Mielenterveyden edistämisen ammattilainen tarvitsee vahvoja yhteistoimintataitoja ja monimuotoista osaamista

Hyvän mielenterveyden merkitys niin yksilölle, yhteisölle kuin yhteiskunnallekin on tunnustettu laajalti. Tarvitsemme osaavia ammattilaisia suunnittelemaan ja toteuttamaan mielenterveyttä vahvistavia ja tukevia päätöksiä, toimenpiteitä ja tutkimusta.

Tuore väitöstutkimukseni tarjoaa uutta ja tarpeellista tietoa siitä, millaista osaamista tarvitaan mielenterveyden edistämisen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arvioimiseen. Tunnistetut osaamisalueet kuvaavat tarvittavan osaamisen alkaen teoreettisesta tiedosta ja käytännön taidoista ja päätyen mielenterveyden edistämisen osaamiseen liittyviin asenteisiin ja arvoihin.

Mielenterveys on olennainen osa terveyttä ja hyvinvointia

Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on tukea hyvää mielenterveyttä vahvistamalla psyykkistä hyvinvointia, voimavaroja, osaamista ja sitkeyttä sekä luomalla hyvää mielenterveyttä tukevia asumisoloja ja ympäristöjä.

Hyvä mielenterveys ei ole vain mielen sairauksien puuttumista, vaan yksilön itsensä ja yhteiskunnan tärkeä voimavara. Se lisää yksilön ja yhteisön elämänlaatua ja hyvinvointia sekä koko yhteiskunnan tuottavuutta.

Mielenterveys rakentuu ja kehittyy vuorovaikutuksessa arkiympäristömme kanssa – toimivat arkiympäristöt edistävät siten mielen hyvinvointia. Mielen hyvinvointi mahdollistaa elämästä nauttimisen, tukee arjessa jaksamista ja auttaa selviytymään vastoinkäymisistä. Mielenterveyden edistämisellä voi olla yksilön ja yhteisön hyvän mielenterveyden lisäämisen kautta myös mielenterveyden ongelmia ja häiriöitä ehkäisevä vaikutus.

Eri sektoreiden välinen yhteistyö on tarpeen

Mielenterveyttä edistetään arjen eri toimintaympäristöissä, jolloin yhteistoimintataidot ja sektorirajat ylittävä toiminta korostuvat. Mielenterveyteen vaikutetaan myös monilla muilla kuin terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimenpiteillä.

Mielenterveyttä voidaan edistää

  • yksilötasolla esimerkiksi tukemalla myönteistä itsetuntoa ja vahvistamalla elämänhallintakykyä
  • yhteisötasolla vahvistamalla sosiaalista tukea ja osallisuutta sekä lisäämällä lähiympäristöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä ja
  • yhteiskunnan rakenteiden tasolla esimerkiksi vähentämällä köyhyyttä ja turvaamalla kaikille riittävä taloudellinen toimeentulo sekä tekemällä yhteiskunnallisia päätöksiä, jotka vähentävät syrjintää ja epätasa-arvoa.

Mielenterveys siis rakentuu monen eri sektorin yhteisvaikutuksessa, joten ammattilaisten ymmärrys eri sektoreiden merkityksestä mielenterveyteen ja niiden roolista mielenterveyden edistämisen toimissa on tärkeää. Sektorirajat ylittävässä yhteistoiminnassa keskeistä ovat toimijoiden yhteiset tavoitteet, viestintä ja kieli, yhteistyön rakenteet ja työprosessit, luottamus ja sitoutuneisuus, sekä yhteistoiminnan johtaminen.

Osaamisessa korostuu hyvän mielenterveyden tuntemus

Tutkimukseni tavoitteena oli tutkia mielenterveyden edistämisen osaamista ja määrittää, millaista hyvän mielenterveyden edistämisen ja vahvistamisen osaamista tarvitaan terveyssektorilla. Tutkimus perustui alalla työskentelevien ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden näkemyksiin. Tutkimuksen tuloksena tunnistettiin kaikkiaan 16 mielenterveyden edistämisen osaamisaluetta ja 56 osaamisalueiden osatekijää.

Osaamisalueet jakautuvat tieto-osaamiseen, käytännön taitoihin, sekä asenteisiin ja arvoihin. Jokainen osaamisalue kuvaa yhtä mielenterveyden edistämisen osaamisen ulottuvuutta. Tulokset korostavat tarvittavan mielenterveyden edistämisen osaamisen monimuotoisuutta.

Tutkimuksen perusteella tarvittavassa osaamisessa korostuvat positiivisen eli hyvän mielenterveyden tuntemus sekä vahvuuksien ja voimavarojen merkityksen ymmärtäminen mielenterveyden vahvistamisessa.

Myös vaikuttavien menetelmien, hyvien käytäntöjen ja työkalujen asiantuntemus sekä tukea antavien elinolojen ja elinympäristön merkityksen ymmärtäminen on ammattilaiselle tärkeää.

Mielenterveystyön painopiste siirtymässä edistävään ja ennaltaehkäisevään työhön

Tieto tarvittavasta mielenterveyden edistämisen osaamisesta on ensiarvoista tulevaisuuden mielenterveystyössä.  Mielenterveyden edistämisen osaamisen merkitys korostuu käynnissä olevassa sosiaali- ja terveysjärjestelmän uudistuksessa, jossa terveyttä edistävä toiminta sijoittuu sekä kuntien että hyvinvointialueiden vastuulle. Tämä yhteinen vastuu mielenterveyden edistämisestä edellyttää uudenlaista osaamista ja henkilöstöä, joka on varustettu tarvittavilla tiedoilla ja taidoilla vaikuttavien mielenterveyden edistämisen käytäntöjen toteuttamiseksi. Myös kansallinen mielenterveysstrategia painottaa mielenterveysosaamisen lisäämistä ja mielenterveyden edistämistä ihmisten arkiympäristössä osana laajempaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Tunnistettuja mielenterveyden edistämisen osaamisalueita voidaan hyödyntää sekä jo ammatissa toimivien että alalle opiskelevien mielenterveyden edistämisen osaamisen kehittämisessä ja arvioinnissa:

  • Osaamisalueiden avulla voidaan tunnistaa koulutus- ja ammatillisia kehittämistarpeita.
  • Niitä voidaan käyttää itsearviointina osaamisen kartoittamisessa.
  • Koulutuksen kehittäjät, opettajat ja kouluttajat voivat hyödyntää osaamisalueita koulutusohjelmien ja tutkintojen tuottamiseen ja toteuttamiseen.

Osaamisalueet auttavat myös johtajia ymmärtämään mielenterveyden edistämisen työtehtäviä ja kehittämään mielenterveyden edistämiseen liittyviä tehtävänkuvia alueellisissa tai paikallisissa tehtävissä.

Tulokset käytäntöön kansallisessa mielenterveysstrategiatyössä

Kansallisen mielenterveysstrategian tämän hallituskauden yhtenä painopisteenä on mielenterveysosaamisen vahvistaminen. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään THL:n toteuttamassa mielenterveysstrategian toimeenpanon tuessa. Viisitoista hanketta vahvistaa mielenterveysosaamista kunnissa STM:n strategiarahoituksella. THL tukee hankkeita osaamisalueiden hyödyntämisessä, kun ammattilaisten mielenterveysosaamista arvioidaan.

Osaamisalueiden myötä voidaan tunnistaa, mitä mielenterveyden edistämisen osaamista hankkeissa on tarpeen vahvistaa sekä voidaan arvioida ammattilaisten osaamisen kehittymistä hankkeen aikana. Mielenterveyden edistämisen osaamisen vahvistaminen lisää toiminnan vaikuttavuutta ja tuottaa hyvää mielenterveyttä kaikille. 

Lue lisää

Mielenterveyden edistämisen osaaminen terveyssektorilla : millaisia tietoja, taitoja, arvoja ja asenteita tarvitaan mielenterveyden edistämistoimissa, Tutkimuksesta tiiviisti 58/2021, THL

Tamminen, Nina (2021) Mental health promotion competencies in the health sector
Kansallinen mielenterveysstrategia

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *