Vammaispalvelujen uudistusten seurantaan ja arviointiin tarvitaan parempi tietopohja

Vammaispalvelujen vaikutusten seuranta, arviointi ja ohjaus edellyttävät kattavaa tietopohjaa. Tällä hetkellä sosiaalipalvelujen, mukaan lukien vammaispalvelujen, tietopohjassa on puutteita erityisesti sosiaalihuollon avopalvelujen tiedoissa.

Nykyisten tietoaineistojen avulla vammaispalvelujen tilannetta voidaan kuvata osittain tiettyjen palvelujen tilastoinnin avulla. Tilastoraportit ja myös muu raportointi on usein muodostettu aineistolähtöisesti, ei niinkään ilmiöperusteisesti. Tämä on johtanut lopputulokseen, jossa tiedot hajautuvat useaan eri paikkaan, ja kokonaiskuvaa voi olla vaikea muodostaa.

Tilannekuvaa vammaispalveluista tarvitaan, jotta tulevina vuosina voidaan seurata ja arvioida ensi vuonna voimaan tulevaksi suunniteltujen muutosten vaikutuksia vammaisten ihmisten palveluihin. Vammaispalvelulakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistusta koskeva hallituksen lakiehdotuksen käsittely on kesken eduskunnassa. Uuden vammaispalvelulain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. Lisäksi vammaispalvelujen tilanteeseen tulee vaikuttamaan vuoden 2023 alussa voimaan tuleva sote-uudistus, johon sisältyy vammaispalvelujen järjestämisvastuun siirtyminen kunnilta hyvinvointialueille.

Ennen uudistuksia on tärkeää ottaa selvää nykytilanteesta

Tulevien uudistusten takia THL käynnisti Vammaispalvelut vuonna 2022 -selvitystyön, jota tehdään yhteistyössä kuntien ja kuntayhtymien kanssa. Selvityksen rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Yhteistyö kuntien ja kuntayhtymien vammaispalvelujen henkilöstön kanssa sekä vammaisjärjestöjen kanssa käynnistettiin keväällä 2022. Yhteistyön tuloksena syntyi kysely, joka on parhaillaan vastattavana kunnissa ja kuntayhtymissä. Sen tavoitteena on selvittää ja arvioida vammaisten henkilöiden erityispalvelujen nykytilannetta ennen vammaispalvelulain uudistuksen voimaantuloa. Lisäksi toteutetaan loppuvuodesta 2022 sosiaalityöhön liittyvä kysely, jonka tarkoituksena on kuvata vammaispalvelujen sosiaalityön toimintatapoja, resursseja ja rakenteita ennen uudistusten voimaantuloa.

Molemmissa kyselyissä keskeisiä näkökulmia ovat asiakkaiden osallisuus ja mahdollisuus vaikuttaa palveluihin sekä palveluiden yksilöllisyys. Kyselyt raportoidaan alkuvuodesta 2023. Raportissa kuvataan palveluiden lisäksi mahdollisia tietokatveita sekä tehdään ehdotuksia vammaispalveluiden seurantaan liittyen.

Vammaisuus 2022 -selvitys on askel oikeaan suuntaan, mutta jo nyt on nähtävissä, että jatkossa olisi syytä toteuttaa myös vammaispalvelujen käyttäjille oma kysely, jonka avulla saataisiin tietoa esimerkiksi palvelujen toimivuudesta sekä asiakkaiden osallisuuden toteutumisesta palveluprosesseissa. Lisäksi olisi syytä seurata vammaispalvelujen päätöksentekoa ja oikeuskäytäntöä sen selvittämiseksi, toteutuvatko vammaisten ihmisten oikeudet uuden vammaispalvelulain tarkoittamalla tavalla.

Kirjoitus on osa Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarjaa

Vammaisuus yhteiskunnassa -blogisarja käsittelee vammaisuuteen ja vammaispalveluihin liittyviä ilmiöitä yhteiskunnassamme. Käsitys vammaisuudesta on muuttunut ajan saatossa. Tänä päivänä tärkeitä asioita ovat mm. ihmisoikeudet, osallisuus, itsemääräämisoikeus, esteettömyys ja saavutettavuus.

Lue lisää

Vammaispalvelut vuonna 2022
Vammaispalvelulainsäädännön uudistus (Vammaispalvelujen käsikirja, THL)
Johtaminen, valvonta ja tilastot (Vammaispalvelujen käsikirja, THL)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *