Onko tässä mitään järkeä? NoMAD-kysely johdolle näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamiseksi työyhteisöissä

Olemme kaikki joskus olleet uuden edessä ja kokeneet, miten vaikealta oppiminen voi tuntua. Kun uutta toimintaa on harjoitellut moneen otteeseen, saattaa kuitenkin tapahtua myönteistäkin kehitystä.

”Harjoittelu tekee mestarin”, on sanonta, jonka moni tunnistaa. Ja näin se on. Toisto ja tekeminen käynnistävät mekanismeja, joiden kautta opimme.

Oppimisen ja poisoppimisen mekanismit ja niiden aktivoimisen on myös tapahduttava työyhteisössä, johon istutetaan uusi menetelmä tai toimintamalli.

Mutta miten menetelmään sisältyvät työkäytänteet saadaan muokattua sellaisiksi, että ne juurtuvat osaksi rutiinikäytäntöjä? Usein vastaus liittyy johtamiseen. Tarvitaan johtamista ja johtajia, jotka hyväksyvät, että muutosprosessissa on mekanismeja, jotka aikaansaavat muutoksen ja joita aktivoimalla muutosta voidaan vauhdittaa.

Lähtökohtana on oppiminen tekemisen kautta

Itla on tuonut niin sanotun NoMAD-kyselyn johdon tueksi tällaisiin tilanteisiin. Kysely tarjoaa kanavan työntekijöiden tukemiseen uuden menetelmän käyttöönotossa ja juurruttamisessa. Kysely nojaa normalisointiprosessin teoriaan (NPT), jossa lähtökohtana on oppiminen tekemisen kautta.

NPT-teoriassa uusien menetelmien integroiminen osaksi työkäytäntöjä tapahtuu neljän eri ulottuvuuden kautta. Näistä ensimmäinen on yksilön sisällä tapahtuvaa pohdintaa siitä, onko tässä uudessa toiminnassa mitään järkeä.

Kolme seuraavaa tasoa ovat yhteisössä tapahtuvaa toimintaa. Tämä voi olla esimerkiksi yhteisössä tapahtuvaa vuorovaikutustyötä tai arviointityötä, jossa työyhteisössä toimivat ihmiset arvioivat ja ymmärtävät, kuinka uudet käytännöt vaikuttavat heihin ja muihin heidän ympärillään.

Tarkastellaan tätä prosessia hiukan esimerkin kautta. Barnahus-hanke on suunnitellut ja toteuttanut traumafokusoidun kognitiivisen käyttäytymisterapiamallin (TF-KKT-malli) implementaatioprosessia, johon on menetelmäkoulutuksen lisäksi kuulunut sekä esimiestasolle että koulutettavalle suunnatut yhteiset implementaatiopäivät.

Johdon sitoutuminen on ratkaisevaa

Valtakunnallinen käyttöönoton tuki on esimerkiksi Norjassa havaittu tärkeäksi TF-KKT:n implementaation kannalta. Päivillä käytiin muun muassa läpi sitä, mitä implementaatio tarkoittaa ja kuinka se vaatii esimiestason sitoutumista koulutettavan tukemiseen. Myös mahdollisten esteiden ennakoimista, tunnistamista ja purkamista organisaatiotasolla käsiteltiin. Ennen implementaatiopäivää esimiehiä ja työntekijää oli pyydetty yhdessä täyttämään NoMAD-kysely.

NoMAD-kysely tehtiin koulutuksen puolivälissä, ja siihen vastasi 73 % esimies-työntekijäpareista. Kysely nosti implementaation kannalta keskusteluun tärkeitä teemoja: mikä on esimiehen rooli, miten paljon aikaa ja resursseja työntekijä tarvitsee kouluttautumiseen ja mallin sisäistämiseen, miten malli soveltuu organisaatioon sekä mikä merkitys esimiehen ja koulutettavan yhteistyöllä ja avoimella dialogilla on prosessin aikana.

Ennen kyselyä koulutettavat ja esimiehet kokivat, etteivät he olleet ymmärtäneet implementaatioprosessin olevan osa näyttöön pohjautuvan menetelmän käyttöönottoa.

Tarvitaan selkeä ohjeistus ja etenemissuunnitelma

Kyselyn parissa työskentely teki selväksi, että hoitomallin kiinnittymistä auttaa selkeä ohjeistus ja suunnitelma siitä, miten edetä, mikäli implementoinnissa tulee vastaan esteitä ja prosessia seurataan systemaattisesti.

Ensimmäisten implementaatiopäivien jälkeen koulutettavan ja esimiehen tulee yhdessä laatia suunnitelma ja tavoitteet prosessille, joiden edistymistä seurataan. TF-KKT-koulutuksen lopuksi koulutettavan tulee palauttaa loppuraportti siitä, miten prosessi on edennyt, miten tavoitteisiin on päästy ja mitkä ovat seuraavat askeleet.

Organisaation sisällä vaikuttavia implementoinnin vauhdittajia (implementation drivers) voidaan verrata esimerkiksi moottoriin, joka muodostuu eri osista. Kaikkia osia tarvitaan, jotta moottori käy, eli kaikkien tulee olla sitoutuneita prosessiin.

Viesti on niin koulutettaville kuin esimiehille sama: ”kukaan ei ole seppä syntyessään” ja ”harjoittelu todellakin tekee mestarin”.

NoMAD-kyselyn avulla prosessia voi toistaa ja seurata kysyäkseen, onko harjoittelu tuottanut tulosta ja ellei, mitä pitää harjoitella lisää?

Lue lisää:

Koulutus 17.5. klo 12.30–16: Näyttöön perustuvien menetelmien juurruttamisen tuki, koulutus 2(4), käyttöönotto.
Lisätietoa ja ilmoittautuminen

NoMAD-kysely

Finch, T.L., Girling, M., May, C.R., Mair, F.S., Murray, E., Treweek, S., Steen, I.N., McColl, E.M., Dickinson, C., Rapley, T. (2015). Nomad: Implementation measure based on Normalization Process Theory. [Measurement instrument].

Näyttöön perustuva toiminta
Implementointiopas, Kasvun tuki