Det behövs ett bättre kunskapsunderlag för uppföljning och utvärdering av reformen av funktionshinderservicen

Uppföljningen, utvärderingen och hanteringen av effekterna av servicen för personer med funktionsnedsättning kräver ett omfattande kunskapsunderlag. Inom socialvårdstjänsterna, bland annat inom funktionshinderservicen, finns det för närvarande brister i kunskapsunderlaget, särskilt när det gäller öppenvården.

Med de uppgifter som finns för tillfället är det delvis möjligt att ge en bild av situationen för funktionshinderservicen med hjälp av statistik över vissa tjänster. Statistikrapporterna och även den övriga rapporteringen har ofta tagits fram utifrån befintliga uppgifter, inte utifrån fenomen. Detta har lett till en situation där informationen är splittrad och det kan vara svårt att skapa en helhetsbild.

En lägesbild av funktionshinderservicen behövs för att man under de kommande åren ska kunna följa upp och bedöma hur de planerade ändringarna som träder i kraft nästa år påverkar servicen för personer med funktionsnedsättning. Lagstiftningen om funktionshinderservice håller för närvarande på att förnyas. Regeringens proposition om reformen behandlas just nu i riksdagen. Avsikten är att den nya funktionshinderservicelagen ska träda i kraft den 1 januari 2023. Dessutom kommer situationen inom servicen för personer med funktionsnedsättning också att påverkas av social- och hälsovårdsreformen som träder i kraft i början av 2023 och som bland annat innebär att ansvaret för att ordna service för personer med funktionsnedsättning överförs från kommunerna till välfärdsområdena.

Innan reformerna är det viktigt att utreda nuläget

På grund av de kommande reformerna inledde THL utredningsprojektet Service för personer med funktionsnedsättning 2022, vilket utförs i samarbete med kommunerna och samkommunerna. Utredningen finansieras av social- och hälsovårdsministeriet. Samarbetet med kommunernas och samkommunernas personal inom servicen för personer med funktionsnedsättning inleddes våren 2022. Till följd av samarbetet skapades en enkät som för närvarande besvaras i kommunerna och samkommunerna. Målet är att utreda och bedöma nuläget inom specialservicen för personer med funktionsnedsättning innan reformen av funktionshinderservicelagen träder i kraft. Dessutom genomförs i slutet av 2022 en enkät om det sociala arbetet. Syftet med enkäten är att beskriva metoder, resurser och strukturer för det sociala arbetet inom servicen för personer med funktionsnedsättning innan reformerna träder i kraft.

Centrala aspekter i båda enkäterna är klienternas delaktighet och möjlighet att påverka servicen samt individualiseringen av servicen. Enkäternas resultat kommer att rapporteras i början av 2023. Rapporten innehåller en beskrivning av tjänsterna och även av eventuella kunskapsluckor. Dessutom ges förslag i anslutning till uppföljningen av servicen för personer med funktionsnedsättning.

Utredningen Service för personer med funktionsnedsättning 2022 är ett steg i rätt riktning, men man kan redan nu se att det i fortsättningen finns skäl att också genomföra en egen undersökning för användare av funktionshinderservice för att få information t.ex. om hur servicen fungerar och hur klienternas delaktighet förverkligas i serviceprocesserna. Dessutom vore det viktigt att följa upp beslutsfattandet och rättspraxisen inom funktionshinderservicen för att utreda om rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses på det sätt som avses i den nya funktionshinderservicelagen.

Skrivelsen är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer:

Utredningsprojektet Service för personer med funktionsnedsättning 2022

Reform av funktionshinderservice­lagstiftningen (Handbok om funktionshinderservice, THL)

Ledarskap, tillsyn och statistik (Handbok om funktionshinderservice, THL)

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *