Vaccinationer är en av de allra viktigaste, effektivaste och mest undersökta faktorerna för att skydda, upprätthålla och främja barnets hälsa.

En stabil grund för det nationella vaccinationsprogrammet skapades redan på 1920-talet när de första rådgivningarna grundades. Snart bestämdes det i lagstiftningen att en mödra- och barnrådgivning skulle inrättas i varje kommun. Detta främjade barnens och mammornas hälsa på ett sätt som många länder bara kan drömma om. De avgiftsfria tjänsterna har minskat ojämlikheten och sänkt tröskeln för att använda dem. Även vaccinationerna i det nationella vaccinationsprogrammet har alltid varit avgiftsfria för alla.

En grund för vaccinationsprogrammet skapades under en tid då de sjukdomar som förebyggs med vaccinationer fortfarande stod i centrum. Man var rädd för difteri, stelkramp och polio. Epidemier var vanliga, mässlingspatienter var en del av vardagen och till exempel laryngit och kikhosta orsakade av Hib-bakterien ledde till att barn avled varje år.

Vaccinationsprogrammet har utvecklats och ändrats efter behov redan i över 60 år. Vi har utrotat fler sjukdomar i takt med att nya vaccin tagits med i vaccinationsprogrammet.

Vaccin skyddar dig själv och andra

För att bekämpa sjukdomar är det viktigt att barnet har ett eget vaccinationsskydd. Skyddet för enskilda barn förbättras ytterligare när även andra omkring barnet har vaccinerats.

Utöver det individuella skyddet kan man genom en omfattande vaccination mot sjukdomar också skapa ett så kallat gruppimmunitet, det vill säga flockimmunitet. Flockimmunitet t är särskilt viktigt för att bekämpa de mest smittsamma sjukdomarna, såsom mässling. Med hjälp av det skyddas också barn som ännu inte vaccinerats eller som inte kan vaccineras till exempel på grund av en grundsjukdom.

I Finland får nästan alla barn en serie av det femvalenta vaccinet som skyddar mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio och infektioner orsakade av Hib-bakterien. Nästan lika många barn får skydd mot allvarliga pneumokocksjukdomar såsom hjärnhinneinflammation och blodförgiftning.

Tack vare vaccinationerna undviker största delen av småbarnen den besvärliga vattkoppsinfektionen också den svåra diarrésjukdomen som orsakas av rotavirus och som lätt leder till sjukhusvistelse. MPR-vaccinets täckning mot mässling, påssjuka och röda hund räcker för att förebygga mer omfattande epidemier. Största delen av ungdomarna får HPV-vaccin mot flera olika former av cancer.

Lagstiftningen borde stöda barnets rätt att få vaccin

Ett vaccinationsprogram som noggrant har övervägts och planerats av experter ligger i barnets intresse och är en rättighet. Det skyddar barnet vid rätt tidpunkt mot allvarliga smittsamma sjukdomar och följdsjukdomar som i värsta fall kan orsaka bestående skador och som man till och med kan dö av.

Finland har ratificerat deklarationen om barnens rättigheter. För närvarande stöder lagstiftningen dock inte tillräckligt att barnet får vaccinationer som skyddar mot allvarliga sjukdomar. Om föräldrarna är av en annan åsikt om vaccinationen av barnet väger ordet av vårdnadshavaren som vägrar vaccin tyngre.

Barnets rätt att få vaccination kan alltså inte förverkligas, eftersom ett perspektiv som beaktar skyddet av barnets hälsa saknas i vår lagstiftning.

Lagstiftningen bör ändras så att den bättre stöder barnets rätt att få de vaccinationer som barnet behöver. Då skulle det också vara lättare för en yrkesperson inom hälso- och sjukvården att agera i enlighet med barnets hälsa.

Ytterligare information:

Det nationella vaccinationsprogrammet (THL)

Vaccinationsprogram för barn och vuxna (THL)

Vaccinationstäckningen bland barn (THL)

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *