Tupakoinnin lopettamisessa onnistuminen edellyttää sitoutumista myös terveydenhuollolta

Tupakoinnin lopettaminen on yksi tärkeimmistä keinoista pienentää useiden vakavien sairauksien riskiä.

Terveydenhuollon ammattilaisilla on tärkeä tehtävä tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamisen tuen tarjoajana. Haasteena on, että tuotteista eroon pyrkivä ja terveydenhuollon ammattilainen eivät aina kohtaa.

Sairaanhoitopiireille tehdyn itsearviointikyselyn perusteella parannettavaa löytyi muun muassa tupakoijien tunnistamisessa, diagnosoinnissa ja vieroitushoitojen toteuttamisessa sekä työyhteisön sitouttamisessa.  Vastaajat tunnistivat myös puutteita toiminnan seurannassa ja arvioinnissa.

Matalan kynnyksen tuki osaksi selkeää hoitoketjua

Vaikuttavia lopettamisen tuen tukimenetelmiä esitetään sekä Käypä hoito -suosituksessa että Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (Palko) suosituksessa. Molemmissa keskiössä on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä kysyminen sekä lopettamiskehotuksen antaminen eli niin sanottu mini-interventio. Mini-interventio muodostaa perustan, johon kytketään kirjaaminen, seuranta sekä tarvittaessa intensiivisempi tuki yksilö- tai ryhmäohjauksena.

Tarjolla tulisi olla helposti lähestyttäviä matalan kynnyksen vieroituspalveluita osana selkeää hoitoketjua. Ohjausta voidaan järjestää kasvokkain, verkossa tai niiden yhdistelmänä. Ohjauksen tarjoamisessa proaktiivisuus kannattaa. Tupakoivalta potilaalta voidaan esimerkiksi kysyä, saako tupakkavieroitushoitaja soittaa hänelle muutaman päivän päästä. Useammassa sairaanhoitopiirissä hyödynnetään myös verkossa olevia itsehoito-ohjelmia.

Terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi kokemusasiantuntijoita kannattaa hyödyntää vieroitustyössä esimerkiksi palveluiden suunnittelussa tai vertaisohjaajina.

Vieroituksen maksuttomuus voi olla osalle asiakkaista tärkeä tekijä. Monet työnantajat madaltavat kynnystä lopettamiseen tarjoamalla työntekijöilleen maksuttoman nikotiinikorvaushoidon tai reseptilääkehoidon tarpeen mukaan. Norjassa ja Tanskassa kokeillaan alueellisesti vieroituslääkkeiden tarjoamista maksuttomasti esimerkiksi sosioekonomisesti haastavassa asemassa oleville. Suomessakin varenikliini on sairausvakuutuksesta rajoitetusti peruskorvattava tupakkavieroitukseen tarkoitettu lääke ja toimeentulotukiasiakkaat voivat kattaa nikotiinikorvaushoidot tai tupakasta vieroitukseen määrätyt reseptilääkkeet terveydenhuoltomenoina tai muina perusmenoina.

Laadukas ja moniammatillinen tupakasta vieroitus on tulevaisuuden sotea

Sote-uudistus voi luoda hyvät mahdollisuudet järjestää tupakka- ja nikotiinituotteista vieroitus systemaattisesti toimivien moniammatillisten hoitoketjujen kautta, niin että mukana voivat olla joustavasti sekä julkinen sektori, työterveyshuolto, järjestöt ja yksityinen sektori.

Yksi esimerkki toimivasta moniammatillisesta yhteistyöstä on jo useassa sairaanhoitopiirissä toteutettava nikotiiniton leikkaus -toimintamalli. Siinä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito toimivat yhdessä siten, että potilaalle annetaan tarvittava tuki tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettamiseen ennen varsinaista leikkausta. Nikotiinituotteiden käytön lopettaminen ennen leikkausta parantaa leikkauksesta toipumisen ennustetta.

Laadukkaan hoidon ja vieroitusohjauksen edellytyksenä on ammattilaisten osaaminen ja työaikaresurssit. Koulutusta tulisi olla tarjolla systemaattisesti. Esimerkiksi Ruotsissa terveydenhuollon ammattijärjestöt ylläpitävät koulutusjärjestelmää, jossa ne kouluttavat alueellisia toimijoita kouluttamaan terveydenhuollon ammattilaisia maakuntakohtaisesti. Suomessa Käypä hoito -suosituksessa suositellaan tupakkavieroitusyksiköiden perustamista keskussairaaloiden yhteyteen niin, että yksiköt toimisivat alueellisina kouluttajina ja edistäisivät palveluiden tasavertaista saatavuutta alueellaan.

Vieroitustoiminnan seurannan ja arvioinnin kehittämisen voisi toteuttaa Suomessa kansallisen laaturekisterin avulla. Tanskassa on käytössä tupakoinnin lopettamisen tietokanta, jonka tarkoituksena on dokumentoida, arvioida ja kehittää tupakkavieroitustoimintaa. Samalla rekisteri toimii tutkimustoiminnan perustana. Tällä hetkellä 80–90 prosenttia tupakkavieroitusklinikoista ilmoittavat tietonsa tietokantaan.

Vain palvelu, johon käyttäjät löytävät, voi olla tehokas

Tarjolla olevista vieroituspalveluista tulisi tiedottaa näkyvämmin. Yksi askel tähän suuntaan olisi palveluiden julkaiseminen Digi- ja väestötietoviraston suomi.fi palvelussa. Suomi.fi-palvelutietovarantoon on lisätty pohjakuvaus tupakka- ja nikotiinivieroituspalveluille otsikolla tupakkavieroitus. Kunta voi ilmoittaa järjestelmään itse järjestämänsä tai yritykseltä tai järjestöltä ostamansa tupakkavieroituspalvelun. Vieroitustukea tarjoavat tahot esitetään karttapalvelun avulla.

Tupakoinnin lopettamisen tukipalveluista tiedottaminen on erityisen ajankohtaista nyt koronaviruspandemian aikana.  Tietoa tukipalveluista ja materiaaleista on saatavilla myös THL:n tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettajille suunnatun www.lopetan.fi-sivuston kautta.

Tanskassa on otettu käyttöön toimintamalli, jossa asiakkailta tiedustellaan tarvetta ja kiinnostusta tupakoinnin lopettamisen tukeen terveydenhuollon odotustiloissa. Kiinnostuneille asiakkaille soitetaan muutaman päivän päästä ja sovitaan tarvittavasta tuesta. Nähtäisiinkö vastaavaa myös Suomessa?

Patrick Sandström on myös vieraileva asiantuntija THL:n Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen -yksikössä.

Lue lisää:

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyn ja hoidon Käypä hoito -suositus

Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston suositus tupakoinnin aiheuttaman sairastumisriskin pienentämiseksi
STM 2020

Lisätietoa Suomen terveydenhuollon kansallisesta laaturekisteristä (Thl.fi)

Suomi.fi-karttapalvelu

Tupakka- ja nikotiinituotteiden lopettajille suunnattu www.lopetan.fi-sivusto (Thl.fi)