Ensimmäiset turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen  -hankkeet käynnistyvät keväällä 2024 – löytyykö niistä radikaaleja lastensuojelun sosiaalisia innovaatioita? 

Miksi peräänkuulutamme myös radikaaleja innovaatioita? Koska ne ovat perustavanlaatuisia, jopa vallankumouksellisia muutoksia olemassa olevista tavoista tuottaa palveluja. 

Lastensuojelun uudistaminen tarvitsee tehostamiseen tähtäävien ja tehtäväkeskeisten innovaatioiden rinnalle myös radikaaleja innovaatioita, jotta uudistaminen ei jäisi kiinni esimerkiksi lainsäädännöllisistä tai rakenteellisista tekijöistä. Uudelleenorganisoituminen voi vaatia isoja tekoja, mutta siihen on nyt loistava tilaisuus haastamalla jopa perusasioita ja totuttuja toimintatapoja.

Olemme löytäneet innovaatiokirjallisuudesta esimerkkejä siitä, miten palvelujärjestelmää uudistavien radikaalien innovaatioiden syntyä voidaan edistää monimutkaisuuden ja epävarmuuden maailmassa. Ensinnäkin ESR+ kauden Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen rahoitusehtojen mukaan sosiaalisia innovaatiota tukevia ideoita ja toimenpiteitä tulee rakentaa palveluita tarvitsevien lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa tarpeista käsin yhdessä heidän sekä eri ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa.   

Toiseksi sosiaalisten innovaatioiden työstämiseksi on tarjolla uusia työkaluja: uusia ideoita ja vaihtoehtoisia mahdollisuuksia voidaan työstää esimerkiksi tulevaisuustyöpajoissa yhdessä eri sidosryhmien ja ennen kaikkea asiakkaiden kanssa. Uusia ideoita voidaan myös käytännössä testata ja pilotoida erilaisten kokeilujen avulla. Hankeorganisaatioiden panostusta tarvitaan myös innovaatiotoiminnan suunnitteluun, tulevaisuuden visioiden luomiseen, toiminnan ja julkisen keskustelun käynnistämiseen, päätöksentekoon sekä siihen sitoutumiseen. 

Seuraavat vinkit liittyvät innovaatiotoiminnan tukemiseen. Hankeorganisaatiot voivat tukea lastensuojelun toimijoiden uudenlaista työtä antamalla sille itsenäistä tilaa erilaisissa ”innovaatiolaboratorioissa” ja mahdollistaa niihin osallistuminen yhdessä erilaisten verkostojen kanssa.   Kehitystarpeet voivat vaatia pitkän aikavälin rahoitusta ja koordinointia: innovaatioportfoliot ja sääntelyn hiekkalaatikot ovat keinoja integroida hankkeet julkiseen hallintoon ja juurruttaa ne osaksi omaa toimintaa.

Viimeinen vinkki liittyy systeemiseen muutokseen. Jotta radikaalit innovaatiot voidaan kiinnittää säännös- ja palvelujärjestelmien, toimintapolitiikan tai organisaatioiden rakenteiden uudistuksiin, tulee yhden organisaation sijasta kaikkien tietyn haasteen parissa työskentelevien kuten julkisen sektorin organisaatioiden, virastojen, yritysten, oppilaitosten, järjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan jäsenten toimia yhteistyössä ja yhdessä oppien.

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa eli SOILA-koordinaatiohanke tukee Euroopan sosiaalirahaston pluskauden lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden syntymistä ja kehittämistyötä Turvaverkkoja nuorten tulevaisuuteen (TL 5.1) ohjelman puitteissa valtakunnallisesti. Lastensuojelun sosiaalisten innovaatioiden ensimmäisen alueellisen hankehaun tuloksena hyvinvointialueilla käynnistyy keväällä 10–15 lastensuojelua uudistavaa kehittämishanketta.

Kiinnostavaa on seurata, syntyykö ohjelmakaudella myös radikaaleja innovaatioita. SOILAn tehtävänä on rohkaista ja tukea lastensuojelun uudistamiseen tarvittaessa myös radikaalisti edellä mainittujen vinkkien avulla ja hankkeessa luotuja apukysymyksiä hyödyntäen. Tavoitteena on käynnistää hankkeita tämän ja ensi vuoden aikana kaikilla hyvinvointialueilla.

Onko sinulla lastensuojelun uudistamista koskeva idea? Ota yhteyttä SOILA-koordinaatioon ja käynnistä kanssamme hankevalmistelu. Hyvinvointialueiden lastensuojelulla on keskeinen rooli hankkeissa pää- tai osatoteuttajana tai vähintään vahvoina kumppaneina. Rakennetaan yhdessä uudistuvaa lastensuojelua!

Lue lisää:   

Sosiaaliset innovaatiot lastensuojelussa -koordinaatiohanke SOILA (THL)

Artificial intelligence act and regulatory sandboxes. European Parliament (2022). EPRS | European Parliamentary Research Service.

Social Innovation Policy in the European Union | Creating Economic Space for Social Innovation | Oxford Academic (oup.com)

Anticipatory innovation governance: Shaping the future through proactive policy making | en | OECD. Working papers on public governance.

Innovaatiopolitiikan lähtökohdat (valtioneuvosto.fi) Työ- ja elinkeinoministeriö (2019)

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *