Millä kriteereillä tehdään lähete huumeet, alkoholi, lääkkeet -poliklinikalle ja miksi?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tehnyt ehdotuksen kriteereiksi, joiden mukaan sote-ammattilaiset ohjaavat potilaansa HAL-poliklinikoille (huumeet, alkoholi, lääkkeet). Ehdotus sisältää kymmenen kriteeriä, jotka käsittelevät raskauden aikaista tai raskautta edeltänyttä päihteiden käyttöä. Minkä tahansa kriteerin täyttyessä raskautta tulisi seurata erikoissairaanhoidossa.

Tällä hetkellä lähetekriteeristö HAL-poliklinikoille on kirjavaa ja alueellinen tasa-arvo ei toteudu. Yhdenmukaiset kriteerit ovat kaikkien etu: raskaana olevan henkilön, syntyvän lapsen ja sote-ammattilaisten. Miksi juuri nämä kymmenen kriteeriä ja miten ne perustellaan?

Alkoholin käyttö: AUDIT-pisteet ja muut havainnot

Potilaan itse täyttämä AUDIT-testi on ainoa vakiintunut alkoholin käytön seulontaväline äitiysneuvoloissa. Se on tehokas tapa seuloa alkoholin ongelmakäyttöä, muttei ainoa tai aukoton – se esimerkiksi mittaa käyttöä vain viimeisen vuoden ajalta.

Alkoholiongelmien Käypä hoito -suosituksen mukaan suomalaisilla naisilla optimaalisin seulontaraja on 6 pistettä. Täten on luonnollista, että sama raja toimii myös lähetekriteerinä HAL-poliklinikkaseurantaan tai vähintään yhteen käyntiin.  

Alkoholi on sikiölle vaarallisin päihde. Siksi lähetekriteerinä tulee myös olla kaikki alkoholin käyttö raskausaikana, AUDIT-pisteistä riippumatta. Alkoholin käytön havaitsemista ja tunnistamista neuvoloissa tulee myös kehittää ja tehostaa.

Huumeiden ja lääkkeiden käyttö ja kokeilut

Raskaana olevan huumeiden käyttö ja lääkkeiden päihdekäyttö ja kokeilutkin vaarantavat sikiön kehitystä. Suoran päihteille altistumisen lisäksi raskaana olevan ravitsemustila, terveydentila ja muut mahdolliset sairaudet sekä esimerkiksi suonensisäinen käyttö virus- ja bakteerikomplikaatioineen voivat vaikuttaa sikiön hyvinvointiin. Näistä syistä kaikki aktiivikäyttö on yksi lähetekriteereistä.

Raskausaikaan, lapsen syntymään ja muutoksiin perheen elämässä voi liittyä riski aikaisemman päihteiden käytön uudelleen aktivoitumisesta. Tästä syystä myös kahden vuoden sisällä tapahtuneiden huumeiden kokeilujen tulee olla lähetekriteerinä.

Opioidikorvaushoito tai muu pitkäaikainen opioidihoito

Opioidien käytön yhteydessä sikiö altistuu sekä opioidien vaikutuksille että mahdollisesti niiden vieroitusoireille. Nämä voivat olla haitallisia sikiön kasvulle ja kehitykselle, joten opioidikorvaushoidossa olemisen tulee olla lähetekriteerinä. Myös pitkäaikainen muu opioidilääkitys on lähetekriteeri, koska HAL-poliklinikalla on osaaminen opioidialtistuksen seuraamiseen riippumatta siitä, mistä syystä opioidilääkitys on käytössä.

Tupakointi ja nikotiinituotteet

Tupakan ja muiden nikotiinituotteiden käyttö lisää esimerkiksi sikiön kasvuhäiriön, istukan vajaatoiminnan, ennenaikaisen synnytyksen ja sikiön äkkikuoleman riskiä. Tupakoinnin tulee olla lähetekriteeri, sillä tupakalle altistuvan sikiön vointia tulee seurata tavanomaista neuvolaseurantaa tarkemmin. Tiivistetty seurannan tarve on myös viesti niin raskaana olevalle kuin muillekin toimijoille, että tupakointi on oikeasti sikiölle riski ja tupakasta vieroitusta tulee aktiivisesti tukea.

Muista terveydenhuollon kontakteista saatavat tiedot

Päihderiippuvaisista valtaosa ei ole päihdehoidon piirissä. Päihderiippuvuuksia ja päihteiden ongelmakäyttöä ei myöskään tunnisteta riittävän tehokkaasti ja varhain muissa sote-palveluissa. Päihteiden käyttö saattaa tulla esiin vasta komplikaatioiden kautta. Esimerkiksi yliannostukset, pistämiseen liittyvät infektiot tai päihtyneenä päivystyksessä asioinnit voivat olla viitteitä hoitamattomasta ja tunnistamattomasta päihdeongelmasta ja näiden tulee olla lähetekriteereinä.

Ajoterveysvaatimukset eivät täyty, jos henkilöllä on päihderiippuvuus tai säännöllistä päihteiden käyttöä, joten ajoterveysseurannassa olemisen tulee myös olla lähetekriteeri. Päihteiden vuoksi ajoterveysseurannassa olevalla täyttyisivät todennäköisesti myös muut lähetekriteerit, vaikka niistä ei välttämättä ole neuvolassa vielä tarkempaa tietoa.

Terveydenhuoltojärjestelmämme on pirstaleinen, joten kokonaiskuvaa raskaana olevan tilanteesta ei välttämättä ole missään palvelussa. Jos henkilö niin haluaa, niin hän voi myös esimerkiksi piilottaa käyntitietojaan muista yksiköistä. Siksi on tärkeää, että ammattilaisen huoli raskaana olevan päihteiden käytöstä otetaan vakavasti ja että kynnys HAL-poliklinikalle lähettämiseen on matala. Siksi ammattilaisen huolen on oltava myös lähetekriteeri. Huolen herätessä tavoitteena on, että HAL-poliklinikka tarkastaa tilanteen, haastattelee vanhemmat ja suunnittelee tarvittavan jatkoseurannan.

HAL-poliklinikalle ohjaamisen kynnyksen tulee olla matala

Neuvola seuloo päihteiden käyttöä lähinnä kysymällä sekä havainnoimalla raskaana olevaa henkilöä. HAL-poliklinikka seuraa raskautta silloin, kun neuvolan seuranta ei yksin riitä.  Perheen tarvitsemat tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä ja moniammatillisesti.

Silloin kun HAL-poliklinikan lähetekriteerit täyttyvät, tulee päihteiden käyttö ja päihdehoidon tarpeen arviointi tehdä päihdehoitoyksikössä tai yhteistyönä neuvolan ja päihdehoitoyksikön kanssa. Päihteiden käytön paljastuminen ei ole itseisarvo, vaan välietappi. Päihteitä käyttävä raskaana oleva henkilö tulee saada palveluiden ja HAL-poliklinikan piiriin siksi, että hänen ja sikiön tilannetta voidaan hoidolla ja seurannalla parantaa.

Lue lisää:

Lähetekriteerit HAL-poliklinikoille (huumeet, alkoholi, lääkkeet) ohjaamiseksi (Julkari)

Alkoholiongelmat, Käypä hoito -suositus (Duodecim)

Päihteitä käyttävä raskaana oleva henkilö äitiysneuvolan asiakkaana, NEUKO-tietokanta (Duodecim)  

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *