Toimintatapoja tulee arvioida aika ajoin uudelleen. Tämä koskee myös huumepolitiikkaa. Huumausaineiden käytön rangaistavuuden tarpeellisuudesta tulisi käydä laaja yhteiskunnallinen keskustelu. Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla. Kannabiksen ja sen kaupan laillistaminen ei sen sijaan ole Suomessa ajankohtaista.

Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja Global Commission on Drug Policy, jotka esittävät, että huumeiden käyttöön tulisi puuttua muutoin kuin käyttäjiä rankaisemalla. Tämä koskisi kaikkia huumausaineita.

Suomen nykykäytäntö

Suomessa huumausaineiden käyttö on ollut rangaistavaa viisikymmentä vuotta. Eduskunnassa kannan ratkaisi arvanheitto. Toteutusta on sen jälkeen justeerattu lisäämällä lakiin erityinen käyttörikospykälä ja ohjaamalla poliisin ja syyttäjien toimenpiteitä.

Käyttörikoksesta seuraa henkilölle sakkorangaistus ja nuorelle ensikertalaisille puhuttelu. Poliisi voi myös antaa huomautuksen. Toimenpiteisiin on koetettu liittää hoitoonohjausta, mutta määrät ovat jääneet vaatimattomiksi.

Rekisterimerkintä sulkee ovia nuorilta

Ongelmallista on, että käyttörikos merkitään aina, myös huomautustapauksissa, poliisiasiain tietojärjestelmään, missä se säilytetään tapauksesta riippuen 5–10 vuotta. Päätös syyttämättä jättämisestä ei poista huumemerkintää tietojärjestelmästä.

Rekisteritietoa käytetään, kun poliisilta pyydetään turvallisuusselvitys tai henkilö joutuu hankkimaan rikostaustaselvityksen koulutus- tai työpaikalleen. Tietojen luovutus saattaa vaihdella alueittain.

Käyttörikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin 15 000. Tämä merkitsee sitä, että poliisiasiain tietojärjestelmässä on noin 75 000–150 000 tämänkaltaista rikosta. Vaikka oikeudelliset seuraamukset näistä ovat suhteellisen vähäisiä, rekisterimerkinnän vaikutukset nuorten henkilöiden elämänkulkuun voivat olla arvaamattomia ja altistaa syrjäytymiselle.

Kannabis hallitsee tilastoja

Käyttörikokset koskevat suurimmaksi osaksi kannabista. Osa tapauksista tulee ilmi muun rikoksen tutkinnan yhteydessä, monissa tapauksissa kyse on kaveripiirissä tapahtuvasta satunnaisesta käytöstä tai omaan käyttöön liittyvästä hallussapidosta.

Vuoden 2014 Huumekyselyn mukaan 25–34-vuotiaista naisista 32 % ja miehistä 44 % oli kokeillut kannabista. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee heidät rikollisiksi. Suurin osa (61 %) ikäryhmästä on sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista.

Rangaistus ei toimi kansanterveysajattelussa

Olemme hyvin tietoisia siitä, että huumeiden käytöstä voi aiheutua monenlaisia haittoja. Rangaistus kuitenkin toimii huonosti käytön ja sen haittojen ehkäisemisessä. Se myös sopii huonosti nyky-yhteiskunnan arvomaailmaan ja kansanterveydelliseen ajatteluun.

Kohti uutta käytäntöä

Kansainvälisten kokemusten mukaan käyttörangaistuksista luopuminen ei lisää käyttöä. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttöön puututaan hallinnollisin seurauksin, joissa sosiaalitoimen rooli on keskeinen. Muutos vähensi haittoja, mutta ei lisännyt käyttöä. Norjassa suurkäräjät on hyväksynyt periaatekannanoton käytön rangaistavuuden korvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpitein.

Tilanteessa, missä huumeita käyttävän henkilön ei tarvitse pelätä rangaistusta tai rikolliseksi leimautumista, on huomattavasti nykyistä helpompaa tarjota monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon tukea ja hoitoa. Huumeiden käytön puheeksi otto erilaisissa palveluissa, esimerkiksi terveydenhuollossa, olisi luontevampaa kummallekin osapuolelle, kun käytöllä ei olisi enää rikollisuuden leimaa. Se edistäisi myös ongelmakäyttäjien hoitoon hakeutumista ja ohjausta.

Rangaistavuuden sijaan huumeiden käytön ehkäisyyn ja haittojen vähentämiseen tarvitaan uusia keinoja ja menettelytapoja. Oppia voisi ottaa esimerkiksi siitä, kuinka tupakointi on saatu vähenemään ilman kriminalisointia.

 

Käsitteistä:

Vaihtoehtoja huumepolitiikan nykyiselle linjalle, jonka mukaan käyttö on säädetty rangaistavaksi, on kolme: (1) laillistaminen, (2) dekriminalisointi ja (3) depenalisaatio. Radikaalein toimenpide olisi laillistaminen, mikä tarkoittaisi huumeiden käytön vapauttamista ja saatavuuden järjestämistä samaan tapaan kuin alkoholin tai lääkkeiden kanssa menetellään. Dekriminalisoinnissa käyttö ja pienten määrien hallussapito sallittaisiin luopumalla niiden rangaistavuudesta. Lievin toimenpide olisi depenalisaatio, missä käyttöä pidettäisiin edelleen rikoksena, mutta rikosoikeudellisia rangaistuksia ei käytetä. Siitä tulisi kuitenkin rekisterimerkintä poliisiasiain tietojärjestelmään.

Lisätietoa:

Huumeiden laillisuus ja käytön rangaistavuus

Hakkarainen, Pekka ym. (2014) Kannabis ja terveys. Tutkimuksesta tiiviisti 17/2014. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Muut huumeet

Kommentit

Erika Keski-Korhonen

12.04.2019 23:43

Tässä on syyttäjänviraston 1.1.2019 päivittämä ohje. Olisi äärimmäisen tärkeää, ettei terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tutkijat levittelisi harhaanjohtavaa tietoa.

https://www.valtakunnansyyttajanvirasto.fi/fi/index/julkaisutjaohjeet/valtakunnansyyttajanyleisetohjeet/syyteharkinta/vks20061seuraamuksenmaaraaminenhuumausaineenkayttorikoksesta.html

Kuka valvoisi THL:n toiminnan lainmukaisuutta?

07.01.2019 14:10

THL:n tehtävät on määritelty laissa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Tilastolaissa THL on määritelty tilastoviranomaiseksi.

”1) tilastoviranomaisella Tilastokeskusta valtion tilastotoimen yleisviranomaisena sekä Luonnonvarakeskusta, Tullia sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta niiden hoitaessa laissa säädettyjä tilastojen laadintaan liittyviä tehtäviä”

Tilastolaki asettaa myös riippumattomuusveovoitteen:

”Tilastoviranomaiset ja tilastoja laativat muut viranomaiset ovat ammatillisesti riippumattomia hoitaessaan tilastojen kehittämiseen, tuottamiseen ja jakeluun välittömästi liittyviä tehtäviä. Näiden viranomaisten on toimittava puolueettomasti, objektiivisesti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti sekä huolehdittava tilastosalaisuuden suojaamisesta.”

Miten on mahdollista että Sosiaali- ja terveysministeriö, sekä THL sallii henkilöstölleen sidonnaisuudet sekä mahdollisuuden käyttää asemaansa omien henkilökohtaisten intressien ja aatteiden ajamiseen, jotka tukevat kansainvälisesti järjestäytyneen rikollisuuden ilmiöitä?

Tammi ja Hakkarainen ovat antaneet esimerkiksi piikitystiloja koskevan lausunnon Helsingin kaupungille, mikä ei perustu mihinkään riippumattomasti tutkittuun tietoon. Lisäksi lausunnossa viljellään ”saattaa” ja ”voi olla” ilmaisuja, jotka jo sinällään ilmaisevat ettei lausunnon taustalla ole validit tutkimukset vaan henkilökohtaiset intressit.

Lausunto on luettavissa netistä Helsingin kaupungin päätöksen yhteydessä 7.11.2018 Kati Juvan aloitteen liitteinä. Poliisi on selkeästi linjsnnut että huumeidenkäyttötiloihin liittyy vakavia hallinnollisia ja rikosoikeudellisia kysymyksiä. Kaupungin valtuusto kieltäytyi selvittämästä huumeidenkäyttötiloja koskevat lainmukaisuudet 7.11.2018.

Sisäministeriön sivustolla on julkaistu näin:

”Suomessa järjestäytyneet rikollisryhmät ovat mukana erityisesti huumausainerikollisuudessa mutta yhä enemmän myös rakennus-, siivous- ja ravintola-alojen yritystoiminnassa. Ryhmät pyrkivät ulottamaan vaikutusvaltaansa myös yhteiskunnan rakenteisiin ja päätöksentekojärjestelmään. Eräs ulkoisen vaikuttamisen muoto on rikollisen toiminnan peittäminen näennäisen hyväntekeväisyys- tai harrastustoiminnan taakse.”

https://intermin.fi/poliisiasiat/jarjestaytynyt-rikollisuus

Akateemisesti järjestäytynyt rikollisuus on tunnuksetonta toimintaa, millä ajetaan alamaailman intressejä. Monikaan ei välttämättä tunnista toimivansa järjestäytyneen rikollisuuden lukuun tai intressejä ajaen, koska toiminta on hyvin harhaanjohtavasti naamioitua.

Huumeisiin kuitenkin aina liittyy maailman laajuinen järjestäytynyt rikollisuus taustalle ja sen vuoksi myös THL:n ja STM:n henkilöstöltä tulisi edellyttää erityisen tarkasti riippumattomuutta ja tutkitussa tiedossa lähdeviitteineen pitäytymistä.

Lisäksi kaikenlainen rikollisuuden julkisen vähättelyn ja käyttörikoksiin yllyttämisen pitäisi olla itsestään selvänä kiellettyä toimintaa THL:n henkilöstöltä

Markku

17.11.2018 23:48

Huumeiden käytön rangaistavuus on Suomessa ollut voimassa yli 50 vuotta ja sinä aikana on huumeiden käyttö lisääntynyt. Joten rangaistavuudesta tulee luopua.
Tämä on siis, tieteellisesti johdettu perustelu THL:n kannaotolle.

Sama logiikka on siis sovellettavissa kaikkeen, jonka toimivuudesta ei ole suoraa näyttöä pitkän toimintakauden ajalta. Niinpä THL ja sen edeltäjät ovat toimineet yli sata vuotta (ainakin 1911 alkaen) ja koko sinä aikana sairastavuus Suomessa on säilynyt ja jatkuvasti yhä suuremmalla osalla suomalaisista diagnosoidaan jokin sairaus ja/tai hyvinvoinnin puute. Tästä on siis pakko vetää, tieteellisesti johdettu, perusteltu toimenpide – THL on lakkautettava. Sen toiminnasta on voi olla enemmän haittaa kuin välitöntä hyötyä yhteiskunnalle.
Tietenkään eitässä tai huumeiden laillistamiskysymyksessä voi tai saa arvioida tilannetta, että mitään käytön rangaistavuutta/THL:n (tai sen edeltäjiä) ei olisi lainkaan ollut?
Jos ja kun muka tieteen varjolla jotakin perustellaan tulee sen perustua muuhunkin ja mitattavaan sekä vertailukelpoiseen näyttöön kuin mielipiteeseen tai mutu-ajatteluun.
Nyt esitettyt perustelut huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisesta eivät täytä näitä kriteerejä.

vaatimattomasti minä

09.10.2018 20:54

Muu eurooppa käärii voitot kun suomi nukkuu eikä saa selvään asiaan mitään järkeä vaan pidättäytyy ja taantu.. ja harkitsee harkitsemasta päästyään. Tämä on iso ongelma suomessa, ei pelkästään tässä suhteessa. Miksi näitä huonoja lakeja pidetään yhä yllä.. muu maailma menee edellä suomi hännän huippuna perässä,
tätä on surullista katsoa. Laillistaminen toisi monella tapaa kaivattua uutta ja innovatiivista sekä luonnollista sekä moni saisi hyödyllistä telemistä, valvotusti. Kukaan ei ole vielä kannapikseen kuollut toisin kuin viinaan ja synteettisiin lääkkeisiin välillisesti tai välittömästi.
Suomi nousuun- paremmilla päätöksillä ! Päättämättömyydellä ja puheeilla ei saavuteta mitään vaan teoilla. Poliisin pienet voimavarat pitäisi saada isompien rikollisten kiinnisaattamiseen ja tässä olisi maanviljelijöillekkin jotain lohtua, saisivat parempaa palkkaa hekin sekä ilmasto kiittää ja kasivihuonepäästöt vähenee ja ihmiset voisivat kivuttomammin.
Eiköhän aleta talkoisiin laillistamisen puolesta.

jepajee

16.09.2018 11:23

Ongelma on enemmänkin sosiaalinen ja huumeidenkäyttäjät kuuluisivat ennemmin sosiaalihuollon kuin poliisin asiakkaiksi.
Huumeiden tuhoaminen ja hävittäminen poistaa ainakin sen että niitä on vaikeampi saada. Dekriminalisointi ei poista ongelmaa kokonaan. Huumeiden mainostaminen populaarikulttuurissa ja televisiossa saa naiivit nuoret uskomaan niiden voimaan vaikka ne tappaisivat.

Toipuvan narkomaanin äiti

06.09.2018 17:23

Poliisilla on jo nyt harkintavalta jättää sakko käyttörikoksesta kirjoittamatta, mitä käytetään esimerkiksi silloin kun henkilö on hakeutumassa hoitoon.

Tämä artikkeli vaikuttaa enemmänkin huumeilmapiirin normalisoinnilta osaksi Suomalaista arkea.

Yksikään toipunut addikti ei rummuta kannabiksen laillistamista.

Pidän tätä artikkelia hyvin haitallisena alamaailmaa ja lääketehtaita hyödyttävänä markkinointina, mikä ei ole hallitusohjelman eikä ko hallinnonalan ministeriön ohjeistamaakaan.

THL:n ”asiantuntijoilla” on nyt jokin muu intressi kuin terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen.

Toipuvan äiti

30.08.2018 17:14

Nyt herää kyllä vakavasti kysymys toimiiko THL virkamiehet hallitusohjelman ja ministeriön ohjauksen mukaisesti, vai lääketehtaiden myynnin edistämistarkoituksessa.

THL virkamiehet ovat selvästi vieraantuneita omassa kuplassaan, koska hoitoon hakeutuville huumeidenkäyttäjille ei räpsäytetä sakkoja eikä siitä tule mitään merkintää poliisin rekistereihin nytkään. Eli hoitoon voi hakeutua edelleen ilman seuraamuksia.

Poikkeuksena on alat missä huumeiden käyttö voi vaarantaa ihmishenkiä tai esim lasten ja nuorten terveyttä tai kasvua.

Vain addiktit, lääketehtaiden myyntimiehet ja korruptoituneet virkamiehet haluavat aineet, välineet ja tilat yhteiskunnan maksettavaksi ja kannabiksen lailliseksi katukäyttöön.

Yksikään toipunut addikti saati heidän läheisensä eivät rummuta kannabiksen vapauttamisen puolesta, koska ovat nähneet ja kokeneet ne haittavaikutukset ja lieveilmiöt mitä kannabiksen käytöstä seuraa.

Olisi syytä ylimmän laillisuusvalvojan tutkia tämäkin huumemainonta.

Jarmo Sipilä

14.06.2018 13:44

Kiitos Hakkaraiselle, Tammelle ja muille THL:n ihmisille jotka uskallatte olla eri mieltä huumeasioista. Maininnasta ettei kannabiksen kaupan laillistaminen ole ajankohtaista, olen kuitenkin eri mieltä lääkekannabiksen osalta. Sitä olisi saatava jos lääkäri katsoo että potilas sitä sairautensa vuoksi tarvitsee. Nykyään täytyy lääkärin ja potilaan rukoilla lupaa Fimealta. Ja vastaus on silti ei jollei potilas ole MS-tauti- tai syöpäpotilas. Apteekin hyllystä ei myöskään lääkekannabista löydy. Sitähän tilataan ulkomailta vasta kun Fimea on antanut siunauksensa. Jonka se siis antaa vai harvoille. Itselleni (kolmoishermosärky) ei ole yksikään lääkäri tai erikoislääkäri suostunut lupaa Fimealta hakemaan vaikka tämänhetkinen lääkeannostukseni on pakon edessä reilusti yli suositusten ja sisuskalut sen mukaisessa kunnossa. Lääkäreiden kielteinen asenne kannabikseen on toisaalta ymmärrettävää koska Fimealla on tunnetusti aivan ikioma suhtautumistapansa lääkekannabikseen myönteisen kannan ottaneisiin lääkäreihin. Jos heitä enää edes Suomessa on.
Tupakoinnin vähentymiseen lienee useita syitä. Valistus on varmasti yksi niistä mutta toinen on varmasti silläkin osastolla kiellot, negatiiviset asenteet sekä myös toistuvat verojen korotukset. Joka tapauksessä hyvä että tupakointi on vähentynyt mutta ainakin osaksi siinäkin lienevät toimineet kiellot ja rajoitukset.
Hyvää kesää THL:n jengille toivottaa JS

DJ_N3rdPorn

16.05.2018 20:46

Kävin melko paljon läpi nimimerkki Pwykkan kirjoitusta seuraavalla videolla. Täytyy sanoa että melkein joka kohdassa oli jotain korjattavaa.

Sam

10.05.2018 10:08

Todella hyvä blogi! Jatkakaa kannabiksen tutkimista ja siitä puhumista, koska ihmiset tarvitsevat kannabiksesta sitä oikeaa tietoa propagandan ja valehtelun sijaan.
On hienoa nähdä että THL on päässyt mukaan tähän keskusteluun.

Pekka Hakkarainen THL

25.04.2018 11:36

Vastauksena Mytty Messmer-Koskiselle: Huumausaineiden käyttörikosta ei todellakaan merkitä rikosrekisteriin, mutta siitä tehdään aina merkintä poliisin tietojärjestelmään, näin vaikka henkilö olisi saanut esimerkiksi vain huomautuksen.

Mytty Messmer-Koskinen

25.04.2018 10:44

Rekisterimerkinnöistä ja niiden käytöstä liikkuu todella paljon virheellistä ja ristiriitaista tietoa.

Mikä on totuus tämän poliisin tietojärjestelmän suhteen, kun toisaalla tieto on tämä:

“Huumausaineen käyttörikoksesta tuomittua sakkorangaistusta ei yksinään merkitä rikosrekisteriin, eikä näin myös rikosrekisteriotteelle.” https://buff.ly/2FeFc0c

C Sativa

08.03.2018 14:26

Laillistamalla kannabiksen käyttö ja pienimuotoinen kasvatus vapautuu poliisilta ja muilta viranomaisilta huomattavasti resursseja, jotka voidaan kohdistaa esim. terrorismi- ja väkivaltarikosten ehkäisyyn ja tutkintaan. Lisäksi tulee ajankohtaiseksi tuo taloudellinen puoli – esim. Coloradossa (USA, 2016) kerättiin veroja yli 300 miljoonaa mikä oli suoraan pois rikollisilta. Lisäbonuksena tuli muutama tuhat työpaikkaa.

Mikko Ahola

23.02.2018 23:46

Huumeet. Osto rangaistavaksi, myynti sallituksi
Päinvastoin, kuin THL:n blogistit, feministinen huumepolitiikka näkee ostajan, valkoisen heteromiehen, syyllisenä, ja myyjän, syrjäytyneen maahanmuuttajan tai rodullistetun vähemmistön edustajan uhrina. Huumeiden kohdalla tilanne on samanlainen kuin seksin oston kohdalla, jossa ostaja on syyllinen ja myyjä uhri.
Kun haluamme ehkäistä huumeiden käyttöä, niin voimme kohdistaa kriminalisoinnin myyjään tai ostajaan. Miksi valitsemme aina myyjän, emmekä ostajaa kahdesta vaihtoehdosta. Myyjän rankaiseminen johtuu siitä, että myyjät yleensä ovat yhteiskunnan vähäosaisia ja usein kuuluvat erilaisiin vähemmistöihin. Kun he elävät syrjäytyneinä, niin huumeiden myynnistä tulee heille usein ainoa vaihtoehto. Esimerkiksi Suomessa nyt elävät paperittomat ovat suuressa vaarassa ajautua huumeiden välittäjiksi. Samoin juuri paljastui, että Romanian romanit olivat välittämässä suuria määriä bentsodiatseenejä, Rivatril tabletteja. Poliisi sai salakuljettajat kiinni ja nyt heille tullaan todennäköisesti määräämään useiden vuosien vankeusrangaistukset. Tässäkin tapauksessa poliisi iski syrjittyyn vähemmistöön, ei ostajiin, jotka kuuluivat kantasuomalaiseen enemmistöön.
Meillä on muistissa samanlainen jako pimeän viinan myynnin suhteen. Kun hyvinvoivaan enemmistöön kuuluvat juhlijat halusivat jatkaa juhlimista, ja hankkia pimeän pullon, niin poliisi valitsi iskunsa pimeän viinan myyjiin, ei ostajiin. Usein romanit, jotka olivat menettäneet ansaintamahdollisuutensa Suomen luopuessa hevostaloudesta maatalouden koneellistumisen myötä, hankkiakseen perheelleen elatusta, joutuivat turvautumaan pimeän viinan myyntiin. Yhteiskunta ei halunnut rangaista ja pidättää hyvinvoivan enemmistön edustajia, ostajia, vaan poliisin voimavarat keskitettiin myyjien rankaisemiseen.
Huumeongelma on samanlainen ilmiö, jossa THL:n blogistit Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi https://blogi.thl.fi/huumeiden-kayton-rangaistavuudesta-tulisi-luopua/ haluaisivat suojella huumeiden käytön kriminalisoinnissa valkoista kantasuomalaista valtaenemmistöä, ja sälyttää kriminaalipoliittiset seuraukset huumeiden käytöstä vähemmistöjen ja syrjäytyneiden ihmisten taakaksi. Heidän blogistaan suorastaan paistaa huoli, että menestyvän valtaenemmistön edustajan rankaiseminen haittaa näiden ihmisten tulevaa menestystä.
Monet ajattelevat, että huumeiden käyttö kuuluu vain niihin riippuvaisuuden kehittäneiden syrjäytyneiden narkkareiden maailmaan. Kuitenkin suurin osa huumeiden käytöstä on viihdekäyttöä, jolloin huumeita käytetään vain juhlimisen yhteydessä esimerkiksi viikonloppuisin. Suurin osa käyttäjistä on tavallista työtä tekevää väestöä, joka pössäyttelee hasista silloin tällöin ja vetää viivan kokaiinia silloin tällöin. Ei esimerkiksi Jari Sillanpää ole mikään rappioluuseri, vaan erittäin hyvätuloinen artisti, mutta silti käytti silloin tällöin metamfetamiinia. Tai mahdollisesti tappavaa kokaiinia Ugandassa ottanut menestyvä liikemies ei hänkään kuulunut yhteiskunnan syrjäytyneisiin.
Kukaan ei halua huumekauppiaaksi tai huumeiden salakuljettajaksi, vaan ajautuu näihin toimintoihin köyhyytensä kautta. Esimerkiksi Nigeriassa huumekartellit etsivät suurkaupungeista naisia, jota ovat joutuneet velkoihin, ja houkuttelevat sitten naisen huumekuriiriksi. Suurella todennäköisyydellä hän jää kiinni, ja saa seitsemän vuoden tuomion, kun käyttäjät, varsinaiset huumekaupan rahoittajat saavat kiinni jäädessään minimaalisen rangaistuksen. Yhdysvalloissa vankilat pursuavat vankeja. Heitä on yli kaksi miljoonaa, joista suurin osa huumekaupasta tuomittuja. Ja tietenkin näistä vangeista suhteettoman suuri osa kuuluu etnisiin väestöihin, kuten afrikkalaisperäisiin amerikkalaisiin. Vähemmistöön kuuluva myyjä on laillisen rankaisun kohde, ei enemmistöön kuuluva viihdekäyttäjä.

A

20.02.2018 09:27

Tervehdys. Hyvä että nostettiin asia näkyville. Itseä harmittaa nämä merkinnät. On nimittäin jäänyt työpaikkoja saamatta tämän takia. Myös kunnan työntekijän taustat voidaan tarkastaa. Sama homma myös joissain teollisuuden työpaikoissa ja rakennusalalla, esimerkiksi sähköala. Mitä väliä jos joku on käyttänyt kannabista omaan käyttöön, vaikuttaako se niin paljon työntekijään ettei esimerkiksi voi vetää sähköjä jos on hallussa pitänyt kannabista 4 vuotta sitten. KAIKKI nämä vanhat merkinnät pitäisi myös poistaa rekistereistä kuten ulkomaillakin on alettu tekemään. Se on pitkä aika odotella se 5 vuotta että saa taas luvan tehdä töitä. Millä tavalla se auttaa ihmistä tämä rankaiseminen kun työhön pääseminenkin estetään samalla? Täytyy laittaa vielä loppuun yksi tärkeä uutinen hesarin pääkirjoitus 11.4.2014 Kannabiksen kontrollointiin tarvitaan monia keinoja.
”Jo nykyisessä rikosoikeusjärjestelmässä kannabiksen käytöstä, hallussapidosta omaa käyttöä varten ja kannabiksen kasvatuksesta voidaan jättää rangaistus antamatta. Poliisia, syyttäjää ja tuomareita on kuitenkin kritisoitu siitä, että rangaistuksesta luopumista koskevia säännöksiä ei ole sovellettu riittävän laajasti ja soveltamiskäytännöt ovat olleet epäyhtenäisiä. ”
http://www.suomenkannabisyhdistys.org/index.php/uutiset/kotimaan-uutiset/1081-hs-vieraskynae-kannabiksen-kontrollointiin-tarvitaan-monia-keinoja

Lukija

16.02.2018 15:11

Vaikka käyttäjiltä poistuisi rangaistavuus, ongelma tuskin yksin sillä oikenee.
Paljon olisi työtä tehtävä myös nykyisessä huumeidenkäyttäjien hoitojärjestelmässä.
Ensinnäkin on huomattavia alueellisia eroja hoitokäytännöissä, kun joku haluaa hoitoon, voi kestää reilusti yli puoli vuotta ennenkuin edes pääsee hoitoarvioon.
Ja ongelman laatuhan on jokatapauksessa sellainen että pitkät odotusajat eivät mitenkään edesauta asiaa, tosin potilaskantahan siinä pienenee kun motivaatio loppuu tai luonnollinen poistuma hoitaa.
Toinen on että myös hoidon laadussa on enemmän painotettu tätä ”keppiä ja rangaistusta” linjaa, ihan tavisjärjellä kuitenkin tuntuu että motivointi ja kannustus olisi tehokkaampi tie.
Ja ihan yleisestikin terveydenhuollossa on aika ikävää asennoitumista kun potilaan tiedoista heti näkee että on käyttäjä/hoidossa oleva, putoaa paarialuokkaan.
Mutta on äärettömän hyvä että tätä tuodaan esille. Yleinen suhtautuminen huumeitakäyttäviin on kuitenkin äärettömän negatiivinen, ehkä johtuu tiedonpuutteestakin. Mutta aiheuttaa myös sen että esim. läheiset eivät halua kauheasti asiasta ”huudella” kun siinähän lähes leimautuu myös käyttäjäksi.

Pwykka

16.02.2018 11:48

Kannabiksen vapauttaminen lailliseksi päihteeksi sysäisi valvonnan enemmänkin työpaikoille, jossa työnantajan on oltava varma, että hänen työntekijät esim. automaatiotyössä, lennonjohdossa, rakennustyömailla, sairaaloissa kirurgit ym. tarkkuutta vaativissä tehtävissä ole pilvessä tai sen jälkeisessä olotilassa.

Kuinka sitten valvoa duunaria, kun pilvipöllytila ei juurikaan näy päällepäin kokeneesta käyttäjästä?
Nykyään käytössä olevista testereistä liikkuu hyvinkin hataria tietoja. Mitä testiä sitten voisi pitää luotettava, kuinka työmailla sitten valvoa onko duunari pilvessä? Tämä tuo mielestäni selkeän oikeudellisen ongelman kuka saa testata ja ketä työpaikoilla? Testattaisiinko duunaria työpaikoilla kuten urheilijaa läpi kauden? Antaisiko positiivinen näyte potkut töistä vaikka juuri sillä hetkellä et olisikaan pilvessä, vaikka polttelusta on kulunut muutama tunti tai päivä? Toimiiko hoitoonohajus myös työpaikoilla?

Poliisilta olen kuullut, että kannbiksen vapauttaminen ei lisää poliisin resursseja yhtään mihinkään, päinvastoin. Heidän rikostutkinta ja kenttähenkilöstö on jaettu niin, ettei osastojen välitä voi siirtää henkilökuntaa sisähommista ulkohommiin. Kyse on koulutustasosta.
Poliisit joutuvat kuskaamaan kaikki huumeepäilynsä veri- ja lääkärin kokeisiin ympäri maakuntia. Saisiko kannabispilvessä sitten tulevaisuudessa ajaa autoa, tuskin? Nollatoleranssi huumausaineiden osalta tieliikenteessä on pidettävä. Nykyään jos poliisin testeriin piirtyy viiva, niin verikokseen tuli lähtö oli poltellut juuri äsken tai paripäivää sitten.

Entäs ajoluvat, aseluvat ja muut, myöntäisittekö pitkän linjan kannabiksen polttelijalle aselupia pistooleihin ja kivääreihin? Minä en ainakaan.
Saisiko ravintoloissa poltella huoletta? Kuinkas sekakäyttö, se on käsittääkseni suurin ongelmien aiheuttaja, ei niinkään yksittäinen huumausiane.

Entäs kotikasvatus sitten? Sekin pitää laillistaa, eikö? Mutta mihin raja vedetään? Nykyään kun kannabistuotteet ovat laittomia on Suomi jo nyt omavarainen kannabiksen tuotannon suhteen. Kannabista kasvatetaan ja sitä myydään samoissa ympyröissä kuin missä myydään muitakin aineita. Yksi kasvi tuottaa kasvattajalleen n.100 euroa, niin pimeä raha houttelee suomalaisia varmuudella.

Jos kannabis vapautetaan, lisääntyy sen käyttökokeilu nuorilla varmuudella ensimmäiset 10 vuotta. Silloin myös yhä suuremmalle osalle nuorista riski altistua erilaisille mielenterveysongelmille kasvaa.

Entäs nuoret ja alaikäiset? Tällä hetkellä suuri osa kannabista kokeilleista nuorista kokee kannabiksen polttelun olevan tupakan kaltaista ja siitä saa ihan ok olon.

Kuka valvoo laillistetun kannabiksen käyttöä alaikäisten osalta, poliisiko? Nykyresursseillaan poliisilta ei onnistu uskottava liikenteenvalvonta tai jalkapartiointi yleisillä paikoilla.
Ehkä yhteiskunnalliseen keskusteluun tulisikin ottaa myös lievien ylinopeuksien laillistaminen, koska sakottaminen ylinopeuksista ei tuota minkäänlaista tulosta, onnettomuuksia sattuu ja ylinopeuksia ajetaan edelleen.

Minusta tämän hetkinen huumaislainsäädäntö on erinomainen ja antaa käyttäjälle mahdollisuuden hakeutua hoitoon ja olla saamatta sakkoa. Jos käry käy toisen kerran, niin homma on selvä. Turha on selittää päihteiden vapauttamista yksilönvapauteen kohdistuvilla loukkauksilla. Meidän kerrostalokommuunin narkit eivät nauti käytöksellään minkäänlaista luottamusta. Joten en halua lapsenlapisilleni vastaavaa elinympäristöä.

Kenellä ja mikä on intressi laillistaa uusi päihde laillisten rinnalle? Poliisin vapautivilla resusrsseilla sitä ei voi perustella, koska vapauttaminen lisää poliisin tehtäviä erilaisten häiriökäyttäytymisten ja huumaantuneena ajamisen lisääntymisen vuoksi. ( tämä tieto kenttäpoliisilta )
Lisäksi Suomessa liikkuu valtavasti kaikenmaailman desing spice huumeita. Jossain dokkarissa näitä desing aineita myytiin ihan huoltoasemilla.

Meidän kerrostalossa on jo nyt laittoman kannabiksen ajalla meno niin älytöntä, että voi vaan kuvitella voiko meno muuttua vieläkin älyttömämmäksi. Kannabiksen vapautuessa voi.

Liika liberasmi lisää kontrollia, uskokaa pois.

Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi THL

16.02.2018 10:45

On ollut ilahduttavaa huomata, kuinka paljon kiinnostusta blogimme on saanut. Suurkiitos kaikille, jotka ovat sitä ladanneet ja erityisesti niille, jotka laittaneet verkkosivulle kommenttejaan. Asia on pitänyt sen verran kiireisinä, että emme valitettavasti ole pystyneet vastaamaan kysymyksiin aikaisemmin. Vastaamme tässä kootusti useampaan esiin nostettuun kysymykseen.

Näemme käytöstä poliisiasiain tietojärjestelmään syntyvät rekisterimerkinnät ongelmallisina. Käytön rangaistavuudesta luopuminen, joka tapahtuisi poistamalla käyttörikos rikoslaista, lakkauttaisi näiden merkintöjen syntymisen. Joissakin medioissa on tästä saattanut olla ristiriitaisia tietoja. Meidän esityksessämme huumausaineiden käytöstä ja vähäisestä, omaan käyttöön tarkoitetusta hallussapidosta ei siis tulisi merkintää poliisirekistereihin.

Kannabis on laillistettu yhdeksässä Yhdysvaltain osavaltioissa ja Washington DC:ssä sekä Uruguayssa. Kanadassa laillistaminen astuu voimaan aikaisintaan kuluvan vuoden heinäkuussa. Laillistamiseen liittyy markkinoiden vapauttamisen myötä aivan erityinen riski käytön lisääntymisestä. Siksi näitä entiseen verrattuna radikaaleja muutoksia ja niiden vaikutuksia kannattaa seurata huolella (https://www.a-klinikka.fi/tiimi/tiimi-1-2018/kanada-laillistaa-kannabiksen-quebec-yrittaa-minimoida-haitat). Meillä on sen sijaan hyviä vaihtoehtoisia malleja Euroopassa, joista etenkin Portugalin dekriminalisaatiota on myös tutkittu runsaasti. Portugalissa oleellista on ollut sosiaali- ja terveydenhuollollinen korvaava toiminta (http://www.haaste.om.fi/fi/index/lehtiarkisto/haaste32017/portugalissahuumeidenkayttajienhoitoensisijaista.html), jolla on vähennetty haittoja merkittävästi.

Manjana

15.02.2018 22:22

Nuoret alaikäiset tulee ohjata tarvittaessa hoitoon, jos eivät muuten pysty lopettamaan. Aikuiset ja vanhukset on asia erikseen. Ei heitä enään tarvitse rangaista jos ovat itse päättäneet käyttää esim. Nyt kannabista. Huumeiden välittäjät rangaistava, vaikka olisivat poliisin läheisiä tuttuja. Mistä sitten enään tulisi rangaista?

Riikka Rossi THL

15.02.2018 13:19

Kommentointi on ollut vilkasta – kiitos kaikille keskusteluun osallistuneille! Aihe on kiinnostanut myös mediaa, mikä on pitänyt kirjoittajat kiireisinä viime päivien ajan. Pekka Hakkarainen ja Tuukka Tammi vastaavat esittämiinne kysymyksiin kootusti tämän viikon aikana.

Terveisin blogin tuottaja
Riikka Rossi
THL viestintä

Puntti H

15.02.2018 08:41

Eikös ole aina huumetta kokeilevan tai käyttäjän hankittava huumetta jostain? Kun sitten jää käytöstä kiinni, niin siitä rankaistaan. Olisiko kaikkien osapuolien kannalta hyvä, jos käytöstä ei rankaistaisi, mikäli ilmoittaa, mistä huumeet on hankittu? Veikkaan, että aloittelevat huumeiden välittäjät vähenisivät kiinnijäämisen pelon kasvaessa. Tarjonnan väheneminen vaikuttaisi siihen, että myös käytön kokeilut vähenisivät.

Pekka Nastonen

15.02.2018 08:30

Huumetta on pakko hankkia, mikäli sitä haluaa käyttää. Huumeet täytyy hankkia aina rikolliselta. Tehokkain keino olisi, että huumeen käytöstä ei rankaista, mikäli ilmoittaa poliisille mistä on huumeen saanut/ostanut.

Tilastoniilo

14.02.2018 14:56

Ovatko tilastoasiat varmasti kohdallaan? ”Käyttörikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin 15 000. Tämä merkitsee sitä, että poliisiasiain tietojärjestelmässä on noin 75 000–150 000 tämänkaltaista rikosta” mutta kuinka monelle niitä kertyy monia eli kuinka montaa ihmistä tuo oikeasti koskettaa?

Suomi100

14.02.2018 11:37

Kiitos terveyden ja hyvinvoinnin laitos!

Huume itsessään on vanhanaikainen käsite ja toivoisin laaja-alaisempaa keskustelua aiheesta päihteet. Huumausaineet sisältävät niin valtavan määrän ihmisen mielen- ja terveydentilaa vaihtelevia ominaisuuksia että niiden niputtaminen yhden nimen alle olisi tieteellisesti mitenkään perusteltua.

Oheistoiminta ja syy- ja seuraussuhteet puhumattakaan.

Siksi myös dekriminalisointi ja laillistaminen tulisi käsitellä tuotekohtaisesti. Olen kuitenkin pääpiirteittäin THL:n asiantuntijoiden mielipiteiden kanssa samaa mieltä.

Omasta mielestäni hampun laillistaminen on erittäin ajankohtainen puheenaihe juuri suomessa.

1. Suomen alkoholilainsäädäntö on muutoksessa. Kansanterveydellisestä näkökulmasta laadukkaiden hampputuotteiden saatavuudesta pitäisi pystyä keskustelemaan.

2. Verotulot. Alko on valmis kotimainen turvallinen jakelualusta. Alkon alkoholimonopoliasemaa kyseenalaistetaan julkisesti. Hamppu voisi sopia Alkon tuotteeksi.

3. Yritystoiminta. Laillisen kuituhampun kotimaiset markkinat ovat olemattomat ja ylisäännellyt. Suomalainen innovointi hampputuotteissa olisi syytä aloittaa mahdollisimman nopeasti jotta kotimaan markkinoille ja vientituotteeksi sopivia tuotteita alkaisi syntyä. Tuotemerkkejä kuten Koskenkorva, Jaloviina, Koff tai Lapin Kulta tarvitaan myös tulevaisuuden kotimaisille hamppumarkkinoille. Hidastelemalla Suomi jää kansainvälisessä kehityksessä jälkeen ja tuotteet ostetaan ulkomaisilta toimittajilta.

4. Suomi-kuva. Suomi on ollut ihmisoikeuksissa ja mm. naisten oikeuksien puolustamisessa maailman ehdotonta kärkeä. Samoin terveydenhuollossa ja koulutuksessa. Jos Suomi leimaa itsensä takapajuiseksi suhteessa hamppuun suomelta jää taloudellisten aspektien lisäksi mainetahra joka vaikuttaa esimerkiksi turismiin.

5. Maatalousvaikutteet. Vaikutukset lienevät ilmeiset. Innovoimalla hampusta saa aikaiseksi loputtomia variaatioita. Kun tähän yhdistetään oheistuotetoiminta on vaikea nähdä miksi talousvaikeuksissa oleva Suomi ei halua olla kansainvälistä ja eurooppalaista kärkeä kasvavilla maailmanmarkkinoilla.

6. Rikollisuuden vähentäminen. Hamppumarkkinat suomessa ovat tuotannoltaan enimmäksi osin kotimaiset. Tämä ei kuitenkaan estä sitä etteikö myös tuontia tapahtuisi. Kaikki kauppa käydään pimeillä markkinoilla, pois verotuksen ja tuotetarkkailun piiristä.

7. Moraali, oikeus, yhteiskunta, laki ja terveys. Olemme jumissa. Huumelaki ei toimi. Se rakentaa kieltolain tavoin pimeät markkinat. Se pelottaa, rankaisee tarpeettomasti ja luo kuluja tarjoamatta ratkaisuja. Se polkee yksilön oikeuksia. Se voi vaikeuttaa työntekoa yksilötasolla mutta myös byrokraattisesti rajoittamalla markkinoita. Terveysvaikutuksista puhuttaessa on selvää että tutkittavaa on paljon. Alkoholinkulutuksella on omat terveysvaikutuksensa. Samoin hampulla. Puhumattakaan kaikesta muusta huumausaineen nimikkeen alla olevista tuotteista. Tosiasioiden valossa tarvitaan muutoksia.

Näissä asioissa peräänkuuluttaisin ihmisen itsemääräämisoikeuden kunnioittamista. Unohtaisin hetkeksi viihdekäyttäjän ja ajattelisin vaikeasti sairaan henkilön itsemääräämisoikeutta jonka valinnanvapautta rajoitetaan vanhoillisella, aikanaan jo ristiriitaisella huumelaisäädännöllä. Mitä nopeammin etenemme sen parempi. Vaikeimpien humanististen arvojen käsittelyn jälkeen arvioisin kansanterveydellisiä ja taloudellisia aspekteja. Onneksi kaikki merkit maailmalla viittaavat yhteen suuntaan.

Kansainvälisenä trendinä on ollut purkaa vallitsevia lakeja ja siirtää pimeitä markkinoita verotuksen piiriin. Suomessa linja näyttää silti olevan uppiniskainen. Suomi kai odottaa EU-linjaa. Mahtaakohan pohjoismaiden välillä olla yhteistä tahtoa tai kilpailuhenkeä? THL:n kannanotto on raikas tuulahdus ihmisoikeuksien eteenpäin viemiseen. Haluammeko esittäytyä maailmalla kankeina ja vanhoillisina vai edistyksellisinä, vastuullisina ja markkinavalppaina.

Ihmettelen miksi poliittista tahtoa on niin vähän. Tässähän on kaikille kaikkea. Ennakkoasenteet ovat niin vahvoja että keskustassa ei uskalleta vahvistaa maataloutta, yrittäjäpuolueissa luoda uusia markkinoita, vasemmistoliitossa varjella humanistisia arvoja tai vihreissä olla edistyksellisiä. Siksi toivonkin keskustelun viriävän sosialidemokraattisesta puolueesta jossa ymmärretään mainittujen lisäksi myös uudistumistarpeiden ja ulkopolitiikan päälle.

Minkä puolueen edustajalle suomalaisen startup-yrittäjän pitäisi keskustella saadakseen toimintaedellytykset yritykselleen?

Lopulta tämäkin asia on helppoa kuin heinän teko, pitää vaan päättää.

Antti Laine

14.02.2018 10:51

”Myös vahvoissa kannabisvalmisteissa on hengenvaarallisia aineita.”

Menikö nyt pullat ja jauhot sekaisin, vai mistä näin erikoinen väite kumpuaa? Kannabiksella, oli se miten vahvaa tahansa, ei saa itseään hengiltä. Sen sijaan julkisuudessa on virheellisesti kutsuttu ”synteettiseksi kannabikseksi” erinäisiä kannabinoidireseptoriagonisteja, joilla ei ole muuta tekemistä kannabiksen kanssa kuin niiden vaikutus endokannabinoidijärjestelmään.

”Vahvojen kannabisvalmisteiden” väittäminen näiden tutkimuskemikaalien perusteella hengenvaarallisiksi on sama kuin sanoisi vahvojen oluiden olevan hengenvaarallisia siksi, että bentsodiatsepiineilla saa itseltään hengen pois.

Roope

14.02.2018 10:30

Olen samaa mieltä että kaikki keskustelu kieltolain poistosta ja rangaistusten poistosta on todella hyvää ja tervettä. Laki on alunperin hyväksytty suurinpiirtein arpaa heittämällä. Mutta kun se on laki niin Suomessa sitä noudatetaan orjallisesti. Poliisi tekee kotietsintöjä ja antaa rikosmerkintöjä ja Sosiaalitädit tekee lasten huostaanottoja, niinkin typerästä syystä kuin kannabiksen käytöstä. Siinä on ihmisoikeudet todella poljettu maan rakoon. Pelkästään jo ihmisten kärsimyksen vähentäminen on syy poistaa rangaistukset ja vaino. Kannabis on nykyään suomessa hyväksytty lääkkeeksi, niin onhan se hassua että naapurin MS potilas voi polttaa rauhassa jointiaan ja katsella kun naapuriin tehdään kotietsintä ja pilataan samalla monta elämää.

Maailmalla (Suurimassa osassa USAta, KANADAssa ja monessa muussa maassa) ollaan ymmärretty että kieltolaki oli todella huono ja sen sijaan ymmärretään että ehkä kuningas alkoholi ei olekaan niin hyvä juttu, ja ehkä jopa kannabis voisi olla parempi vaihtoehto joillekin. Kannabis ei sovi kaikille mutta ei sovi alkoholikaan. Dekriminalisointi olisi hyvä ensimmäinen askel, mutta pidemmällä tähtäimellä kaikkien ”huumeiden” laillistaminen ja esim Kannabiksen kaupallistaminen olisi ainoa oikea ratkaisu.

Jouko Tuomisto THL

14.02.2018 10:20

Tervetullut avaus. Pöydällä on kaksi eri asiaa. 1) Kieltolaki ei toiminut alkoholille eikä se toimi marijuanalle. Siksi käytön rankaiseminen ei edistä, vaan asia on hoidettava terveydenhuollon keinoin. Tätä mieltä jotkut tutkijat olivat jo 1970-luvulla, ja on uskallettava keskustella myös laillisesta myynnistä. Laiton kauppa on sitten poliisiasia. 2) Toiseksi on tehtävä selvä ero vahvoihin huumeisiin. Riippuvuus joillekin aineille kehittyy nopeasti ja salakavalasti ja on vaarallista suhtautua kaikkiin aineisiin samalla tavalla. Myös vahvoissa kannabisvalmisteissa on hengenvaarallisia aineita.

Antti Laine

14.02.2018 08:19

Hyvä avaus, mutta väärin sammutettu.

Mihin näistä keskusteluista aina unohtuu sellainen pikkuseikka kuin ihmis- ja perusoikeudet? Nyt kirjoituksesta huokuu sellainen kuva, että viranomaisen tulisi jatkossakin estää joidenkin tiettyjen päihteiden käyttö; poliisi vain on väärä viranomainen tehtävään.

Käytön kieltäminen rikkoo yksilön itsemääräämisoikeutta. Valtiovallalla ei ole oikeutta puuttua käyttöön silloin, kun se ei tapahdu esimerkiksi keskellä toria muita häiriten. Käytön perusteella harjoitettavat pakkokeinot ja jaeltavat rangaistukset rikkovat monia muita ihmisoikeuksia.

Jostain syystä lähes kaikille oli esimerkiksi selvää, ettei korvasienten keräystä voi kieltää, vaikka kyseinen sieni onkin myrkyllinen väärin käsiteltynä, kun sellaista jokunen vuosi sitten mentiin ehdottamaan. Silti suippumadonlakkien kerääminen on vakava rikos, ja vain siksi, että niistä tulee höpö olo.

Pekka Niiranen

13.02.2018 22:41

Hei! Tässä tekstissä puhutaan paljon nimenomaan käytöstä aiheutuvan rikosmerkinnän haitallisuudesta, ja itselläni muodostuu käsitys, että THL haluaa nimenomaan dekriminalisoida tietynlaisen käytön ja poistaa rikosmerkintöjen keräämisen. Yle kuitenkin sanoo asiasta raportoidessaan, että THL:n mukaan käytöstä tulisi edelleen jäädä merkintä poliisille. Voitteko selventää? Kumpaa tässä tarkoitetaan?

hyvä

13.02.2018 21:33

Hyvä kirjoitus! On täysin kohtuutonta, että esimerkiksi lääketieteen opinnot keskeytyvät prekliiniseen vaiheeseen, koska yliopisto vaatii rikosrekisteriotteen siirryttäessä kolmannelle vuosikurssille. Eikä auta selitykset yksittäisestä nuoruuden hairahduksesta!

mauri

13.02.2018 17:13

Minkäs vuoksi THL sitten on antanut lausunnon tuomioon, jolla on tarkoituksellisesti kovennettu tuomittavaa rangaistusta ns. normaalista huumausainerikoksesta törkeäksi? http://korkeinoikeus.fi/fi/index/ennakkopaatokset/precedent/1517823103962.html

Korkein oikeus jopa määrittelee kannabiksen kasvattamisen ”omaksi rikoslajikseen”, ja muun ohessa toteaa, että ”Marihuanaa on pidettävä terveydelle selvästi vähemmän haitallisena kuin erittäin vaaralliseksi katsottuja huumausaineita. Toisaalta sitä voidaan pitää vaarallisempana kuin khatia.”

Onko kovinnkaan tarkoituksenmukaista, että samaan aikaan maan terveysviranomainen ilmaisee tällaisen kannan hampusta, ja toisaalta maan korkein oikeusviranomainen puhuu marihuanasta, jonka sanana varsin hyvin tiedetään herättävän varsin erilaisia tunnelatauksia.

Onko ihmekään, jos kansalaiset ovat hieman hämillään?

Entäs ihmisoikeudet? kaikuu ilmeisesti kuuroille korville

Päivi

13.02.2018 16:54

Hyvä kirjoitus. Kansalaisaloite vain pystyyn, vielä kerran, nuorten puolesta. Tai muutos lakiin muulla tavalla.

Milo

13.02.2018 16:15

Arvostan että asiantuntijat vihdoinkin uskaltavat käyttää asiantuntemustaan. Keskustelu on ollut liian yksipuolista aivan viime päiviin asti, koska tyypillisesti tieteellistä asiantuntemusta edustavat tahot ovat vain yleensä kierrelleet näkemystensä kanssa, jotta heitä ei leimattaisi. Nyt erityisesti Hakkarainen on alkanut viimeaikoina esittämään faktoihin ja järkeen perustuvia näkemyksiä, jotka haastavat opportunistiset mielipiteet. Hakkaraisen anti ei ole vain siinä, että asioista keskustellaan nyt monipuolisemmin, vaan muutkin asiantuntijat uskaltautuvat sanomaan jotakin muutakin kuin Suomessa vuosikymmeniä vallinneen yksipuolisen propagandan mukaisia ajatuksia.

Joonas Hynninen

13.02.2018 16:09

Avaus on tervetullut ja suunta järkevä, mutten oikein koe mielekkääksi huumausaineiden dekriminalisointia laillistamiseen rinnastettuna paitsi ensiaskeleena, enkä ymmärrä miksi erikseen mainitaan ettei kannabiksen laillistaminen ole Suomessa ajankohtaista. Millä perusteella?

Dekriminalisointi poistaa toki osan ongelmista mutta siinä missä käyttäjän ei tarvitsisi enää pelätä rangaistusta olisi itse huumausaineiden kauppa edelleen pimeää, valvomatonta ja laitonta toimintaa, jota hoitaisivat monenlaiset tekijät.

Suurin huumausaineiden käyttöön liittyvä ongelma nykyisellään on nimenomaan aineiden ja käytön laittomuus, mutta dekriminalisointi poistaisi vain osan paineesta käyttäjiltä vaan ei vaikuttaisi tuotantoketjun rikolliseen alkuperään tai aineiden laadunvaihteluun. Moni huumekuolema olisi voitu välttää jos tuotanto olisi valvottua ja säädeltyä, eikä käyttäjän saama aine olisi ollut jotain aivan muuta kuin oletettu. Laillistamisella nimenomaan saataisiin kaikki laittomat pelurit pois pelikentältä ja koko ala säänneltyä ja valvonnan alle, sillä yksikään pimeä toimija ei voi kilpailla hinnassa ja laadussa teollisen tuotannon (tai tiettyjen aineiden kohdalla kotikasvatuksen) kanssa, ja tämä takaisi käyttäjien voivan luottaa saavansa tasalaatuisia ja (verrattain) turvallisia aineita. Ei Alkossakaan asioidessa tarvitse pelätä Koskenkorvapullon sisältävän metanolia.

Huumausaineiden laillistaminen voi tarkoittaa ihan yhtä tiukkaa tai tiukempaakin sääntelyä kuin nykyinen alkoholimonopoli, tai voihan huumausaineitakin luokitella eri ryhmiin ja säännellä niitä eri tavoin. Vaihtoehtoja on. Laillistettu ja valtiollisesti järjestetty huumausaineiden tarjonta ei kuitenkaan ole itsessään ”radikaali” järjestelmä, kuten aiempi kommentoija ansiokkaasti huomauttikin, vaikka se kenties onkin ”radikaali” muutos nykyisiin radikaalin vapaiin pimeisiin markkinoihin.

On totta että asenneilmapiirin muutos on asteittaista ja lienee helpompi saada asiat läpi vaiheittain, mutta dekriminalisointi tulisi käsittää nimenomaan ensimmäisenä välietappina, ei maaliviivana.

Aki Kivirinta / Liberaalipuolue

13.02.2018 16:00

Loistavaa. Toivottavasti vanhan polven terveys- ja moraalikiihkoilijat ei saa tätä THL:n sisällä tai muuallakaan käännettyä. Huumeiden vastainen sota hävittiin jo ennenkuin se alkoikaan ja sen surkein ja vahingollisin ilmentymä on käyttäjien rankaiseminen.

Huolestuttavaa

13.02.2018 14:49

Käynti Puhoksen ostoskeskuksessa voisi valaista asiaa. Heilsingissä huumeidenvälittäminen maahantuonti keskittyy yhä enenevissä määrin kaikkein haavoittuvaisimmassa asemassa olevien haltuun. Heille tämä olisi lottovoitto ja sitä te ette halua nähdä.

Pekka

13.02.2018 14:45

miksi kannabiksen laillistaminen ei ole ajankohtaista Suomessa? Tätä tehdään kovaa vauhtia länsimaissa. Miksi Suomessa kannabis on syytä pitää laittomana, ja täten rikollisjärjestöjen tulonlähteenä varsinkin kun se on suosituin laiton nautintoaine Suomessa? Eikö laillistaminen vähentäisi ratkaisevasti enemmän kuluja yhteiskunnalle? Onko teillä jotain laskelmia tai muita tukia väitteillenne jolla kieltolakia (ja rikollisuutta ylläpidetään? Mielestäni tämä on hyvinkin ajankohtaista, koska kannabiksen laillistaminen luo työpaikkoja, vähentää entisestään rikollisuutta ja lisää turismia.

Minä Minänen

13.02.2018 14:36

Askel eteenpäin, mutta silti ollaan 90-luvun tasolla ajatuksien kanssa.
”Kannabiksen ja sen kaupan laillistaminen ei sen sijaan ole Suomessa ajankohtaista.”
Parempihan se on aina, että joku tienaa vapaalla kaupalla verottomana helvetisti enemmän omaan taskuun. Tyhmää paskaa.

Jooseppi

13.02.2018 14:33

Mielestäni huumeiden käyttö voitaisiin dekriminalisoida ja ohjata ongelmakäyttäjät terveydenhuollon piiriin missä voitaisiin tarpeen mukaan käyttää pakkokeinoja. Samalla tulisi kuitenkin ottaa käyttöön huumeidenkäyttö rangaistuksen koventamisperusteena näpistys-, varkaus-, ja henkeen ja terveyteen kohdistuvissa rikoksissa (esim pahoinpitelyt ja tapot). Kannatan nollatoleranssia tälläisissä rikoksissa.

Ano Nyymi

13.02.2018 13:57

Vieläkään ei suju sellainen tosiasiat huomioon ottava kielenkäyttö?

Yrittäkää kovemmin. Mikään ei ole vapaampaa ja tehokkaammin kaupan kuin YK:n huumeartiklan kieltämät aineet. Niiden kauppa on erittäin tehokasta. Ne ovat jo kaikkialla, Suomessakin Utsjokelaispapat kertoivat NATO-joukkojen hashiskaupoista 60-luvulla.

Olisiko jo aika lopettaa tuo neuvostoaikojen larppaaminen? Aikuisten oikeasti.

Kieltolakia julmempaa tai epäinhimillisempää käytäntöä ei olisi edes Stalin voinut keksiä.

Joku

13.02.2018 13:48

Oikeaa suuntaa antaa THL, Asiallinen kirjoitus mutta sittenkun saataisiin se keskustelu eduskuntaan asti, Liian tabu aihe tässä maassa.

Rankaisussa ei ole järkeä enemmän haittaa kun hyötyä, Huumeet eivät ole tällä hetkellä kenenkään valvonnassa periaatteessa. Koska nykyinen huumekauppa on siirtynyt aika lailla nettiin ja kuka vain voi mennä ja iällähän ei ole väliä kuhan rahat saa ”rikollinen”. Käsittämätöntä miksi osa media kanavistakin demonisoi huumeet kun se ei edes auta mihinkään, Nuoriso hyvin tietää kannabiksesta aika paljon koska internetin ihmeellinen maailma.

Mika Pekkola

13.02.2018 13:44

Hieno ja tärkeä kannanotto. Päihdepolitiikan tulisi perustua yhteiskunnalliselle tutkimukselle sekä haittojen vähentämisen periaatteelle. Tällaiset tekstit avaavat tietä todelliselle päihdepoliittiselle debatille pelkän moralistisen kauhistelun sijaan.

Tomi

13.02.2018 13:26

Voitaisiin jo oikeasti siirtyä näistä sanoista tekoihin. Tämä viesti pitäisi saada päättäjille, koska hyvin huomattu, että eduskunnassa juuri kukaan ei ole nostanut kissaa pöydälle, koska pelkäävät kannatuksen laskevan, mikäli alkaa puhumaan huumeiden dekriminalisoinnista ja mahdollisesta kannabiksen viihdekäytön laillistamisesta.

Suomi on kyllä kovan luokan perähikiä, kun vertaa muuhun maailmaan ja siellä tapahtuviin muutoksiin kyseisten asioiden suhteen. Jeesuksella, uskomuksilla ja valheellisella propagandalla on turhan paljon valtaa eduskunnassa ja kansalaisten keskuudessa.

Janne Haimilahti

13.02.2018 13:21

Mainio kirjoitus. Tahtoisin kuitenkin tarttua tuohon kohtaan missä kuvasitte laillistamista huumeidenkäytön vapauttamiseksi. Se olisi vapauttamista jos huumeet olisivat jonkinlaisessa häkissä josta ne päästettäisiin ulos. Vapauttaminen antaa myös kuvan niin sanotusta ”supermarkettimallista” jossa kuka tahansa saa ostaa mitä tahansa kaupan hyllyltä ilman sen suurempia rajoituksia. Tälläistä laillistamisen mallia kuitenkin harva laillistamisen puolestapuhuja kannattaa. Huumeet eivät ole häkissä josta ne voisi vapauttaa, vaan tällä hetkellä niillä nimenomaan on vapaat markkinat. Nykyinen malli jossa on rikolliset vapaat markkinat, on itseasiassa yhtä radikaali kuin tämä laillisten vapaiden markkinoiden supermarkettimalli joka vapautussanasta tulee mieleen. Molemmissa haitat korostuvat. Sen sijaan ne järjelliset laillistamisen mallit joihin pyritään, ovat rikollisten vapaiden markkinoiden ottamista valtiollisen sääntelyn piiriin. Tämä ei ole radikaalia vapauttamista, vaan nimenomaan kontrolliin ottamista. Tämän vuoksi on väärin käyttää sanaa vapauttaminen. On kuitenkin selvää, että ilmapiiri ei ole vielä valmis laillistamiselle, ja prosessissa tullaan kulkemaan dekriminalisaation kautta. Kuten tupakan sääntelelyä on kiristetty vähitellen, tulee laittomien päihteiden sääntelykin tapahtumaan hiljalleen.

Satu Viertiö THL

13.02.2018 13:17

Tämä on todella tervetullut avaus! Huumeiden käytön rangaistavuudella ei ole saatu toivottuja tuloksia tähänkään asti. Portugalin mallia kannattaisi kokeilla.

×
×
×

Vastaa

Käsitellään kommentteja...

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *