Miljardchans – fysisk aktivitet en del av stödfunktionerna för personer med funktionsnedsättning?

Att motionera och att vara ute och röra på sig är de vanligaste hobbyerna i Finland. Motion är en civilisatorisk basrättighet för alla människor, en del av ett meningsfullt liv.

Med motion och fysisk aktivitet kan vi främja hälsan samt funktions- och arbetsförmågan, eller helt förhindra uppkomsten av många sjukdomar och minska de olägenheter som de medför, hjälpa envar att klara sig självständigt samt förbättra livskvaliteten. Samhällelig delaktighet har bevisligen en positiv inverkan på livskvalitet och motivation, liksom upplevelser av kompetens och självförmåga, som alla i sin tur har positiva verkningar på välmående på individnivå.

Otillräcklig fysisk aktivitet och motion hos befolkningen orsakar i sin tur samhället betydande tilläggskostnader i form av direkta kostnader inom hälsovården, ökande kostnader inom äldrevården, kostnader på grund av marginalisering samt tilläggskostnader för sociala förmåner.

Enligt uppskattningar orsakar otillräcklig fysisk aktivitet samhället tilläggskostnader på minst tre miljarder euro årligen. Genom att satsa på motion för befolkningsgrupper som rör sig speciellt lite, som personer med nedsatt rörelseförmåga, kan man få till stånd samhällsmässigt betydande inbesparingar.

Motionen får inte bli en ouppnåelig dröm

Vanligtvis rör folk på sig enligt sina egna intressen, inom den gren de valt och enligt sina egna tidtabeller. Att röra på sig självständigt, att vistas utomhus och att vara fysiskt aktiv är inte en självklarhet för alla. Motionsstigen för personer med funktionsnedsättning är ofta underställd flera olika förvaltningsgrenar, vilket betyder att det kan vara besvärligt att greppa helheten.

Motionsstigen för en person med funktionsnedsättning kan byggas upp av flera delar:

1) information om hur passande en motionsform är för en själv och vilka lämpliga möjligheter till motion det finns

2)möjlighet att röra sig eller färdtjänst

3) hjälpmedel, assistent eller medhjälpare

4) tillgängliga förhållanden samt

5) ett utbud av individuellt lämpliga motionsmöjligheter.

Även om endast en del av stigen fattas kan motionerande bli avsevärt svårare eller en ouppnåelig dröm.

Mångprofessionalitet viktigast för främjande av motion för personer med funktionsbegränsning

Bedömningen av servicebehovet är en central process inom tjänsterna för personer med funktionsnedsättning. Med hjälp av bedömningen skapas en grund för serviceplanen och definieras den service och stödfunktioner som personen behöver. Bedömningen av servicebehovet står som grund för de resurser som reserveras i kommunens budget för att förverkliga tjänsterna.

För att personer med funktionsnedsättningar ska ha likvärdiga möjligheter till fysisk aktivitet och motion krävs ofta något slags lämpligt hjälpmedel. Ett bra och passligt hjälpmedel ger personen en likvärdig möjlighet att delta i fysisk aktivitet, att lära sig och bli inspirerad, att hitta en meningsfull hobby samt att samtidigt upprätthålla och utveckla funktionsförmågan. Att bevilja hjälpmedel för motion är en av de mest centrala stödåtgärderna för en person med funktionsnedsättning för att främja hens fysiska aktivitet och rörlighet.

Då man vill främja motionen för personer med funktionsnedsättningar läggs tonvikten på mångprofessionalitet. Därför är inte enbart verksamheten hos idrottsbranschens experter avgörande. Lika viktigt är hurudana beslut exempelvis socialarbetare, trafikplanerare eller fast stadens trädgårdsmästare fattar.

Forskning visar att motion och fysisk aktivitet har en stor betydelse samt en obestridlig och positiv inverkan på människors liv. Förbättrad hälsa och funktionsförmåga som resultat av åtgärder och resurserfördelning blir inte omedelbart synliga på raderna i budgeten. Det vore viktigt att blicka tillräckligt långt fram i tiden.

Texten är en del av bloggserien Funktionsvariation i samhället

Bloggserien Funktionsvariation i samhället behandlar fenomen i samhället inom funktionshinderområdet och funktionshinderservicen. Uppfattningen om och synen på funktionshinder har förändrats med tiden. Viktigt idag är mänskliga rättigheter, delaktighet, självbestämmanderätt och tillgänglighet.

Läs mer:

Hjälpmedel och utrustning för fritidsaktiviteter, Handbok om funktionshinderservice, THL

Staten som främjare av anpassad motion och handikappidrott (på finska, Statens idrottsråd)

Räkningen för fysisk inaktivitet stiger – kostnader för samhället på grund av fysisk inaktivitet och dålig fysisk kondition. Statsrådets kansli 2018 (på finska men presentationsblad på svenska)

2 kommenttia

 1. På finska till alla tack

 2. Hei Katariina,
  harmi, että et huomannut eri kieliversioita. Pääset valitsemaan kielen oikeasta yläkulmasta maapalloa muistuttavan kuvion vierestä. Tämä blogi julkaistiin 4.7.2022 sekä ruotsiksi että suomeksi.
  Miljardin euron mahdollisuus – fyysinen aktiivisuus osaksi vammaisten ihmisten tukitoimia?
  Pääset blogiin tästä
  https://blogi.thl.fi/miljardin-euron-mahdollisuus-fyysinen-aktiivisuus-osaksi-vammaisten-ihmisten-tukitoimia/?fbclid=IwAR3dwSTrioKnzX_evbm4AL79l4ubxpj-rYetLfqRCAB9SyCFZL12S1xzivU

  terveisin Päivi Hömppi

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *