Katse tulevaisuuteen – sosiaalihuollon omavalvonnassa keskitytään laatuun ja asiakasturvallisuuden kehittämiseen

Kuluva vuosi merkitsee julkisissa sosiaalipalveluissa suunnitelmallisen laatu ja asia-kasturvallisuustyön käynnistämistä. Vuoden alussa otettiin käyttöön omavalvonta kaikissa iäkkäille palveluja tarjoavissa kunnan yksiköissä kotipalvelu mukaan lukien. Uuden sosiaalihuoltolain tullessa voimaan omavalvontavelvoite koskee kaikkia julkisia sosiaalihuollon palveluja. Yksityiset sosiaalipalvelujen tuottajat ovat ottaneet omavalvonnan käyttöön jo vuonna 2012.

Uusi käytäntö parantaa sekä palvelujen käyttäjien että henkilökunnan mahdollisuuksia osallistua palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Omavalvonta edellyttää johdon, esimiesten ja koko henkilökunnan sitoutumista palvelun kehittämiseen.

Ensimmäisenä tehtävänä on määritellä, miten laadukas ja asiakasturvallinen palvelu yksikössä toteutetaan. Sosiaalipalveluissa asiakasturvallisuus, palvelun oikea-aikaisuus ja sujuvuus sekä asiakkaan asiallinen ja ystävällinen kohtaaminen ovat keskeisiä laadun ulottuvuuksia. Omavalvonta tarjoaa käytännönläheisen työkalun asiakastyön kehittämiseen.

​Omavalvonta perustuu riskinarviointiin ja ennakointiin. Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet ja tilanteet, joissa laatu tai asiakasturvallisuus voi vaarantua. Avainasemassa on toimintaprosessien kehittäminen. Toteutuakseen käytännössä, omavalvonta edellyttää työyhteisössä avoimen ja asiakaskeskeisen toimintakulttuurin omaksumista.

Perimmältään kysymys on siitä, että työyhteisössä ollaan aidosti kiinnostuneita asiakkaiden turvallisuudesta ja laadukkaan palvelun toteutumisesta. Turvallisuusmyönteinen asenne näkyy kykynä ja tahtona ymmärtää, millaista turvallinen toiminta on ja mitä vaaroja toimintaan mahdollisesti liittyy. Se näkyy myös kykynä ja tahtona toimia niin, että riskit ja vaaratilanteet tunnistetaan ja ehkäistään. Turvallisuusmyönteisen toimin-takulttuurin kehittymiselle on tärkeää, että työntekijät voivat vaikuttaa ja ottaa vastuuta toiminnan kehittämisestä.

Avoimeen toimintakulttuuriin kuuluu sen tosiasian tunnustaminen, että kaikenlaisessa työssä tehdään virheistä – joskus vakaviakin. Tärkeää onkin luoda sillä tavalla avoin ja turvallinen ilmapiiri, että todetut erehdykset ja virheet sekä virheeseen johtaneet tekijät uskalletaan tuoda esille niin, että ne voidaan käsitellä yhdessä ja niiden syyt selvittää. Syyllisiä ei tarvita, vaan tärkeää on saada tieto ja työntekijöiden kokemus toiminnan kehittämiseen.

Lue lisää:

Valviran verkkosivuilta löytyvät omavalvonnasta annettu määräys (1/2014) ja lomake, joka ohjaa omavalvontasuunnitelman laatimista.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *