IPS-työhönvalmennuksella vauhtia mielenterveyshäiriöitä sairastavien henkilöiden työllistymiseen

Sopiva työ tukee hyvinvointia

Työ voi parhaassa tapauksessa olla merkittävä hyvinvoinnin lähde. Tekijällensä mielekäs, soveltuva ja työmäärältään sopiva työ tuo sisältöä elämään ja edistää mielenterveyttä.

Monelle mielenterveyden häiriöön sairastuneelle avoimille työmarkkinoille pääsy on kuitenkin liian hankalasti saavutettava päämäärä. Tavanomaiseen työkalupakkiin kuuluvat työtoiminta, työkokeilut ja harjoittelut eivät tarjoa samaa osallisuuden ja oman pystyvyyden kokemusta kuin tavallinen palkkatyö, toimeentulosta puhumattakaan.

IPS-työhönvalmennuksen on osoitettu tukevan työelämään siirtymistä ja siellä pysymistä perinteisiä palveluja tehokkaammin.

Työpaikka edellä

IPS (Individual Placement and Support) Sijoita ja valmenna! -toimintamalli on kehitetty nimenomaan mielenterveyshäiriöitä sairastavien henkilöiden työllistymisen tukemiseen. Integroidussa palvelukokonaisuudessa asiakkaan tukena ovat työhönvalmentajan lisäksi sekä psykiatrinen hoito että työterveyshuolto. Yhteistyön tuloksena asiakas saa aidosti yksilöllistä tukea.

Siinä missä tavanomaisesti osallistutaan pitkiinkin työelämään valmentaviin toimintoihin, mennään IPS-työhönvalmennuksessa viipymättä asiaan. Kun asiakas kokee olevansa valmis palkkatyöhön, aloitetaan yhdessä työhönvalmentajan kanssa tavoitteellinen työnhaku.

Perinteisestä valmenna ja sijoita -lähestymistavasta poiketen IPS-mallissa siis ensin sijoitetaan ja sitten valmennetaan henkilö juuri siihen työhön, johon hänet on palkattu.

Korvaamaton työhönvalmentaja

IPS-työhönvalmennuksessa pyritään löytämään työpaikka, joka aidosti innostaa asiakasta ja jossa hän saa käyttää vahvuuksiaan. Soveltuvan työpaikan löytämisessä työhönvalmentaja on keskeisessä roolissa. Apuna käytetään ammatillista profilointia, jossa asiakkaan omat tavoitteet, vahvuudet ja voimavarat sekä tuen tarve identifioidaan.

Kokoaikainen työllistyminen ei ole itseisarvo. Joillekin asiakkaille osa-aikainen työskentely voi olla elämäntilanteeseen soveltuvampi ratkaisu.

Kun työpaikka on löytynyt, pysyy valmentaja työntekijän rinnalla ja tarjoaa tukea matalalla kynnyksellä niin kauan kuin se on tarpeen. Työntekijän lisäksi tukea on tarvittaessa tarjolla myös työnantajalle ja koko työyhteisölle. Näin varmistetaan, että edellytykset asiakkaan työssä pysymiseen ovat mahdollisimman hyvät.

Toiminta alkamassa – mukaan voi hakea edelleen

Maailmalta kantautuvien hyvien kokemusten innoittamana myös Suomessa tullaan kokeilemaan IPS-työhönvalmennusta mielenterveyshäiriöihin sairastuneiden henkilöiden työllistymisen tukena.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vastikään vahvistanut rahoituksen kolmelle alueelliselle kokeilulle. IPS-työhönvalmennusta tullaan kokeilemaan Pohjois-Karjalan sote-palvelujen kuntayhtymä SiunSotessa, Helsingin kaupungin psykoosipalveluissa, sekä HUS Psykiatriassa ja Uudenmaan TE-toimistossa.

Ensivaiheen tavoitteena on yhteensä noin 700 asiakkaan, erityisesi psykoosiin sairastuneiden henkilöiden, valmentaminen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tukee alueellisia kokeiluja.

Lisäksi STM avaa alkuvuodesta täydentävän valtionavustushaun, jonka kautta psykiatrista erikoissairaanhoitoa tarjoavat kunnat, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit voivat vielä hakea mukaan alueellisiin kokeiluihin. Lisää tietoa täydentävästä hausta tullaan julkaisemaan STM:n ja THL:n sivuilla.

Näyttöön perustuva vaikuttavuus

IPS-toimintamalli on tutkittuun tietoon ja näyttöön perustuva. Tutkimustulokset muista maista osoittavat, että mallilla on päästy 2–3 kertaa muita työllistymisen ja työhön kuntoutumisen tukipalveluja parempiin tuloksiin samansuuntaisilla kustannuksilla.

Mallin käyttöönottoa Suomessa ohjaavat kansainväliset laatukriteerit. THL:ssä toteutettavalla arviointitutkimuksella selvitetään toimintamallin käyttöönoton onnistumista sekä tutkitaan IPS-työhönvalmennuksen soveltuvuutta ja vaikuttavuutta suomalaisessa kontekstissa.

Mallin menestystekijöiksi on tunnistettu ennen kaikkea sen yksilö- ja ratkaisukeskeisyys. IPS onkin mainio esimerkki toipumisorientaation filosofiasta, jossa korostetaan mielenterveyden häiriöihin sairastuneen omia voimavaroja ja toimintakykyä.

Mielekkäästi töihin

Työn löytäminen merkitsee oman elämän hallintaa, kohonnutta itsetuntoa ja uskoa tulevaisuuteen.

”Herään aamulla ja odotan töihin pääsyä. Minusta tuntuu että minua odottaa valoisa tulevaisuus. Olen löytänyt paloni uudelleen.”

Isossa-Britanniassa IPS-työhönvalmennuksen avulla työllistyneiden henkilöiden kertomukset puhuvat selvää kieltä. Työn löytäminen voi merkitä myös loppua yksinäisyydelle.

”He [työkaverit] ovat minulle ikään kuin toinen perhe”, kertoo ruokakaupasta töitä saanut IPS-asiakas.

IPS-kehittämishankkeella toteutetaan niin kansallisen mielenterveysstrategian tavoitetta tarpeiden mukaisista ja yhteen sovitetuista palveluista, OECD:n suositusta työelämäosallisuuden huomioimisesta mielenterveyspalveluissa, kuin viime kädessä YK:n ihmisoikeusjulistuksen mukaista oikeutta työhön.

Lue lisää:

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishanke

IPS – Sijoita ja valmenna! -kehittämishankkeen ohjelma

IPS – Sijoita ja valmenna! -toimintamallin soveltamisen mahdollisuudet Suomessa

Kansallinen mielenterveysstrategia ja itsemurhien ehkäisyohjelma vuosille 2020–2030

Kansallinen mielenterveysstrategia – mielenterveydeksi!
18.3.2020 Jaana Suvisaari, THL:n blogi

Työllistymisen ja osallistumisen mahdottomuuksista mahdollisuuksiin
13.8.2018 Sanna Blomgren, THL:n blogi

Ison-Britannian IPS-asiakkaiden lainaukset ovat osoitteesta https://www.centreformentalhealth.org.uk/what-ips löytyvästä videosta ja kirjoittajan kääntämiä.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *