Jokaisella työpaikalla tulisi olla käytössä keinoja sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseksi

Suomessa työmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti sukupuolen mukaan: naiset ja miehet työskentelevät suurelta osin eri toimialoilla ja tehtävissä. Työpaikat ovat varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten ohella avainasemassa tasa-arvon edistämisessä ja sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamisessa.

Toteutimme Segregaation purku -hankkeessa alkuvuonna 2022 kyselyn, jolla kartoitimme etenkin nais- ja miesenemmistöisten alojen työpaikoilla käytössä olevia keinoja sukupuolen mukaisen segregaation purkamiseksi. Kyselyyn vastasi 138 työpaikkojen johdon, HR- tai muun henkilöstön edustajaa eri kokoisista ja eri toimialoilla toimivista organisaatioista.

Työpaikoilla käytössä keinoja etenkin häirinnän kitkemiseksi

Kyselyymme vastanneista työpaikoista 130:llä oli käytössä konkreettisia keinoja tasa-arvon edistämiseksi. Kolme eniten käytössä olevaa keinoa olivat:

  • toimintaohjeet häirintään tai epäasialliseen kohteluun puuttumiseksi (78 %)
  • selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta sekä naisten ja miesten sijoittumisesta eri tehtäviin (62 %)
  • kertominen työntekijöille palkkausjärjestelmän perusteista ja sen soveltamisesta (62 %).

Työpaikat olivat myös panostaneet työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamiseen, johon liittyviä joustoja ja keinoja oli käytössä 55 prosentilla työpaikoista. Työpaikoilla oli lisäksi kannustettu isiä käyttämään perhevapaita (34 %).

Noin puolella työpaikoista oli tehty palkkakartoitus (53 %), joka on pakollinen osa tasa-arvolain edellyttämää tasa-arvosuunnitelmaa. Palkka-avoimuuden naisten ja miesten välisten palkkaerojen kaventamiseksi oli ottanut käyttöön vain 12 prosenttia työpaikoista.

Viime vuosina mediassa on ollut esillä useita organisaatioita, jotka ovat luopuneet mies-päätteisistä ammattinimikkeistä. Kyselyymme vastanneista työpaikoista lähes puolella oli käytössä sukupuolineutraalit nimikkeet (45 %). Työpaikoista 42 prosenttia oli kiinnittänyt huomiota monimuotoisuutta edistävään kuvaviestintään.

Työyhteisön ja johdon moninaisuutta voidaan edistää rekrytointikäytännöillä. Vain yhdeksän prosenttia kyselymme työpaikoista oli hyödyntänyt osittain tai kokonaan anonyymia rekrytointia. Työpaikoista 22 prosenttia oli ottanut työpaikkailmoituksissa käyttöön sukupuolitietoisia ja monimuotoisuutta edistäviä keinoja, kuten monimuotoisuuslausekkeen.

Työpaikkavierailut, harjoittelut ja työelämään tutustumisjaksot (TET) sekä eri alojen moninaiset roolimallit ovat varteenotettavia keinoja purkaa segregaatiota. Kyselymme mukaan vain noin neljännes työpaikoista oli tiivistänyt yhteistyötä työpaikan ja alueen oppilaitosten ja koulujen välillä (22 %) ja tarjonnut TET- tai muita harjoittelupaikkoja koululaisille tai opiskelijoille nuorten kannustamiseksi sukupuolelleen epätyypillisimmille aloille (25 %).

Tasa-arvosuunnitelma työkaluksi tasa-arvon edistämistyöhön

Kyselymme tulokset osoittivat, että vaikka työpaikoilla on jo käytössä keinoja sukupuolen mukaisen eriytymisen purkamiseksi, myös kehittämisen paikkoja löytyy.

Aluksi liikkeelle voi lähteä pieninkin askelin. Yksittäiset ja hyvin kohdennetut toimenpiteet voivat olla tehokkaita, kun niiden toteuttamiseen sitoudutaan ja panostetaan koko työyhteisössä. Hyvän selkänojan työlle antaa työpaikan tasa-arvosuunnitelma.

Tasa-arvosuunnitelma on lain mukaan pakollinen kaikilla vähintään 30 työntekijän työpaikoilla. Sen voi laatia joko omana suunnitelmanaan tai yhdistettynä esimerkiksi yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Kaikista kyselyymme vastanneista 81 prosenttia kertoi, että työpaikalla on tasa-arvosuunnitelma. Kuitenkin vain noin puolet työpaikoista ilmoitti kirjanneensa konkreettiset ja mitattavat toimenpiteet tasa-arvosuunnitelmaan.

Tässä kirjoituksessa esiteltyjä työpaikoilla käytössä olevia sukupuolen mukaisen segregaation purkamisen keinoja kannattaa ottaa käyttöön myös omalla työpaikalla. Kannustamme kirjaamaan keinot tasa-arvosuunnitelmaan, joka on erinomainen työkalu toimenpiteiden jalkauttamiseksi työpaikan toimintaan.

Lue lisää:

Segregaation purku – työkaluja tasa-arvoisempaan työelämään -kehittämishanke (thl.fi)

Kysely työpaikoille sukupuolen mukaisen segregaation purkamisen keinoista (Webropol)

Sukupuolitietoinen viestintä (thl.fi)

Moninaisesti parempi -hanke (thl.fi)

Monimuotoisuutta edistävä rekrytointi: Moninaisesti parempi -hankkeen rekrytointikokeilun tuloksia (Julkari)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *