Milloin ikääntyneen päihteiden käyttöön tai rahapelaamiseen täytyisi puuttua?

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja kohtaavan työn ammattilaisilla on tärkeä rooli päihde- ja rahapeliongelmien sekä tupakka- ja nikotiinituotteiden ja lääkkeiden väärinkäytön ennaltaehkäisyssä, ongelmien tunnistamisessa sekä tuen ja avun antamisessa.

Esimerkiksi Vanhuspalveluiden tila -tiedonkeruusta selviää, että vanhuspalveluiden asiakkaiden päihdeongelmaa arvioivat pääasiassa kotihoidon työntekijät ja omaiset. Puolet tutkituista toimintayksiköistä käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa apuna, ja rutiininomainen seulonta on harvinaisin keino, jota käyttää vain joka neljäs toimintayksikkö.

Päihde- ja rahapelihaittoja sekä muuta riskikäyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä puheeksiotolla, joka tarkoittaa ammattilaisen tekemää aloitetta ottaa puheeksi usein vaikeasti lähestyttävä ja ehkä myös piiloteltu ongelma. Päihteistä, tupakasta, rahapelaamisesta ja muista riippuvuuksista olisikin syytä keskustella säännöllisesti kaikissa sosiaali- ja terveyshuollon palveluissa ikääntyneiden ihmisten kanssa.

Ikääntymiseen liittyy usein merkittäviä elämän muutoksia, jotka voivat lisätä esimerkiksi päihde- ja rahapeliongelmien riskiä

Eläköityminen ja uusi arki erilaisine rutiineineen on monelle merkittävä elämänmuutos. Eläkkeelle jääminen voi aiheuttaa myös yksinäisyyttä, kun työelämän sosiaaliset verkostot jäävät taakse. Samalla se sosiaalinen verkosto, jossa päihde- tai rahapeliongelma voisi käydä ilmi, pienenee.

Ikääntyneiden ihmisten kohdalla piilevät päihde- ja riippuvuusongelmat voivat jäädä helposti myös muiden terveysongelmien ja sosiaalisten ongelmien varjoon: päihteidenkäyttö voi olla taustalla esimerkiksi muistiongelmissa ja ahdistusoireissa ja rahat voivat olla vähissä rahapeliongelman vuoksi.

Elämäntilanteen ja toimintakyvyn muutosten lisäksi vaikutusta on myös yhteiskunnan isommilla muutoksilla. Esimerkiksi rahapelaamisessa on tapahtunut merkittävä internetin ja digitalisaation tuoma muutos. Vanhemmat ikäpolvet saattavat edelleen mieltää rahapelaamisen vain hyväntekeväisyyden tukemiseksi. Rahapelit ovat kuitenkin nykypäivänä entistä laajemmin saatavilla myös verkossa, ne ovat yhä koukuttavampia ja kansainvälinen liiketoiminta niiden ympärillä keskittyy voitontavoitteluun.

Myös ikääntyneellä ihmisellä on oikeus elämäntapamuutokseen

Ikääntyneillä ihmisillä on oikeus hyvään terveyteen sekä kokemukseen turvallisesta ja merkityksellisestä elämästä ja osallisuudesta. Puheeksiotto on ajan antamista ikääntyneelle. Siinä ei vaadita muutosta esimerkiksi muun hoidon ja tuen saamisen edellytyksenä.

Sen sijaan puheeksiotolla herätellään ihmisen motivaatiota, tuodaan esiin mahdollisuuksia muutokseen sekä tuetaan ja kannustetaan ihmistä.

Kohtaamisella tuetaan myös ikääntyneen ihmisen mielen hyvinvointia ja samalla autetaan ikääntynyttä ihmistä huomioimaan oma potentiaalinsa ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan ja myös yhteisön
hyvinvointiin.

Etenkin kotihoidossa olevien ihmisten hoivaan osallistuu myös suuri joukko omaishoitajia ja läheisiä, joiden tilanne saattaa olla hyvinkin kuormittunut. Siksi olisi tärkeää ottaa päihteet ja riippuvuudet puheeksi myös, kun omaishoitajan tai omaishoitajan tehtäviä tekevän läheisen tilannetta kartoitetaan.

Ennakkoluuloista ja esteistä aitoon keskusteluun

Puheeksiottoa saattaa estää erilaiset ennakkokäsitykset ja virheelliset luulot ikääntyneiden päihde- ja riippuvuusongelmista. Voidaan ajatella, että ikääntynyt ihminen ei enää kykene tarvittavaan elämäntapamuutokseen ja muistiongelmia kokevan kohdalla voidaan ajatella, ettei puheeksiotosta ole mainittavaa hyötyä, koska kognitiivinen kyky on jo liian heikko.

Tutkimuksissa on niin ikään todettu, että hoitohenkilökunta voi vältellä puheeksiottoa joskus myös siksi, että sen ajatellaan olevan jopa väärin. Taustalla voi olla ajatus siitä, että ikääntyneen ihmisen itsemääräämisoikeus ja ikävuosien tuoma kokemus painavat enemmän kuin ammattilaisen riskiarvio.

Ikääntyneellä ihmisellä on oikeus elämänlaatua ylläpitävään apuun ja tukeen myös siinä tapauksessa, ettei hän halua muutosta tai kykene muutokseen päihde- tai rahapeliongelman tai muun riippuvuuden osalta. Puheeksi ottamalla ammattilaisella on mahdollisuus tukea ikääntyneen ihmisen hyvää elämää.

Lue lisää

Puheeksiotto on ajan antamista ikääntyneelle: Miten puhua ikääntyneen kanssa päihteiden käytöstä, tupakka- tai nikotiinituotteista ja rahapelaamisesta (Julkari)

Ikääntyneet ja mielen hyvinvointi. THL Tiedä ja toimi -kortti. (Julkari)

Factors influencing whether nurses talk to somatic patients about their alcohol consumption (Nordic Studies on Alcohol and Drugs)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *