Inom funktionshinderservicen måste man säkerställa att klienterna inte behöver vara rädda för att servicen ska avbrytas vid årsskiftet

Servicen för personer med funktionsnedsättning befinner sig mitt i en tid av förändring och osäkerhet. Den nya lagen om funktionshinderservice behandlas fortfarande i riksdagen när detta blogginlägg skrivs och det verkar som om riksdagen inte hinner behandla lagförslaget så att lagen träder i kraft vid årsskiftet. Även det att välfärdsområdena inleder sin verksamhet 1.1.2023 medför en ny verksamhetsmiljö för servicen för personer med funktionsnedsättning.

Vid årsskiftet upphör specialomsorgsdistrikten när funktionerna överförs till välfärdsområdena. Därför har en ny regeringsproposition om specialomsorgslagen (RP 312/2022) överlämnats. I propositionen föreslås nödvändiga ändringar i lagen i anslutning till servicens kontinuitet när specialomsorgsdistrikten blir upplösta.

När verksamhetsmiljön förändras är det viktigt att säkerställa att ingen behöver vara rädd för att förändringarna vid årsskiftet innebär att de tjänster som är nödvändiga för det dagliga livet avbryts.

”För de kommuninvånare som behöver specialtjänster är det viktigt att integrationen mellan socialvården och hälso- och sjukvården är så intensiv som möjligt. Ett gott samarbete och en fungerande informationsgång säkerställer en smidig servicekedja som kommer i rätt tid och svarar på klientens behov”, konstaterade Riitta Hakoma i Kommunförbundets anförande på seminariet om funktionhinderservice (Vammaispalvelujen neuvottelupäivät) i år.

Det är bra att gå tillbaka till grunderna i verksamheten

Inom välfärdsområdena som inleder sin verksamhet är det också nyttigt att gå tillbaka till de grundläggande frågorna, det vill säga granska varför service för personer med funktionsnedsättning beviljas. Syftet med service för personer med funktionsnedsättning är att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som beror på funktionsnedsättning och att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att fungera som jämlika medlemmar av samhället.

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, socialvårdens klientlag och lagen om funktionshinderservice som nu behandlas i riksdagen betonar klientens delaktighet i serviceplaneringen och inflytande i frågor som gäller klientens eget liv. Detta innebär entydigt att ärenden som gäller service för personer med funktionsnedsättning inte kan planeras och avgöras utan att den egna åsikten för personen med funktionsnedsättning hörs och beaktas.

Inom service för personer med funktionsnedsättning kan tillämpningen av lagstiftningen vara komplicerad och i de krångligaste fallen leder tolkningen och tillämpningen av lagen till utdragna rättsprocesser. Det är lättare för alla om man kan dela information och söka lösningar tillsammans.

Klienten är delaktig i serviceplaneringen och planeringen av sitt eget liv

Det enda rätta svaret för att bevilja service är att identifiera klientens situation och behov och att erkänna klientens rättigheter. Detta förutsätter i allmänhet att klienten hörs och särskilt i fråga om servicen för personer med funktionsnedsättning att man förstår den individuella situationen för personen med funktionsnedsättning.

Inom servicen för personer med funktionsnedsättning accentueras betydelsen av möten. Digitala lösningar lämpar sig inte för alla slags situationer som en användare av servicen för personer med funktionsnedsättning möter. Servicen ska ordnas enligt klientens individuella behov, så endast genom att höra och förstå klienten och hens behov får man svar på hur lagstiftningen ska tillämpas.

Mångfalden av situationer och behov hör till vardagen inom servicen för personer med funktionsnedsättning. Dagligen uppstår situationer där det inte finns något färdigt svar eller där det behövs särskilda lösningar för att skapa en gemensam diskussion eller verktyg som stöder och underlättar kommunikationen. Klienten är den bästa experten i sina egna ärenden och därför är det viktigt att delaktigheten förverkligas i viktiga diskussioner. Tips på hur man kan förbereda sig finns till exempel i Handbok om funktionshinderservice, där man har samlat avsnittet Förhandsmaterial före träff med klienten och Verktygslåda för att reda ut barnets åsikt.

Handbok om funktionshinderservice och Nätverket för funktionshinderservice stöder under förändringen

Betydelsen av aktuell och begriplig information framhävs under förändringen. Såväl professionella som klienter och deras närstående behöver information. Därför ska information finnas tillgänglig i olika former och via olika kanaler, på båda inhemska språken och även med beaktande av andra språk och andra kommunikationsmetoder.

Man måste också aktivt informera personer med funktionsnedsättning om förändringarna vid årsskiftet för att undvika oklarheter. Det är nödvändigt att veta var och hur man kan sköta sina egna ärenden och diskutera servicen nästa år – i synnerhet om det sker stora förändringar i detta.

Mitt under förändringarna är det dock viktigt att fortsätta det goda arbete som redan görs på olika håll i landet och säkerställa att strukturella förändringar inte orsakar extra osäkerhet och olägenheter i människors liv och vardag. THL:s möten inom Nätverket för funktionshinderservice (på finska: Verkostoituvat vammaispalvelut) och Handbok om funktionshinderservice stöder detta arbete.

Särskilt inom servicen för personer med funktionsnedsättning är det viktigt att komma ihåg den grundläggande uppgiften: servicen finns till för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och att undanröja hinder för likabehandling.

Tilläggsinformation:

Förhandsmaterial före träff med klienten (Handbok om funktionshinderservice, THL)

Verktygslåda för att reda ut barnets åsikt (Handbok om funktionshinderservice, THL)

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *