Tiedolla, taidoilla ja toimintatavoilla voidaan edistää iäkkäiden mielen hyvinvointia

Iäkkäiden palveluissa tarvitaan vahvaa osaamista mielen hyvinvoinnista ja sen vahvistamisen tavoista. Monet iäkkäät kokevat usein monia mielen hyvinvointiin heijastuvia muutoksia esimerkiksi toimintakyvyssä ja ihmissuhteissa. Nämä voivat heikentää iäkkään pystyvyyden tunnetta sekä kokemusta oman elämän hallinnasta.

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen onkin osa iäkkäiden kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemista. Se on myös keskeinen osa päivittäistä asiakastyötä ja hyvää ikääntyneiden hoivaa.

Mielen hyvinvointi on laaja kokonaisuus ja se tarkoittaa yksilön kokemusta siitä, että elämä on mielekästä ja merkityksellistä. Se sisältää muun muassa tyytyväisyyden tunnetta, mielen tasapainoa, itsensä ja elämänsä näkemistä myönteisessä valossa sekä kokemuksen siitä, että voi vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisön toimintaan.

Iäkkäiden mielen hyvinvoinnin vahvistaminen edellyttää, että heitä kohtaavilla ammattilaisilla on riittävästi tietoa mielen hyvinvoinnista ja sen osa-alueista. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten mielen hyvinvointia voidaan tukea erilaisissa toimintaympäristöissä ja asiakastyön eri vaiheissa.

Tuetaan ammattilaisten osaamista – kohtaamisen taidot avainasemassa

Ikäihmisten palveluissa mielen hyvinvoinnin vahvistamisen ytimessä ovat kohtaamisen taidot. Iäkkään oma huomio voi kiinnittyä arjessa toimintakyvyn haasteisiin ja niiden aiheuttamiin pulmiin. Erilaiset kohtaamisen ja avustamisen tilanteet tarjoavat iäkkäiden kanssa työskenteleville ammattilaisille mahdollisuuden tukea iäkkään pystyvyyden ja toiveikkuuden tunnetta. Ammattilaisen kysymykset ja kannustava palaute auttavat iäkästä huomioimaan hänen omia voimavarojaan ja vahvuuksiaan sekä asioita, jotka ovat hyvin ja joihin hän voi olla tyytyväinen.

Mielen hyvinvoinnin vahvistamisessa on keskeistä luoda iäkkäälle mahdollisuuksia kokea arjessa iloa ja onnistumisia sekä käyttää vahvuuksia ja voimavaroja itselleen mielekkäällä ja merkityksellisellä tavalla. Tämä edellyttää ammattilaisilta taitoa kuulla iäkkään kertomaa aidosti ja tunnistaa siitä iäkkäälle merkityksellisiä asioita.

Arjen toimien yhteydessä ammattilaisen taito havainnoida pieniä ilon aiheita ja kyky tukea iäkkäälle merkityksellisiä ihmissuhteita vahvistavat iäkkään tyytyväisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Mielen hyvinvoinnin edistämisen keinoja on monia

Eri toimintaympäristöihin sopivat erilaiset mielen hyvinvoinnin edistämisen toimintatavat. Päivätoiminnassa mielen hyvinvoinnin teemoja voidaan käsitellä ryhmissä esimerkiksi tunnistamalla vahvuuksia elämänkulusta tai sanoittamalla tunteita muistojen avulla. Kotihoidossa ammattilaisen ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on keskeinen mielen hyvinvoinnin tukemisen keino. Huomion suuntaaminen voimavaroihin sekä rohkaisevat ja kannustavat sanat ovat tässä keskiössä.

Ympärivuorokautisessa hoidossa taas korostuu iäkkäälle merkityksellisten asioiden tunnistaminen ja näiden huomioiminen arjessa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luodaan käytäntöjä iäkkään mielen hyvinvoinnin lähteiden kartoittamiseksi ja näiden kirjaamiseksi. On hyvä huomata, että pelkkä kartoittaminen ei riitä – tarvitaan myös suunnitelmaa siitä, miten näitä yksilöllisiä asioita huomioidaan arjen kohtaamisissa, päivän toimintaa suunniteltaessa ja esimerkiksi ryhmätoimintojen sisällöissä.

Myös saattohoitotilanteissa vuorovaikutus on tärkeä osa hoitotyötä. Keskustelu lisää yhteistä ymmärrystä ja kuolevan turvallisuuden tunnetta sekä kokemusta siitä, että on hän tärkeä ja hänen tarpeitaan ja ajatuksiaan kuullaan. Jos sanoja ei ole, lempeä kosketus rauhallisen juttelun kera tuo turvallisuutta ja kertoo, että joku on läsnä.

Mielen hyvinvoinnin edistämisen tapoja on monia. Kyse ei ole kuitenkaan yksittäisistä keinoista vaan mielen hyvinvoinnin merkityksen ymmärryksestä ja tämän heijastumisesta kaikkeen toimintaan.

Työyhteisössä tarvitaan myös yhteistä keskustelua. Yhteinen ymmärrys ja sovitut toimintatavat luovat rakenteita suunnitelmalliselle mielen hyvinvointia vahvistavalle työkulttuurille.

Kirjoitus on osa Yhteisen tekemisen tahto -blogisarjaamme.

Lue lisää

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *