One Health -toimintatapa tukee kuntien ja hyvinvointialueiden kestävää hyvinvointia ja terveyttä

Kunnilla ja hyvinvointialueilla on ratkaiseva rooli ihmisten, eläinten sekä luonnon hyvinvoinnin ja terveyden ylläpidossa ja edistämisessä. Investoimalla kokonaisvaltaiseen, holistiseen lähestymistapaan voidaan saavuttaa ihmisille ja luonnolle terveemmät ja kestävämmät elinolot.

One Health (Yhteinen terveys) toimintatapa kuvaa ihmisten, eläinten sekä ympäristön hyvinvoinnin ja terveyden tiiviisti toisiinsa liittyvää kokonaisuutta. Käytännössä One Health -toimintatavan omaksuminen edistää kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista puuttumalla terveyshaasteisiin ja edistämällä väestön sekä ekosysteemien hyvinvointia.

Kunnan ja hyvinvointialueen toiminnassa One Health periaatteet sisällytetään strategioihin, ohjelmiin ja käytännön tekemisiin laaja-alaisen yhteistyön sekä asukkaiden osallisuuden keinoin.

One Health liittyy vahvasti Planetaarinen terveys -lähestymistapaan, jossa tarkastellaan vielä laajemmin ihmisen toiminnasta seuraavia haitallisia vaikutuksia koko maapallon hyvinvointiin.

Nämä molemmat näkökulmat kytkeytyvät kestävään kehitykseen ja niillä on tavoitteena edistää nykyisten ja tulevien sukupolvien hyvinvointia ja korostaa eri alojen välisiä yhteyksiä.

One Health -toimintatapa osaksi strategiaa

Useissa kunnissa ja hyvinvointialueilla on kestävää kehitystä tukevia sekä asukkaiden hyvinvointiin tähtääviä strategisia ohjelmia. Näitä ohjelmia on tärkeää katsoa One Health -näkökulmasta.

Kunnissa ja hyvinvointialueilla onkin jo tehty tämän osalta edistysaskelia. Muun muassa Tornion kaupunkistrategian toimintaperiaatteena on toimia vastuullisesti ja kestävästi huomioiden tasapuolisesti ihminen, ympäristö ja talous. Tavoitteena on järjestää palvelut kestävästi yli hallinto- ja aluerajojen.

Myös Päijät-Hämeen hyvinvointialueen strategiassa on tavoitteena, että hyvinvointialue toimii vastuullisesti, ja huomioi toimintansa sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristövaikutukset. Ympäristöohjelma sekä kestävä ja ympäristöystävällinen palvelutuotanto integroituu muihin hyvinvointialueen ohjelmiin ja toteuttaa hyvinvointialueen strategiaa.

Globaalien haasteiden verkostossa kaikki liittyy kaikkeen

One Health -toimintatapa edistää systeemistä ajattelua sekä monialaista osaamista, tämän osaamisen tuomista yhteen ja yhteisen ymmärryksen luomista. Tarvitsemme monialaista dialogia ja foorumeita toimintatavan jalkauttamiseen.

Kuopiossa tarpeeseen vastaa Puijo Summit -tapahtuma. Sen tavoitteena on herättää keskustelua ilmasto- ja ympäristöturvallisuudesta sekä hyvinvoinnin edistämisestä. Yhteisen keskustelun synnyttäminen monialaisesti vaatii toteutuakseen yhteistä asioiden sanoitusta ja varmasti myös uskallusta heittäytyä hieman oman mukavuusalueen ulkopuolelle.

Hyvinvointialueen asukkaat on nähtävä aiempaa vahvemmin aktiivisina omaa elinympäristöään synnyttävinä, sitä rakentavina ja sitä muokkaavina toimijoina. Perinteisten osallistamisen keinojen lisäksi tarvitsemme varmasti myös uusia asukkaille helposti lähestyttäviä tapoja erityisesti toimintaosallisuuteen. Tätä tukevat muun muassa erilaiset osallistavan budjetoinnin keinot.

Luontosuhteen vahvistaminen osana ihmisten hyvinvointia

Luontosuhdetta vahvistamalla vahvistetaan samalla myös kokemusta siitä, että on tärkeää huomioida luonnon hyvinvointi. Luonnossa liikkumisen ja oleilun on todettu vaikuttavan ihmisten hyvinvointiin monin eri tavoin. Tätä onkin alettu viime vuosina hyödyntämään muun muassa osana vapaa-ajanpalveluja ja kuntoutusta.

Kuopiossa on koulutettu liikunnanohjaajia ja nuorisotyöntekijöitä toteuttamaan luontolähtöistä ohjausta. Samalla vahvistetaan luontosuhdetta. Kulttuuripalvelujen tuottamisen kytkeminen luontosuhteen vahvistamiseen tarjoaa myös paljon mahdollisuuksia toiminnan kehittämisessä.

Maailman terveysjärjestö WHO:n European Healthy Cities -verkosto on laatinut poliittisen julkilausuman, jossa suositellaan edistämään One Health -lähestymistapaa monialaisessa yhteistyössä.

Terveet kunnat ja One Health: WHO:n European Healthy Cities -verkoston poliittinen kannanotto

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *