Aikuistuvien nuorten taloudellinen tuki saatava yhdenvertaiseksi hyvinvointialueilla

Lastensuojelun jälkihuollossa sekä kotoutumisen tukitoimissa olevien aikuistuvien nuorten taloudellisen tuen kokonaisuus on kirjava. Sekä nuoret että ammattilaiset ovat ilmaisseet toiveensa nykyistä yhtenäisemmille käytännöille. Nuorilla on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun ja taloudellisen tuen myöntämiselle tai myöntämättä jättämiselle tulee olla tasa-arvoiset perusteet.

Käytännöt yhdenvertaisiksi kansallisin ohjein

Hyvinvointialueille siirryttäessä on aika tarkastella eri alueiden käytäntöjä ja pyrkiä yhdenvertaisuuteen koko maassa. Kunnissa hyväksi todetut käytännöt tulee kartoittaa, jotta toimivat työtavat voidaan ottaa laajasti käyttöön.

Yhdenvertaisuuden varmistamiseksi on tarpeen tuottaa kansallisia ohjeita nuorten taloudelliseen tukeen.

Ohjeiden tulisi olla yhdenvertaisuutta tukevia ja apuna päätöksenteossa eri viranomaisten välillä, mutta niiden tulisi kunnioittaa erityisesti sosiaalityön eettistä harkinnanvaraisuutta. Lastensuojelun jälkihuollon osalta ohjeistusta tarvitaan erityisesti itsenäistymisvarojen kerryttämiseen ja niiden maksatukseen sekä palveluiden korvaamiskäytäntöihin.

Selkeyttä taloudellisen tuen kokonaisuuteen ja siirtymiin

Taloudellisen tuen toteutuksessa kummankin ryhmän osalta hiertävät erityisesti kuntien eriarvoistavat käytännöt, kun nuori muuttaa alueelta toiselle. Lisäksi nuorten taloudellinen tuki koostuu monikanavaisesta rahoituksesta, joka näyttäytyy sekä monille nuorille että myös ammattilaisille hyvin kirjavana.

Aikuistuvilla nuorilla voi olla mahdollisuus saada seuraavia taloudellisia tukia ja etuuksia:

  • Asumistukea, opintotukea ja toimeentulotukea, joita haetaan Kelasta. Toimeentulotukeen vaikuttavat muut etuudet ja tulot (pois lukien itsenäistymisvarat). Opintotuen kokonaisuuteen vaikuttaa se, onko nuori lastensuojelun jälkihuollon tai kotoutumisen tukitoimien asiakas.
  • Harkinnanvaraista tukea sosiaalityöntekijän päätöksellä. Tukea voi saada esimerkiksi oppikirjoihin ja suurempiin työvälinehankintoihin silloin, kun kustannuksia ei saa muualta. Sosiaalityöntekijän myöntämä toimeentulotuki voi joissain kunnissa olla joko lastensuojelun taloudellista tukea tai sitten kaikille kuntalaisille kuuluvaa ehkäisevää tai täydentävää toimeentulotukea. Joissain kunnissa jälkihuollossa oleville nuorille taas myönnetään kaikki rahallinen tuki vain jompanakumpana tuen muotona.
  • Työttömänä työnhakijana nuori voi hakea työttömyyskorvauksia. Jos nuori on 18–24-vuotias työtön eikä hänellä ole ammatillista koulutusta, hänen tulee hakea opiskelemaan keväällä.
  • Jos nuori ei ole työssä tai opiskelemassa, hän voi hakea työ- ja opiskelukykyä vahvistavaan kuntoutukseen. Kelan tarjoaman kuntoutuksen ajalta nuorella saattaa olla oikeus kuntoutusrahaan.

Nuorille tietoa ja taloustaitoja

Nuoret tarvitsevat tietoa oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan suhteessa taloudelliseen tukeen. Tiedon lisäksi taloustaitojen harjoittelu jo sijaishuollon sekä perheryhmäkodissa asumisen aikana sekä myöhemmin lastensuojelun jälkihuollon sekä kotoutumisen tukitoimien aikana on tärkeää. Ei voi osata, jos ei opetella! Nuoria tulisi opastaa rahankäytön suhteen, jotta rahat menisivät asioihin, jotka tukevat aikuistumista ja tuottavat hyvinvointia.

Ehdotammekin, että

  • taloustaitojen vahvistaminen ja velkaantumisen ehkäisy nostettaisiin nykyistä selkeämmin osaksi nuorten aikuistumisen tukea
  • ammattilaisille tarjottaisiin osaamista taloudellisen tuen tarjoamiseksi ja vertaisia koulutettaisiin nuorten tueksi
  • hyvinvointialueiden sisäiset ja hyvinvointialueiden väliset sekä valtakunnalliset taloudellisen tuen käytännöt selvitettäisiin ja parhaat käytännöt otettaisiin käyttöön ohjeiden kera
  • käytäntöjen kehittäminen kytkettäisiin tarvittavalta osin osaksi sosiaaliturvauudistusta.

Nyt on aika muutokselle!

Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin -hanke järjesti 16.2.2022 yhteiskehittämisen webinaarin Nuorten taloudellinen tuki ja taloustaidot osana lastensuojelun jälkihuoltoa ja kotoutumisen tukitoimia. Tutustu tilaisuuden materiaaleihin YEE-hankkeen verkkosivuilla

Lue lisää

Lisätietoa YEE-hankkeesta (thl.fi)

Sosiaaliturvauudistus (stm.fi)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *