Aikuissosiaalityön asiakkaat ovat yhteiskunnassamme monella tapaa erityisen haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä.

Suomen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityön asiakkaiden tilannetta kartoittaneen työryhmän selvityksen mukaan aikuissosiaalityön asiakkaiden keskeiset hyvinvoinnin haasteet liittyvät esimerkiksi mielenterveyteen, työttömyyteen, riippuvuuksiin, yksinäisyyteen ja asumisen ongelmiin. Esimerkiksi arviolta 56 % aikuissosiaalityön asiakkaista kamppailee mielenterveyden ongelmien kanssa.

Suomessa ei ole tiettävästi aiemmin tutkittu kattavasti sitä, miten aikuissosiaalityön asiakkaita voidaan parhaiten tukea sosiaalityön keinoin, kun erilaiset risteävät erot on huomioitu. Ylipäätään kansallisesti edustavaa, systemaattisesti yhteen koottua tilastotietoa aikuissosiaalityön asiakkaiden keskeisimmistä ongelmista ei näytä olevan saatavilla.

Osa aikuissosiaalityön asiakkaiden ongelmista muistuttaa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kokemia

Aikuissosiaalityön asiakkaiden ongelmat näyttävät monilta osin olevan samankaltaisia kuin ongelmat, joita sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt kohtaavat. Otetaan esimerkiksi mielenterveys. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla on havaittu lukuisissa tutkimuksissa olevan enemmän mielenterveysongelmia kuin muulla väestöllä. Mielenterveysongelmien taustalla on esimerkiksi vähemmistöstressiä. Se tarkoittaa kroonista stressiä, jolle seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt altistuvat syrjinnän kokemuksien ja niiden aiheuttaman pelon, häpeän ja salaamisen vuoksi.

Sateenkaari-ihmiset kohtaavat myös muuhun väestöön nähden enemmän ja erilaista asunnottomuutta, mikä voi ilmetä esimerkiksi turvallisen asuinpaikan puuttumisena. Myös esimerkiksi köyhyyden kasautumisesta tietyille seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille on saatu näyttöä. Suomessa sateenkaarevasta köyhyydestä ei ole vielä puhuttu tarpeeksi.

Kotimaista tutkimustietoa tarvitaan lisää myös aikuisten sateenkaari-ihmisten terveydestä ja palvelutarpeista. Siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollossa kyetään vastaamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten palvelutarpeisiin, on riittämättömästi tutkittua tietoa.

Keskeistä tiedon tuottamisessa on risteävien erojen huomioiminen, jolloin tunnistetaan, että ihminen voi joutua eriarvoiseen asemaan monista eri tekijöistä johtuen (esim. sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, alkuperä ja toimintakyky). Näitä tekijöitä on hyvä tarkastella myös suhteessa toisiinsa. Yhdessä jotkin tekijät voivat lisätä ennestään syrjityksi tulemisen riskiä.

Eettiset kysymykset huomioiva tutkimus yhdenvertaisuutta tukemassa

Oikeusministeriö on tehnyt ehdotuksia sateenkaaripoliittisiksi tavoitteiksi ja toimenpiteiksi vuosille 2021–2024. Yhtenä tavoitteena on varmistaa sateenkaari-ihmisten syrjimätön kohtelu sosiaali- ja terveyspalveluissa, mikä onkin perusteltua, sillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat tutkitusti syrjintää myös sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Toimenpide-ehdotuksiin sisältyy muun muassa sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten osaamisen vahvistaminen ja kouluttaminen seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä koskevat näkökulmat sisällytettäisiin osaksi pakollisia opintoja.

Yhtenä tärkeänä toimenpiteenä nostetaan esiin myös eri syrjintäperusteet huomioivan tutkimustiedon tuottaminen. Eettisessä tutkimuksessa punnitaan huolellisesti esimerkiksi tutkimuksen oikeutusta sekä mahdollisia hyötyjä ja haittoja tutkittaville ja heidän yhteisöilleen.

Kirjoittajat toimivat THL:ssä sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimustehtävissä ja kuuluvat THL:n Sateenkaariverkostoon.

Sateenkaariverkosto on THL:n työntekijöille suunnattu epävirallinen verkosto, jonka tarkoituksena on toimia vapaamuotoisen vertaistuen foorumina, olla rakentamassa THL:stä entistä yhdenvertaisempaa työpaikkaa sekä mahdollistaa tiedon jakaminen teemaan kytkeytyvien asiantuntijoiden ja tutkijoiden välillä. Verkosto edustaa toiminnallaan THL:n strategiaa olla yhdenvertaisuuden suunnannäyttäjä.

Lue lisää

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *