Kuraattoripalvelut järjestetään uudistuksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollossa hyvinvointialueilla. Aikaisemmin enemmistö kuraattoreista työskenteli opetustoimessa. Muutos on aiheuttanut kuraattoreissa huolta ja kysymyksiä. Jääkö kuraattoripalvelun erityisluonne kouluissa tapahtuvana matalan kynnyksen työnä paitsioon? Korostuvatko sosiaalihuollon velvoitteet? Nostaako selkeämpi kiinnittyminen sosiaalihuoltoon kynnyksen hakeutua kuraattorin luo?

Kuraattoripalveluissa on painotettava lapsen, nuoren ja aikuisopiskelijan etua ja palveluiden saatavuutta

Kuraattori on koulussa ja oppilaitoksessa sosiaalialan asiantuntijana. Suurin osa kuraattoreista on sosiaalihuollon ammattihenkilöitä. Työhön kuuluu yksittäisen oppilaan tai opiskelijan oppimisen, hyvinvoinnin, sosiaalisten ja psyykkisten valmiuksien tukeminen sekä koko koulu- ja oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin edistäminen.

Kuraattorin työhön on mahdollista liittää muitakin sosiaalihuoltolain mukaisia tehtäviä, mikäli hyvinvointialue näin linjaa. Tehtävänkuvan lähtökohtana tulee olla lapsen, nuoren tai aikuisopiskelijan etu sekä palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden paras mahdollinen toteutuminen. Hyvinvointialueet sekä opiskeluhuollon organisoituminen ja resursointi poikkeavat paljon toisistaan valtakunnallisesti, ja siksi tehtävänkuvien tarkempi määrittely tulee tehdä juuri oman alueen erityispiirteet ja -tarpeet huomioiden.

Palvelun järjestäjän on ensiarvoisen tärkeää huolehtia, että kuraattorin työ säilyy edelleen ennaltaehkäisevänä, helposti saavutettavana matalan kynnyksen lähipalveluna. Kuraattorilla pitää olla työssään riittävästi aikaa myös yhteisölliseen työhön, joka on kuraattoreiden asiantuntijuuden erityinen vahvuus.

Sosiaalihuollon tiedonhallinnan edistysaskeleet muuttavat myös kuraattorien työtä.

Rakenteiseen kirjaamiseen siirtyminen koskee myös kuraattoria

Kuraattoreiden asiakastyössä syntyneet tiedot kirjataan sosiaalihuollon asiakasrekisteriin ja kirjaaminen tulee olla sosiaalihuollon säännösten mukaista. Hyvinvointialueen tulee olla valmis rakenteiseen kirjaamiseen käyttöönottoon sekä Kanta-liittymiseen viimeistään 1.3.2025. Kuraattoripalvelujen asiakasasiakirjojen määrittelytyö on käynnistynyt THL:ssä ja työtä tehdään yhteistyössä kuraattoreiden kanssa. Tavoitteena on, että kuraattorin tarvitsemat asiakasasiakirjat ovat valmiina otettavaksi käyttöön maaliskuussa 2024.

Rakenteisen kirjaamisen siirtyminen yhtenäistää kirjaamiskäytäntöjä kaikkialla ja tekee työtä palveluissa näkyväksi. Asiakastietojen asianmukaisella käsittelyllä varmistetaan asiakkaan asemaa ja oikeuksia sekä työntekijän oikeusturvaa. Yhdenmukainen kirjaaminen kuraattoripalveluissa edesauttaa myös tiedon keräämistä ja hyödyntämistä, mikä tukee oikea-aikaisten ja tarpeen mukaisten palvelujen järjestämistä asiakkaalle. Tiedon toisiokäyttö etenee, kun esimerkiksi tilastotiedon saaminen palveluista sekä tiedon käyttö tutkimukseen tai palvelujen laadun varmistamiseen tehostuu.

Rakenteisen kirjaamisen haltuunotto vaatii yhteistä ponnistelua niin työntekijöiltä kuin organisaatioilta. THL tukee rakenteiseen kirjaamiseen siirtymisessä ja uuden toimintatavan haltuun ottamisessa yhdessä Kelan ja Kansa-koulu-hankkeen kanssa.

Muutos antaa mahdollisuuden kuraattoripalvelujen kehittämiselle

On inhimillistä ja ymmärrettävää, että muutokseen liittyy monia kysymyksiä, epävarmuuksia ja huolia. Muutos antaa kuitenkin mahdollisuuden kehittää kuraattorityöskentelyn sisältöjä, tavoitteita ja toimintatapoja. Kun eri kuntien ja koulujen käytännöt tulevat yhteiseen tarkasteluun, voidaan löytää uusia hyviä käytäntöjä ja oppia toisilta. Tämä ei tapahdu hetkessä, vaan muutos vie aikaa. Kun tietojärjestelmät alkavat tukea ammattilaisen työtä paremmin, käy työn kehittäminenkin yhä mielekkäämmäksi.

Päivittäinen yhteistyö opettajien, muiden koulun työntekijöiden sekä opiskeluhuoltopalvelujen ammattilaisten välillä koulu- tai oppilaitosyhteisössä jatkuu kuten ennenkin ja yhteistyö opiskeluhuoltopalvelujen työntekijöiden välillä tiivistyy. Kuraattorit saavat työyhteisön rinnalle nyt myös hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon taustatuen – ammatillisen ohjauksen ja esihenkilötyön, laajan samaa ammattikuntaa edustavan kollegoiden joukon. Lisäksi lainsäädännön mukaiset työkalut tukevat kirjaamiseen ja työn kehittämistä. Kaikki tämä parantaa oppilaiden ja opiskelijoiden oikeuksien toteutumista tuen ja palvelujen saamisessa sekä kuraattorin mahdollisuuksia tuen tarjoamisessa.

Kansalliset toimijat, kuten THL ja STM, tukevat hyvinvointialueita opiskeluhuoltopalvelujen kehittämisessä tarjoamalla mm. ohjausta ja koulutusta.

Työnantajat johtavat muutosta ja heillä on vastuu huolehtia siitä, että työntekijöillä on riittävät resurssit ja tuki esimerkiksi täydennyskoulutukselle sekä uusien toimintatapojen opiskelulle ja harjoittelemiselle.

1 kommentti

  1. Todella ajankohtaista asiaa ja hyvää ohjeistusta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *