Työ- ja toimintakyvyn arviointi on tärkeä askel työllistymisen polulla

Haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työ- ja toimintakyvyn arviointi on tärkeää, jotta henkilö voi löytää tavoitteitaan, voimavarojaan, työkykyään sekä terveydentilaansa vastaavan polun kohti työelämää.

Ilona-hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja uusia reittejä kaikkein vaikeimmin työllistyville. Osana hanketta järjestettiin osatyökykyisten henkilöiden työ- ja toimintakykyä sekä työllistymistä edistäviä työhönvalmennuksia. Yksilö- ja ryhmävalmennuksia järjestivät Silta-valmennusyhdistys ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.

Työhönvalmennuksissa asiakkaiden työ- ja toimintakykyä arvioitiin valmennuksen alussa ja lopussa Kykyviisarin avulla. Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille. Kykyviisarissa lähtökohta on henkilön olemassa olevan työ- ja toimintakyvyn sekä vahvuuksien, voimavarojen ja haasteiden tunnistaminen. Kykyviisarissa painottuvat voimavarakeskeisyys ja asiakkaan äänen kuuleminen.

Tukea jatkopolun suunnitteluun

Yksilötapaamisissa Kykyviisari toimi asiakkaaseen tutustumisen välineenä sekä asiakkaan jatkopolun suunnittelussa. Kykyviisarin tulosten avulla sekä asiakas että valmentaja pystyivät hahmottamaan asiakkaalle realistiset tavoitteet ja suunnittelemaan askeleet kohti työelämää.

Apua työhönvalmennusten fokusointiin

Ryhmätapaamisissa Kykyviisarista oli hyötyä työhönvalmennusten sisällöllisten painopisteiden valinnassa. Tästä näkökulmasta Kykyviisarin mielenkiintoisin kysymys oli: mihin elämäsi osa-alueille toivoisit muutosta? Vastausten perusteella muun muassa valmennusten painopiste laajennettiin pelkän fyysisen toimintakyvyn tukemisesta kokonaisvaltaiseen työ- ja toimintakyvyn tukemiseen.

Kykyviisari asiakastyössä edellyttää kohtaamista ja kuulemista

Ilona-hankkeessa kertyneiden kokemusten mukaan Kykyviisarista on eniten hyötyä silloin, kun lomakkeen täyttämiselle varataan tarpeeksi aikaa ja valmentaja käy lomakkeen yhdessä asiakkaan kanssa läpi. Asiakkaalle välittyy tunne kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Ryhmätapaamisissa asiakaskohtaaminen jää helposti vähäiseksi, kun tuloksia ei pysty käymään yksilöllisesti asiakkaiden kanssa läpi.

Pienet edistysaskeleet näkyviksi

Kykyviisari tarjoaa myös seurantatietoa työ- ja toimintakyvyn kehittymisestä kun arviointi toistetaan työhönvalmennuksen lopussa. Vaikka työhönvalmennusten päätavoitteena on asiakkaan työllistyminen, on tärkeää tuoda näkyväksi myös valmennuksen tai työssäolojakson aikana tapahtuneet pienetkin muutokset työ- ja toimintakyvyssä.  Seurantatulos auttaa valmentajaa arvioimaan valmennusten vaikuttavuutta ja positiiviset muutokset työ- ja toimintakyvyssä tsemppaavat asiakasta. Ilona-hankkeen työhönvalmennusten tuloksia pääsee tarkastelemaan hankkeen tuloksista koostuvasta toimintamallista, joka julkaistaan syksyllä 2021.

Lue lisää

Ilona-hanke
Hankkeessa etsitään innovatiivisia ratkaisuja ja uusia työllistymisen reittejä niille henkilöille, joiden työllistyminen on erityisen haasteellista.

Kykyviisari
Palvelu on kehitetty Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) -koordinaatiohankkeessa, jota rahoittaa Euroopan Sosiaalirahasto (ESR).

Silta-valmennusyhdistys ry
Tampereen seutukunnalla toimiva oppimisen, työn ja osallisuuden kohtauspaikka.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy
Yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on muun muassa lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia.