Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaa on tärkeä seurata ja arvioida säännöllisesti

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehty Euroopan neuvoston yleissopimus (nk. Istanbulin sopimus) on maailman johtava kansainvälinen standardi naisiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumisessa.

Yleissopimuksen tavoitteena on suojella naisia kaikilta väkivallan muodoilta, ehkäistä ja poistaa väkivaltaa, saattaa väkivallantekijät rikosvastuuseen sekä toteuttaa nämä toimet koordinoidusti ja laajassa yhteistyössä.

Sopimus määrittelee naisiin kohdistuvan väkivallan rakenteelliseksi syrjinnäksi ja velvoittaa osapuolet edistämään sukupuolten tasa-arvoa sekä turvaamaan väkivallan uhrien oikeudet. Se on ollut voimassa Suomessa vuodesta 2015 alkaen ja sitä toimeenpannaan suunnitelmallisesti. Järjestyksessään toinen Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelma julkaistiin viime vuonna ja se kattaa vuodet 2022–2025.

Istanbulin sopimuksen toimeenpanoa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti sekä kansallisesti että Euroopan neuvostossa. Käytännössä sopimuksen täytäntöönpanoa valvovat itsenäinen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan asiantuntijaryhmä GREVIO ja sopimuksen osapuolivaltioiden virallisten edustajien muodostama osapuolten komitea.

GREVIO seuraa, miten osapuolet panevat täytäntöön yleissopimusta – Suomessa väkivallan vastainen työ on edistynyt viime vuosina, mutta väkivallan sukupuolistunut luonne tulisi huomioida paremmin

Sopimuksen ensimmäinen valvontakierros alkoi vuonna 2017, ja sitä seuraavana vuonna Suomi raportoi GREVIOlle ensimmäisen kerran lähtötilanteestaan. GREVIO luovutti ensimmäisen arviointiraporttinsa ja suosituksensa Suomelle vuonna 2019 ja ne ovat pitkälti ohjanneet naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista työtä ja sen painopisteitä Suomessa. Osapuolten komitea puolestaan nosti esiin kolmetoista kiireellisintä suositusta vuonna 2020 vauhdittaakseen niiden asianmukaista täytäntöönpanoa.

Suomi on velvollinen raportoimaan molemmille tahoille säännöllisin väliajoin. Myös kansalaisyhteiskunta on tervetullut osallistumaan raportointiin, ja Euroopan neuvosto siihen myös kannustaa. Usein kansalaisjärjestöt ovat valmistelleet rinnakkaisraportin valtion raportin lisäksi.

Kesäkuussa osapuolten komitean kokouksessa käsiteltiin Suomen tekemää työtä suositusten täytäntöönpanemiseksi, ja komitea luovutti päätelmänsä Suomen edistyksestä. Suomi sai kehuja väkivallan vastaisen työn edistymisestä. Isoja askelia on otettu väkivaltaa kokeneiden suojelemiseksi kuten seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, joka tuli voimaan vuoden alusta. Tärkein muutos on se, että raiskauksen määritelmä perustuu nyt suostumukseen. Uudistus vahvistaa seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja henkilökohtaisen koskemattomuuden suojaa.

Turvakotien esteettömyyden ja saavutettavuuden parannukset nähtiin myös positiivisena kehityksenä vammaisten naisten oikeuksien kannalta. Lisäksi naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävän perustaminen on tervetullut uudistus ja vahvistaa sopimuksen kansallisen toimeenpanon arviointia.   

Vaikka väkivallan vastaisessa työssä on tapahtunut edistystä, Suomi sai lisäsuosituksia täytäntöönpantavaksi seuraavan kahden vuoden aikana. Kaikki erilaiset naisiin kohdistuvan väkivallan muodot ja etenkin väkivallan sukupuolistunut luonne tulisi jatkossa huomioida paremmin. Myös säännöllinen tiedonkeruu aiheesta tulisi varmistaa. Lisäksi osapuolten komitea suosittelee naisiin kohdistuvan väkivallan sovittelun rajaamista.

Keväällä käynnistyneen toisen valvontakierroksen tulokset ensi vuonna

Osana keväällä käynnistynyttä GREVIOn toista valvontakierrosta Suomi luovutti äskettäin raporttinsa yleissopimuksen täytäntöönpanosta vuosilta 2019–2023. Ulkoministeriön koordinoima raportti valmisteltiin yhteistyössä ministeriöiden ja alaisen hallinnon kanssa.

Tammikuussa 2024 GREVIO tekee Suomeen arviointikäynnin. Tällöin GREVIO kuulee sekä valtionhallintoa, kansalaisyhteiskuntaa että itsenäisiä asiantuntijoita ja arvioi Suomen tilannetta naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan vastaisessa työssä. Lopullisen arviointiraportin ja suositukset Suomelle GREVIO luovuttaa vuoden 2024 lopussa.

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta sovittaa yhteen naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen työn toimia

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (NAPE) vastaa Istanbulin sopimuksen edellyttämien toimenpiteiden yhteensovittamisesta, seurannasta ja vaikutusten arvioinnista Suomessa. NAPE on Istanbulin sopimuksen artikla 10 mukainen poikkihallinnollinen koordinaatioelin, joka on valtioneuvoston asetuksella perustettu ja on ylihallituskautinen. NAPEssa on edustettuna 16 eri tahoa, mukaan lukien keskeiset ministeriöt ja virastot. Lisäksi NAPEn yhteydessä toimii järjestötyöryhmä, jonka tarkoituksena on lisätä vuoropuhelua ja tiedonvaihtoa valtionhallinnon ja järjestöjen välillä.

NAPE vastaa Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelman valmistelusta ja koordinoi toimeenpanoa. Kun nykyisen suunnitelman kausi runsaan kahden vuoden kuluttua päättyy, NAPE laatii uuden toimeenpanosuunnitelman, jossa otetaan huomioon GREVIOn tuleva arviointiraportti ja tämän valvontakierroksen suositukset. Siten kansallinen naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen työ Suomessa tulee olemaan ihmisoikeusperustaista myös jatkossa.

On tärkeää, että ihmishenkiä väkivallalta suojelevaa työtä toteutetaan tehokkaasti laajassa poikkihallinnollisessa yhteistyössä, ja että sitä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Tällöin havaittuihin epäkohtiin puuttuminen on johdonmukaista ja vaikuttavaa. Siinä työssä kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten suositukset ovat todella tärkeä kriteeristö.

Kirjoittaja on Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (NAPE) pääsihteeri. Kirjoitus on osa NAPE-toimikunnan blogisarjaa, jossa kerrotaan Istanbulin sopimuksen eli naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen vaikutuksesta ja kansallisesta täytäntöönpanosta eri näkökulmista.

Lisätietoa:

Suomen raportti GREVIOlle Istanbulin sopimuksen toimeenpanosta julkaistu 26.10.2023

NAPE – Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta

Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuksen ja naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen toiminnan verkkosivut

Euroopan neuvoston Istanbulin sopimuksen Suomen maasivu

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *