi vieläkin suuremmaksi, kun alettaisiin kokea lisääntyneen huumeidenkäytön haittoja muille kansalaisille.

Lakimuutosta olisi mahdoton vetää takaisin , mitkään kansalaisaloitteet eivät enää auttaisi siinä tilanteessa. Hakkarainen ja Tammi esittävät blogissa :”Huumausaineiden käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta tulisi käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu”. Keskustelu asiasta ei ole rationaalinen ratkaisu. Muutoksen tekemisen pohjalle vaaditaan tutkimukseen pohjautuvaa faktaa. Eikä näytöksi riitä tutkimukset , joita on tehty muissa maissa. Suomalainen päihdekulttuuri poikkeaa kaikista muista valtioista radikaalisti.
Suomessa on viinamaa ja me juomme päihtyäksemme . Kun tähän lisätään huumausaineet, niin uutena lisänä sekakäytön. Eihän se niin mene, että huumeet korvaavat täysin alkoholin, vaan ne täydentävät päihtyneisyyttä.

Hakkarainen toi esille Docventures ohjelmassa, että huumeiden haittoja liioitteleva valistus ei toimi. Asiahan on juuri päinvastoin. Media ja tietyt asiantuntijat korostavat huumeiden vaarattomuutta ja lääkekäyttöä. Haitoista ei puhuta käytännössä mitään. Vai tarkoittaako Hakkarainen sitä, että huumehelvettiin joutuneiden elämänkohtaloiden esittely on liioittelua ja tarpeetonta pelottelua ?

Takaisin Valkoisen talon työvoimapolitiikkaan. Miksi huumeiden kokeiluhistoria johtaa siihen, että työntekijä koetaan epäluotettavaksi ja saa potkut ? Onko tämä syrjintää vai perustuuko toimintamalli tutkittuun lääketieteelliseen havaintoon ?

IL:”Valkoinen talo on myös tehnyt poikkeuksia joidenkin, aikaisemmin marihuanaa käyttäneiden työntekijöidensä suhteen. Heidän työsuhteensa jatkamiselle on kuitenkin asetettu ehtoja, esimerkiksi sitoutuminen marihuanan käytön lopettamiseen sekä suostumus satunnaisiin huumetesteihin. Tällä hetkellä poikkeusluvan saaneet työntekijät ovat etätyössä.”

On erittäin huomiota herättävää, että mietoja huumeita käyttäneet koetaan epäluotettaviksi työntekijöiksi. Yhtenä selityksenä on varmaan amerikkalaisen yhteiskunnan kokemukset huumeiden haitoista.

Päivi Räsänen

21.03.2021 12:14

Ei toimi Suomessa.

Eemil

17.03.2021 17:02

YLE Areenan Docventures lähetyksessä ti 16.3.2021 pohdittiin huumeiden haittojen vähentämisestä . Harri Hakkarainen (THL) totesi huumeiden ongelmakäyttäjiä olevan n. 40 000 ja alkoholin ongelmakäyttäjiä n. kymmenkertainen määrä, siis 400 000.

Poliisin tilastojen mukaan huumerattien määrä on jo ylittänyt rattijuoppojen määrän. Kun puhutaan vain ongelmakäyttäjistä, niin tilastosta johtaen huumeiden käyttäjät syyllistyvät yli kymmenen kertaa useammin päihtyneisyyteen liikenteessä kuin alkoholin käyttäjät.

Millainen pommi odottakaan meitä tavallisia kansalaisia sitten, kun kannabis dekriminalisoidaan ? Käyttö lisääntyy eksponentiaalisesti ja sitä myötä liikenneturvallisuus kohtaa hallitsemattoman ongelman. Eikö dekriminalisointia ajavien asiantuntijoiden päätä yhtään huimaa ? He ajavat asiaansa ilman minkäänlaista kokonaisarviointa yhteiskunnan rakenteisiin.

Olisi todellakin kuunneltava niitä asiantuntjoita, jotka tekevät päivittäistä työtä terveydenhoidon ja lain täytäntöönpanon sektoreilla. Diakonissalaitos Hoivan Päihdepalveluiden johtaja Pirjetta Salomäki kertoi selväti, että rankaisemattomuus ei sovi tähän tilanteeseen. Hän painotti päihdepalveluiden saatavuuden radikaalia parantamista, siinä on pullonkaula, ei rankaisuissa. Siinä oli jalat maassaolevan asiantuntijan ääni, jota kammioissaan olevien tutkijaprofessoreiden soisi kuuntelevan.

Eemil

11.03.2021 17:36

Pekka Hakkarainen:”Monet ajatusta puoltavat asiantuntijat toivovat, että dekriminalisointi helpottaisi ongelmakäyttäjien saamista palveluiden piiriin. Pekka Hakkaraisen mielestä myös satunnaisia käyttäjiä auttaisi paremmin jokin muu toimenpide kuin rangaistus.
(YLE uutiset 10.3.2021.)

Hakkarainen edustaa THL:sta, jonka tehtävänä on väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sairauksien ja sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen.

Huumausaineiden kohdalla en ole kertaakaan havainnut Hakkaraisen kantavan huolta huumausaineita käyttämättömien hyvinvoinnista tässä kysymyksessä. Enkä siihen, että Hakkarainen olisi esittänyt pyrkimystä tai keinoja, joilla uusia huumausaineiden käyttäjiä saataisiin vähennettyä. Huoli dekrimnalisoinnin tuomasta käyttäjämäärien lisäyksestä ja sen aiheuttamasta vaarasta muille kansalaisille huutaa poissaolollaan.

Voin olla väärässä tässä huomiossa. Kuten myöskin siinä luulossa, että se olisi THL:n tehtävä. Törmäsin tyrmistyttävään asiantuntijalausuntoon :
”Kainulaisen näkökulmasta huumeongelman pienentämiseen on kaksi mahdollista ratkaisua. Toinen on huumeiden poistaminen markkinoilta, mitä poliisi parhaansa mukaan tekeekin. Toinen on kysyntään vaikuttaminen.

– Tuotetaan tietoa, keskustellaan asiallisesti. Kehitetään huumeiden käyttäjien palveluita, vähennetään narkofobisia (huumekammoisia) asenteita eri viranomaisissa. Tällä hetkellä monet joutuvat piilottelemaan huumeenkäyttöään, hän sanoo.” (Heini Kainulainen, YLE uutiset 12.10.2020)

Asiantuntijoiden mielestä poliisi on siis ainoa taho, jonka tulee pyrkiä estämään huumeiden käyttöä. Hoito- ja sosiaalitoimi keskittyvät ainoastaan huumekäyttäjiien hyvinvointiin. Ja mikä on näiden asiantuntijoiden tarjoama apu poliisille ? Huumeiden dekriminalisoinnin promoaminen.

Tällä viestillä THL antaa uusille käyttäjille synninpäästön. Laki on liian ankara ja jäänne vanhalta ajalta. Laitos vetää mattoa lainsäädännön ja toimeenpanovallan alta näillä ulostuloillaan. Ja sitten vielä kehtaa sanoa , että nykyiset lait eivät ole saaneet suitsittua huumeiden käytön kasvua.

Paheksun erittäin voimakkaasti THL:n toimintaa.

Eemil

09.03.2021 16:49

Kansalaisaloitteessa kannabiksen dekriminalisoinnin näkökulma on yksistään käyttäjien näkökulma. Vahvana perusteena käytetään hoitoonhakeutumisen estymistä ja huumekuolemien lisääntymistä. Tämä peruste on kyseenalaistettu vahvasti lähinnä poliisin toimesta. Hoitoon ohjausta rangaistuksien sijaan käytetään n. 5000 :ssa tapauksessa vuosittain. Suomalainen luottamuksellinen päihdehoito ei myöskään ole esteenä vapaaehtoiseen hoitoonhakeutumiseen.

Poliisi joutuu päivittäin kohtaamaan huumerikoksia ja on tuonut esille tavallisen kansalaisen näkökulmaa. Se ei kuitenkaan herätä suurta mielenkiintoa julkisuudessa , vaikka edustaa lähes 5,5 miljoonan näkökulmaa. Sisä-Suomen Poliisin rikosylikomisario Jari Kinnunen kirjoittaa lausunnossaan :”Kannabiksen käytön ja viljelyn vaikutukset muihin ihmisiin, heidän asuinympäristöönsä sekä omaisuuden-,ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaan,ovat erittäin kielteiset. Kasvustot levittävät kerrostaloissa
hajuaan toisiin huoneistoihin, porrashuoneeseen, muihin yleisiin tiloihin ja pahimmissa tapauksissa koko taloon. Kasvattamot lisäävät myös vesi-ja tulipaloriskiä.”

Kansalaisaloitteen mukaan pitäisi sallia neljän kannabiskasvin luvallinen viljely omaan käyttöön ohjaa myös viljelyksen koon pitämistä pienenä ja yksinkertaisena, jolloin ei tarvita automatiikkaa, joka voi pettää ja aiheuttaa vesivahinkoja. Nykyaikainen LED-tekniikka mahdollistaa myös valaistuksen ilman kuumia purkauslamppuja, joka ehkäisee tulipaloja ja säästää sähköä.

Käytännössä täysin järjetön esitys. Yksikään kasvattaja ei tyydy neljään kasviin, koska kasvattaminen on laillista eikä sitä valvota millään tavalla. Tavallinen kasvinviljely on valvottu ja sanktioitu erittäin tarkasti. Yhtenä perusteena on elintarvikekäyttö, jolla on vaikutusta ihmisen terveyteen. Ei ole mahdollista vapauttaa yhtä kasvia, jolla on terveydelle haitallinen huumaava vaikutus.

Toiseksi kotikasvatus lisää poliisin työmäärää dramaattisesti. Epäiltäessä huumerattia täytyy epäilty saatella verikokeeseen , kuten tähänkin asti. Jos kotikasvatus on tulevaisuudessa sallittua , täytyy poliisin tämän lisäksi tehdä ratsia kotikasvattamoon. Tähän liittyvä paperisota on moninkertainen aikaisempaan verrattuna, jossa on jo yllinkyllin ylimääräistä työtä nykylainsäädännössäkin. Poliisin pitäisi myöskin pystyä selvittämään grammamäärät , mikä on erittäin työlästä.

Kotikasvattamon turvallisuus täytyisi määritellä rakennuslaissa täysin uutena asiana. Miten määriteltäisiin muihin asuntoihin leviävät hajuhaitat, kasvatuksen, valmistuksen ja polttamisen aiheuttamat sivuvirrat ? Rakennusteknisesti se ei tule olemaan mitenkään helppo ongelma. Miten hoidetaan vastuukysymykset , kun kasvattamo jostakin syystä aiheuttaa taloyhtiölle vahingot ? Joutuvatko muut asukkaat maksumiehiksi kuten tähänkin asti ?

Pitääkö asuntoyhtiöiden hankkia kannabiskasvattamon vastuuvakuutus ?

Eemil

18.02.2021 08:32

Kansalaisaloite kannabiksen dekriminalisoinnista eteni eduskunnan lakiasianvaliokunnan käsittelyyn. Siinä Helsingin yliopiston rikosoikeuden professorin Kimmo Nuotio toteaa mm. seuraavaa:” Norjan mietinnössä kumotaan oletus, että huumeiden käytön rangaistavuuden poistaminen johtaisi käytön lisääntymiseen empiirisesti perusteettomana”. Nuotion mielestä rangaistavuus pitäisi poistaa laajemminkin , ei ainoastaan kannabiksen osalta. Tarkoittaako hän kokaiinia, heroiinia, amfetamiinia jne ?

Norjalaisessa mietinnön mukaan siis näiden huumeiden rangaistavuuden poisto ei lisäsi niiden käyttöä. Argumentoinnissa hän käyttää termiä :” empiirisesti perusteeton ”. Tarkoittaen ilmeisesti sitä, että kokeellisesti ei ole pystytty osoittamaan käytön lisääntymistä. Hän ei avaa tutkimusasetelmaa (en ole lukenut) , jotta kansalaiset pystyisivät tarkistaa väitteen soveltuvuutta suomalaiseen huumepolitiikkaan. Herää epäilys, että jättämällä faktoja sivuun halutaan propagoida tiettyyn suuntaan.

Arkijärki nimittäin kertoo :”vapauttaminen lisää käyttöä ”. Näin tapahtuu huumeidenkin kohdalla vaikka sitä ei pystyttäisi todistamaan ennakoidusti kokeellisesti . Vapauttamisen jälkeen pystytään useiden vuosien seurannan avulla helposti todentamaan arkijärjen mukainen syy-seuraus-ketju. Vapauttaminen lisää käyttöä eikä suinkaan vähennä sitä.

Kansalaisaloitteen peruste :” Huumeiden käytön rangaistavuudella ei ole saatu toivottuja tuloksia tähänkään asti.” Se on täydellistä soopaa eikä kestä kriittistä tarkastelua. Nämä pseudoargumentoijat eivät pysty vastaamaan kysymykseen :” Miten paljon huumeiden käyttö olisi kasvanut ilman nykyisiä rajoituksia ?” Heidän vastauksensa on täysin järjetön:” Dekriminalisoinnin seurauksena käyttö olisi vähentynyt”.

Eemil

23.12.2020 19:46

Harri :”huumeen käytön rangaistavuuden poistamisella tehdään karhunpalvelus sekä Suomen kansalle että huumeiden käyttäjille ja huumekauppiaille.”
Juuri näin , todellinen järjen ääni.
Sisä-Suomen poliisin rikosylikomisario Jari Kinnunen arvioi, että huumausaineet ja erityisesti kannabis ovat yksi suurimmista taustavaikuttimista nuorten väkivaltarikollisuudessa. Kinnunen perustelee näkemystään useilla rikosjutuilla, jotka ovat käyneet tuomioistuimissa asti. Rikosylikomisarion mukaan useampi vastaaja on selittänyt väkivaltaisuuksiaan tai muita rikoksiaan kannabiksen haittavaikutuksilla.

– He ovat kertoneet käyttäneensä kannabista, sitten on alkanut kannabispsykoosi, on oltu mielenterveyskuntoutuksessa ja on ollut sitä, tätä ja tuota. Sitten tulee näitä: puukotetaan satunnaisesti jotain ihmistä. ( Iltalehti 23.12. 2020)

Poliisi ei kannata huumeiden dekriminalisointia. On kuunneltava tarkalla korvalla alan ammattilaisia. He näkevät huumeiden aiheuttaman kurjuuden päivittäin työssään. Väittelyssä perustellaan käytön laillistamista muun muassa verotuloilla ja sillä, että ongelmakäyttäjät saataisiin avun piiriin ilman uhkaa rikostutkinnasta. Kinnunen tyrmää jälkimmäisen väitteen suoralta kädeltä käytännön kokemukseen perustuen.

Verotulojen lisääntyminen on myös täydellistä huuhaata, koska väitteestä puuttuu laskelmat huumehaittojen kustannuksista. Vapauttamista puoltavien argumentteihin kuuluu myöskin rikollisuuden vähentyminen siksi, että kauppa olisi vapautettu säännellysti. Se auttaisi vain osto/myyntitapahtuman rikollisuuteen. Jäljelle jäävät huumeratit, henki- ja omaisuusrikokset, joiden määrä lisääntyy entisestään käytön kasvaessa.

Lisääntynyt käyttö muodostaa vakavan uhan kansanterveydelle ja yleiselle turvallisuudelle. Ei voi ymmärtää kannattajien perustelua alkoholin käytön aiheuttamasta kannabista suuremmasta haitasta. Missään epidemiologisessa tutkimuksessa ei ole näyttöä vertailusta, jossa molempien käyttö olisi samansuuruista . Jo tutkimusasetelmakin on mahdoton .

Alkoholin käytön haitat ovat suurempia , kuin kannabiksella, alkoholin käytön laajemman käytön vuoksi . Tosin nyt jo huumeratit ovat ylittäneet rattijuoppojen määrät. Ja millainen on kaaos , jos alkoholin käytön lisäksi tulee vielä kannabiksen dekriminalisoinnin aiheuttama päihteiden käytön lisäys.

Harri

26.11.2020 14:14

Hasiksen, marihuanan( nämä ovat kannabistuotteita joten on perusteltumpaa käyttää oikeita nimityksiä eikä liberaalia huumepolitiikkaa suosivien kannabis-nimitystä) tai minkää muunkaan huumeen käytön rangaistavuuden poistamisella tehdään karhunpalvelus sekä Suomen kansalle että huumeiden käyttäjille ja huumekauppiaille.
En kirjoita aivan ulkopuolisena asiasta, huumeidenkäyttäjiä liiankin läheltä seuranneena ja siitä kärsineenä voin sanoa, että tähän niinkuin muihinkiin ”tauteihin” sopii sama kaava: kovaan tautiin kovat lääkkeet. Mitä vaikeammaksi huumeiden myynti ja käyttö tehdään, mitä kovemmin huumeongelmien aiheuttajiin puututaan, mitä ankarampia rangaistuksia annetaan, sitä parempi. Jos huumeongelmaa ehkä ei saadakaan kokonaan loppumaan. niin jäljelle jäävä ns.”kova ydin” on helpommin valvottavissa ja murskattavissa. Tässä jos missä sääli on sairautta.

-Te jotka kannatatte huumeiden, päihteiden yms. väärinkäyttöä: asettakaa itsellenne rehellisesti kysymys: miksi olen tätä mieltä? Ihmisen normaali olotila on raittius. Joka on sairas ja kärsii kivuista, hänelle on saatavissa lääkärin määräyksestä lääkkeitä. Mikään ongelma ei ole niin suuri etteikö se tulisi lievilläkin huumeilla suuremmaksi.

Eemil

07.09.2020 16:29

Tapauskertomus: ”Epäillään useista rikoksista

Auton kuljettajaksi paljastuneen miehen todettiin olevan matkustuskiellossa, ajokiellossa ja huumausaineen vaikutuksen alainen. Miehen kyydissä oli myös naispuolinen matkustaja. Kaksikko ei törmäilystä huolimatta loukannut itseään.
Tapahtumasta kirjattiin rikosilmoitus nimikkeillä törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen, rattijuopumus, kulkuneuvon kuljettaminen oikeudetta, huumausaineen käyttörikos, huumausainerikos sekä matkustuskiellon rikkominen.”

Anne koskeva:”Olisi aika näyttää että olemme sivistynyt maa jolla lopettaa turhan vangitsemisen mm kannabiksen osalta..”

Yllä oleva tapauskertomus toistuu nykyisin yhä useammin ja huumerattirikokset ovat jo ylittäneet alkoholista johtuneet rattijuoppouudet. Yllä olevan kaltaiset ovat jääneet kiinni jo useasti aikaisemmin, joten leima on jo hankittu. Miksi he eivät sitten hakeudu hoitoon ?

Yhtenä syynä on se , että huumeiden käyttäjä ei näe elämässään olevan mitään ongelmaa. Tämä korostuu selkeimmin kannabiksen viihdekäyttäjillä, jolloin he eivät hakeudu hoitoon sen vuoksi. Leimautumisen pelko hoitoonhakeutumisen estäjänä on häviävän pienen joukon ongelma.

Jos tämän marginaalisen ryhmän vuoksi kannabiksen käyttö dekriminalisoidaan, niin silloin suuren joukon etu ja oikeudet uhrataan vähemmistön hyväksi. Kansalaisilla on oikeus saada lain suoja , jonka tarjoaa kannabiksen käytön kriminalisointi.

On vielä huomattava kokonaisturvallisuuden heikentyminen. Kaikenlainen päihdelainsäädännön höllentäminen lisää käyttöä. Lisääntyneen käytön myötä yllä kuvatun kaltaiset tapaukset lisääntyvät entisestään , mikä on vakava uhka sivullisten turvallisuudelle.

Anne koskeva

29.08.2020 12:06

Politiikka ja poliitikot tekevät takinkääntöjä kannustimet jäävät lääkkeiden valmistajien ja poliitikkojen tietoon. Ja vain heidän tietoonsa. Ärsyttävää tämä on siksikin että entisenä päihdetyötä tehneenä olen nähnyt millaiseen asemaan käyttäjät, jopa vain kannabiksen käyttäjät, saavat NS otsaansa leiman, joka on ja pysyy vaikka he lopettaisivat kaiken käytön. Sitten nämä muut käyttäjöt eivät uskalla hakeutua hoitoon sen leiman pelossa. Ja heitä riittää. Onko tässä mitään järkeä, siis ihan oikeasti. Poliitikkojen tulisi laskeutua norsunluutirneistaan ja nähdä nämä tosiasiat ja katsoa suoraan silmiin. Se ei kosketa heitä ennen kun heidän omat lapsensa lipsuvat päihteiden pariin. Nyt olisi aika näyttää että olemme Euroopan kanssa samoilla linjoilla. Olisi aika näyttää että olemme sivistynyt maa jolla lopettaa turhan vangitsemisen mm kannabiksen osalta..kovien huumeiden käyttäjille enemmän hoitopaikkoja TS hoitoon ohjaus. Olisimmeko tarpeeksi fiksuja tähän? Sen päättää ikävä kyllä lauma poliitikkoja, jotka eivät tiedä asioista .itään ja ovat ns olleet jo kauan eläkeikäisiä ja heidän kantansa ei perustu tietoon vaan siihen että ”hyi helvetti jos eivät ota itseään niskasta kiinni joutavat mihin tahansa”. Entäs alkoholin käyttö? Se on ihan okei koska on sallittua. Josko ymmärtäisivät että siitä on nyt kysymys!!! Toive elää eikä usko kuole!

Ecco

04.03.2020 09:58

”Lainsäädäntö perustuu tutkittuun tietoon, sen toimeenpano on hyvin toteutettu”.
Kerro meille kuinka paljon huumeiden käyttö on vähentynyt tutkittuun tietoon perustuvan lainsäädännön aikana.

Eemil

26.02.2020 23:33

Kannabiksen dekriminalisointi näyttäytyy kokonaiskansanterveyden näkökulmasta eettisenä ongelmana. Rangaistuksen poistamisen kannattajat perustelevat vaatimuksensa hoitoon hakeutumisen parantumisena. Vastustajat taasen pelkäävät liberalisoinnin johtavan käyttäjien lisääntymiseen.

Kumpi näkökanta on painavampi ? Paljonko hoitoonhakeutuminen on estynyt nykylainsäädännön vallitessa ? Missä määrin tapahtuu käytön runsastumista dekriminalisoinnin tapahtuessa ? Miten hoitoonhakeutuminen lisääntyisi ja miten hyvin nykytilanne hillitsee kannabiksen käytön kasvua?

Ongelma on siinä, että luotettavaa ja tyhjentävää tutkimustietoa ei ole olemassa. Lisäksi eri poolit valitsevat omia näkökantojaan tukevia tutkimuksia ja painottavat tuloksia omiin tarkoitusperiin sopiviksi.

Tähän sopivia eettisiä arvoja ovat oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, huolenpito, vastuu, hyvinvointi ja terveyden vaaliminen. Nämä vaatimukset puoltavat addiktien oikeutta päästä hoiton ilman seuraamuksia. Saman täytyy toteutua myös myös valtaosalla kansalaisia, jotka elävät lakia noudattaen.

Huumeiden käyttäjien hoitoon pääsy seuraamuksitta ei uhkaa muun väestön oikeuksia suoraan. Mutta liberalisoinnin myötä seuraava huumeiden käytön ja rikollisuuden kasvu on turvallisuutta vaarantava kehitys.

Lainsäätäjien on tehtävä päätöksiä vähemmän haitan periaatteen mukaisesti. Hoitoon pääsemättömien huumeaddiktien määrä on pieni verrattuna koko muuhun väestöön, jonka oikeudet edellä mainittuihin perusarvoihin ovat vaarassa. On löydettävä ratkaisuja, jotka takaavat hyvinvoinnin ja huolenpidon koko väestön tasolla.

Liberalisointi ei ole se tie, se johtaa huonosti ennustettaviin kehityskulkuihin.Nykyisen lainsäädännön ja mallin valuvikoja tulee edelleen korjata . Rikoslakia on jo muutettu hoitoonhakeutumisen helpottamiseksi. Kertauksena vielä, että lievien kannabisrikkeiden seuraamusmenettelyt voitaisiin sitoa tiiviisti hoitoonhakeutumiseen ja sen tuloksiin.

Tällä olisi myös merkityksensä kansalaisten lainkuuliaisuuden vahvistumisessa. Nykyajalle tyypillinen liberalisoinnin ja yksilön oikeuksien ylikorostus ei ole edetessään terve ilmiö. Yhteiskunta tarjoaa yksilölle turvan , mutta se ei toteudu ilman henkilökohtaista vastuunottoa.

Eemil

25.02.2020 23:46

Ecco:”Varmaan ymmärrätte mitä tarkoitan.”

En alkuunkaan ymmärrä sitä, että 1919–1932 vallinnutta kieltolakia verrataan nykyajan huumelakeihin. Kun hiemankin mietti tuon ajan historiallista tilannetta niin siinä ei ole mitään yhtymäkohtia nykypäivään. Se, että kieltolaki ei toiminut tuona aikana ei oikeuta vetämään johtopäätöksiä nykyisten huumelakien toiminnasta.

Nykyisessä yhteiskunnallisessa tilanteessa vakaus, turvallisuus, hyvinvointi-, luokkaerot jne. ovat täysin eri asteikolla kun tuolloin kieltolain aikoina. Lainsäädäntö perustuu tutkittuun tietoon, sen toimeenpano on hyvin toteutettu ja päihdeongelmien hoitokäytännöt suhteellisen hyvin saavutettavissa. Parannettavaa on, ja sen eteen tehdään jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä.

En mitenkään pysty hahmottamaan miten dekrimalisointi voisi vähentää käyttöä. Mutta on tullut ilmeiseksi, että virkavallan toimivaltuuksia ja tutkijoiden määrää tulee lisätä. Tietenkin ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä tulee myös tehostaa.

Ecco

19.02.2020 22:52

https://yle.fi/uutiset/3-10677335?fbclid=IwAR3clwovIEV7bBvCxkLvoTXSw_SfYAexX1ZhtYiZmyWOYMi_yx7R3DeoaSU

96 ihmistä vankilaan – huumekauppa pysähtyi kahdeksi tunniksi.

Vaikka tapaus onkin Northampton, Keski-Englanti, antaa se hyvän kuvan kuinka nopeasti markkinapaikka täytetään.
Miksi meillä Suomessa on huumeongelma? Eikö kieltolain pitäisi estää se?

Alkoholin kieltolaista sanottiin 80-luvulla näin:
”Lähtökohtana kieltolaista luopumiselle oli se, että sille asetettu päämäärä, yleinen kansanraittius, ei ollut toteutunut. Lakia ei kunnioitettu ja sen vuoksi kieltolain rikkominen ja laiton alkoholiliike oli saanut suuret mittasuhteet ja oltiin pakotettuja tunnustamaan, että kieltolaki ei ollut käytännössä toteutunut”.

Varmaan ymmärrätte mitä tarkoitan.

Eemil

16.02.2020 20:12

Kiia Kilpeläinen kirjoittaa Iltalehden uutisissa tärkeästä asiasta: ”THL:n tuoreet tilastot paljastavat nuorten huumekuolemien lisääntyneen dramaattisesti vain muutamassa vuodessa.”
THL:n tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen kertoo yhdeksi syyksi huumekuolemien kasvuun yksinkertaisesti sen, että nuorten päihteiden käyttö on lisääntynyt. Kun käyttö lisääntyy, myös haitat lisääntyvät.

THL:n tänä vuonna julkaisemasta raportista ilmenee, että jos huumeiden käyttö ei olisi laitonta, 19 prosenttia suomalaisista olisi kiinnostunut kokeilemaan tai käyttämään kannabista. Ekstaasin kokeilusta tai käytöstä olisi kiinnostunut 5 prosenttia ja heroiinista yksi prosentti väestöstä.

Jo tämä asiantuntijoiden välittämä viesti kertoo, että kannabiksen dekriminalisaatio olisi pahin mahdollinen liike tässä tilanteessa.

Hakkarainen:”Nämä kuolemantapaukset, joita Suomessa on ollut, ovat monessa tapauksessa seurausta siitä, että on käytetty monia eri päihteitä sekaisin. Tavallisinta on, että on käytetty opioideja, lääkeaineita, kuten bentsodiatsepiineja sekä alkoholia. Niiden yhteisvaikutus voi lamauttaa hengityksen. Myös huumeiden helppo saatavuus netistä voi vaikuttaa käytön lisääntymiseen ja sitä kautta huumekuolemiin.”

Ratkaisu tähän on harvinaisen selvä. Nettikauppaa on valvottava entistä tarkemmin. Lain toimeenpanijoille pitää myöntää riittävän laajat resurssit ja valtuudet verkkokaupan tutkimiseen. Samalla lain kanssa tekemisiin joutuneet ohjataan hoitoon, jolloin rangaistuksia sovelletaan sitoutumisen ja hoitotulosten mukaisesti. Myös päihdehuollon resurssointia lisätään Portugalin mallin mukaisesti.

Eemil

31.01.2020 19:06

Solar Plexus:”Sinä saat toki puhua signaalipolitiikkasi puolesta ja vähät välittää huumekuolemista.”

Pureuduin hieman tuohon sloganiin, että rangaistukset estävät hoitoon pääsyä. En löytänyt väittämää tukevia tutkimuksia yhtään kappaletta. Voi olla huonoa hakemista, mutta linkittäkää, joka löytää. Käytännön huumetyössä olevat eivät myöskään tunnista tuota väittämää todeksi. Alla olevassa lainauksessa kokenut poliisi lyttää esim. Vihreiden Maria Ohisalon vaatimuksen.

YLE.Fi:

”Rangaistavuuden poistamisen ohella Ohisalo vaatii päihdeongelman ennakoivaa hoitoa siten, että nuoret eivät aloita laittomien päihteiden käyttöä laisinkaan.

Hoitoa ja rangaistusta ei pitäisi asettaa vastakkain

Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikosylikomisario Kinnunen vastustaa kiihkeästi suunnitelmaa. Hän on Nokian kaupunginhallituksessa kokoomuksen edustajana.
– Aivan järkyttävää soopaa, hän kertoi tiistaina avoimessa Facebook-kirjoituksessaan.
Kinnunen kertoo Ylelle, että tekojen rangaistavuus ja hoitoon hakeutuminen asetetaan jatkuvasti vastakkain, vaikka näin ei poliisin mukaan ole.

– Terveydenhoitohenkilökunnalla on vaitiolovelvollisuus. Poliisi ei hoitopaikkojen lähistöllä päivystä käyttäjiä ”metsästämässä”.
Poliisi ohjaa hoitoon huumeiden käyttäjiä jatkuvasti. Poliisi antaa Kinnusen mukaan vähäisistä määristä ensin huomautuksia.
– Emme siis ensimmäiseksi jaa rangaistuksia kouraan tai kärrää oikeuteen.

Kokenut poliisi muistuttaa, että rangaistus ei estä hoitoon hakeutumista ja hoidon aloittamista. Enemmän hoitoon hakeutumista estävät hänen mukaansa pitkät jonot.
– Ei koukussa oleva jaksa odottaa kuukausia.

Hämmästyttää miten huonolla valmistelutyöllä tehdään esityksiä valtakunnan päättäjienkin tasolla. Usein vedotaan myös WHO:n lausumiin. Niitä on lainattu valikoiden, jolla tuetaan dekrimnalisaatiota.

THL:n edustajien tulisi käydä läpi blogipostauksensa perusteet. Portugalin tilastoinnin- , raportoinnin- ja lainkäytön käytänteet herättävät vakavan epäilyn niiden luotettavuudesta. Jos ne eivät kestä päivänvaloa, niin on aiheutettu vakava isku huumeiden vastaiselle työlle.

Solar Plexus

31.01.2020 10:24

Eemil: ”Suomen ei kannata tehdä samoja virheitä. EU:n tilastot kuvaavat Suomen kannabislainsäädäntöä : kiellettyä, mutta rankaisu voidaan jättää toimeenpanematta. Toimiva linja, ja meneillään oleva oikeudenkäynti huumerikosvyyhdissä näyttää järjestelmän toimivan.”

Sinä saat toki puhua signaalipolitiikkasi puolesta ja vähät välittää huumekuolemista. Minusta Portugalin malli on tilastojen valossa erittäin hyvä tapa hoitaa asia. Ja kunhan Norja etenee dekriminalisaatioprojektinsa kanssa, sieltä varmasti saadaan lisää hyviä tuloksia.

Minua kiinnostaa inhimillisyys ja ihmisläheisyys enemmän, sinua taas kuri ja järjestys. Jokaisella on tietysti oikeutensa valita linjansa, mutta harmittaa niiden puolesta, jotka joutuvat kieltolain runtelemaksi.

Eemil

30.01.2020 18:32

Solar Plexus:”Eli dekriminalisaation todella voi hoitaa niin, ettei käyttäjämäärät räjähdä käsiin – toisin kuin aiemmin väitit”

Uutta tietoa… näyttää nyt vahvasti siltä , että Portugali ei tilastoi kannabiksen käyttäjiä muiden valtioiden tapaan. Se dekriminalisoi pienien määrien käytön ja hallussapidon. Kuitenkin edelleen on rangaistavaa valmistaa ja myydä. Tilastoissa näyttävät esiintyvän ainoastaan nämä ”diilerit” eivät yksityishenkilöt. Alla olevassa linkissä todetaan lääkäreiden peittelevän addiktien raportointia järjestelmään, koska heidän mielestään se vaarantaa potilas – lääkäri -luottamussuhteen. Ilmankos erot Espanjaan, toiseen dekriminalisoijaan , ovat niin suuret.

https://www.dalgarnoinstitute.org.au/images/resources/pdf/researchreports/2018/DRR-PortugalPolicyAnalysis2018.pdf

Dekriminalisoinnin jälkeen turistit ovat työlästyneitä Lissabonissa jatkuviin kannabiskaupitteluihin. Heidän kuvauksensa mukaan poliisit katsovat läpi sormien. Ilmeisesti vain räikeimmät rikolliset pidätetään. Paperissa tulee vielä esille kovempien huumeiden ja elinikäisen käytön kasvu . Samoin kouluikäisten kannabiksen käyttö on kasvanut vuosittain. Tämä on ilmeisesti todennettu kyselyjen avulla, koska alaikäiset eivät tietenkään saisi ostaa huumeita.

Nyt on mitä ilmeisimmin käynyt niin, että dekriminalisointia pitää varjella kyseenalaisin keinoin. Ja onhan hoitoihin panostuksilla saatu hyötyjä HIV- tartuntojen ehkäisyssä ja yliannostuskuolemien vähentymisessä.

Suomen ei kannata tehdä samoja virheitä. EU:n tilastot kuvaavat Suomen kannabislainsäädäntöä : kiellettyä, mutta rankaisu voidaan jättää toimeenpanematta. Toimiva linja, ja meneillään oleva oikeudenkäynti huumerikosvyyhdissä näyttää järjestelmän toimivan.

Rokotuskattavuuden ja laumaimmuniteetin välinen tarkoituksenmukaisuus on yleisesti hyväksytty kansalaisten keskuudessa. Pienet lapset rokotetaan , vaikka siitä seuraa hieman kipua ja itkua, yhteisen hyvän vuoksi.

Mikä sitten on kuitenkin erona, että monet rikkovat huumelakeja ? Lait on tehty suojaamaan kansalaisia. Mutta laista piittaamaton toiminta rapauttaa yleistä lain kunnioitusta. Ja mitä useampi näin tekee, sitä heikommin kokonaisuus toimii . Suojaava vaikutus riskiryhmiin, lapset, nuoret, syrjäytymisvaarassa olevat, heikkenee.

Suurinta meteliä dekriminalisaation puolesta pitävät ns. hyväosaiset. (tästä Solar Plexus moitti). On helppoa huudella vapauttamisen puolesta, kun itsellä kaikki näyttäisi olevan hallinnassa. Itsekästä ja edesvastuutonta.

Solar Plexus

30.01.2020 11:29

Eemil: ”Asiantuntijoiden mukaan (etsi itse lähteet) Portugalin laskeneet käyttäjämäärät eivät ole dekriminalisaation ansiota vaan siellä on panostettu ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen.”

Eli dekriminalisaation todella voi hoitaa niin, ettei käyttäjämäärät räjähdä käsiin – toisin kuin aiemmin väitit. Arvostan sitä, että osaat korjata faktojen edessä väitteitäsi.

Tämän myötä voisi todeta, että vähiin jäivät ne kieltolain oletetut ansiot tässä(kin) keskustelussa.

Eemil

29.01.2020 20:44

Solar Plexus:”raportin mittausvuosina vielä vähemmän. Se on oivallinen vertauskohde siinä mielessä, että näitä kahta läheistä ja samanlaisen kulttuurin naapurimaata vertaamalla dekriminalisointi ei näyttäisi vaikuttavan käyttäjämääriin.”

Kyllä, tuossa raportin mittausvuosiasiassa olet oikeassa, siis kannabiksen päivittäinen käyttö. Mutta seuraavassa on tilastoitu kannabiksen käyttö eri EU -maissa v. 2018 , ja siinä Espanjassa käytetään lähes eniten Euroopassa. Edellä on vain Ranska. Espanjassa kannabis todellakin dekriminalisoitiin v. 2015 , joten käyttö ei ole vähentynyt. Miksi olisikaan sillä liberalisointi lisää käyttöä, ei vähennä.

https://www.statista.com/statistics/597692/cannabis-use-europe-by-country/

Espanjassa käyttää kannabista 11 %, Suomessa 6,8 ja Portugalissa 5,1 prosenttia. Nämä erot eivät seuraa johdonmukaisesti dekrimnalisointia. Seuraavan tilaston mukaan nuorten aikuisten ikäluokissa kannabista käyttää 8 % portugalilaisista. Suomalaisista n. 13 ja espanjalaisista 18 prosenttia .

http://www.emcdda.europa.eu/countries/drug-reports/2019/spain_en

Vuotta aikaisemmin Portugalissa kannabista käytti 5 prosenttia , joten vuodessa nousua on ollut 3 %.

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/4508/TD0116918ENN.pdf

Asiantuntijoiden mukaan (etsi itse lähteet) Portugalin laskeneet käyttäjämäärät eivät ole dekriminalisaation ansiota vaan siellä on panostettu ehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutukseen. Sitä ei ilmeisesti ole saatu aikaan Espanjassa , koska dekriminalisaation jälkeen ei ole tapahtunut vähentymistä. Samaten Portugalissa on havaittu nousua ja vaihtelua vuosien välillä.

S.P:”Edelleenkään Suomessa ei ole 200 000 kovien huumeiden käyttäjää, tämä on täysin omaa kuvitelmaasi. Mutta yksi merkittävä ero Portugalin ja Suomen väliltä löytyy: Huumekuolemat.”

Tilastot kertovat kuitenkin muuta. Huumekuolemista sen verran, että Portugalin ja muidenkin eteläisten maiden oikeuslääkärijärjestelmän raportointierot heikentävät erojen vertailtavuutta. Erot eivät myöskään kerro dekriminalisaation vaikutuksesta . Yliannostuskuolemat eivät johdu kannabiksesta. Suomen huonot luvut johtuvat ilmeisesti myöskin suurista kovien huumeiden käyttäjämääristä.

S.P:”Käyttäjämäärien kasvu huomioiden, teoriasi ei pidä vettä.”
Päinvastoin kasvu on maltillista johtuen kiellosta ja sanktioista. Ja uudet kaupppaikat paljastetaan ja suljetaan sitä mukaa kun niitä ilmestyy.

Välissä oleva perustelematon jahnaus ei ansaitse kommenttia , mutta mitä ?

S.P:”Olemme suossa, jos (ja kun) suuri osa ihmisistä kokee vallitsevan päihdelainsäädännön toimimattomaksi, ja tekee yksityiselämänsä valinnat tuon lainsäädännön ulkopuolelta.”

Siis mitä, sinun mielestäsi päihdelainsäädännön pitäisi toimia paremmin. Eihän se toimi paremmin, jos laittoman kannabiksen käyttö dekriminalisoidaan. Rikosta ei rangaista. Haluat siis kovempia rangaistuksia ja tiukempaa valvontaa, lisää poliiseja ja televalvontaa. Sehän ei todellakaan tee päihdelainsäädäntöä paremmin toimivaksi, jos sieltä poistetaan lakeja.

Nyt on ihmisiltä hämärtynyt lain kunnioitus. Yhteiskuntien toiminta perustuu yhteisesti sovittuihin sääntöihin. Kansalaiset ovat ne itse laatineet ja hyväksyneet (edustajiensa kautta), koska ymmärtävät niiden funktion. Se, että osa ihmisistä rikkoo lakia, ei tee sitä hyväksyttävää.

Solar Plexus

29.01.2020 15:22

(Portugali vs. Espanja)
Eemil: ”Ensinnäkin molemmissa maissa kannabis on dekrimnalisoitu, joten ero ei tule tästä. Toiseksi Suomen tilanne on näitä maita huomattavasti parempi johtuen mm. rangaistuksista.”

Väärin. Espanjassa kannabista ei vieläkään ole virallisesti dekriminalisoitu, ja varsinkaan tuon raportin mittausvuosina vielä vähemmän. Se on oivallinen vertauskohde siinä mielessä, että näitä kahta läheistä ja samanlaisen kulttuurin naapurimaata vertaamalla dekriminalisointi ei näyttäisi vaikuttavan käyttäjämääriin.

Samanlaista vertailua pääsemme kohta tekemään Suomen ja Norjan välillä.

”Voi tulla ainoastaan yhteen johtopäätökseen: huumeiden käyttöä koskevat lait ja rangaistukset hidastavat käytön lisääntymistä verrattuna siihen, että käyttö olisi dekriminalisoitua.”

No tähän johtopäätökseen ei ainakaan tilastoja katsomalla pääse.

”Kannabiksen rangaistavuuteen on vielä erityisen painava peruste. Suomessa on n. 200 000 kovien huumeiden käyttäjää. Todella harva heistä on aloittanut käytön suoraan piikittämällä , nuuskaamalla tai polttamalla. Kovempiin aineisiin siirrytään miedompien kautta.”

Edelleenkään Suomessa ei ole 200 000 kovien huumeiden käyttäjää, tämä on täysin omaa kuvitelmaasi. Mutta yksi merkittävä ero Portugalin ja Suomen väliltä löytyy: Huumekuolemat.

Montako ihmishenkeä on sinusta hyväksyttävä määrä menettää, jotta saadaan kieltolain avulla annettua ”oikea signaali” ihmisille?

S.P:”Kyse on Tor-verkosta, ja niinhän siinä kävi että poliisi on taas hukannut voimavarojaan, ja ihmisiä on syrjäytetty. Kauppaa käydään verkossa entiseen malliin siitä huolimatta.”
Eemil: ”Ei pidä paikkaansa, kauppapaikka on suljettu. Ja seuraava tori paljastetaan käyttäjineen jonkin ajan päästä.”

Jos olisit seurannut tapausta enemmän, tietäisit että viranomaiset eivät sulkeneet kyseistä kauppapaikkaa. Kaupankäynti siirtyi vain seuraavaan paikkaan, tai oikeastaan useampaankin vaihtoehtoon. Mitään käytännön merkitystä tuolla tapauksella ei ollut netissä käytävään suomalaiseen huumekauppaan.

”Varmaankin kuvaamasi käyttäjäryhmä hankkii aineet kuten ennenkin, koska addiktio voittaa kiinnijäämisen pelon. Mutta pelko paljastumisesta ehkäisee uusia käyttäjiä, jotka ovat vielä lainkuuliaisia. Kokeilukynnys nousee. Tämä laillisen yhteiskuntajärjestyksen funktio suojaa ihmisiä syrjäytymiseltä.”

Käyttäjämäärien kasvu huomioiden, teoriasi ei pidä vettä.

S.P:”taas hukannut voimavarojaan”
Eemil: ”Ei ole hukannut, sillä poliisi on saanut kiinni lakia rikkovia kansalaisia ja nämä tuhannet ovat pois markkinoilta. Toisekseen tämä on ennaltaehkäisevää työtä. Laajat huumeita käyttävät massat poikivat myöhemmin lisääntyvää rikollisuutta kovempien huumeiden markkinoilla.”

Vaikuttaisi siltä, että tuossa viimeisessä lauseessa yrität perustella kieltolain säilyttämistä kieltolain aiheuttamilla haittavaikutuksilla.

”Nyt tulee sitten rankkaa ad hominemia, jonka herkimmät voivat sivuuttaa.”

Asiallisinta tähän saakka, vaikka täysin ohi aiheen. Olen täsmälleen samaa mieltä kanssasi rokotteista, mutta eri mieltä tämän tekstin loppuosasta:

”Kyse on rokotuskattavuudesta ja sitä seuraavasta laumaimmuniteetista. Jos kaikki jättävät rokotukset ottamatta palaamme vähitellen keskiajalle kulkutautien suhteen. Jos valikoidaan, mitä huumelakeja noudatetaan, olemme vähitellen suossa.”

Viranomaisten kannattaisi nimittäin pitää päihde- ja muutkin lainsäädännöt uskottavalla tasolla, jotta alamaisille ei tule mieleen kyseenalaistaa toimimattomien lakien kautta muitakin säädöksiä. Olemme suossa, jos (ja kun) suuri osa ihmisistä kokee vallitsevan päihdelainsäädännön toimimattomaksi, ja tekee yksityiselämänsä valinnat tuon lainsäädännön ulkopuolelta.

Voimme toki laittaa miljoona ihmistä vankilaan, tai jopa käydä Filippiinien tielle ja saada ruumiskasoja aikaan. Mutta inhimillisestä sekä taloudellisesta näkökulmasta nämä, samoin kuin nykyinen kieltolaki, ovat kestämättömiä ratkaisuja.

Eemil

28.01.2020 18:01

Solar Plexus:”Ihan vaikkapa tuota sinun linkittämääsi taulukkoa katsomalla. Vertaile vaikkapa Portugalin ja naapurimaa Espanjan lukuja keskenään.”

Ensinnäkin molemmissa maissa kannabis on dekrimnalisoitu, joten ero ei tule tästä. Toiseksi Suomen tilanne on näitä maita huomattavasti parempi johtuen mm. rangaistuksista. Jos olisit lukenut viestiketjun aikaisempia postauksia, niin olisit havainnut mm. tämän:

DRUG DECRIMINALISATION IN PORTUGAL: SETTING THE RECORD STRAIGHT

Lifetime drug use among the general population has increased slightly,” ”Drug use among adolescents decreased for several years following decriminalisation, but has since risen to around 2003 levels”
Tarkasti ottaen (kuten pitäisi) koko elämänaikainen huumeiden käyttö lisääntyi ja dekriminalisaation jälkeinen lasku kääntyi myöhemmin nousuun.
Käytön laskeminen johtuu todennäköisesti tilastoteknisestä harhasta. Portugalissa huumeiden käyttäjätilastot koskevat laittomia huumeita ja 2001 kannabis dekriminalisoitiin. Tilastosta siis poistui kannabiksen käyttö, mutta todellisuudessa se ei vähentynyt. Tästä en ole varma, mutta tästä poikkeavaa tietoa ei kukaan ole tuonut esille.

Voi tulla ainoastaan yhteen johtopäätökseen: huumeiden käyttöä koskevat lait ja rangaistukset hidastavat käytön lisääntymistä verrattuna siihen, että käyttö olisi dekriminalisoitua. Kannabiksen rangaistavuuteen on vielä erityisen painava peruste. Suomessa on n. 200 000 kovien huumeiden käyttäjää. Todella harva heistä on aloittanut käytön suoraan piikittämällä , nuuskaamalla tai polttamalla. Kovempiin aineisiin siirrytään miedompien kautta.

S.P:”Kyse on Tor-verkosta, ja niinhän siinä kävi että poliisi on taas hukannut voimavarojaan, ja ihmisiä on syrjäytetty. Kauppaa käydään verkossa entiseen malliin siitä huolimatta.”

Ei pidä paikkaansa, kauppapaikka on suljettu. Ja seuraava tori paljastetaan käyttäjineen jonkin ajan päästä. Varmaankin kuvaamasi käyttäjäryhmä hankkii aineet kuten ennenkin, koska addiktio voittaa kiinnijäämisen pelon. Mutta pelko paljastumisesta ehkäisee uusia käyttäjiä, jotka ovat vielä lainkuuliaisia. Kokeilukynnys nousee. Tämä laillisen yhteiskuntajärjestyksen funktio suojaa ihmisiä syrjäytymiseltä.

S.P:”taas hukannut voimavarojaan”

Ei ole hukannut, sillä poliisi on saanut kiinni lakia rikkovia kansalaisia ja nämä tuhannet ovat pois markkinoilta. Toisekseen tämä on ennaltaehkäisevää työtä. Laajat huumeita käyttävät massat poikivat myöhemmin lisääntyvää rikollisuutta kovempien huumeiden markkinoilla.

Nyt tulee sitten rankkaa ad hominemia, jonka herkimmät voivat sivuuttaa. Ilmeisesti tällainen lain rikkominen on nykyajan , yksilökeskeisen hyvinvointiyhteiskunnan rikkaruoho. Hyvin toimiva yhteiskunta saa jotkut valikoimaan, mitä lakeja noudattavat. Luullaan, ettei oma toiminta kuulu muille eikä haittaa ketään. Samanlainen ilmiö on nähtävissä rokotussuojan kohdalla. Tarttuviin tauteihin sairastuneita on vähän ja hygienia on niin korkeatasoinen, ettei rokotuksia tarvita.

Kyse on rokotuskattavuudesta ja sitä seuraavasta laumaimmuniteetista. Jos kaikki jättävät rokotukset ottamatta palaamme vähitellen keskiajalle kulkutautien suhteen. Jos valikoidaan, mitä huumelakeja noudatetaan, olemme vähitellen suossa. Kuten olen aikaisemmin esittänyt voidaan lakia kannabiksesta kehittää riippuvaisuuden hoitomahdollisuuksien parantamiseksi. Mutta dekriminalisoinnille jyrkkä ei.

Solar Plexus

28.01.2020 10:45

Eemil: ”Niitähän on tullut esiin lukuisia , mutta kun on mennyt yleisen perustelemattoman hokeman ansaan, niin mikään ei käännä ajatusta oikealle tolalle. On selvä fakta, että kannabiksen käyttö olisi kasvanut vielä enemmän jos se olisi dekriminalisoitu. Miten voit ohittaa tämän perustotuuden ?”

Ihan vaikkapa tuota sinun linkittämääsi taulukkoa katsomalla. Vertaile vaikkapa Portugalin ja naapurimaa Espanjan lukuja keskenään.

Eli kun kieltolaki ei näyttäisi vaikuttavan käyttäjämääriin, oliko sinulla muita argumentteja, jotka puolustaisivat sen olemassaoloa?

S.P:”Rangaistukset syrjäyttävät, kuten tässäkin THL:n artikkelissa todetaan”
Eemil: ”Ei pidä paikkaansa, kyse on vain blogimielipiteestä, joka on kiistetty.”

Lähinnä sinä olet kiistänyt.

S.P:”jos lakia ei pystytä valvomaan..
Eemil: ”Ei myöskään pidä paikkaansa. Hiljattain paljastettiin THOr-verkon kautta tapahtuva huumekauppa. Kiinni jäi tuhansia , jotka luulivat nimettömyyden suojaavan kiinni jäämiseltä rikoksesta. Tullin tekemät huumetakavarikot kasvoivat viime vuonna (2018). Huumausaineita löytyi Tullin tarkastuksissa yhteensä 3 175 kiloa, mikä on yli 2 000 kiloa enemmän kuin edellisenä vuotena. Viranomaisten tietoon tuli viime vuonna (2018) kaikkiaan 27 675 huumausainerikosta, tiedottaa poliisi.”

Kyse on Tor-verkosta, ja niinhän siinä kävi että poliisi on taas hukannut voimavarojaan, ja ihmisiä on syrjäytetty. Kauppaa käydään verkossa entiseen malliin siitä huolimatta.

Eemil

27.01.2020 19:42

Solar Plexus:”Toivottavasti vielä jossain vaiheessa keksit niitä kieltolain hyötyjä. Tässä keskustelussa niitä ei vielä (edelleenkään) ole tullut vastaan”

Niitähän on tullut esiin lukuisia , mutta kun on mennyt yleisen perustelemattoman hokeman ansaan, niin mikään ei käännä ajatusta oikealle tolalle. On selvä fakta, että kannabiksen käyttö olisi kasvanut vielä enemmän jos se olisi dekriminalisoitu. Miten voit ohittaa tämän perustotuuden ?

Seuraavassa linkissä on tilastoituna kannabiksen päivittäinen käyttö maittain. Siinä huomataan Suomen prosenttiluvun (0,5 ) (nuoret aikuiset) olevan hyvinkin linjassa samantapaisten maiden kanssa. Päihdepoliittiset toimet ovat siis onnistuneita vaikkakin parantamisen (kiristämisen) varaa onkin. Siis , kieltolaiksi nimittämäsi politiikka toimii .

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/753/emcdda-daily-cannabis-use-2012_400271.pdf

S.P:”Maailmallahan on esimerkkejä sekä dekriminalisaatiosta että laillistamisesta. Missä tapauksissa käyttäjämäärät ovat räjähtäneet käsiin ko. toimenpiteiden jälkeen?”

Kaikkialla , ja lue koko keskusteluketju alusta loppuun.

S.P:”. Käyttäjämääriin suhteutettuna myös.”

Voisitko linkittää tutkimuksia tuosta ?

S.P:”Rangaistukset syrjäyttävät, kuten tässäkin THL:n artikkelissa todetaan”

Ei pidä paikkaansa, kyse on vain blogimielipiteestä, joka on kiistetty.

S.P:”jos lakia ei pystytä valvomaan..

Ei myöskään pidä paikkaansa. Hiljattain paljastettiin THOr-verkon kautta tapahtuva huumekauppa. Kiinni jäi tuhansia , jotka luulivat nimettömyyden suojaavan kiinni jäämiseltä rikoksesta. Tullin tekemät huumetakavarikot kasvoivat viime vuonna (2018). Huumausaineita löytyi Tullin tarkastuksissa yhteensä 3 175 kiloa, mikä on yli 2 000 kiloa enemmän kuin edellisenä vuotena. Viranomaisten tietoon tuli viime vuonna (2018) kaikkiaan 27 675 huumausainerikosta, tiedottaa poliisi.

Lakia siis valvotaan ja annetaan tuomioita.

Mitä pitäisi siis tehdä, että kasvava trendi saataisiin käänettyä alas ? Minkäänasteinen liberalisointi ei sitä varmasti tee. Tarvitaan eriasteisia ja erilaisia keinoja, joilla voidaan auttaa perheiden kasvatustyötä. Oppivelvollisuuskoulu tarvitsee rahaa, jonka avulla voidaan varmistaa, ettei kukaan syrjäytyisi oppimisvaikeuksien takia. Vapaa-aikaan tarvitaan mielekkäitä ja matalakynnyksisiä harrastuksia koko ikäluokan ulottuville.
Kasvatustyötä tukemaan tarvitaan riittävän jämäkkä päihdepolitiikka. Se on laaja kokonaisuus, jota en lähde avaamaan.
Tarvittaisiin myöskin koko median kattava huumevalistusinterventio. Kaikki muistavat sloganit : jos otat et aja , selvänä vesille ym. ym. Vaikka niille nyt naureskellaan, niin ne ovat toimineet omassa ajassaan. Tarvitaan Sosiaali- ja Terveysministeriötasoinen asiantuntijaryhmä luomaan huumeista vastaavanlainen malli.

Onhan näitä kolmannen sektorin kampanjoita ollut, niitä lisää urakalla. Erityisryhmänä tulisi huomioida nämä Solar Plexuksen esille tuomat ikäluokat ja käyttäjäryhmät.

Solar Plexus

27.01.2020 16:41

Jätän taas nuo ad hominemit omaan arvoonsa ja keskityn siihen vähäiseen asiaan, jota vastauksestasi vielä löytyi.

Eemil: ”Onko se todella niin, että porttiteoria ei pidä paikkaansa , jos miljoonasta kannabiksen kokeilijasta ei seuraa miljoonaa kovien huumeiden käyttäjää ? Tämä on niin raskasta.”

Varmasti on raskasta, kun et lukujen valossa kykene perustelemaan porttiteoriaa. Eipä sitä oikein muutenkaan voi perustella, kun millään päihteellä ei ole sisäänrakennettua ominaisuutta, joka saisi käyttäjänsä siirtymään ”kovempiin aineisiin”.

”Jos kannabis ensin dekriminalisoidaan, niin se johtaa myöhemmin asteettaiseen vapauttamiseen . Käyttäjämäärät tulevat lisääntymään.”

Maailmallahan on esimerkkejä sekä dekriminalisaatiosta että laillistamisesta. Missä tapauksissa käyttäjämäärät ovat räjähtäneet käsiin ko. toimenpiteiden jälkeen?

”Kannabiksen yliannostukseen ei kuolla, mutta kannabiksen aiheuttamiin keukosyöpiin ja sydäntauteihin kuolee ihmisiä. Joten on aivan turha valkopestä kannabista tällä yliannostushämäyksellä. Huumekuolemien todentaminen on komplisoitua, sillä huumeiden käyttäjä kohtaa monia elämälle kohtalokkaita tapahtumia. Ensimmäisenä tietenkin elimistölle huumeen aiheuttamat haitat. Toisekseen tällaiseen elämäntapaan liittyvät riskit.”

Jokaisella päihteellä on haittapuolensa, mutta onhan tuo alkoholin ja kannabiksen välinen riskiarviovertailu ihan omaa luokkaansa. Tieteen piirissä vallitsee laaja konsensus siitä, että alkoholi on sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla paljon kannabista haitallisempi huumausaine. Käyttäjämääriin suhteutettuna myös.

S.P:”Nykyinen lainsäädäntö ei puutu kasvatukseen eikä rajoita (de facto) mitään.”
Eemil: ”Ei pidä paikkaansa. Huumausainelaki 7. pykälä:” (jne)

Avainsana on tuo ”de facto”. Se on yhdentekevää mitä laissa lukee, jos lakia ei pystytä valvomaan. Puhumattakaan siitä, että tuollainen lainsäädäntö aiheuttaa, kuten todettua, enemmän ongelmia kuin korjaa niitä.

”Ei myöskään pidä paikkaansa. Päihdekasvatus, kiellot ja rangaistukset eivät syrjäytä ketään.”

Rangaistukset syrjäyttävät, kuten tässäkin THL:n artikkelissa todetaan. Sille en voi mitään, jos tieteellinen näyttö ja asiantuntijalausunnot eivät saa päätäsi kääntymään.

”Jos kannabiksen käyttö dekriminalisoitaisiin, niin sekö vähentäisi oikeuslaitoksen työkuormaa ?”

Merkittävästi. Jäisi sitten oikeuslaitokselle enemmän aikaa tutkia vakavampia tapauksia.

Toivottavasti vielä jossain vaiheessa keksit niitä kieltolain hyötyjä. Tässä keskustelussa niitä ei vielä (edelleenkään) ole tullut vastaan.

Eemil

26.01.2020 20:06

Solar Plexus:”Eli meillä on miljoona kannabista kokeillutta, ja 200 000 kovempia huumausaineita kokeillutta. Haluaisitko näiden lukujen valossa tarkentaa mielipidettäsi porttiteoriasta?”

Notkeasti vaan siirryt uusiin mituväittämiin, vaikka vasta rautalankamallin jälkeen joudut myöntämään minun olleen oikeassa. Lukisit edeltävän viestiketjun, ettei tarvitsisi palata samoihin teemoihin, jotka on jo käsitelty. Tai jos palaat, niin pitää olla muutakin näyttöä, kuin mielipide ja käyttäjäkokemusten seuraaminen. Missä ovat ajatukset ja keskittyminen ollut kun nämä perusasiat on käyty läpi terveystiedon tunneilla ? Onko se todella niin, että porttiteoria ei pidä paikkaansa , jos miljoonasta kannabiksen kokeilijasta ei seuraa miljoonaa kovien huumeiden käyttäjää ? Tämä on niin raskasta. Esim. TV toimittajat menivät alkoholilakimuutoksen jälkeisenä iltana ruokakauppaan nähdäkseen miten ostoskäyttäytyminen on muuttunut. Ei näkynyt jonoja , siis väkevämpien juomien vapautuminen ei lisännyt alkoholin kulutusta . Toimittajan mielestäM.O.T.

Samoin huumeidenkin kohdalla. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö johtaa käyttökertojen, -määrien ja-väkevyyksien lisääntymiseen. Samoin siirtymää koetaan kovempiin huumeisiin. Ja mitä useampi käyttäjä sitä enemmän päätyy ongelmakäyttäjäksi. Jos kannabis ensin dekriminalisoidaan, niin se johtaa myöhemmin asteettaiseen vapauttamiseen . Käyttäjämäärät tulevat lisääntymään. Mutta varmuuden vuoksi vielä: jokaisella ei käy niin, mutta useammilla kuin , jos kannabiksen status säilytetään nykyisellään.

S.P:”Kaikkia mainitsemiasi käytetään myös lääkinnällisiin tarkoituksiin.”

Tuossa THL:n tilastossa ei ole ainuttakaan lääkinnällisen käytön tapausta.

S.P:”Ovat he. Ja se on ihan yhtä vaarallista, ”

Ei pidä paikkaansa, sillä krapulaisen erottaa ja haistaa heti, pössyttelijän oireet eivät näy päällepäin seuraavana aamuna. Sitäpaitsi tässä asiassa ei voi luottaa itsevalvontaan. Puhdas huume tai alkometritesti ja nollatoleranssi on ainoa oikea toimintamalli. Suomessa autoilijoilla on yhä enenevässä määrin veressä alkoholin lisäksi myös huumeita. Määrät ovat hälyttäviä. Ulkomailla on raportoitu matkustajlentokoneiden maahansyöksyjen yhteydessä pilottien huumeiden käyttöä edeltävnä vuorokautena.

S.P:”Edellisessä viestissä olit sitä mieltä, että tieteellistä näyttöä ei ole. Maalitolpat siirtyvät, mutta mikäs siinä.”

Edellisestä viestistäni en löytänyt mitään tuollaista, mutta sitä edeltävässä oli :” Huumeen pitkäaikaiskäytön seurauksista ei ole vielä riittävästi tietoa. Onko nyt luetun ymmärtämättömyys tahallista vai tahatonta ? Jälleen pitää ymmärtää kansanterveydellisen tutkimuksen ja tilastoinnin perusteita. On vaikea rakentaa koeasetelma, jossa käyttäjiä seurataan 15 vuotiaasta aina elämän päättymiseen saakka. Ja nimenomaan huumeiden käytön vaikutuksista yksilöön. Siis pitkäaikaiskäyttö merkitsee vuosikymmeniä , ei viikkoa, kahta eikä vuotta tai kahta. Vasta sitten voidaan rakentaa luotettavia päätelmiä. Lyhyemmältä ajalta on tutkimusnäyttöä runsaasti, kun vain viitsii selata tiedejulkaisuja.

S.P:”Käyttäjämääriin suhteutettuna, montako ihmistä kuolee alkoholiin, ja moniko kannabikseen?”

Kannabiksen yliannostukseen ei kuolla, mutta kannabiksen aiheuttamiin keukosyöpiin ja sydäntauteihin kuolee ihmisiä. Joten on aivan turha valkopestä kannabista tällä yliannostushämäyksellä. Huumekuolemien todentaminen on komplisoitua, sillä huumeiden käyttäjä kohtaa monia elämälle kohtalokkaita tapahtumia. Ensimmäisenä tietenkin elimistölle huumeen aiheuttamat haitat. Toisekseen tällaiseen elämäntapaan liittyvät riskit.

S.P:”Nykyinen lainsäädäntö ei puutu kasvatukseen eikä rajoita (de facto) mitään.”

Ei pidä paikkaansa. Huumausainelaki 7. pykälä: Eräiden kasvien ja sienien viljelykielto
Kat-kasvin (Catha edulis), Psilosybe-sienien ja kokapensaan viljely on kielletty.
Oopiumiunikon, hampun ja meskaliinia sisältävien kaktuskasvien viljely käytettäväksi huumausaineena taikka huumausaineen valmistuksessa tai tuotannossa on kielletty.

S.P:”päihdepolitiikkaa, joka syrjäyttäisi vähemmän ihmisiä”

Ei myöskään pidä paikkaansa. Päihdekasvatus, kiellot ja rangaistukset eivät syrjäytä ketään. Rikoslain 50 luvun 7 §:n (654/2001) mukaan:Huumausaineen käytöstä ja huumausaineen käyttöön liittyvästä muusta tässä luvussa mainitusta rikoksesta voidaan, sen lisäksi mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) tai tässä laissa säädetään, jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos ri-kosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon.
Jos kannabiksen käyttö dekriminalisoitaisiin, niin sekö vähentäisi oikeuslaitoksen työkuormaa ?

Solar Plexus

26.01.2020 15:12

Eemil: ”Tarkennan sen verran, että kys. THL:n tilasto koskee 15 -69 vuotiaita suomalaisia. Heitä on n. neljän miljoonan verran. Ja n. viisi prosenttia neljästä miljoonasta on 200ooo. Siis kaksisataatuhatta kovien huumeiden tilastoitua käyttäjää. Eikä siinä vielä kaikki. Piilossa oleva käyttö ei tilastoidu.”

Eli meillä on miljoona kannabista kokeillutta, ja 200 000 kovempia huumausaineita kokeillutta. Haluaisitko näiden lukujen valossa tarkentaa mielipidettäsi porttiteoriasta?

”Tässä ilmeisesti sumentaa arvostelukykyä se, että kaikki eivät pidä esim. amfetamiinia, ekstaasia ja kokaiinia kovina huumeina vaikka ne ovat faktisesti juuri niitä.”

Kaikkia mainitsemiasi käytetään myös lääkinnällisiin tarkoituksiin. Väärinkäytettynä ne ovat tietysti käyttäjälleen harmillinen juttu, mutta en ymmärrä kuinka käyttäjien rankaiseminen vähentää sitä harmitusta? Saati sitten, että minkä vuoksi ongelmattomia käytäjiä pitäisi rangaista.

”Toivottavasti ystäväsi eivät ole ammateissa, jossa ollaan vastuussa muiden turvallisuudesta.”

Ovat he. Ja se on ihan yhtä vaarallista, kuin alkoholin satunnaiskäyttäjän pitäminen vastaavissa hommissa. Ehkä siltä osin jopa vaarattomampaa, että krapulainen saa keskimäärin pahempaa jälkeä aikaiseksi vastuullisissa töissä, kuin edellisiltana kannabista käyttänyt. Joskin olen myös sitä mieltä, että molempien tapausten tulisi jäädä töistä pois ko. päiväksi, mikäli olo on liian hutera.

”Kannabiksen käytön haitallisista vaikutuksista on olemassa tieteellistä näyttöä . Ei tämä näyttö nollaudu väittämällä sitä höpöhöpöksi. Laillistaminen muualla maailmassa perustuu ainoastaan kannabismarkkinan taloudellista voittoa tuottavaan ulottuvuuteen. Sekä siihen, että käyttäminen on karannut yhteiskunnallisen kontrollin ulottumattomiin. Mitään terveydellisiä ja yhteiskunnallisia hyötynäkökohtia ei ole voitu esittää. Päinvastoin, haitat myönnetään.”

Edellisessä viestissä olit sitä mieltä, että tieteellistä näyttöä ei ole. Maalitolpat siirtyvät, mutta mikäs siinä.

Laillinen kannabis on käyttäjälleen ja yhteiskunnalle laittomaa haitattomampaa. Vai kumpaa itse haluaisit lastesi käyttävän, liian aikaisin leikattua, nopeasti kasvavaa ja hiuslakalla käsiteltyä psykoosiskunkkia – vaiko huolella valittua ja kasvatettua lajiketta, jonka haitat ovat selvästi vähäisemmät käyttäjälleen?

Sillä nimittäin on merkitystä, sääteleekö valtio kasvatetun kukan turvallisuutta, vai kasvattaako mafia teollisuushalleissa hatsia pelkkä voitontavoittelu mielessään.

”Pakko taas oikoa tuo iäikuinen harhakuvitelma. Ensinnäkin alkoholia käytetään kannabista enemmän, ja siksi se on kannabista haitallisempi yhteiskunnalle.”

Sorry, mutta sekä yhteiskunnallisella että yksilötasolla kannabis on alkoholia haitattomampaa. Helppo todeta ihan maalaisjärjellä: Käyttäjämääriin suhteutettuna, montako ihmistä kuolee alkoholiin, ja moniko kannabikseen? (Vihje: Jälkimmäisessä luku on pyöreä nolla.)

”Olen tuohon vastannut jo aikaisemmin. Myynnin lisääminen vielä virallisesti räjäyttää käytön moninkertaiseksi ja tuo omavalmisteiden käytön hyväksyttäväksi. Lisääntynyt käyttäjäkunta on sitten hyvä alustan naapurimaan igoreille ja omille diilereille kovien huumeiden myynnille. Ikärajojenkin suhteen on tupakassa ja viinassa nähty semiaikuisten välitysbisnes. He myyvät alaikäisille rahasta ja jopa seksipalveluista ilman omantunnontuskia.”

Kysy Igorilta, kumpi on parempaa bisnestä: Luukuttaa tavaraa joka on laitonta, vai sellaista joka on laillista?

Tarkoitatko muuten, että alaikäisten olisi vaikeampaa saada alkoholia, jos se olisi laitonta?

S.P:”Mitkä siis sinusta ovat ne kieltolain ansiot, jotka kumoavat ylläolevat haittapuolet? Käyttäjämääriinkään kun kieltolaki ei tunnu vaikuttavan, ainakaan rajoittavasti.”
Eemil: ”Tilanne olisi paljon huonompi ilman kasvatusta, rajoituksia ja sanktioita. On todella surullista, että kannabismyönteiset sulkevat silmänsä tieteellisiltä tosiasioilta. He ovat myöskin korostuneen narsistisia, vain oma mielihyvän saaminen on etusijalla. Yhteisvastuu nuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten suojelemisessa ei näyttele mitään roolia heidän ajatusmaailmassaan.”

Nykyinen lainsäädäntö ei puutu kasvatukseen eikä rajoita (de facto) mitään.

Ad hominemit voisit jättää tästä keskustelusta pois, sillä en ole ”kannabismyönteinen”. Haluan vaan fiksumpaa päihdepolitiikkaa, joka syrjäyttäisi vähemmän ihmisiä, sekä aiheuttaisi vähemmän inhimillistä kärsimystä, puhumattakaan taloudellisten ja viranomaisresurssien hukkaan heittämisestä.

Minua ihan oikeasti kiinnostaisi kuulla, jos joku löytää kieltolaista hyviä puolia. Harmillista kyllä, en vielä tähän mennessä ole sellaisia perusteluita kuullut.

Eemil

26.01.2020 14:11

Solar Plexus:”Aika kova väite, satoja tuhansia kovien huumeiden käyttäjiä. Eikös yhteiskunta ole jo romahtanut, jos näin on? Ymmärrät varmasti itsekin, että väitteesi on puutaheinää. Voi hyvä tavaton.”

THL:n mukaan kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet suomalaisessa väestössä vuoden 1992 kuudesta prosentista 24 prosenttiin vuonna 2018. Myös stimulanttien (esimerkiksi amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) kokeilut ovat yleistyneet, joskin niitä kokeilleiden osuudet väestöstä jäävät alle viiteen prosenttiin vuonna 2018.

Tarkennan sen verran, että kys. THL:n tilasto koskee 15 -69 vuotiaita suomalaisia. Heitä on n. neljän miljoonan verran. Ja n. viisi prosenttia neljästä miljoonasta on 200ooo. Siis kaksisataatuhatta kovien huumeiden tilastoitua käyttäjää. Eikä siinä vielä kaikki. Piilossa oleva käyttö ei tilastoidu.
Tässä ilmeisesti sumentaa arvostelukykyä se, että kaikki eivät pidä esim. amfetamiinia, ekstaasia ja kokaiinia kovina huumeina vaikka ne ovat faktisesti juuri niitä.

S.P:”Millaisia rangaistuksia ajattelit heille?”

Tällaisia: Huumausaineen käyttörikos on lievin rikoslain tuntema huumausainerikos. Huumausaineen käyttörikoksesta on kysymys, jos henkilö käyttää tai pitää omaa käyttöään varten hallussaan taikka yrittää hankkia vähäisen määrän huumausainetta. Huumausaineen maahantuonti ja viljeleminen ovat huumausainerikoksia, vaikka niiden kohteena olisi vähäinen huumemäärä tai ne liittyisivät henkilön omaan käyttöön. Myös huumeiden levittäminen, kuten tarjoaminen ilmaiseksi kaverille, on aina huumausainerikos.

Huumausaineen käyttörikos on mahdollista käsitellä käräjäoikeuden ulkopuolisessa rangaistusmääräysmenettelyssä. Poliisi kirjoittaa tavallisesti huumausaineen käyttörikokseen syyllistyneelle henkilölle sakon, jonka syyttäjä vahvistaa. Käyttörikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. Rangaistusmääräysmenettelyssä vahvistettuja sakkoja ei enää 1.10.2008 voimaan tulleen uudistuksen jälkeen muunneta vankeudeksi, jos henkilö ei pysty suoriutumaan niiden maksamisesta.

Toivottavasti ystäväsi eivät ole ammateissa, jossa ollaan vastuussa muiden turvallisuudesta.

S.P:”Tuhansia vuosia kannabista on käytetty, mutta jossain nurkan takana ne hyytävät haittavaikutukset vaanivat. Muualla maailmassa laillistetaan ja siitä on saatu hyviä kokemuksia; täällä taas jankataan tämmöisiä höpöjuttuja.”

Kannabiksen käytön haitallisista vaikutuksista on olemassa tieteellistä näyttöä . Ei tämä näyttö nollaudu väittämällä sitä höpöhöpöksi. Laillistaminen muualla maailmassa perustuu ainoastaan kannabismarkkinan taloudellista voittoa tuottavaan ulottuvuuteen. Sekä siihen, että käyttäminen on karannut yhteiskunnallisen kontrollin ulottumattomiin. Mitään terveydellisiä ja yhteiskunnallisia hyötynäkökohtia ei ole voitu esittää. Päinvastoin, haitat myönnetään.

S.P:”jos kannabista vaarallisempi huumausaine alkoholi kiellettäisiin”. Pakko taas oikoa tuo iäikuinen harhakuvitelma. Ensinnäkin alkoholia käytetään kannabista enemmän, ja siksi se on kannabista haitallisempi yhteiskunnalle.

Global Drug Survey (Tiedelehti 2018):
Kaikkiaan sairaalahoitoon jouduttiin eri päihteidenkäytöstä näin:

taikasienet 0,2 %, kannabis 0,6 %, LSD 1 %, kokaiini 1 %, amfetamiini 1,1 %
ekstaasi 1,2 %, alkoholi 1,3 %, synteettinen kannabis 3,2 %,metamfetamiini 4,8 %.

S.P:”Mielestäni parempi keino olisi siirtyä valtion kontrolliin, eli ottaa aidosti asia haltuun. Ikärajojakin on helpompi valvoa, jos kamaa luukuttaa naapurin Igorin sijaan jokin valvonnan alaisuudessa oleva toimija. Sama pätee aineiden laatuun. Menetetyt verovarat. Kieltolain takia syrjäytyneet. Järjestäytyneen rikollisuuden tekemät massiiviset voitot. Listaa voisi jatkaa”

Olen tuohon vastannut jo aikaisemmin. Myynnin lisääminen vielä virallisesti räjäyttää käytön moninkertaiseksi ja tuo omavalmisteiden käytön hyväksyttäväksi. Lisääntynyt käyttäjäkunta on sitten hyvä alustan naapurimaan igoreille ja omille diilereille kovien huumeiden myynnille. Ikärajojenkin suhteen on tupakassa ja viinassa nähty semiaikuisten välitysbisnes. He myyvät alaikäisille rahasta ja jopa seksipalveluista ilman omantunnontuskia.

S.P:”Mitkä siis sinusta ovat ne kieltolain ansiot, jotka kumoavat ylläolevat haittapuolet? Käyttäjämääriinkään kun kieltolaki ei tunnu vaikuttavan, ainakaan rajoittavasti.”

Tilanne olisi paljon huonompi ilman kasvatusta, rajoituksia ja sanktioita. On todella surullista, että kannabismyönteiset sulkevat silmänsä tieteellisiltä tosiasioilta. He ovat myöskin korostuneen narsistisia, vain oma mielihyvän saaminen on etusijalla. Yhteisvastuu nuorten ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten suojelemisessa ei näyttele mitään roolia heidän ajatusmaailmassaan.

Solar Plexus

25.01.2020 16:31

Eemil: ”Kun teet hieman prosenttilaskentaa, niin huomaat meillä olevan satoja tuhansia kovempienkin huumeiden käyttäjiä. Ja on vielä huomattava, että tilastoitu käyttö ei vastaa lähellekään todellista käyttömäärää.”

Aika kova väite, satoja tuhansia kovien huumeiden käyttäjiä. Eikös yhteiskunta ole jo romahtanut, jos näin on?

Ymmärrät varmasti itsekin, että väitteesi on puutaheinää. Voi hyvä tavaton.

”Tarkoitatko kovempiin huumeisiin siirtyneiden tehneen sen muiden syiden vuoksi ? Vai , että he ovat pitäytyneet kannabiksessa ? Kannabiksen käyttäjäkunnassa tapahtuu siirtymistä vahvempiin ainepitoisuuksiin ja useampiin käyttökertoihin. Eri ihmisillä tämä siirtymä vie pidemmän toisilla lyhyemmän ajan.”

Montako kymmentä vuotta sitä kannabista pitää käyttää, että tulee tämä väittämäsi siirtymä koviin huumeisiin? Tuntemani käyttäjät ovat hiisailleet vuosikymmeniä ja käyneet yhtä pitkän ajan palkkatöissä. Millaisia rangaistuksia ajattelit heille?

”Tilastojen kautta huumeiden ominaisuuksista saa vain viitteitä ja pitkällä viiveellä. Lääketieteellinen tutkimus antaa tarkempaa ja ajantasaista tietoa. Kannabistutkimuksien yhteenvedoissa on vielä hyytävä varauma. Huumeen pitkäaikaiskäytön seurauksista ei ole vielä riittävästi tietoa.”

Tuhansia vuosia kannabista on käytetty, mutta jossain nurkan takana ne hyytävät haittavaikutukset vaanivat. Muualla maailmassa laillistetaan ja siitä on saatu hyviä kokemuksia; täällä taas jankataan tämmöisiä höpöjuttuja.

”Tässä on nyt syntynyt harhakuvitelma, jossa huumeen käyttö hallitaan ja oletetaan , että kaikki onnistuvat siinä. Yleensä nämä puoltajat ovat ns. hyväosaisia, joilla on työpaikka ja elämän eri osa-alueet suht. reilassa. On kuitenkin suuri määrä ihmisiä, joilla näin ei ole. Silloin käytön kontrollointi on horjuvampaa ja sakkaa helpommin.”

En väittänytkään, että kaikilla pysyisi kannabiksen käyttö hanskassa. Mutta en ymmärrä, millä tavoin rangaistukset auttavat niitä, joille käyttö ei auta ongelmia – puhumattakaan niistä, jotka joutuvat ongelmiin.

Voit ajatella asiaa sen kautta, että jos kannabista vaarallisempi huumausaine alkoholi kiellettäisiin, niin millaisia hyötyjä siitä saataisiin? Ainakaan viime kerralla kieltolaki ei ollut mikään menestystarina. Ja samat ongelmat liittyvät alkoholin sekä muidenkin huumausaineiden kieltolakeihin.

”Ns. hyväosaisten on edesvastuutonta vaatia päihteiden vapauttamista entisestään. Meillä kun on muihin länsimaihin verrattuna suhteellisen vapaa päihdepolitiikka. Kiristämisen varaa ja tarvetta on olemassa. Huumeiden käytön kasvulle on saatava stoppi.”

En ymmärrä, miksi puhut vapauttamisesta, kun tilanne on nyt jo äärimmäisen vapaa. Kovia huumeita saa tilattua netistä parilla klikkauksella kotiovelle toimitettuna. Viranomaiset saavat kiinni oman arvionsa mukaan 5% kielletyistä aineista.

Mielestäni parempi keino olisi siirtyä valtion kontrolliin, eli ottaa aidosti asia haltuun. Ikärajojakin on helpompi valvoa, jos kamaa luukuttaa naapurin Igorin sijaan jokin valvonnan alaisuudessa oleva toimija. Sama pätee aineiden laatuun. Menetetyt verovarat. Kieltolain takia syrjäytyneet. Järjestäytyneen rikollisuuden tekemät massiiviset voitot. Listaa voisi jatkaa.

Mitkä siis sinusta ovat ne kieltolain ansiot, jotka kumoavat ylläolevat haittapuolet? Käyttäjämääriinkään kun kieltolaki ei tunnu vaikuttavan, ainakaan rajoittavasti.

Eemil

24.01.2020 19:39

Solar plexus:”Fakta? Suomessa on miljoona ihmistä, jotka ovat kokeilleet tai käyttäneet kannabista. Miksi meillä ei siis ole puolta miljoonaa kovien huumeiden käyttäjää? Tai edes satoja tuhansia?”

THL:n mukaan kannabiskokeilut ovat nelinkertaistuneet suomalaisessa väestössä vuoden 1992 kuudesta prosentista 24 prosenttiin vuonna 2018. Myös stimulanttien (esimerkiksi amfetamiini, ekstaasi ja kokaiini) kokeilut ovat yleistyneet, joskin niitä kokeilleiden osuudet väestöstä jäävät alle viiteen prosenttiin vuonna 2018.

Kun teet hieman prosenttilaskentaa, niin huomaat meillä olevan satoja tuhansia kovempienkin huumeiden käyttäjiä. Ja on vielä huomattava, että tilastoitu käyttö ei vastaa lähellekään todellista käyttömäärää.

Solar plexus:”Itse tunnen useita kannabiksen käyttäjiä, mutta en yhtään joka olisi siirtynyt kannabiksesta vahvempiin, koska ei koe kannabiksen olevan riittävän voimakasta.”

Tarkoitatko kovempiin huumeisiin siirtyneiden tehneen sen muiden syiden vuoksi ? Vai , että he ovat pitäytyneet kannabiksessa ? Kannabiksen käyttäjäkunnassa tapahtuu siirtymistä vahvempiin ainepitoisuuksiin ja useampiin käyttökertoihin. Eri ihmisillä tämä siirtymä vie pidemmän toisilla lyhyemmän ajan.

Yksilöillä on myös eroja välittäjäaineiden toiminnassa, toisille kehittyy riippuvuus helpommin. Myös fyysinen sosiaalinen ja psyykkinen compo on kullakin erilainen, mikä vaikuttaa addiktion riskiin ja asteeseen. Päihdelinkin mukaan:” Säännöllinen ja pitkäaikainen kannabiksen käyttö johtaa sietokyvyn kehittymiseen, jolloin käyttäjä tarvitsee suurempia ja/tai useampia annoksia saadakseen aineesta saman vaikutuksen. Psyykkinen riippuvuus kannabikseen voi kehittyä, kun kannabista käytetään säännöllisesti. Päivittäin suuria annoksia käyttävälle voi kehittyä kannabikseen myös fyysinen riippuvuus. Jos kannabista poltetaan tupakkaan sekoitettuna, syntyy psyykkinen ja fyysinen riippuvuus nikotiiniin nopeasti. Kannabiksen vieroitusoireita ovat unihäiriöt, hermostuneisuus, hikoilu ja ruokahaluttomuus. Fyysiset oireet kestävät yleensä vajaan viikon.

Solar Plexus:” Varmasti näin käy joillekin, mutta kuten tilastosta voit itsekin päätellä, se ei ole mikään kannabiksen ominaisuus.”

Tilastojen kautta huumeiden ominaisuuksista saa vain viitteitä ja pitkällä viiveellä. Lääketieteellinen tutkimus antaa tarkempaa ja ajantasaista tietoa. Kannabistutkimuksien yhteenvedoissa on vielä hyytävä varauma. Huumeen pitkäaikaiskäytön seurauksista ei ole vielä riittävästi tietoa.

Solar Plexus:”Itse tunnen useita kannabiksen käyttäjiä”… Tässä on nyt syntynyt harhakuvitelma, jossa huumeen käyttö hallitaan ja oletetaan , että kaikki onnistuvat siinä. Yleensä nämä puoltajat ovat ns. hyväosaisia, joilla on työpaikka ja elämän eri osa-alueet suht. reilassa. On kuitenkin suuri määrä ihmisiä, joilla näin ei ole. Silloin käytön kontrollointi on horjuvampaa ja sakkaa helpommin.

Jenni Tamminen , Uusi Suomi (2018) :”Suomessa arvioidaan olevan jopa 100 000 syrjäytynyttä nuorta.” Jo yksistään nuoria on näin paljon ja tähän vielä vanhemmat ikäluokat päälle. Ns. hyväosaisten on edesvastuutonta vaatia päihteiden vapauttamista entisestään. Meillä kun on muihin länsimaihin verrattuna suhteellisen vapaa päihdepolitiikka. Kiristämisen varaa ja tarvetta on olemassa. Huumeiden käytön kasvulle on saatava stoppi.

Solar Plexus

23.01.2020 17:44

Eemil: ”Käytännössä on havaittu ,että käyttäjät eivät tyydy samaan väkevyyteen ja annokseen jatkuvassa käytössä. Elimistö tottuu aineeseen ja tarvitaan yhä enemmän, jotta saavutettaisiin tyydyttävä taso. Ja valitettavan useat siirtyvät kannabiksesta kovempiin huumeisiin. Se vaan on fakta, jolle ei voi mitään.”

Fakta? Suomessa on miljoona ihmistä, jotka ovat kokeilleet tai käyttäneet kannabista. Miksi meillä ei siis ole puolta miljoonaa kovien huumeiden käyttäjää? Tai edes satoja tuhansia?

Itse tunnen useita kannabiksen käyttäjiä, mutta en yhtään joka olisi siirtynyt kannabiksesta vahvempiin, koska ei koe kannabiksen olevan riittävän voimakasta. Varmasti näin käy joillekin, mutta kuten tilastosta voit itsekin päätellä, se ei ole mikään kannabiksen ominaisuus.

Eemil

20.01.2020 20:06

60 v raitis:” On lajikkeita, joissa ei ole lainkaan tai olemattoman vähän huumaavaa THC:tä, vaan lääkinnällistä CBD:tä. Kannabiksen kriminalisointi on estänyt myös lääkinnällisten ominaisuuksien tutkimuksen.”

Käytännössä on havaittu ,että käyttäjät eivät tyydy samaan väkevyyteen ja annokseen jatkuvassa käytössä. Elimistö tottuu aineeseen ja tarvitaan yhä enemmän, jotta saavutettaisiin tyydyttävä taso. Ja valitettavan useat siirtyvät kannabiksesta kovempiin huumeisiin. Se vaan on fakta, jolle ei voi mitään.
Lääkinnällisiä ominaisuuksia on tutkittu jo paljon.On saatu ristiriitaisia tuloksia hyödyistä. Todella harvoille kannabis on paras ja ainoa kipulääke. Lääketieteellinen tutkimusnäyttö ei tue kannabiksen dekriminalisointia väestötasolla. Argumentti, jossa lääkkeenomainen ominaisuus olisi perusteena ”katukäytön” sallimiseen, on absurdi. Miltä kuulostaa :”morfiini on tehokas kipulääke ja sen vuoksi sen viihdekäyttö pitää sallia.

60 v. raitis:”Sen sijaan aikuisten pitäisi saada päättää mitä aineita tai yrttejä käyttävät viihde- tai lääkinnällisessä tarkoituksessa, kunhan eivät aiheuta muille ongelmia.”

Kestämätön perustelu. Suurin osa aikuisista ei omaa riittävää tietoa kannabiksen käytön seurauskirjosta. Tapauskertomukset ja tutkimukset addiktoituneista ihmisistä todistavat, että ongelmakäyttäjä viimeisenä huomaa läheistensä sekä itsensä ongelmat. Yhteiskunta hoitaa päihteiden käytöstä seuraavat suuret haitat. Sen vuoksi myöskin maksajan äänen täytyy kuulua. Sitä varten on olemassa päihdelainsäädäntö , hoito- ehkäisy ym. järjestelmät.

Olen samaa mieltä nuorten suojelemisesta. Se vaan kuitenkin on niin, että ikärajoista, valvonnasta, sanktioista ym. huolimatta alaikäiset käyttävät näitä päihteitä. Jos kannabis dekriminalisoidaan , niin lisääntynyt käyttö näkyy myös nuorissa ikäluokissa.

60 v.raitis:”Tosiasia on, että tupakka ja alkoholi aiheuttavat kymmenkertaisesti enemmän kuolemia ja kustannuksia yhteiskunnalle verrattuna kannabikseen. ”

Mittakaavavirhe. Jos kannabiksen käyttö olisi yhtä runsasta, niin se olisi yhtä tuhoisa yksilöille ja yhteiskunnalle.

60 v. raitis:”Jos kukin saisi halutessaan kasvattaa muutaman kasvin omaan käyttöön, vähenisi myös kannabikseen liittyvä rikollisuus ja vaaralliset sekoitukset pimeiltä markkinoilta.”
Tämän valvonta lisäisi poliisin ja oikeuslaitoksen työmäärää järjettömästi. Ensinnäkin rajanveto määrien kohdalla ja toiseksi lisääntynyt kannabiksen käyttäjäkunta on sitten potentiaalinen markkina kovempien huumeiden myyjille.

60 v. raitis:”Sillä voisi korvata nykyisiä erittäin pahoja sivuvaikutuksia ja voimakasta riippuvuutta aiheuttavia reseptilääkkeitä, joiden tehokin on kyseenalainen.”

Kyllä lääketiede ja tutkimus on kaiken järjen ja tiedon mukaan vuosisatojen aikana kehittänyt parempia lääkkeitä ,kuin ikivanha , luonnonvarainen yrttikasvi.

60 v. raitis kannattaja

19.01.2020 12:18

Valitettavasti 50 vuoden tekopyhän mykkäkoulun ja kannabiksen kriminalisoimisen vuoksi kannabislajikkeita on koko tämä aika kehitetty huumekäytön ehdoilla ja näitä vaarallisen voimakkaita aineita kaduilla pääosin liikkuu.

Kannabiksen haitoilla pelottelijat eivät vahingossakaan mainitse eri lajikkeiden eroja. On lajikkeita, joissa ei ole lainkaan tai olemattoman vähän huumaavaa THC:tä, vaan lääkinnällistä CBD:tä. Kannabiksen kriminalisointi on estänyt myös lääkinnällisten ominaisuuksien tutkimuksen.

Selvää on, että nuoria pitää suojella kaikilta huumeilta, myös tupakoinnilta ja alkoholin käytöltä, koska aivot kehittyvät aina 25 ikävuoteen asti. Sen sijaan aikuisten pitäisi saada päättää mitä aineita tai yrttejä käyttävät viihde- tai lääkinnällisessä tarkoituksessa, kunhan eivät aiheuta muille ongelmia.
Pitää panostaa enemmän valistukseen, varsinkin aineiden yhteiskäytön petollisuuteen. (tupakka + kannabis = riippuvuus jne.)

Tosiasia on, että tupakka ja alkoholi aiheuttavat kymmenkertaisesti enemmän kuolemia ja kustannuksia yhteiskunnalle verrattuna kannabikseen.

Jos kukin saisi halutessaan kasvattaa muutaman kasvin omaan käyttöön, vähenisi myös kannabikseen liittyvä rikollisuus ja vaaralliset sekoitukset pimeiltä markkinoilta.

Itse en ole koskaan edes tupakoinut ja alkoholiakin käytän todella vähän ja harvoin, mutta odotan kärsimättömästi kannabiksen dekriminalisointia. Sillä voisi korvata nykyisiä erittäin pahoja sivuvaikutuksia ja voimakasta riippuvuutta aiheuttavia reseptilääkkeitä, joiden tehokin on kyseenalainen.
Lääketeollisuus ja sen edustajat tietysti vastustavat kannabiksen dekriminalisointia voittojen romahtamisen pelossa.

Nyt kiireesti pitäisi aloittaa perusteellinen keskustelu ja tutkimus kannabiksen lääkekäytön hyödyntämiseksi ja siinä rinnalla huumekäytön haittojen minimalisoimiseksi.

Erika Keski-Korhonen

19.12.2019 20:55

Portugalissa kannabispsykoosit lisääntyneet merkittävästi…

Portugal: fler cannabisdiagnoser i psykvården

Eemil

11.12.2019 18:07

Kiitos vastauksestanne. Haluan teidän kuitenkin huomioivan seuraavia asioita. Väitätte , että tupakointia on todellakin saatu vähennettyä ilman rikoslakia. Tarkasti ottaen se ei edelleenkään pidä paikkaansa. Seuraavassa lainauksessa kuvataan tupakointirikkomus ja siitä seuraava sakkorangaistus.

113 §
Tupakointirikkomus

Joka tahallaan yleisen kulkuneuvon, sisätilan tai ulkoalueen haltijan tai hänen edustajansa taikka yleisen tilaisuuden järjestäjän tai siellä järjestyksenvalvojana toimivan taikka valvontaviranomaisen huomautuksesta huolimatta jatkaa tupakointia sisätilassa tai ulkoalueella, jossa tupakointi on 74 §:n 1 momentin mukaan kielletty, on tuomittava tupakointirikkomuksesta sakkoon.

Mitä 1 momentissa säädetään tupakoinnista, koskee myös poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamista ja sähkösavukkeen käyttämistä sekä savuttoman tupakkatuotteen käyttämistä 74 §:n 3 momentin vastaisesti päiväkodin taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavan oppilaitoksen sisä- ja ulkotiloissa.

Jälkimmäinen lainaus koskee tupakointikieltoa päiväkoti ja koulualueilla. Voidaan tietenkin saivarrella kieltojen ja rangaistuksen koskevan paikkoja ja tilanteita , ei itse tupakointia. Varsinainen tupakointikielto toteutetaan ikä, myynti, mainostamis ym. rajoituksilla. Kouluissa ovat myös rangaistukset käytössä jälki-istunnon muodossa. Ehkäisevän päihdetyön lisäksi käytössä ovat siis myös rangaistukset , tarkat lait , valvonta ja sanktiointi. Tupakan kohdalla määritellään jopa pakkauksen avaus/sulkemismekanismi. THL:n johto- ja suunnitteluportaassa on ehkä kadonnut ote ruohonjuuritason ehkäisevästä päihdetyöstä ja ongelmista. Tupakoinnin vähentyminen on saatu aikaan päivittäisellä ”jalkatyöllä” kasvatuksen , ”kurinpidon” ja rangaistuksin keinoin.

Tätä työtä 30 vuotta tehneenä en voi käsittää, että kannabiksen polttaminen vapautettaisiin rankaisuista. Korostan vielä voimakkaasti , että se olisi ainoa sanktioimaton päihde. Lisäksi käytön ja hallussapidon kieltävä laki ilman seuraamuksia olisi omiaan heikentämään kansalaisten lain kunnioitusta.

Antamanne WHO:n tarkentava asiakirja : http://www.unodc.org/documents jne. ei käsittääkseni pidä rankaisemattomuutta parhaana toimintamallina. Päinvastoin, se pitää hyvänä oikeuslaitoksen ja hoito-organisaatioiden yhteistoimintaa.

Lainaus dokumentista: ”Use the criminal justice system as a gateway to treatment:
The criminal justice system is an important setting for drug-related interventions. In order for the criminal justice system to fulfil a crucial role within a comprehensive framework, it needs to make use of treatment as an alternative or in addition to conviction or punishment as prescribed by the law.”
Nämä yksittäiset lainaukset kuvaavat mielestäni asiakirjan kokonaisotetta. Lain käyttö ja hoito-organisaatiot tekevät yhteistyötä huumehaittoja vastaan.
Lainaus dokumentista:”When a person with a drug use disorder comes into contact with the criminal justice system, it is an opportunity to encourage that person to receive appropriate treatment.” Miten voitte toteuttaa tätä suositusta, jos kannabiksen hallussapitoa ja käyttöä ei valvota dekriminalisaation vallitessa ? Jos käyttöön puututaan vasta vakavien rikosten (huumeratti) tapahduttua, niin hoitoa vaille jäävien käyttäjien määrä on dramaattisesti suurempi kuin nykyisen lainkäytön vallitessa.

H & T:”On totta, että rikoslaissa on vaihtoehtoja toimenpiteille. Niitä on kuitenkin käytetty suhteellisen vähän ja niissäkin tapauksissa henkilö saa merkinnän poliisin tietojärjestelmään, mistä voi seurata vaikeuksia myöhemmällä koulutus- tai työuralla”.

Nykymallihan on juuri se, mitä WHO suosittelee, lain käyttö ja hoito. Lain kehitystyössä on varmaan paikallaan täsmentää ohjeita vaihtoehtoisille toimenpiteille ja antaa suosituksia oikeuslaitoksen toimintatapoihin. H-merkinnän kestoa voisi täsmentää yksilökohtaisesti laatimalla hoitoonhakeutumiseen ja hoitohistoriaan pohjautauva vapautusmenettely. Se lisää työmäärää, mutta toisaalta vähentää pitkällä aikavalillä huumehaittoja sekä yksilölle, että yhteiskunnalle. Käytössä on siis keppi (H – merkintä) ja porkkana (vapautuminen merkinnästä). Huumeiden kokeilusta ei saa tarjota vain porkkanaa (dekriminalisointi).

H. & T:” Käytön kriminalisointi ei ole tätä kehitystä estänyt. ”

Näin ei voi väittää, koska sitä ei ole todennettu tutkimuksilla. On täysin varmaa, että käyttö olisi lisääntynyt paljon enemmän ilman sanktioita ja valvontaa. Uusia keinoja löytyy vanhoista hyväksi koetuista tupakoinnin ehkäisemisen työkaluista. Tupakointia ei saanut esittää elokuvafilmeissä. Nyt on Hollywoodin filmiteollisuudessa uusi genre , stoner movies. Laji ihailee huumehöyryistä juhlintaa ja pössyttelijät kuvataan harmittomiksi joukon ilopillereiksi. Näissä elokuvissa huumeiden nurja puoli ei tule esiin. Esim:https://www.rollingstone.com/movies/movie-lists/10-best-stoner-movies-of-all-time-45850/. Filmitaivaan tähtien palkintogaaloissa nämä lanseerataan kilpailusarjassa nuorisoelokuvat. Tämän tyyppiset elokuvat luovat myönteisiä mielikuvia kannabiksen käyttöön. Onhan täysin järjetöntä, että syöpiä ja sydänsairauksia tuottavaa tupakointia ei saa promota, mutta samaa aiheuttavaaa kannabiksen polttamista saa.

Tämän vuoksi on luotava kansallinen huumeiden vastainen mainostamiskielto. Kyseisiä elokuvia ei saa esittää tiettyinä kellonaikoina ja vapaasti ladattaviin elokuviin on asetettava kansalliset ,ikään perustuvat estorajat. Yleisradion kanavilla näitä ei saa esittää lainkaan. On turha odottaa kansainvälistä lainsäädäntöä avuksi. USA:n päihdepolitiikassa ei haluta kieltoja ja rajoituksia, koska kannabismarkkina tuottaa miljoonia dollareita.

H.& T:”Osin samoja periaatteita voitaisiin soveltaa myös huumeiden käyttöön, erityisesti erillisrajoituksia paikkojen ja julkisten tilojen suhteen.”
Tuo ei poista pahinta ongelmaa, koska myynnissä ei ole ikäkontrollia. Kannabista voi hankkia vaikka kymmenvuotias eikä siitä seuraa mitään sanktiota. Korkeintaan voidaan osoittaa muualle polttamaan. Dekriminalisaatio ajatus sakkaa senkin vuoksi, että huumeiden myynti on täysin villiä. Tupakassa ja alkoholissa kaikki on säänneltyä, valvottua ja organisoitua.

Painotan THL:n kannabisasioista vastaaville, että panostatte hoitoonhakeutumisen ”pullonkaulaan” kansainvälisten asiantuntijaelimien suosituksen mukaisesti lainkäytön ja terveydenhuollon yhteistoiminnalla, ei dekriminalisoinnilla.

Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi THL

09.12.2019 17:07

Eemilille:

Kiitos tarkasta lukemisesta ja täsmentävistä kysymyksistä. Seuraavassa vastauksiamme joihinkin ydinkohtiin.

On totta, että rikoslaissa on vaihtoehtoja toimenpiteille. Niitä on kuitenkin käytetty suhteellisen vähän ja niissäkin tapauksissa henkilö saa merkinnän poliisin tietojärjestelmään, mistä voi seurata vaikeuksia myöhemmällä koulutus- tai työuralla (ks. blogiteskti).

WHO:n asiakirja, johon viittaamme, ei todellakaan ole tuo kannabiksen luokitusta koskeva, jonka mainitset. Oikea löytyy täältä: http://www.unodc.org/documents/UNODC_WHO_Alternatives_to_Conviction_or_Punishment_2018.pdf Tämä ”advanced copy” on päivätty maaliskuulle 2018. Helmikuisessa blogitekstissämme olemme todennäköisesti viitanneet sen työversioon. Kannattaa katsoa myös YK:n toimivan johdon johtoryhmän kannanotto tammikuulta 2019, joka löytyy täältä: https://undocs.org/en/CEB/2018/2.

Tutkimusten mukaan stigmatisoinnista, syrjäyttämisestä ja rikollisen leimasta johtuva häpeä ovat merkittävä este ja viivytystekijä hoitoon hakeutumiselle. Häpeäntunne tarttuu helposti myös käyttäjän omaisiin. Hiljattain tästä puhuttiin paljon huumeisiin kuolleiden muistopäivänä. Omaiset kertoivat, että häpeän tunteesta on ylimääräistä painolastia vielä surutyössäkin. Käytön dekriminalisointi voisi helpottaa myös omaisten kantamaa taakkaa.

Tupakointia on todellakin saatu vähennettyä ilman rikoslakia. Osin samoja periaatteita voitaisiin soveltaa myös huumeiden käyttöön, erityisesti erillisrajoituksia paikkojen ja julkisten tilojen suhteen. Ja sanottakoon selvästi, että huumeiden vaikutuksen alaisena ajaminen olisi kiellettyä kuten se on alkoholinkin kohdalla.

Emme missään nimessä ole nostamassa käsiämme pystyyn vaan hakemassa nykyistä parempia säätelykeinoja ongelman hallintaan. Kuten käytön kehitys uusimpienkin tutkimustulosten perusteella kertoo, huumeiden käyttö ja käytön aiheuttamat haitat jatkavat lisääntymistään. Käytön kriminalisointi ei ole tätä kehitystä estänyt. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja uusia keinoja. Niistä varmaan tullaan keskustelemaan hallitusohjelmassa luvatun päihdestrategian valmistelun yhteydessä paljon lisää. Siitä olemme samaa mieltä kanssasi, että ennaltaehkäisyyn panostaminen on kestävien ratkaisujen tavoittelussa aivan avainasemassa. Mutta myös hoitoon ja haittojen ehkäisyyn täytyy panostaa nykyistä enemmän.

Eemil

05.12.2019 09:26

Hakkarainen, Tammi: ”Rekisteritietoa käytetään, kun poliisilta pyydetään turvallisuusselvitys tai henkilö joutuu hankkimaan rikostaustaselvityksen koulutus- tai työpaikalleen. Tietojen luovutus saattaa vaihdella alueittain.”

Käytäntö on erinomainen sillä se ylläpitää kansalaisten turvallisuutta. On tärkeää, että keskeisissä turvallisuutta ylläpitävissä tehtävissä toimii henkilöitä, joiden rekisterissä ei ole huomautettavaa. Ajatellaanpa esim. lentäjiä, lääkäreitä, palomiehiä, sairaankuljettajia, poliiseja, sotilaita , lasten ja nuorten opettajia, valmentajia jne.

Hyväksyykö joku todellakin sen, että juuri paljastuneet silkkitie huumeihmiset eivät ansaitse mitään rangaisuksia ? Poliisin mukaan toteutuneita kauppatapahtumia oli noin puoli miljoonaa, ja myynnissä oli 78 000 eri tuotetta. Nuorin asiakas on 15 vuotias ja rahaa on kauppapaikalla liikkunut ensiarvioiden mukaan 50 miljoonaa. Tuollaisen rahamäärän kunkäyttäisi esim. nuorten harrastustoimintaan, niin suomalaisten elämä maailman onnellisimpana kansana olisi todella taattu.

Poliisin mukaan kaupan suosio perustuu anonymiteettiin. Samanlainen vaikutus huumeiden käyttöön tulee olemaan kun käytön rangaistavuus poistetaan. Vapauttaminen lisää käyttöä, ei vähennä sitä. Joka väittää jotakin muuta, valehtelee.

Hakkarainen, Tammi:”. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttöön puututaan hallinnollisin seurauksin, joissa sosiaalitoimen rooli on keskeinen. Muutos vähensi haittoja, mutta ei lisännyt käyttöä.”

Drug decriminalisation in Portugal: setting the record straight.


”Lifetime drug use among the general population has increased slightly,” ”Drug use among adolescents decreased for several years following decriminalisation, but has since risen to around 2003 levels”
Tarkasti ottaen (kuten pitäisi) tilastot puhuvat muuta. Koko elämänaikainen huumeiden käyttö lisääntyi ja dekriminalisaation jälkeinen lasku kääntyi myöhemmin nousuun. THL:n asiantuntijoiden on ehdottomasti oltava tarkempia julkituloissaan. Nyt olette antaneet väärän kuvan .

Ensinnäkin Portugalin huumehistoria on täysin poikkeava moniin Euroopan maihin verrattuna ja erot Suomeen vielä suurempia. Ette voi vetää suoria linjoja Suomen huumepolitiikkaan. Toiseksi parantunut tilanne on asiantuntijoiden mukaan seurausta maan sosiaali- ja terveyspoliittisesta satsauksesta, ei itse dekriminalisaatiosta. Juuri tätä faktaa teidän olisi pitänyt tuoda esille voimakkaasti.

Kolmanneksi käytön laskeminen johtuu todennäköisesti tilastoteknisestä harhasta. Portugalissa huumeiden käyttäjätilastot koskevat laittomia huumeita ja 2001 kannabis dekriminalisoitiin. Tilastosta siis poistui kannabiksen käyttö, mutta todellisuudessa se ei vähentynyt. Tästä en ole varma, mutta THL:lla on asiantuntemus ja tieto kyseisestä asiasta.

Neljänneksi Portugalista raportoidaan huumekuolemien vähentymisestä dramaattisesti. Asiantuntijoiden mukaan kyse on erilaisesta oikeuslääketieteellisestä toimintajärjestelmästä . Muutenkin Portugalin väestökirjanpito on huomattavan hajanaista Suomeen verrattuna. Viittaan lähinnä laittomiin siirtolaisiin ja työvoimaan.

Suomalaisena oikeusvaltion kansalaisena vaadin THL:n edustajilta parempaa työjälkeä ja puolueetonta tiedonjakamista.

Eemil

03.12.2019 12:19

Hakkarainen, Tammi:”Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla”.

Nythän tilanne on juuri oikein, käytössä ovat sanktiot ja hoito. Rikoslain 50. luvun ja 7:nnen pykälän mukaan :” jättää syyte nostamatta tai rangaistus tuomitsematta, jos ri-kosta on huumausaineen määrä ja laatu, käyttötilanne sekä olosuhteet muutoinkin huomioon ottaen pidettävä kokonaisuutena arvostellen vähäisenä. Syyte voidaan myös jättää nostamatta, jos tekijä on hakeutunut sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymään hoitoon… ei enää edellytä hoitoon sitoutumista, vaan hoitoon hakeutuminen riittää.”

Tammi, Hakkarainen:”Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja Global Commission on Drug Policy, ”

THL:n sivuilta, WHO:” Arviota seuranneiden suositusten tarkoituksena on selkiyttää huumausaineyleissopimuksia ja niiden soveltamista käytännössä sekä tietyiltä osin helpottaa ko. aineiden käyttöä lääketieteellisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin.”
Tuossa ei ole suositusta käytön rangaistavuuden poistamisesta , vaan uudelleen luokittelusta , kuten sitaatissa todetaan. En myöskään alkuperäisteksteistä löytänyt väittämänne mukaista suositusta.

Selittäkää mistä olette löytäneet moisen suosituksen, vai oletteko keksineet sen itse? Global Comission on Drug Policyn julkilausumat on ehdottomasti suhteutettava suomalaisiin olosuhteisiin. Suomen tilanne poikkeaa täysin globaalista . Meillä on toimiva yhteiskuntajärjestys sisältäen ehkäisyn, hoidon ja lainkäytön. Huumeiden käyttäjien asema on yhteiskunnan turvaverkkojen sisällä täysin eri asteikolla kuin globaalisti. Mitään höllennyksiä ei tarvita . Rangaistusten pelko ei ole hoidon esteenä.

Jos rangaistavuus poistetaan käy päinvastoin. Hoitoon hakeutuminen vähenee ja viivästyy, koska yhteiskunta antaa viestin, että huumeiden käyttö ei ole ongelma. Tosiasia on, että addikti ei näe tilanteessaan mitään ongelmaa. Suurimman taakan kantavat läheiset ja loppupeleissä yhteiskunta.

Rangaistavuuden poisto siirtää yksilön vastuun yhteiskunnan kontolle. Lainvalvonnan kuorma lisääntyy ja työpaikoilla valvontavastuu kasvaa. Yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot kasvavat .

Hakkarainen, Tammi:”Oppia voisi ottaa esimerkiksi siitä, kuinka tupakointi on saatu vähenemään ilman kriminalisointia.” Ei pidä paikkaansa.

Toinen vakava ongelma rangaistavuuden poistolla on se, että kannabiksesta tulee ainut päihde, jolla ei ole säätelyä. Tupakalla ja alkoholilla on verotus, ikärajat, promillerajat, kielletyt nauttimisen alueet (sakko) jne. Huumeita saisi vapaasti käyttää ja pitää hallussa omaan käyttöön. (taas lainvalvonnalle lisäkuormaa). Eihän näin voi olla oikeusvaltiossa.

Hakkarainen, Tammi:” Vaikka oikeudelliset seuraamukset näistä ovat suhteellisen vähäisiä, rekisterimerkinnän vaikutukset nuorten henkilöiden elämänkulkuun voivat olla arvaamattomia ja altistaa syrjäytymiselle.”

Ts. voi olla … ehkä…, ei siis mitään tutkittua tietoa. Puhumattakaan siitä tutkimustiedosta , mitä seuraa dekriminalisaatiosta. Miten te voitte promota rangaistavuuden poistamista tällaisilla argumenteilla ? THL:n pitäisi olla kansanterveyden kokonaisuutta edistävä organisaatio. Pienen joukon mahdollinen syrjäytyminen vaarantaa koko muun kansanosan turvallisuuden esim. lisääntyvien huumekuskien ja rikollisuuden kasvun myötä.

THL, Hakkarainen, Tammi sen sijaan, että nostatte kädet pystyyn ongelman edessä , kehittäkää uusia keinoja . Rangaistukset pitää sisältyä keinovalikoimaan, sillä lain rikkomisesta pitää olle seuraamus. Avainsana on ennaltaehkäisy, sen eri ilmenemismuodot. Hoito- ja kuntoutuspalvelut ovat sitten jälkiehkäisyä.

KIIOM MIKKO

16.11.2019 19:12

lapsille ja nuorille on monneen kertaan ja monin suin selekeesti kerrottava, että ehoton ikiraittius ja samalla ihana vapaus kaikista orjuuttavista aineista, kahvistakin, on heidän elämänsä parhaita päätöksiä. asiaa tehokkaasti auttaa kouluihin pian palautettava, vuoskymmententakainen, mainio valistusväline: jokavuotinen raittiuskilpakirjotuskäytäntö!

Erika Keski-Korhonen

12.04.2019 23:43

Tässä on syyttäjänviraston 1.1.2019 päivittämä ohje. Olisi äärimmäisen tärkeää, ettei terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkijat levittelisi harhaanjohtavaa tietoa.

https://www.valtakunnansyyttajanvirasto.fi/fi/index/julkaisutjaohjeet/valtakunnansyyttajanyleisetohjeet/syyteharkinta/vks20061seuraamuksenmaaraaminenhuumausaineenkayttorikoksesta.html

Kuka valvoisi THL:n toiminnan lainmukaisuutta?

07.01.2019 14:10

THL:n tehtävät on määritelty laissa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Tilastolaissa THL on määritelty tilastoviranomaiseksi.

”1) tilastoviranomaisella Tilastokeskusta valtion tilastotoimen yleisviranomaisena sekä Luonnonvarakeskusta, Tullia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta niiden hoitaessa laissa säädettyjä tilastojen laadintaan liittyviä tehtäviä”

Tilastolaki asettaa myös riippumattomuusveovoitteen:

”Tilastoviranomaiset ja tilastoja laativat muut viranomaiset ovat ammatillisesti riippumattomia hoitaessaan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun välittömästi liittyviä tehtäviä. Näiden viranomaisten on toimittava puolueettomasti, objektiivisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti sekä huolehdittava tilastosalaisuuden suojaamisesta.”

Miten on mahdollista että Sosiaali- ja terveysministeriö, sekä THL sallii henkilöstölleen sidonnaisuudet sekä mahdollisuuden käyttää asemaansa omien henkilökohtaisten intressien ja aatteiden ajamiseen, jotka tukevat kansainvälisesti järjestäytyneen rikollisuuden ilmiöitä?

Tammi ja Hakkarainen ovat antaneet esimerkiksi piikitystiloja koskevan lausunnon Helsingin kaupungille, mikä ei perustu mihinkään riippumattomasti tutkittuun tietoon. Lisäksi lausunnossa viljellään ”saattaa” ja ”voi olla” ilmaisuja, jotka jo sinällään ilmaisevat ettei lausunnon taustalla ole validit tutkimukset vaan henkilökohtaiset intressit.

Lausunto on luettavissa netistä Helsingin kaupungin päätöksen yhteydessä 7.11.2018 Kati Juvan aloitteen liitteinä. Poliisi on selkeästi linjsnnut että huumeidenkäyttötiloihin liittyy vakavia hallinnollisia ja rikosoikeudellisia kysymyksiä. Kaupungin valtuusto kieltäytyi selvittämästä huumeidenkäyttötiloja koskevat lainmukaisuudet 7.11.2018.

Sisäministeriön sivustolla on julkaistu näin:

”Suomessa järjestäytyneet rikollisryhmät ovat mukana erityisesti huumausainerikollisuudessa mutta yhä enemmän myös rakennus-, siivous- ja ravintola-alojen yritystoiminnassa. Ryhmät pyrkivät ulottamaan vaikutusvaltaansa myös yhteiskunnan rakenteisiin ja päätöksentekojärjestelmään. Eräs ulkoisen vaikuttamisen muoto on rikollisen toiminnan peittäminen näennäisen hyväntekeväisyys- tai harrastustoiminnan taakse.”

https://intermin.fi/poliisiasiat/jarjestaytynyt-rikollisuus

Akateemisesti järjestäytynyt rikollisuus on tunnuksetonta toimintaa, millä ajetaan alamaailman intressejä. Monikaan ei välttämättä tunnista toimivansa järjestäytyneen rikollisuuden lukuun tai intressejä ajaen, koska toiminta on hyvin harhaanjohtavasti naamioitua.

Huumeisiin kuitenkin aina liittyy maailman laajuinen järjestäytynyt rikollisuus taustalle ja sen vuoksi myös THL:n ja STM:n henkilöstöltä tulisi edellyttää erityisen tarkasti riippumattomuutta ja tutkitussa tiedossa lähdeviitteineen pitäytymistä.

Lisäksi kaikenlainen rikollisuuden julkisen vähättelyn ja käyttörikoksiin yllyttämisen pitäisi olla itsestään selvänä kiellettyä toimintaa THL:n henkilöstöltä

Markku

17.11.2018 23:48

Huumeiden käytön rangaistavuus on Suomessa ollut voimassa yli 50 vuotta ja sinä aikana on huumeiden käyttö lisääntynyt. Joten rangaistavuudesta tulee luopua.
Tämä on siis, tieteellisesti johdettu perustelu THL:n kannaotolle.

Sama logiikka on siis sovellettavissa kaikkeen, jonka toimivuudesta ei ole suoraa näyttöä pitkän toimintakauden ajalta. Niinpä THL ja sen edeltäjät ovat toimineet yli sata vuotta (ainakin 1911 alkaen) ja koko sinä aikana sairastavuus Suomessa on säilynyt ja jatkuvasti yhä suuremmalla osalla suomalaisista diagnosoidaan jokin sairaus ja/tai hyvinvoinnin puute. Tästä on siis pakko vetää, tieteellisesti johdettu, perusteltu toimenpide – THL on lakkautettava. Sen toiminnasta on voi olla enemmän haittaa kuin välitöntä hyötyä yhteiskunnalle.
Tietenkään eitässä tai huumeiden laillistamiskysymyksessä voi tai saa arvioida tilannetta, että mitään käytön rangaistavuutta/THL:n (tai sen edeltäjiä) ei olisi lainkaan ollut?
Jos ja kun muka tieteen varjolla jotakin perustellaan tulee sen perustua muuhunkin ja mitattavaan sekä vertailukelpoiseen näyttöön kuin mielipiteeseen tai mutu-ajatteluun.
Nyt esitettyt perustelut huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisesta eivät täytä näitä kriteerejä.

vaatimattomasti minä

09.10.2018 20:54

Muu eurooppa käärii voitot kun suomi nukkuu eikä saa selvään asiaan mitään järkeä vaan pidättäytyy ja taantu.. ja harkitsee harkitsemasta päästyään. Tämä on iso ongelma suomessa, ei pelkästään tässä suhteessa. Miksi näitä huonoja lakeja pidetään yhä yllä.. muu maailma menee edellä suomi hännän huippuna perässä,
tätä on surullista katsoa. Laillistaminen toisi monella tapaa kaivattua uutta ja innovatiivista sekä luonnollista sekä moni saisi hyödyllistä telemistä, valvotusti. Kukaan ei ole vielä kannapikseen kuollut toisin kuin viinaan ja synteettisiin lääkkeisiin välillisesti tai välittömästi.
Suomi nousuun- paremmilla päätöksillä ! Päättämättömyydellä ja puheeilla ei saavuteta mitään vaan teoilla. Poliisin pienet voimavarat pitäisi saada isompien rikollisten kiinnisaattamiseen ja tässä olisi maanviljelijöillekkin jotain lohtua, saisivat parempaa palkkaa hekin sekä ilmasto kiittää ja kasivihuonepäästöt vähenee ja ihmiset voisivat kivuttomammin.
Eiköhän aleta talkoisiin laillistamisen puolesta.

jepajee

16.09.2018 11:23

Ongelma on enemmänkin sosiaalinen ja huumeidenkäyttäjät kuuluisivat ennemmin sosiaalihuollon kuin poliisin asiakkaiksi.
Huumeiden tuhoaminen ja hävittäminen poistaa ainakin sen että niitä on vaikeampi saada. Dekriminalisointi ei poista ongelmaa kokonaan. Huumeiden mainostaminen populaarikulttuurissa ja televisiossa saa naiivit nuoret uskomaan niiden voimaan vaikka ne tappaisivat.

Toipuvan narkomaanin äiti

06.09.2018 17:23

Poliisilla on jo nyt harkintavalta jättää sakko käyttörikoksesta kirjoittamatta, mitä käytetään esimerkiksi silloin kun henkilö on hakeutumassa hoitoon.

Tämä artikkeli vaikuttaa enemmänkin huumeilmapiirin normalisoinnilta osaksi Suomalaista arkea.

Yksikään toipunut addikti ei rummuta kannabiksen laillistamista.

Pidän tätä artikkelia hyvin haitallisena alamaailmaa ja lääketehtaita hyödyttävänä markkinointina, mikä ei ole hallitusohjelman eikä ko hallinnonalan ministeriön ohjeistamaakaan.

THL:n ”asiantuntijoilla” on nyt jokin muu intressi kuin terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Toipuvan äiti

30.08.2018 17:14

Nyt herää kyllä vakavasti kysymys toimiiko THL virkamiehet hallitusohjelman ja ministeriön ohjauksen mukaisesti, vai lääketehtaiden myynnin edistämistarkoituksessa.

THL virkamiehet ovat selvästi vieraantuneita omassa kuplassaan, koska hoitoon hakeutuville huumeidenkäyttäjille ei räpsäytetä sakkoja eikä siitä tule mitään merkintää poliisin rekistereihin nytkään. Eli hoitoon voi hakeutua edelleen ilman seuraamuksia.

Poikkeuksena on alat missä huumeiden käyttö voi vaarantaa ihmishenkiä tai esim lasten ja nuorten terveyttä tai kasvua.

Vain addiktit, lääketehtaiden myyntimiehet ja korruptoituneet virkamiehet haluavat aineet, välineet ja tilat yhteiskunnan maksettavaksi ja kannabiksen lailliseksi katukäyttöön.

Yksikään toipunut addikti saati heidän läheisensä eivät rummuta kannabiksen vapauttamisen puolesta, koska ovat nähneet ja kokeneet ne haittavaikutukset ja lieveilmiöt mitä kannabiksen käytöstä seuraa.

Olisi syytä ylimmän laillisuusvalvojan tutkia tämäkin huumemainonta.

Jarmo Sipilä

14.06.2018 13:44

Kiitos Hakkaraiselle, Tammelle ja muille THL:n ihmisille jotka uskallatte olla eri mieltä huumeasioista. Maininnasta ettei kannabiksen kaupan laillistaminen ole ajankohtaista, olen kuitenkin eri mieltä lääkekannabiksen osalta. Sitä olisi saatava jos lääkäri katsoo että potilas sitä sairautensa vuoksi tarvitsee. Nykyään täytyy lääkärin ja potilaan rukoilla lupaa Fimealta. Ja vastaus on silti ei jollei potilas ole MS-tauti- tai syöpäpotilas. Apteekin hyllystä ei myöskään lääkekannabista löydy. Sitähän tilataan ulkomailta vasta kun Fimea on antanut siunauksensa. Jonka se siis antaa vai harvoille. Itselleni (kolmoishermosärky) ei ole yksikään lääkäri tai erikoislääkäri suostunut lupaa Fimealta hakemaan vaikka tämänhetkinen lääkeannostukseni on pakon edessä reilusti yli suositusten ja sisuskalut sen mukaisessa kunnossa. Lääkäreiden kielteinen asenne kannabikseen on toisaalta ymmärrettävää koska Fimealla on tunnetusti aivan ikioma suhtautumistapansa lääkekannabikseen myönteisen kannan ottaneisiin lääkäreihin. Jos heitä enää edes Suomessa on.
Tupakoinnin vähentymiseen lienee useita syitä. Valistus on varmasti yksi niistä mutta toinen on varmasti silläkin osastolla kiellot, negatiiviset asenteet sekä myös toistuvat verojen korotukset. Joka tapauksessä hyvä että tupakointi on vähentynyt mutta ainakin osaksi siinäkin lienevät toimineet kiellot ja rajoitukset.
Hyvää kesää THL:n jengille toivottaa JS

DJ_N3rdPorn

16.05.2018 20:46

Kävin melko paljon läpi nimimerkki Pwykkan kirjoitusta seuraavalla videolla. Täytyy sanoa että melkein joka kohdassa oli jotain korjattavaa.

Sam

10.05.2018 10:08

Todella hyvä blogi! Jatkakaa kannabiksen tutkimista ja siitä puhumista, koska ihmiset tarvitsevat kannabiksesta sitä oikeaa tietoa propagandan ja valehtelun sijaan.
On hienoa nähdä että THL on päässyt mukaan tähän keskusteluun.

Pekka Hakkarainen THL

25.04.2018 11:36

Vastauksena Mytty Messmer-Koskiselle: Huumausaineiden käyttörikosta ei todellakaan merkitä rikosrekisteriin, mutta siitä tehdään aina merkintä poliisin tietojärjestelmään, näin vaikka henkilö olisi saanut esimerkiksi vain huomautuksen.

Mytty Messmer-Koskinen

25.04.2018 10:44

Rekisterimerkinnöistä ja niiden käytöstä liikkuu todella paljon virheellistä ja ristiriitaista tietoa.

Mikä on totuus tämän poliisin tietojärjestelmän suhteen, kun toisaalla tieto on tämä:

“Huumausaineen käyttörikoksesta tuomittua sakkorangaistusta ei yksinään merkitä rikosrekisteriin, eikä näin myös rikosrekisteriotteelle.” https://buff.ly/2FeFc0c

C Sativa

08.03.2018 14:26

Laillistamalla kannabiksen käyttö ja pienimuotoinen kasvatus vapautuu poliisilta ja muilta viranomaisilta huomattavasti resursseja, jotka voidaan kohdistaa esim. terrorismi- ja väkivaltarikosten ehkäisyyn ja tutkintaan. Lisäksi tulee ajankohtaiseksi tuo taloudellinen puoli – esim. Coloradossa (USA, 2016) kerättiin veroja yli 300 miljoonaa mikä oli suoraan pois rikollisilta. Lisäbonuksena tuli muutama tuhat työpaikkaa.

Mikko Ahola

23.02.2018 23:46

Huumeet. Osto rangaistavaksi, myynti sallituksi
Päinvastoin, kuin THL:n blogistit, feministinen huumepolitiikka näkee ostajan, valkoisen heteromiehen, syyllisenä, ja myyjän, syrjäytyneen maahanmuuttajan tai rodullistetun vähemmistön edustajan uhrina. Huumeiden kohdalla tilanne on samanlainen kuin seksin oston kohdalla, jossa ostaja on syyllinen ja myyjä uhri.
Kun haluamme ehkäistä huumeiden käyttöä, niin voimme kohdistaa kriminalisoinnin myyjään tai ostajaan. Miksi valitsemme aina myyjän, emmekä ostajaa kahdesta vaihtoehdosta. Myyjän rankaiseminen johtuu siitä, että myyjät yleensä ovat yhteiskunnan vähäosaisia ja usein kuuluvat erilaisiin vähemmistöihin. Kun he elävät syrjäytyneinä, niin huumeiden myynnistä tulee heille usein ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi Suomessa nyt elävät paperittomat ovat suuressa vaarassa ajautua huumeiden välittäjiksi. Samoin juuri paljastui, että Romanian romanit olivat välittämässä suuria määriä bentsodiatseenejä, Rivatril tabletteja. Poliisi sai salakuljettajat kiinni ja nyt heille tullaan todennäköisesti määräämään useiden vuosien vankeusrangaistukset. Tässäkin tapauksessa poliisi iski syrjittyyn vähemmistöön, ei ostajiin, jotka kuuluivat kantasuomalaiseen enemmistöön.
Meillä on muistissa samanlainen jako pimeän viinan myynnin suhteen. Kun hyvinvoivaan enemmistöön kuuluvat juhlijat halusivat jatkaa juhlimista, ja hankkia pimeän pullon, niin poliisi valitsi iskunsa pimeän viinan myyjiin, ei ostajiin. Usein romanit, jotka olivat menettäneet ansaintamahdollisuutensa Suomen luopuessa hevostaloudesta maatalouden koneellistumisen myötä, hankkiakseen perheelleen elatusta, joutuivat turvautumaan pimeän viinan myyntiin. Yhteiskunta ei halunnut rangaista ja pidättää hyvinvoivan enemmistön edustajia, ostajia, vaan poliisin voimavarat keskitettiin myyjien rankaisemiseen.
Huumeongelma on samanlainen ilmiö, jossa THL:n blogistit Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi https://blogi.thl.fi/huumeiden-kayton-rangaistavuudesta-tulisi-luopua/ haluaisivat suojella huumeiden käytön kriminalisoinnissa valkoista kantasuomalaista valtaenemmistöä, ja sälyttää kriminaalipoliittiset seuraukset huumeiden käytöstä vähemmistöjen ja syrjäytyneiden ihmisten taakaksi. Heidän blogistaan suorastaan paistaa huoli, että menestyvän valtaenemmistön edustajan rankaiseminen haittaa näiden ihmisten tulevaa menestystä.
Monet ajattelevat, että huumeiden käyttö kuuluu vain niihin riippuvaisuuden kehittäneiden syrjäytyneiden narkkareiden maailmaan. Kuitenkin suurin osa huumeiden käytöstä on viihdekäyttöä, jolloin huumeita käytetään vain juhlimisen yhteydessä esimerkiksi viikonloppuisin. Suurin osa käyttäjistä on tavallista työtä tekevää väestöä, joka pössäyttelee hasista silloin tällöin ja vetää viivan kokaiinia silloin tällöin. Ei esimerkiksi Jari Sillanpää ole mikään rappioluuseri, vaan erittäin hyvätuloinen artisti, mutta silti käytti silloin tällöin metamfetamiinia. Tai mahdollisesti tappavaa kokaiinia Ugandassa ottanut menestyvä liikemies ei hänkään kuulunut yhteiskunnan syrjäytyneisiin.
Kukaan ei halua huumekauppiaaksi tai huumeiden salakuljettajaksi, vaan ajautuu näihin toimintoihin köyhyytensä kautta. Esimerkiksi Nigeriassa huumekartellit etsivät suurkaupungeista naisia, jota ovat joutuneet velkoihin, ja houkuttelevat sitten naisen huumekuriiriksi. Suurella todennäköisyydellä hän jää kiinni, ja saa seitsemän vuoden tuomion, kun käyttäjät, varsinaiset huumekaupan rahoittajat saavat kiinni jäädessään minimaalisen rangaistuksen. Yhdysvalloissa vankilat pursuavat vankeja. Heitä on yli kaksi miljoonaa, joista suurin osa huumekaupasta tuomittuja. Ja tietenkin näistä vangeista suhteettoman suuri osa kuuluu etnisiin väestöihin, kuten afrikkalaisperäisiin amerikkalaisiin. Vähemmistöön kuuluva myyjä on laillisen rankaisun kohde, ei enemmistöön kuuluva viihdekäyttäjä.

A

20.02.2018 09:27

Tervehdys. Hyvä että nostettiin asia näkyville. Itseä harmittaa nämä merkinnät. On nimittäin jäänyt työpaikkoja saamatta tämän takia. Myös kunnan työntekijän taustat voidaan tarkastaa. Sama homma myös joissain teollisuuden työpaikoissa ja rakennusalalla, esimerkiksi sähköala. Mitä väliä jos joku on käyttänyt kannabista omaan käyttöön, vaikuttaako se niin paljon työntekijään ettei esimerkiksi voi vetää sähköjä jos on hallussa pitänyt kannabista 4 vuotta sitten. KAIKKI nämä vanhat merkinnät pitäisi myös poistaa rekistereistä kuten ulkomaillakin on alettu tekemään. Se on pitkä aika odotella se 5 vuotta että saa taas luvan tehdä töitä. Millä tavalla se auttaa ihmistä tämä rankaiseminen kun työhön pääseminenkin estetään samalla? Täytyy laittaa vielä loppuun yksi tärkeä uutinen hesarin pääkirjoitus 11.4.2014 Kannabiksen kontrollointiin tarvitaan monia keinoja.
”Jo nykyisessä rikosoikeusjärjestelmässä kannabiksen käytöstä, hallussapidosta omaa käyttöä varten ja kannabiksen kasvatuksesta voidaan jättää rangaistus antamatta. Poliisia, syyttäjää ja tuomareita on kuitenkin kritisoitu siitä, että rangaistuksesta luopumista koskevia säännöksiä ei ole sovellettu riittävän laajasti ja soveltamiskäytännöt ovat olleet epäyhtenäisiä. ”
http://www.suomenkannabisyhdistys.org/index.php/uutiset/kotimaan-uutiset/1081-hs-vieraskynae-kannabiksen-kontrollointiin-tarvitaan-monia-keinoja

Lukija

16.02.2018 15:11

Vaikka käyttäjiltä poistuisi rangaistavuus, ongelma tuskin yksin sillä oikenee.
Paljon olisi työtä tehtävä myös nykyisessä huumeidenkäyttäjien hoitojärjestelmässä.
Ensinnäkin on huomattavia alueellisia eroja hoitokäytännöissä, kun joku haluaa hoitoon, voi kestää reilusti yli puoli vuotta ennenkuin edes pääsee hoitoarvioon.
Ja ongelman laatuhan on jokatapauksessa sellainen että pitkät odotusajat eivät mitenkään edesauta asiaa, tosin potilaskantahan siinä pienenee kun motivaatio loppuu tai luonnollinen poistuma hoitaa.
Toinen on että myös hoidon laadussa on enemmän painotettu tätä ”keppiä ja rangaistusta” linjaa, ihan tavisjärjellä kuitenkin tuntuu että motivointi ja kannustus olisi tehokkaampi tie.
Ja ihan yleisestikin terveydenhuollossa on aika ikävää asennoitumista kun potilaan tiedoista heti näkee että on käyttäjä/hoidossa oleva, putoaa paarialuokkaan.
Mutta on äärettömän hyvä että tätä tuodaan esille. Yleinen suhtautuminen huumeitakäyttäviin on kuitenkin äärettömän negatiivinen, ehkä johtuu tiedonpuutteestakin. Mutta aiheuttaa myös sen että esim. läheiset eivät halua kauheasti asiasta ”huudella” kun siinähän lähes leimautuu myös käyttäjäksi.

Pwykka

16.02.2018 11:48

Kannabiksen vapauttaminen lailliseksi päihteeksi sysäisi valvonnan enemmänkin työpaikoille, jossa työnantajan on oltava varma, että hänen työntekijät esim. automaatiotyössä, lennonjohdossa, rakennustyömailla, sairaaloissa kirurgit ym. tarkkuutta vaativissä tehtävissä ole pilvessä tai sen jälkeisessä olotilassa.

Kuinka sitten valvoa duunaria, kun pilvipöllytila ei juurikaan näy päällepäin kokeneesta käyttäjästä?
Nykyään käytössä olevista testereistä liikkuu hyvinkin hataria tietoja. Mitä testiä sitten voisi pitää luotettava, kuinka työmailla sitten valvoa onko duunari pilvessä? Tämä tuo mielestäni selkeän oikeudellisen ongelman kuka saa testata ja ketä työpaikoilla? Testattaisiinko duunaria työpaikoilla kuten urheilijaa läpi kauden? Antaisiko positiivinen näyte potkut töistä vaikka juuri sillä hetkellä et olisikaan pilvessä, vaikka polttelusta on kulunut muutama tunti tai päivä? Toimiiko hoitoonohajus myös työpaikoilla?

Poliisilta olen kuullut, että kannbiksen vapauttaminen ei lisää poliisin resursseja yhtään mihinkään, päinvastoin. Heidän rikostutkinta ja kenttähenkilöstö on jaettu niin, ettei osastojen välitä voi siirtää henkilökuntaa sisähommista ulkohommiin. Kyse on koulutustasosta.
Poliisit joutuvat kuskaamaan kaikki huumeepäilynsä veri- ja lääkärin kokeisiin ympäri maakuntia. Saisiko kannabispilvessä sitten tulevaisuudessa ajaa autoa, tuskin? Nollatoleranssi huumausaineiden osalta tieliikenteessä on pidettävä. Nykyään jos poliisin testeriin piirtyy viiva, niin verikokseen tuli lähtö oli poltellut juuri äsken tai paripäivää sitten.

Entäs ajoluvat, aseluvat ja muut, myöntäisittekö pitkän linjan kannabiksen polttelijalle aselupia pistooleihin ja kivääreihin? Minä en ainakaan.
Saisiko ravintoloissa poltella huoletta? Kuinkas sekakäyttö, se on käsittääkseni suurin ongelmien aiheuttaja, ei niinkään yksittäinen huumausiane.

Entäs kotikasvatus sitten? Sekin pitää laillistaa, eikö? Mutta mihin raja vedetään? Nykyään kun kannabistuotteet ovat laittomia on Suomi jo nyt omavarainen kannabiksen tuotannon suhteen. Kannabista kasvatetaan ja sitä myydään samoissa ympyröissä kuin missä myydään muitakin aineita. Yksi kasvi tuottaa kasvattajalleen n.100 euroa, niin pimeä raha houttelee suomalaisia varmuudella.

Jos kannabis vapautetaan, lisääntyy sen käyttökokeilu nuorilla varmuudella ensimmäiset 10 vuotta. Silloin myös yhä suuremmalle osalle nuorista riski altistua erilaisille mielenterveysongelmille kasvaa.

Entäs nuoret ja alaikäiset? Tällä hetkellä suuri osa kannabista kokeilleista nuorista kokee kannabiksen polttelun olevan tupakan kaltaista ja siitä saa ihan ok olon.

Kuka valvoo laillistetun kannabiksen käyttöä alaikäisten osalta, poliisiko? Nykyresursseillaan poliisilta ei onnistu uskottava liikenteenvalvonta tai jalkapartiointi yleisillä paikoilla.
Ehkä yhteiskunnalliseen keskusteluun tulisikin ottaa myös lievien ylinopeuksien laillistaminen, koska sakottaminen ylinopeuksista ei tuota minkäänlaista tulosta, onnettomuuksia sattuu ja ylinopeuksia ajetaan edelleen.

Minusta tämän hetkinen huumaislainsäädäntö on erinomainen ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden hakeutua hoitoon ja olla saamatta sakkoa. Jos käry käy toisen kerran, niin homma on selvä. Turha on selittää päihteiden vapauttamista yksilönvapauteen kohdistuvilla loukkauksilla. Meidän kerrostalokommuunin narkit eivät nauti käytöksellään minkäänlaista luottamusta. Joten en halua lapsenlapisilleni vastaavaa elinympäristöä.

Kenellä ja mikä on intressi laillistaa uusi päihde laillisten rinnalle? Poliisin vapautivilla resusrsseilla sitä ei voi perustella, koska vapauttaminen lisää poliisin tehtäviä erilaisten häiriökäyttäytymisten ja huumaantuneena ajamisen lisääntymisen vuoksi. ( tämä tieto kenttäpoliisilta )
Lisäksi Suomessa liikkuu valtavasti kaikenmaailman desing spice huumeita. Jossain dokkarissa näitä desing aineita myytiin ihan huoltoasemilla.

Meidän kerrostalossa on jo nyt laittoman kannabiksen ajalla meno niin älytöntä, että voi vaan kuvitella voiko meno muuttua vieläkin älyttömämmäksi. Kannabiksen vapautuessa voi.

Liika liberasmi lisää kontrollia, uskokaa pois.

Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi THL

16.02.2018 10:45

On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka paljon kiinnostusta blogimme on saanut. Suurkiitos kaikille, jotka ovat sitä ladanneet ja erityisesti niille, jotka laittaneet verkkosivulle kommenttejaan. Asia on pitänyt sen verran kiireisinä, että emme valitettavasti ole pystyneet vastaamaan kysymyksiin aikaisemmin. Vastaamme tässä kootusti useampaan esiin nostettuun kysymykseen.

Näemme käytöstä poliisiasiain tietojärjestelmään syntyvät rekisterimerkinnät ongelmallisina. Käytön rangaistavuudesta luopuminen, joka tapahtuisi poistamalla käyttörikos rikoslaista, lakkauttaisi näiden merkintöjen syntymisen. Joissakin medioissa on tästä saattanut olla ristiriitaisia tietoja. Meidän esityksessämme huumausaineiden käytöstä ja vähäisestä, omaan käyttöön tarkoitetusta hallussapidosta ei siis tulisi merkintää poliisirekistereihin.

Kannabis on laillistettu yhdeksässä Yhdysvaltain osavaltioissa ja Washington DC:ssä sekä Uruguayssa. Kanadassa laillistaminen astuu voimaan aikaisintaan kuluvan vuoden heinäkuussa. Laillistamiseen liittyy markkinoiden vapauttamisen myötä aivan erityinen riski käytön lisääntymisestä. Siksi näitä entiseen verrattuna radikaaleja muutoksia ja niiden vaikutuksia kannattaa seurata huolella (https://www.a-klinikka.fi/tiimi/tiimi-1-2018/kanada-laillistaa-kannabiksen-quebec-yrittaa-minimoida-haitat). Meillä on sen sijaan hyviä vaihtoehtoisia malleja Euroopassa, joista etenkin Portugalin dekriminalisaatiota on myös tutkittu runsaasti. Portugalissa oleellista on ollut sosiaali- ja terveydenhuollollinen korvaava toiminta (http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste32017/portugalissahuumeidenkayttajienhoitoensisijaista.html), jolla on vähennetty haittoja merkittävästi.

Manjana

15.02.2018 22:22

Nuoret alaikäiset tulee ohjata tarvittaessa hoitoon, jos eivät muuten pysty lopettamaan. Aikuiset ja vanhukset on asia erikseen. Ei heitä enään tarvitse rangaista jos ovat itse päättäneet käyttää esim. Nyt kannabista. Huumeiden välittäjät rangaistava, vaikka olisivat poliisin läheisiä tuttuja. Mistä sitten enään tulisi rangaista?

Riikka Rossi THL

15.02.2018 13:19

Kommentointi on ollut vilkasta – kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille! Aihe on kiinnostanut myös mediaa, mikä on pitänyt kirjoittajat kiireisinä viime päivien ajan. Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi vastaavat esittämiinne kysymyksiin kootusti tämän viikon aikana.

Terveisin blogin tuottaja
Riikka Rossi
THL viestintä

Puntti H

15.02.2018 08:41

Eikös ole aina huumetta kokeilevan tai käyttäjän hankittava huumetta jostain? Kun sitten jää käytöstä kiinni, niin siitä rankaistaan. Olisiko kaikkien osapuolien kannalta hyvä, jos käytöstä ei rankaistaisi, mikäli ilmoittaa, mistä huumeet on hankittu? Veikkaan, että aloittelevat huumeiden välittäjät vähenisivät kiinnijäämisen pelon kasvaessa. Tarjonnan väheneminen vaikuttaisi siihen, että myös käytön kokeilut vähenisivät.

Pekka Nastonen

15.02.2018 08:30

Huumetta on pakko hankkia, mikäli sitä haluaa käyttää. Huumeet täytyy hankkia aina rikolliselta. Tehokkain keino olisi, että huumeen käytöstä ei rankaista, mikäli ilmoittaa poliisille mistä on huumeen saanut/ostanut.

Tilastoniilo

14.02.2018 14:56

Ovatko tilastoasiat varmasti kohdallaan? ”Käyttörikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin 15 000. Tämä merkitsee sitä, että poliisiasiain tietojärjestelmässä on noin 75 000–150 000 tämänkaltaista rikosta” mutta kuinka monelle niitä kertyy monia eli kuinka montaa ihmistä tuo oikeasti koskettaa?

Suomi100

14.02.2018 11:37

Kiitos terveyden ja hyvinvoinnin laitos!

Huume itsessään on vanhanaikainen käsite ja toivoisin laaja-alaisempaa keskustelua aiheesta päihteet. Huumausaineet sisältävät niin valtavan määrän ihmisen mielen- ja terveydentilaa vaihtelevia ominaisuuksia että niiden niputtaminen yhden nimen alle olisi tieteellisesti mitenkään perusteltua.

Oheistoiminta ja syy- ja seuraussuhteet puhumattakaan.

Siksi myös dekriminalisointi ja laillistaminen tulisi käsitellä tuotekohtaisesti. Olen kuitenkin pääpiirteittäin THL:n asiantuntijoiden mielipiteiden kanssa samaa mieltä.

Omasta mielestäni hampun laillistaminen on erittäin ajankohtainen puheenaihe juuri suomessa.

1. Suomen alkoholilainsäädäntö on muutoksessa. Kansanterveydellisestä näkökulmasta laadukkaiden hampputuotteiden saatavuudesta pitäisi pystyä keskustelemaan.

2. Verotulot. Alko on valmis kotimainen turvallinen jakelualusta. Alkon alkoholimonopoliasemaa kyseenalaistetaan julkisesti. Hamppu voisi sopia Alkon tuotteeksi.

3. Yritystoiminta. Laillisen kuituhampun kotimaiset markkinat ovat olemattomat ja ylisäännellyt. Suomalainen innovointi hampputuotteissa olisi syytä aloittaa mahdollisimman nopeasti jotta kotimaan markkinoille ja vientituotteeksi sopivia tuotteita alkaisi syntyä. Tuotemerkkejä kuten Koskenkorva, Jaloviina, Koff tai Lapin Kulta tarvitaan myös tulevaisuuden kotimaisille hamppumarkkinoille. Hidastelemalla Suomi jää kansainvälisessä kehityksessä jälkeen ja tuotteet ostetaan ulkomaisilta toimittajilta.

4. Suomi-kuva. Suomi on ollut ihmisoikeuksissa ja mm. naisten oikeuksien puolustamisessa maailman ehdotonta kärkeä. Samoin terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Jos Suomi leimaa itsensä takapajuiseksi suhteessa hamppuun suomelta jää taloudellisten aspektien lisäksi mainetahra joka vaikuttaa esimerkiksi turismiin.

5. Maatalousvaikutteet. Vaikutukset lienevät ilmeiset. Innovoimalla hampusta saa aikaiseksi loputtomia variaatioita. Kun tähän yhdistetään oheistuotetoiminta on vaikea nähdä miksi talousvaikeuksissa oleva Suomi ei halua olla kansainvälistä ja eurooppalaista kärkeä kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

6. Rikollisuuden vähentäminen. Hamppumarkkinat suomessa ovat tuotannoltaan enimmäksi osin kotimaiset. Tämä ei kuitenkaan estä sitä etteikö myös tuontia tapahtuisi. Kaikki kauppa käydään pimeillä markkinoilla, pois verotuksen ja tuotetarkkailun piiristä.

7. Moraali, oikeus, yhteiskunta, laki ja terveys. Olemme jumissa. Huumelaki ei toimi. Se rakentaa kieltolain tavoin pimeät markkinat. Se pelottaa, rankaisee tarpeettomasti ja luo kuluja tarjoamatta ratkaisuja. Se polkee yksilön oikeuksia. Se voi vaikeuttaa työntekoa yksilötasolla mutta myös byrokraattisesti rajoittamalla markkinoita. Terveysvaikutuksista puhuttaessa on selvää että tutkittavaa on paljon. Alkoholinkulutuksella on omat terveysvaikutuksensa. Samoin hampulla. Puhumattakaan kaikesta muusta huumausaineen nimikkeen alla olevista tuotteista. Tosiasioiden valossa tarvitaan muutoksia.

Näissä asioissa peräänkuuluttaisin ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Unohtaisin hetkeksi viihdekäyttäjän ja ajattelisin vaikeasti sairaan henkilön itsemääräämisoikeutta jonka valinnanvapautta rajoitetaan vanhoillisella, aikanaan jo ristiriitaisella huumelaisäädännöllä. Mitä nopeammin etenemme sen parempi. Vaikeimpien humanististen arvojen käsittelyn jälkeen arvioisin kansanterveydellisiä ja taloudellisia aspekteja. Onneksi kaikki merkit maailmalla viittaavat yhteen suuntaan.

Kansainvälisenä trendinä on ollut purkaa vallitsevia lakeja ja siirtää pimeitä markkinoita verotuksen piiriin. Suomessa linja näyttää silti olevan uppiniskainen. Suomi kai odottaa EU-linjaa. Mahtaakohan pohjoismaiden välillä olla yhteistä tahtoa tai kilpailuhenkeä? THL:n kannanotto on raikas tuulahdus ihmisoikeuksien eteenpäin viemiseen. Haluammeko esittäytyä maailmalla kankeina ja vanhoillisina vai edistyksellisinä, vastuullisina ja markkinavalppaina.

Ihmettelen miksi poliittista tahtoa on niin vähän. Tässähän on kaikille kaikkea. Ennakkoasenteet ovat niin vahvoja että keskustassa ei uskalleta vahvistaa maataloutta, yrittäjäpuolueissa luoda uusia markkinoita, vasemmistoliitossa varjella humanistisia arvoja tai vihreissä olla edistyksellisiä. Siksi toivonkin keskustelun viriävän sosialidemokraattisesta puolueesta jossa ymmärretään mainittujen lisäksi myös uudistumistarpeiden ja ulkopolitiikan päälle.

Minkä puolueen edustajalle suomalaisen startup-yrittäjän pitäisi keskustella saadakseen toimintaedellytykset yritykselleen?

Lopulta tämäkin asia on helppoa kuin heinän teko, pitää vaan päättää.

Antti Laine

14.02.2018 10:51

”Myös vahvoissa kannabisvalmisteissa on hengenvaarallisia aineita.”

Menikö nyt pullat ja jauhot sekaisin, vai mistä näin erikoinen väite kumpuaa? Kannabiksella, oli se miten vahvaa tahansa, ei saa itseään hengiltä. Sen sijaan julkisuudessa on virheellisesti kutsuttu ”synteettiseksi kannabikseksi” erinäisiä kannabinoidireseptoriagonisteja, joilla ei ole muuta tekemistä kannabiksen kanssa kuin niiden vaikutus endokannabinoidijärjestelmään.

”Vahvojen kannabisvalmisteiden” väittäminen näiden tutkimuskemikaalien perusteella hengenvaarallisiksi on sama kuin sanoisi vahvojen oluiden olevan hengenvaarallisia siksi, että bentsodiatsepiineilla saa itseltään hengen pois.

Roope

14.02.2018 10:30

Olen samaa mieltä että kaikki keskustelu kieltolain poistosta ja rangaistusten poistosta on todella hyvää ja tervettä. Laki on alunperin hyväksytty suurinpiirtein arpaa heittämällä. Mutta kun se on laki niin Suomessa sitä noudatetaan orjallisesti. Poliisi tekee kotietsintöjä ja antaa rikosmerkintöjä ja Sosiaalitädit tekee lasten huostaanottoja, niinkin typerästä syystä kuin kannabiksen käytöstä. Siinä on ihmisoikeudet todella poljettu maan rakoon. Pelkästään jo ihmisten kärsimyksen vähentäminen on syy poistaa rangaistukset ja vaino. Kannabis on nykyään suomessa hyväksytty lääkkeeksi, niin onhan se hassua että naapurin MS potilas voi polttaa rauhassa jointiaan ja katsella kun naapuriin tehdään kotietsintä ja pilataan samalla monta elämää.

Maailmalla (Suurimassa osassa USAta, KANADAssa ja monessa muussa maassa) ollaan ymmärretty että kieltolaki oli todella huono ja sen sijaan ymmärretään että ehkä kuningas alkoholi ei olekaan niin hyvä juttu, ja ehkä jopa kannabis voisi olla parempi vaihtoehto joillekin. Kannabis ei sovi kaikille mutta ei sovi alkoholikaan. Dekriminalisointi olisi hyvä ensimmäinen askel, mutta pidemmällä tähtäimellä kaikkien ”huumeiden” laillistaminen ja esim Kannabiksen kaupallistaminen olisi ainoa oikea ratkaisu.

Jouko Tuomisto THL

14.02.2018 10:20

Tervetullut avaus. Pöydällä on kaksi eri asiaa. 1) Kieltolaki ei toiminut alkoholille eikä se toimi marijuanalle. Siksi käytön rankaiseminen ei edistä, vaan asia on hoidettava terveydenhuollon keinoin. Tätä mieltä jotkut tutkijat olivat jo 1970-luvulla, ja on uskallettava keskustella myös laillisesta myynnistä. Laiton kauppa on sitten poliisiasia. 2) Toiseksi on tehtävä selvä ero vahvoihin huumeisiin. Riippuvuus joillekin aineille kehittyy nopeasti ja salakavalasti ja on vaarallista suhtautua kaikkiin aineisiin samalla tavalla. Myös vahvoissa kannabisvalmisteissa on hengenvaarallisia aineita.

Antti Laine

14.02.2018 08:19

Hyvä avaus, mutta väärin sammutettu.

Mihin näistä keskusteluista aina unohtuu sellainen pikkuseikka kuin ihmis- ja perusoikeudet? Nyt kirjoituksesta huokuu sellainen kuva, että viranomaisen tulisi jatkossakin estää joidenkin tiettyjen päihteiden käyttö; poliisi vain on väärä viranomainen tehtävään.

Käytön kieltäminen rikkoo yksilön itsemääräämisoikeutta. Valtiovallalla ei ole oikeutta puuttua käyttöön silloin, kun se ei tapahdu esimerkiksi keskellä toria muita häiriten. Käytön perusteella harjoitettavat pakkokeinot ja jaeltavat rangaistukset rikkovat monia muita ihmisoikeuksia.

Jostain syystä lähes kaikille oli esimerkiksi selvää, ettei korvasienten keräystä voi kieltää, vaikka kyseinen sieni onkin myrkyllinen väärin käsiteltynä, kun sellaista jokunen vuosi sitten mentiin ehdottamaan. Silti suippumadonlakkien kerääminen on vakava rikos, ja vain siksi, että niistä tulee höpö olo.

Pekka Niiranen

13.02.2018 22:41

Hei! Tässä tekstissä puhutaan paljon nimenomaan käytöstä aiheutuvan rikosmerkinnän haitallisuudesta, ja itselläni muodostuu käsitys, että THL haluaa nimenomaan dekriminalisoida tietynlaisen käytön ja poistaa rikosmerkintöjen keräämisen. Yle kuitenkin sanoo asiasta raportoidessaan, että THL:n mukaan käytöstä tulisi edelleen jäädä merkintä poliisille. Voitteko selventää? Kumpaa tässä tarkoitetaan?

hyvä

13.02.2018 21:33

Hyvä kirjoitus! On täysin kohtuutonta, että esimerkiksi lääketieteen opinnot keskeytyvät prekliiniseen vaiheeseen, koska yliopisto vaatii rikosrekisteriotteen siirryttäessä kolmannelle vuosikurssille. Eikä auta selitykset yksittäisestä nuoruuden hairahduksesta!

mauri

13.02.2018 17:13

Minkäs vuoksi THL sitten on antanut lausunnon tuomioon, jolla on tarkoituksellisesti kovennettu tuomittavaa rangaistusta ns. normaalista huumausainerikoksesta törkeäksi? http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1517823103962.html

Korkein oikeus jopa määrittelee kannabiksen kasvattamisen ”omaksi rikoslajikseen”, ja muun ohessa toteaa, että ”Marihuanaa on pidettävä terveydelle selvästi vähemmän haitallisena kuin erittäin vaaralliseksi katsottuja huumausaineita. Toisaalta sitä voidaan pitää vaarallisempana kuin khatia.”

Onko kovinnkaan tarkoituksenmukaista, että samaan aikaan maan terveysviranomainen ilmaisee tällaisen kannan hampusta, ja toisaalta maan korkein oikeusviranomainen puhuu marihuanasta, jonka sanana varsin hyvin tiedetään herättävän varsin erilaisia tunnelatauksia.

Onko ihmekään, jos kansalaiset ovat hieman hämillään?

Entäs ihmisoikeudet? kaikuu ilmeisesti kuuroille korville

Päivi

13.02.2018 16:54

Hyvä kirjoitus. Kansalaisaloite vain pystyyn, vielä kerran, nuorten puolesta. Tai muutos lakiin muulla tavalla.

Milo

13.02.2018 16:15

Arvostan että asiantuntijat vihdoinkin uskaltavat käyttää asiantuntemustaan. Keskustelu on ollut liian yksipuolista aivan viime päiviin asti, koska tyypillisesti tieteellistä asiantuntemusta edustavat tahot ovat vain yleensä kierrelleet näkemystensä kanssa, jotta heitä ei leimattaisi. Nyt erityisesti Hakkarainen on alkanut viimeaikoina esittämään faktoihin ja järkeen perustuvia näkemyksiä, jotka haastavat opportunistiset mielipiteet. Hakkaraisen anti ei ole vain siinä, että asioista keskustellaan nyt monipuolisemmin, vaan muutkin asiantuntijat uskaltautuvat sanomaan jotakin muutakin kuin Suomessa vuosikymmeniä vallinneen yksipuolisen propagandan mukaisia ajatuksia.

Joonas Hynninen

13.02.2018 16:09

Avaus on tervetullut ja suunta järkevä, mutten oikein koe mielekkääksi huumausaineiden dekriminalisointia laillistamiseen rinnastettuna paitsi ensiaskeleena, enkä ymmärrä miksi erikseen mainitaan ettei kannabiksen laillistaminen ole Suomessa ajankohtaista. Millä perusteella?

Dekriminalisointi poistaa toki osan ongelmista mutta siinä missä käyttäjän ei tarvitsisi enää pelätä rangaistusta olisi itse huumausaineiden kauppa edelleen pimeää, valvomatonta ja laitonta toimintaa, jota hoitaisivat monenlaiset tekijät.

Suurin huumausaineiden käyttöön liittyvä ongelma nykyisellään on nimenomaan aineiden ja käytön laittomuus, mutta dekriminalisointi poistaisi vain osan paineesta käyttäjiltä vaan ei vaikuttaisi tuotantoketjun rikolliseen alkuperään tai aineiden laadunvaihteluun. Moni huumekuolema olisi voitu välttää jos tuotanto olisi valvottua ja säädeltyä, eikä käyttäjän saama aine olisi ollut jotain aivan muuta kuin oletettu. Laillistamisella nimenomaan saataisiin kaikki laittomat pelurit pois pelikentältä ja koko ala säänneltyä ja valvonnan alle, sillä yksikään pimeä toimija ei voi kilpailla hinnassa ja laadussa teollisen tuotannon (tai tiettyjen aineiden kohdalla kotikasvatuksen) kanssa, ja tämä takaisi käyttäjien voivan luottaa saavansa tasalaatuisia ja (verrattain) turvallisia aineita. Ei Alkossakaan asioidessa tarvitse pelätä Koskenkorvapullon sisältävän metanolia.

Huumausaineiden laillistaminen voi tarkoittaa ihan yhtä tiukkaa tai tiukempaakin sääntelyä kuin nykyinen alkoholimonopoli, tai voihan huumausaineitakin luokitella eri ryhmiin ja säännellä niitä eri tavoin. Vaihtoehtoja on. Laillistettu ja valtiollisesti järjestetty huumausaineiden tarjonta ei kuitenkaan ole itsessään ”radikaali” järjestelmä, kuten aiempi kommentoija ansiokkaasti huomauttikin, vaikka se kenties onkin ”radikaali” muutos nykyisiin radikaalin vapaiin pimeisiin markkinoihin.

On totta että asenneilmapiirin muutos on asteittaista ja lienee helpompi saada asiat läpi vaiheittain, mutta dekriminalisointi tulisi käsittää nimenomaan ensimmäisenä välietappina, ei maaliviivana.

Aki Kivirinta / Liberaalipuolue

13.02.2018 16:00

Loistavaa. Toivottavasti vanhan polven terveys- ja moraalikiihkoilijat ei saa tätä THL:n sisällä tai muuallakaan käännettyä. Huumeiden vastainen sota hävittiin jo ennenkuin se alkoikaan ja sen surkein ja vahingollisin ilmentymä on käyttäjien rankaiseminen.

Huolestuttavaa

13.02.2018 14:49

Käynti Puhoksen ostoskeskuksessa voisi valaista asiaa. Heilsingissä huumeidenvälittäminen maahantuonti keskittyy yhä enenevissä määrin kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien haltuun. Heille tämä olisi lottovoitto ja sitä te ette halua nähdä.

Pekka

13.02.2018 14:45

miksi kannabiksen laillistaminen ei ole ajankohtaista Suomessa? Tätä tehdään kovaa vauhtia länsimaissa. Miksi Suomessa kannabis on syytä pitää laittomana, ja täten rikollisjärjestöjen tulonlähteenä varsinkin kun se on suosituin laiton nautintoaine Suomessa? Eikö laillistaminen vähentäisi ratkaisevasti enemmän kuluja yhteiskunnalle? Onko teillä jotain laskelmia tai muita tukia väitteillenne jolla kieltolakia (ja rikollisuutta ylläpidetään? Mielestäni tämä on hyvinkin ajankohtaista, koska kannabiksen laillistaminen luo työpaikkoja, vähentää entisestään rikollisuutta ja lisää turismia.

Minä Minänen

13.02.2018 14:36

Askel eteenpäin, mutta silti ollaan 90-luvun tasolla ajatuksien kanssa.
”Kannabiksen ja sen kaupan laillistaminen ei sen sijaan ole Suomessa ajankohtaista.”
Parempihan se on aina, että joku tienaa vapaalla kaupalla verottomana helvetisti enemmän omaan taskuun. Tyhmää paskaa.

Jooseppi

13.02.2018 14:33

Mielestäni huumeiden käyttö voitaisiin dekriminalisoida ja ohjata ongelmakäyttäjät terveydenhuollon piiriin missä voitaisiin tarpeen mukaan käyttää pakkokeinoja. Samalla tulisi kuitenkin ottaa käyttöön huumeidenkäyttö rangaistuksen koventamisperusteena näpistys-, varkaus-, ja henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa (esim pahoinpitelyt ja tapot). Kannatan nollatoleranssia tälläisissä rikoksissa.

Ano Nyymi

13.02.2018 13:57

Vieläkään ei suju sellainen tosiasiat huomioon ottava kielenkäyttö?

Yrittäkää kovemmin. Mikään ei ole vapaampaa ja tehokkaammin kaupan kuin YK:n huumeartiklan kieltämät aineet. Niiden kauppa on erittäin tehokasta. Ne ovat jo kaikkialla, Suomessakin Utsjokelaispapat kertoivat NATO-joukkojen hashiskaupoista 60-luvulla.

Olisiko jo aika lopettaa tuo neuvostoaikojen larppaaminen? Aikuisten oikeasti.

Kieltolakia julmempaa tai epäinhimillisempää käytäntöä ei olisi edes Stalin voinut keksiä.

Joku

13.02.2018 13:48

Oikeaa suuntaa antaa THL, Asiallinen kirjoitus mutta sittenkun saataisiin se keskustelu eduskuntaan asti, Liian tabu aihe tässä maassa.

Rankaisussa ei ole järkeä enemmän haittaa kun hyötyä, Huumeet eivät ole tällä hetkellä kenenkään valvonnassa periaatteessa. Koska nykyinen huumekauppa on siirtynyt aika lailla nettiin ja kuka vain voi mennä ja iällähän ei ole väliä kuhan rahat saa ”rikollinen”. Käsittämätöntä miksi osa media kanavistakin demonisoi huumeet kun se ei edes auta mihinkään, Nuoriso hyvin tietää kannabiksesta aika paljon koska internetin ihmeellinen maailma.

Mika Pekkola

13.02.2018 13:44

Hieno ja tärkeä kannanotto. Päihdepolitiikan tulisi perustua yhteiskunnalliselle tutkimukselle sekä haittojen vähentämisen periaatteelle. Tällaiset tekstit avaavat tietä todelliselle päihdepoliittiselle debatille pelkän moralistisen kauhistelun sijaan.

Tomi

13.02.2018 13:26

Voitaisiin jo oikeasti siirtyä näistä sanoista tekoihin. Tämä viesti pitäisi saada päättäjille, koska hyvin huomattu, että eduskunnassa juuri kukaan ei ole nostanut kissaa pöydälle, koska pelkäävät kannatuksen laskevan, mikäli alkaa puhumaan huumeiden dekriminalisoinnista ja mahdollisesta kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta.

Suomi on kyllä kovan luokan perähikiä, kun vertaa muuhun maailmaan ja siellä tapahtuviin muutoksiin kyseisten asioiden suhteen. Jeesuksella, uskomuksilla ja valheellisella propagandalla on turhan paljon valtaa eduskunnassa ja kansalaisten keskuudessa.

Janne Haimilahti

13.02.2018 13:21

Mainio kirjoitus. Tahtoisin kuitenkin tarttua tuohon kohtaan missä kuvasitte laillistamista huumeidenkäytön vapauttamiseksi. Se olisi vapauttamista jos huumeet olisivat jonkinlaisessa häkissä josta ne päästettäisiin ulos. Vapauttaminen antaa myös kuvan niin sanotusta ”supermarkettimallista” jossa kuka tahansa saa ostaa mitä tahansa kaupan hyllyltä ilman sen suurempia rajoituksia. Tälläistä laillistamisen mallia kuitenkin harva laillistamisen puolestapuhuja kannattaa. Huumeet eivät ole häkissä josta ne voisi vapauttaa, vaan tällä hetkellä niillä nimenomaan on vapaat markkinat. Nykyinen malli jossa on rikolliset vapaat markkinat, on itseasiassa yhtä radikaali kuin tämä laillisten vapaiden markkinoiden supermarkettimalli joka vapautussanasta tulee mieleen. Molemmissa haitat korostuvat. Sen sijaan ne järjelliset laillistamisen mallit joihin pyritään, ovat rikollisten vapaiden markkinoiden ottamista valtiollisen sääntelyn piiriin. Tämä ei ole radikaalia vapauttamista, vaan nimenomaan kontrolliin ottamista. Tämän vuoksi on väärin käyttää sanaa vapauttaminen. On kuitenkin selvää, että ilmapiiri ei ole vielä valmis laillistamiselle, ja prosessissa tullaan kulkemaan dekriminalisaation kautta. Kuten tupakan sääntelelyä on kiristetty vähitellen, tulee laittomien päihteiden sääntelykin tapahtumaan hiljalleen.

Satu Viertiö THL

13.02.2018 13:17

Tämä on todella tervetullut avaus! Huumeiden käytön rangaistavuudella ei ole saatu toivottuja tuloksia tähänkään asti. Portugalin mallia kannattaisi kokeilla.

×
×
×

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *