Kuntien kestävän kehityksen toimenpiteillä parannetaan asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä – tiedätkö oman kuntasi tavoitteet?

Ilmastonmuutokseen varautuminen, hiilineutraalisuuden tavoittelu ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat hyvinvoinnin ja terveyden perusta. Näihin liittyvät kestävyyssitoumukset ovatkin yleistyneet kunnissa kahdessa vuodessa.

Entä sosiaalinen kestävyys?

Vuonna 2021 Manner-Suomessa alle puolet kunnista oli asettanut tavoitteita tai kestävyyssitoumuksia eriarvoisuutta vähentävästä kaavoituksesta (43 %) ja sosiaalisesti kestävästä asuntotuotannosta (47 %).

Tiedätkö oman kuntasi kestävyyssitoumukset ja hyvinvointitavoitteet?

Agenda 2030 -työkirjassa sitoumuksia kuvataan konkreettisina toimenpiteinä, toimintatapojen muutoksina ja innovatiivisina kokeiluina, jotka edistävät yhteisesti sovittuja tavoitteita 5–10 vuoden aikana. Kuntien laaja-alaiset hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat ovat strategisen suunnittelun työvälineitä myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Pitkänaikavälin mitattavia tavoitteita ja sitoutumista tarvitaan molemmissa.

Luonnon monimuotoisuus hyvinvoinnin vahvistajana

On monia keinoja luontolähtöisten menetelmien parempaan hyödyntämiseen hyvinvoinnin edistämisessä kaupungeissa ja kaupunkimaisissa ympäristöissä. Hyvinvointisuunnitelmat ja muun muassa rakentamisen, maankäytön ja liikenteen suunnitelmat voivat tukea luonnon hyödyntämistä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Lahti on Euroopan unionin ympäristöpääkaupunki vuonna 2021 (European Green Capital 2021) ja kaupunki tukee aktiivisesti asukkaidensa ilmasto- ja ympäristöystävällisiä elämäntapavalintoja. Lahdessa on kehitteillä luontopohjaisia ratkaisuja, joissa luonnon ja metsän vaikutuksista nautitaan tietoisesti.

Euroopan komissio määrittelee luontopohjaiset ratkaisut luonnon innoittamiksi ja tukemiksi kustannustehokkaiksi toimenpiteiksi, joissa hyödynnetään luontoa, joka tuottaa samanaikaisesti ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia hyötyjä sekä tukee kestävää kehitystä, kuten hyvinvoinnin ja terveyden vahvistumista.

Luontoaskel terveyteen-ohjelmatyötä tehdään Päijät-Hämeessä toimenpiteillä, joilla vahvistetaan ympäristön kannalta kestävää ja ravitsemussuositusten mukaista ruokavaliota, lisätään liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta, vaikutetaan asuinympäristön hyvinvointiin suunnittelun ja maankäytön kautta sekä edistetään ihmisten monipuolista yhteyttä luontoon.

Kestävä kehitys korostaa hyvinvoinnin ja terveyden merkitystä

Hyvinvointi ja terveys ovat kestävän kehityksen keskiössä useassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa. On arvioitu, että Suomessa yli kaksi kolmasosaa Agenda 2030:n tavoitteista toteutetaan paikallistasolla.

Samat tavoitteet ja niiden seurantamittarit ovat myös WHO:n Healthy Cities visiossa ja näin myös Suomen Terve Kunta-verkoston toiminnassa.

Esimerkiksi Kouvolan kaupungissa kestäviä elämäntapoja vahvistetaan varhaiskasvatuksessa tekojen ja valintojen kautta. Yhdeksi varhaiskasvatussuunnitelman painotuksista on valittu ”luontoa lähestyvä”. Varhaiskasvatusyksiköissä toteutetaan yksikkökohtaisia ympäristökasvatussuunnitelmia, vahvistetaan luontosuhdetta ja ulkoillaan runsaasti päivittäin.

Kestävä kehitys teemana Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivässä

Kohti kestävää kehitystä on teemana myös tämän vuoden kansallisessa Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivässä.

Haastamme tällä blogilla kunnat ja alueet yhteiseen työhön ja pohtimaan omia kestävän kehityksen tavoitteita hyvästä elämästä kaikille.

Seminaarissa esitellään esimerkkejä kestävistä kunnista ja kaupungeista sekä julkaistaan uutta tietoa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä kuntien strategisessa johtamisessa. Esimerkiksi TEAviisarin kuntajohdon tiedonkeruussa (2021) kartoitettiin kuntien omia kestävyystavoitteita.

Päivän puheenvuoroissa esitellään:

  • Kulttuurihyvinvoinnin tietopohjaa ja HYTE-toimintamalleja.
  • Kokeilun tuloksia ympäristöystävällisistä ja kestävistä elämäntapavalinnoista osana neuvolan ohjausta ja neuvontaa Lahdessa.
  • Ruokapalveluiden roolista terveellisen ja kestävän ruokavalion edistämisessä Muuramessa.
  • Kunnan, työkyvyn tuen palvelujen ja työllisyyden palvelujen välisestä yhteistyöstä.
  • Ehkäisevää päihdetyötä kestävän kehityksen vahvistajana.
  • Hyvinvointitaloutta ja kestävää kehitystä Suomessa.

Lisätietoa:

Ilmoittaudu mukaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen päivään 23.11. mennessä

WHO Healthy Cities visio (Terve Kunta-verkoston esittelydiat)

Sosiaalisesti kestävä kehitys (thl.fi)

Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *