Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskeinen osa Eksoten strategiaa

Eksoten perustehtävänä on strategiansa mukaan tukea asiakasta edistämään omatoimisesti hyvinvointiaan ja terveyttään, ja tarjota hänelle palvelutarpeeseen perustuvat ja vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut kuntien hyväksymän rahoituksen mukaisesti.

Tavoitetilana on, että kansalaiset selviytyvät ”Toimintakykyisenä kotona” mahdollisimmin pitkään, ja että heillä olisi itse mahdollisuus vaikuttaa ja valita missä he haluavat tulla autetuiksi ja mistä selviävät itse.

Maakunnallinen toimintaverkosto vahvistaa toimintaa

Olemme luoneet maakunnallisen hyvinvointitoimijoiden verkoston, joka tukee kuntien ja Eksoten yhteistyötä hyvinvoinnin, terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan toteuttamisessa. Yhteistoimintaa toteutetaan monella tasolla, erilaisilla toimintatavoilla, kohdentaen toimenpiteitä eri-ikäryhmille kulloisenkin hyvinvointitilanteen mukaan.

Hyvinvointi lähtee kodista ja perheestä

Lastensuojelulakiin on selkeästi kirjattu, että ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla ja muilla huoltajilla (Lastensuojelulaki 2 §). Tätä vanhemmuuden vastuuta tuetaan mm. Eksoten Lasten ja nuorten talossa, johon on keskitetty perheitä tukevia palveluja. Helpot yhteydenottokanavat ja palvelujen saatavuuden helppous (ei lähetteitä) tukevat perheitä, sekä varhaiskasvatuksessa ja koulussa toimivia aikuisia silloin kun huoli jostakin asiasta nousee esille.

Kun perhe tulee hakemaan apua, asiaan tartutaan nopeasti eikä kolmen kuukauden kuluttua, jolloin motivaatio tilanteen korjaamiseen on jo kadonnut. Varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto toteutuvat neuvolan ja päivähoidon yhteydessä, sekä oppilashuollossa.

Osallisena omassa asiassaan

On tärkeää, että vanhemmat ja nuoret kokevat itse olevansa osallisena omassa asiassaan. Yhdessä tehdään palvelutarpeen arviointi ja räätälöidään juuri heidän tarvitsemansa toimenpiteet ja palvelut, joihin yhdessä sitoudutaan. Toiminnassa mennään kasvu- ja kehitysympäristöön ja mahdollisimman lähelle perheiden ja nuorten arkea. Toimipisteiden seinät tai toimipaikkojen sijainti eivät määrittele tapaamispaikkoja. Liikkuvilla palveluilla tuetaan paikasta riippumatonta palvelujen saantia.

Tilanteeseen kytkeytyy koko perheen kaari aina päivähoidosta kouluun, nuorten itsenäistymiseen ja kotoa poismuuttoon asti. Varhaisella puheeksiotolla ja oikea-aikaisella tuella voidaan perheitä tukea selviämään pulmakohtien yli ja nuoria kasvamaan vahvoiksi ja vastuullisiksi aikuisiksi. Jo useamman vuoden ajan Eksotessa on tehty resurssien siirtoa korjaavista palveluista ehkäisevälle puolelle. Tämä on tuottanut selkeitä säästöjä raskaampien palvelujen käyttöön.

Kaikki yhdessä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että ennaltaehkäisevää työtä tehdään tiiviisti kaikilla kuntien toimialueilla yhdessä. Eksotessa tämä kuntayhteistyö on toiminut hyvin, mutta sen toteutuminen vaatii tietoista toimintaa, koordinaatiota ja yhteistä tahtotilaa, että toimialat eivät ala siirrellä vastuuta ennaltaehkäisevästä työstä toimialueelta toiselle.

Eksote on yksi kuntien toimiala, vaikka sillä onkin erillinen organisaatio sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämiseen ja tuottamiseen. Ilman tiivistä yhteistyötä ja yhteisiä linjauksia ei voida hyvinvointi- ja terveyseroja kaventaa ja kansalaisten tasa-arvoiset mahdollisuudet olla aktiivisena toimijana oman hyvinvointinsa toteuttajina eivät voi toteutua.

Lasten ja nuorten talo on yksi esimerkki Eksoten hyvinvointia edistävästä työstä, joka on tuottanut jo hyviä tuloksia mm. lastenhuostaanottojen puoliintumiselle, nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja perheiden parempaan elämänhallintaan.

Lue lisää:
Lapsiperheiden palvelut. Eksote.

Perheiden tukeminen on parasta eriarvoisuuden ehkäisyä

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *