Onko sinun kuntasi avoin osallisuudelle? Kunnat ovat merkittävässä asemassa paikallisen osallisuustyön johtajina

Osallisuuden edistäminen ei ole rakettitiedettä vaan konkreettisia arkisia asioita. Se ei silti tarkoita, etteikö osallisuuden edistäminen vaatisi paneutumista ja suunnitelmallisuutta.

Kunnat ovat keskeisessä asemassa paikallisen osallisuustyön johtajina. Toivomme, että teema nousee esiin kuntavaalikeskusteluissa eri puolilla Suomea: onko sinun kuntasi avoin osallisuudelle?

Kokevatko asukkaat, että heidän tekemisillään on merkitystä ja he voivat vaikuttaa asioihin? Onko jokaisella jonkinlainen tapa päästä panostamaan yhteiseen hyvään ja saada arvostusta? Kokevatko uudet asukkaat itsensä tervetulleiksi?

Osallisuus lisää hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta

Tavoitteena on, että kuntalaiset ja palvelunkäyttäjät voivat osallistua kunnan kehittämiseen ja paikallisten ongelmien ratkaisemiseen.

Palvelut vastaavat näin paremmin kuntalaisten tarpeisiin ja ihmiset kohdataan niissä ihmisinä. Yhdessä toimiessa eri yhteiskuntaryhmät kohtaavat, jolloin syrjintä, ennakkoluulot ja yksinäisyys vähenevät ja syntyy uutta toimeliaisuutta. Tämä lisää kunnan elinvoimaa. Vaikutusmahdollisuudet, arvostus ja tunne tarpeellisuudesta suuntaavat toimijuutta tulevaisuuteen, mikä auttaa etenemään työ- ja opintopoluilla.

Kaiken ei tarvitse tapahtua vahvan kuntavetoisesti, vaan myös kuntalaislähtöiselle toiminnalle ja paikallisten toimijoiden keskinäiselle yhteistyölle voidaan antaa tilaa ja mahdollisuuksia. Voidaan esimerkiksi perustaa avoimia tiloja ja kohtaamispaikkoja, joita ihmiset voivat käyttää itselleen sopivilla tavoilla.

Kokemus osallisuudesta on keskeinen hyvinvointia lisäävä tekijä. Tutkimuksemme osoittavat, että työttömillä ja työkyvyttömillä on matalampi osallisuuden kokemus kuin työssäkäyvillä. Myös yksinasuvat ja psyykkisesti kuormittuneet kokevat vähemmän osallisuutta. Aiempien tutkimusten perusteella voidaan todeta, että yhteys toimii molempiin suuntiin – hyvinvointi lisää osallisuutta ja osallisuus lisää hyvinvointia.

Asukkaat voivat olla osallisia monella eri tavalla

On tärkeää, että osallistumisen tapoja on monia ja osallistuminen on helppoa, jotta mahdollisimman moni voisi halutessaan olla mukana. Kaikilla ei ole tasaveroisia mahdollisuuksia osallistua, jolloin heitä voidaan tukea. Esimerkiksi sosiaalitoimi voi tukea asiakkaidensa osallistumista. On myös syytä miettiä, onko kunnassa luotu vahingossa turhia esteitä osallisuudelle.

Olisi hienoa, jos asukkaat voisivat olla mukana alusta asti: jo silloin, kun neuvotellaan ja sovitaan, mitä kunnassa ylipäänsä tavoitellaan. Asukkaat ja palvelunkäyttäjät voivat myös olla arvioimassa onnistumisia.

Aloittakaa syventymällä osallisuuteen ja pohtimalla, mitä kaikkea hyvää kunnassa jo tehdään

Liikkeelle kannattaa lähteä perehtymällä osallisuuteen ja pohtimalla sen merkitystä omassa kunnassa ja asukkaiden elämässä. Olemme THL:ssä koonneet hyvää materiaalia syventymiseen (katso linkit lopussa). Perehtymistä ja pohdintaa kannattaa tehdä yhdessä asukkaiden, päättäjien sekä kunnan alueella toimivien järjestöjen, yritysten ja seurakuntien kanssa.

Syventyminen auttaa hoksaamaan sen, mitä osallisuutta lisääviä asioita kunnassa jo tehdään. Niistä on syytä olla ylpeä ja jatkaa palanen kerrallaan. Usein keskusteluissa huomataan, että pienilläkin arkisilla asioilla voi olla suuri merkitys.

On tärkeää, että kunnan henkilöstö sitoutetaan mukaan osallisuuden edistämiseen. Eri hallinnonaloilla työskentelevät näkevät osallisuuden merkityksen perehdytyksen jälkeen ja alkavat löytää erilaisia osallisuuden mahdollisuuksia omilla tonteillaan.

Kannattaa huomioida, että kaikki eivät ole yhtä innoissaan uusista tavoista toimia. Uusia toimintatapoja luodessa on myös riskinä, että vastuut hämärtyvät. Pitää muistaa, että julkisen toimijan velvoitteet ja vastuut säilyvät ennallaan, vaikka muut toimijat osallistuisivat vahvastikin toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Hyvä osallisuustyön johtaja antaa vapautta toimia uudella tavalla, kokeilla ja rikkoa rajoja. Hän varmistaa tarvittavat resurssit ja huolehtii, että osallisuus saa tulla osaksi perustoimintaa. Rakenteet ja kulttuuri mahdollistavat osallisuutta lisäävien toimintatapojen toteutumisen.

Ei siis muuta kuin strategoista osallisuustekoihin!

Kuntavaalit 2021 -blogisarjassamme pohdimme kuntien muuttuvaa roolia.

Lue lisää:

Osallisuuden osa-alueet
Thl.fi

Työssäkäyvät kokevat vahvempaa osallisuutta ja heillä on muita korkeampi positiivinen mielenterveys
Tiedote 17.2.2021, THL

Osallisuustyön johtaminen ja osallisuusohjelman teko
Thl.fi

Osallisuutta edistävä hallintomalli
Thl.fi