Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirryttyä kunnilta hyvinvointialueille toimintaympäristö muuttui ja toi mukanaan uusia yhdyspintoja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamiseen.

Jotta yhteistyö olisi sujuvaa ja palvelu asiakaslähtöistä, tarvitaan toimintaa mahdollistavia rakenteita, yhteisesti sovittuja tavoitteita ja toimintatapoja sekä tiedonkulkua.

Yhdyspinnoilla tarkoitetaan kahden tai useamman organisaation välisiä toiminnallisia yhteyksiä esimerkiksi yhteistyöpaikkoja kunnan ja hyvinvointialueen välillä. Yhdyspintatyö on sopimuksellista ja asukaslähtöistä kokonaisuuden muodostamaa työtä.

Kun kunnilla ja hyvinvointialueella on yhteinen tavoite, on hyvä kuvata miten kukin tuota tavoitetta toteuttaa.

Toiminta voi olla yhtäaikaista, kuten esimerkiksi kaatumisen ehkäisyssä sote-ammattilainen tarkistaa asiakkaan lääkityksen ajantasaisuuden ja kunnan edustaja asunnon esteettömyyden.

Toiminta voi olla myös peräkkäistä, esimerkiksi sote-ammattilainen lähettää ihmisen liikuntaohjaukseen ja liikuntatoimija kunnassa toteuttaa liikuntaohjauksen. Kunnat ja hyvinvointialue sopivat näiden toimintojen kuvaamistavasta.

Yhdyspinnoilla tehtävien konkreettisten toimenpiteiden kartoittaminen toimii ymmärryksen lisääjänä, apuna roolien ja työnjaon sopimisessa sekä auttaa sujuvien palvelupolkujen laatimisessa. 

Kaatumisten ehkäisy esimerkkinä yhdyspinnoilla tehtävästä työstä

Kuopion kaupungissa ja Pohjois-Savon hyvinvointialueella on toteutettu yhdyspintojen kuvausta, toisin sanoen on kuvailtu mikä on kenenkin rooli ja tehtävä käytännön toiminnassa konkreettisten toimenpiteiden avulla. Yhtenä esimerkkinä yhdyspintatyöstä on kaatumisten ehkäisy kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyönä.

Kaatumisiin liittyvän inhimillisen kärsimyksen ja sen aiheuttamien runsaiden kustannusten vuoksi ennalta ehkäisyyn on oleellista kiinnittää huomiota. Lisäksi kaikille iäkkäille suositellaan kaatumisriskin arviointia ja neuvontaa uudessa maailmanlaajuisessa kaatumisten ehkäisyn suosituksessa.

Kaatumisen ehkäisyyn kunnissa ja hyvinvointialueilla motivoi myös HYTE-kerroin, jonka mukaan osa valtionosuuden lisäosan suuruudesta määräytyy niiden tekemän hyvinvoinnin edistämistyön ja vaikutusten mukaan. Kerroin kannustaa laadukkaaseen ehkäisevään työhön.

Kunnan rooli kaatumisten ehkäisyssä voi olla toimintakyvyn tukemista esimerkiksi liikkumisen edistämisen ja ruokailutottumuksiin vaikuttamisen avulla, esteettömyyden huomioimista kaupunkisuunnittelussa sekä katujen kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä.

Hyvinvointialueen rooli kaatumisvaaran ehkäisyssä on esimerkiksi säännöllinen lääkehoidon ja sen vaikutusten arviointi. Yhteisenä tavoitteena voi olla muun muassa kaatumisten vähentäminen haitallisen päihteiden käytön varhaisella tunnistamisella ja puuttumisella.

Kaatumiseen ehkäisyyn liittyy myös muita yhdyspinnoilla olevia toimintoja, kuten ravitsemusohjaus, liikuntaneuvonta ja jalkineturvallisuus. Usein vielä eri ammattilaiset tekevät omaa työtään irrallaan muista ammattilaisista, eivätkä näe työtään yhdyspintatyöksi, jossa eri toimijat yhdessä omalla työllään toteuttavat palveluja asiakkaan parhaaksi.

Yhdyspinnoilla tapahtuvien työn osalta olisi hyvä sopia roolituksesta tarkemmin ja yhteistyön toteuttamisen tavoista, jotta turvataan sujuvat asiakaslähtöiset palvelut ja vältetään palveluaukkojen syntymistä.

Kunnan ja hyvinvointialueen yhteistyö yhdyspinnoilla ei synny itsestään ja hetkessä, vaan siihen tarvitaan toimintakulttuurien ja käytäntöjen muutosta ja kehittämistä. Mukaan keskusteluun kannattaa ottaa myös muita keskeisessä roolissa olevia toimijoita.

Työ vaatii pientä ponnistusta alussa, mutta lopputulos voi olla hyvinkin palkitseva. 

Lue lisää:

Hyvinvoinnin edistämisen verkostot, yhdyspinnat. Kuopio

HYTE-rakenne ja yhdyspinnat. Pohjois-Savon hyvinvointialue

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen: Yhdyspinnat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. THL

Blogin kirjoittamiseen on osallistunut myös erityisasiantuntija Sami Niemi Kuntaliitosta.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *