Ilmastonmuutos ja liukastumiset – kuinka voimme ehkäistä tapaturmia?

Ilmastonmuutoksella on havaittu monia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia. Yksi näistä on liukastumiset, joiden määriin ilmastonmuutos voi vaikuttaa.  Talvisin tapahtuu paljon liukastumistapaturmia ja nollan molemmin puolin vaihtelevan lämpötilan on havaittu lisäävän liukkaita kelejä.

Aiemman tutkimuksen perusteella on arvioitu, että liukkaankelin jaksot saattavat Suomessa ilmastonlämpenemisen myötä lyhentyä, mutta muuttua vaikeammiksi.

Siksi liukkaisiin varautuminen on entistä tärkeämpää.

Liukastumistapaturmat kuormittavat terveydenhuoltoa ja aiheuttavat paljon sairaspoissaoloja

Tarkkaa lukua liukastumistapaturmien määrästä Suomessa ei voida antaa, koska suuri osa liukastumistapaturmista on niin lieviä, ettei lääkärin hoitoon hakeuduta. Eri tietolähteisiin pohjaten voidaan kuitenkin esittää liukastumistapaturmien määristä arvioita.

Liikenne- ja viestintäministeriön selvityksessä arvioitiin Suomessa tapahtuvan vuosittain noin 125 000 liukastumis- ja kaatumistapaturmaa. Tämä luku sisältää myös lievät tapaturmat. Näistä noin 60 prosentin arvioitiin olevan liukastumisia talvikelillä.

Samassa selvityksessä talviliukastumisiin myötävaikuttaviksi tekijöiksi nimettiin yllättävä liukas kohta, kenkien huono pito, huono talvikunnossapito, erityisen liukas alusta sekä kiire.

Vuosittain noin 2 500–4 000 potilasta hoidetaan erikoissairaanhoidon vuodeosastolla liukastumistapaturmien vuoksi. Terveydenhuollon hoitoilmoitusrekisterin mukaan vuonna 2022 liukastumistapaturmat aiheuttivat 3 558 hoitojaksoa erikoissairaanhoidon vuodeosastolla ja 19 873 avokäyntiä erikoissairaanhoidossa. Vuodeosastohoidossa hoidetaan tyypillisesti vakavampia tapaturmia ja avokäynneillä lievempiä.

Työmatkatapaturmia tapahtuu eniten liukkaiden kelien aikaan marras–maaliskuussa

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastot perustuvat työtapaturmavakuutuksista haettuihin korvauksiin ja ne kertovat työmatkoilla tapahtuneista liukastumistapaturmista. Palkansaajille tapahtuu vuosittain noin 20 000 työmatkatapaturmaa, joista yli 70 prosenttia on liukastumisia, kaatumisia ja kompastumisia.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tietojen mukaan vuonna 2022 tapahtuneista työmatkatapaturmista kaatumisia oli 18 300. Suurin osa tapaturmista sattui jalankulkijoille. Liukastumistapaturmien sairaanhoito ja työikäisten sairauspoissaolot johtavat siihen, että liukastumisilla on myös selvä kansantaloudellinen merkitys.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa tulee huomioida myös tapaturmien ehkäisy

Tapaturmien ehkäisyä tehdään niin kunnissa, hyvinvointialueilla kuin järjestöissäkin. Suuri osa tapaturmista voisi olla ehkäistävissä. Esimerkiksi erilaiset vaikeista ja yllättävistä sääolosuhteista varoittavat järjestelmät auttavat ihmisiä varautumaan. Myös laadukas talvikunnossapito auttaa ehkäisemään liukastumisia.

Kansalaiset tarvitsevat lisää tietoa, kuinka omalla toiminnalla vähentää tapaturmien riskiä. Erilaisia kampanjoita tapaturmien ehkäisemiseksi tehdäänkin jo. Myös kestävien liikkumistapojen, kuten kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä tulisi huomioida turvallisuus.

Muillakin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomilla sään ääri-ilmiöillä voi olla vaikutuksia tapaturmiin. Esimerkiksi helteiden vaikutusta tapaturmiin on tutkittu vielä vähän.

Yhteiskunnan ja erityisesti terveydenhuollon on välttämätöntä reagoida ilmastonmuutoksen vaikutuksiin entistä tehokkaammin. Vaikka jo nyt tehdään monia toimenpiteitä sopeutumisen edistämiseksi myös tapaturmien ehkäisyn suhteen, on tärkeää lisätä yhteistyötä ja tietoisuutta toimenpiteiden kohdentamiseksi mahdollisimman tarkasti ja vaikuttavasti.

Kaiken kaikkiaan tapaturmien ja ilmastonmuutoksen yhteyksistä sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisesta tapaturmien näkökulmasta tarvitaan myös lisää tutkimusta.

Julkaisumme Ilmastonmuutos ja tapatumat – Nykytilanne Suomessa kokoaa yhteen tämänhetkisen tietämyksen aiheesta ja pyrkii kartoittamaan, mitä tietoa tarvittaisiin lisää. Työpaperin tarkoituksena on toimia keskustelun avauksena ja tietoisuuden lisääjänä.

Lue lisää:

Liukastumistapaturmat ja niiden ehkäisy toiminnallisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta. (Liikenne- ja viestintäministeriö)

Työtapaturmien määrä nousi vuonna 2022 (Tapaturmavakuutuskeskus)

Ilmastonmuutos ja tapaturmat – Nykytilanne Suomessa (Julkari)

Ilmastonmuutos ja tapaturmat (thl.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *