Alueellinen toimintasuunnitelma tukee lähisuhdeväkivallan ehkäisyä hyvinvointialueilla

Suunnitelmallinen ja monialainen yhteistyö on avainasemassa lähisuhdeväkivallan ehkäisyssä. Sitä varten tarvitaan strategista suunnittelua ja toimivat koordinaatiorakenteet hyvinvointialueilla. Lähisuhde- ja perheväkivallan vastaisen työn linjaukset ja tavoitteet tulee sisällyttää alueen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelmiin ja niiden etenemistä seurata alueen hyvinvointikertomuksissa. 

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn poikkihallinnollinen työryhmä laatii tarkemman toimintasuunnitelman väkivallan ehkäisylle hyvinvointialueella ja vastaa sen toimeenpanosta, seurannasta sekä tulosten raportoinnista sidosryhmille. Lisäksi sen vastuulla on ylläpitää alueellista tilannekuvaa väkivallan ehkäisyyn liittyen. Alueen väestörakenne ja muut erityispiirteet on tärkeä huomioida näissä alueellisissa suunnitelmissa.   

Keski-Uudellamaalla ja Helsingissä on jo luotu rakenteita toimivalle yhteistyölle, jonka avulla lähisuhdeväkivallan ennaltaehkäisyä on onnistuttu kehittämään alueilla.

Keski-Uudenmaan lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelman ytimessä on vahvistunut yhteistyö

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen eli Keusoten alueellinen hyvinvointisuunnitelma valmistui jo kuntayhtymän aikana. Alue seuraa lähisuhdeväkivallan ehkäisyä ja raportoi siitä osana tätä suunnitelmaa.

Alueellinen lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma valmisteltiin eri toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena oli kehittää lähisuhdeväkivallan ehkäisytyölle yhtenäinen alueellinen toimintamalli Keski-Uudellemaalle. Tavoite konkretisoitui erilaisen tekemisen, kuten koulutus- ja viestintäsuunnitelmien ja alueellisen MARAK-työryhmän perustamisen kautta.

Asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi työryhmä näki tärkeänä, että ilmiön ympärillä työskentelevät tahot tulevat tietoisiksi toistensa olemassaolosta ja yhteisten tilaisuuksien kautta oppivat tuntemaan toistensa toimintatapoja sekä luomaan yhteisiä työskentelymalleja.

Alkuvaiheessa alueelliselle suunnitelmalle ei asetettu liikaa tavoitteita, vaan niitä oli yksi: luoda rakenteet uudelle alueelliselle toiminnalle. Työn edetessä suunnitelman tavoitteita, toimenpiteitä ja mittareita tarkastellaan ja niihin tehdään tarvittaessa tarkennuksia.

Helsingin lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelma perustuu tilannekuvaan

Lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintaohjelman laatiminen ja implementointi on yksi Helsingin kaupungin hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen tavoitteita. Tehtävään palkattiin lähisuhdeväkivaltakoordinaattori, joka laatii ohjelman yhdessä kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmän kanssa. Ohjelma on tällä hetkellä kommenttikierroksella ja menossa päätöksentekoon.

Toimintaohjelma sisältää ilmiön kuvausta, tilannekuvaa valtakunnallisesti ja Helsingissä, kansallisia velvoitteita ja niiden toteutumisen tarkastelua sekä kehittämistoimenpiteitä lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön. Tilannekuvaa varten hyödynnettiin erilaisia väestökyselyjä, rikostilastoja, turvakotitietoja, lastensuojeluilmoituksia ja poliisin kotihälytystietoja. Eri organisaatioiden ja palvelujen ammattilaisten kanssa käytiin keskusteluja kokonaiskuvan hahmottamiseksi ja ohjelman työstämiseksi järjestettiin työpajoja.

Toimintaohjelman neljä tavoitetta ovat:

  • edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä vahvistaa väkivaltaa ehkäiseviä turvataitoja alueella
  • tukea lähisuhdeväkivallan tunnistamista, puheeksi ottamista ja palveluohjausta
  • kehittää lähisuhdeväkivallan palveluita ja palveluketjuja
  • luoda väkivallan ehkäisytyön poikkihallinnolliset yhteistyön rakenteet ja koordinaatio.

Ohjelma sisältää monia toimenpiteitä tavoitteiden edistämiseksi. Esimerkiksi väkivallan puheeksi ottamisen tueksi on luotu erilaisia työkaluja ja kokeilussa on avainhenkilöverkostomalli, jonka avulla vahvistetaan ammattilaisten lähisuhdeväkivaltatyötä.

Toimintaohjelmasta käy ilmi, että koronapandemia-ajan vaikutukset lähisuhdeväkivallan esiintyvyyteen ja palveluiden käyttöön etenkin lapsilla ja nuorilla ovat Helsingissä selkeät. Lisätiedon tarve lähisuhdeväkivallan ilmiöstä ja palveluista eri toimijoilla on ilmeinen. Lähisuhdeväkivallasta kysyminen haastaa ammattilaista vaikean asian äärelle. Uskallammeko nähdä ja kohdata ihmisen väkivallan kokijan ja tekijän takana? 

Toimintasuunnitelma tarvitsee tuekseen pysyvät rakenteet

Hyvinvointialueen, kuntien ja muiden keskeisten toimijoiden vuosittaisissa neuvotteluissa on tarkoituksena muodostaa yhteinen käsitys alueen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tarpeista, asettaa yhteiset tavoitteet sekä sopia toimenpiteistä, rooleista ja seurannasta. Väkivallan ehkäisyn toimintasuunnitelman toteutumista arvioidaan aluevaltuustokausittain. Toimintasuunnitelma tarvitsee tuekseen pysyvät rakenteet, kuten lähisuhdeväkivallan ehkäisyn poikkihallinnollisen työryhmän sekä lähisuhdeväkivaltakoordinaattorin, joka huolehtii poikkihallinnollisen ja moniammatillisen työn toimivuudesta.

Blogisarjan ensimmäinen osa: Hyvinvointialueille tarvitaan nimetyt lähisuhdeväkivaltakoordinaattorit

Lue lisää:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *