Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu valoi perustan uudenlaiselle sosiaalityölle

Kaksivuotinen Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu antoi sosiaalialan asiantuntijoille mahdollisuuden tehdä uudenlaista sosiaalityötä ja asiakkaille mahdollisuuden aitoon osallistumiseen ja osallisuuteen.

Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilu päättyi vuodenvaihteessa, ja THL tekee kokeilusta loppuraportin helmikuun loppuun mennessä.

Kokeilun aikana kerättiin vaikuttavuustietoa AVAIN-mittarin, työntekijäkyselyn (ks. Koponen & Maksimainen 2019) ja asiakaskyselyn avulla. Näillä pyrittiin saamaan mahdollisimman monipuolinen kuva siitä, miten kuntakokeilussa kehitetty sosiaalityön malli on onnistunut parantamaan sosiaalityön asiakkaiden hyvinvointia ja osallisuutta sekä auttamaan heitä saavuttamaan tavoitteensa.

Tämä blogikirjoitus perustuu kokeilun aikana kerättyihin asiakas- ja työntekijäkyselyihin. Loppuraportissa näitä tarkastellaan tarkemmin yhdessä AVAIN-mittarista saatujen tietojen kanssa.

Alustavat tulokset kertovat hyvin yhdenmukaista tarinaa siitä, että sosiaalityössä tehdään paljon hyvää työtä ja sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat nähdään positiivisessa valossa.

Asiakasraati otettiin mukaan laatimaan kysymyksiä

Asiakaskyselyn pohja tehtiin Kuopion aikuissosiaalityössä. Kyselyn laatimisessa oli mukana myös asiakasraadin edustajia. He auttoivat tekemään kyselystä mahdollisimman asiakasystävällisen ja heidän avullaan asiakkaiden ääni saatiin kuuluviin jo suunnitteluvaiheessa.

Kysely toteutettiin kaikissa kokeilukunnissa eli Kangasalla, Kemijärvellä, Kuopiossa, Raisiossa ja Tampereella syksyn 2019 aikana, ja siihen saatiin yhteensä 45 vastausta.

Jokaisessa kunnassa kyselyä muokattiin siten, että sen avulla oli mahdollista saada palautetta myös kunnan eri palveluiden kehittämisen tueksi.

Asiakkailta kysyttiin kokemuksia aikuissosiaalityöstä Osallistavan sosiaaliturvan kokeilun aikana, ajatuksia työskentelytavoista ja -paikoista sekä mielipidettä kokeilussa käytettävästä AVAIN-mittarista suunnitelman laatimisessa ja tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa.

Tulokset olivat yllättävän positiivisia.

Sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat koettiin helposti lähestyttäviksi

Erityisen paljon myönteistä palautetta tuli sosiaalityöntekijän ja sosiaaliohjaajan työstä. Lähes kaikki vastaajat kokivat, että työntekijä on ollut helposti tavoitettavissa ja työntekijällä on ollut aikaa paneutua asiakkaan tilanteeseen.

Jopa 86 prosenttia vastaajista koki tulleensa riittävästi kuulluksi omaan elämäänsä liittyvässä päätöksenteossa. Finsote-tutkimuksessa (2018) vastaava luku oli vain 37 prosenttia.

Vastaajista 91 prosenttia koki, että työskentely aikuissosiaalityössä on lähtenyt liikkeelle asiakkaan omista tavoitteista. Tämä kertoo, että ihmiset kokivat aikuissosiaalityön yksilölliseksi palveluksi.

Asiakaskyselyn tulokset

Sosiaalityössä asiakasta on perinteisesti tavattu sosiaalitoimistossa ja lähestytty soittamalla tai kirjeitse. Osallistavan sosiaaliturvan kokeilussa sosiaalityön kohtaamisiin on rakennettu uudenlaisia tapoja, joiden avulla asiakkaalla olisi mahdollisimman matala kynnys asioida sosiaalitoimessa ja hän saisi apua silloin ja siten, kun hän sitä tarvitsee.

Työntekijäkyselyn mukaan ammattilaiset olivat hyvin tyytyväisiä uudenlaiseen toimintatapaan ja asiakaskysely vahvistaa tätä käsitystä.

Asiakaskyselyn vastaajista 91 prosenttia piti siitä, että sosiaalityöntekijää on voinut tavata myös toimiston ulkopuolella vaikka kahvilla tai kävelyllä. Tämä on tapa murtaa toimistossa tapahtuvaan asiointiin helposti liittyvää hierarkiaa, jossa asiakas voi tuntea olevansa altavastaajan roolissa, ja mahdollistaa vahvemmin asiakkaan osallisuutta omassa asiassaan.

Kyselyn tuloksia tulkittaessa on huomattava, että asiakaskyselyyn vastanneiden määrä oli kaikkineen 45, kun koko kokeilun aikana esimerkiksi AVAIN-arvioita tehtiin yhteensä noin 220. Lisäksi vastausaktiivisuus vaihteli kuntien välillä eivätkä vastaajamäärät olleet suhteessa kuntien asiakasmääriin.

Rajoitteista huolimatta saatu asiakastieto on arvokasta ja sitä tarkastellaan tarkemmin myös kokeilun loppuraportissa osana kokonaisarviointia.

Hyvä pohja tulevaisuuden sote-keskukselle

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu on ollut merkittävässä roolissa uudenlaisen sosiaalityön mallin kehittymisessä.

Kokeilu osoitti, että kun sosiaalityölle antaa mahdollisuuden ja resursseja kehittyä asiakas- ja työntekijäystävällisempään suuntaan ja kun kehittämisessä kuullaan sekä työntekijöitä että asiakkaita, positiivista muutosta saadaan aikaiseksi.

Uudenlainen tekemisen tapa on hyvä ottaa pohjaksi myös suunniteltaessa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintaa ja sosiaalihuollon roolia siinä.

Lisätietoa:

Osallistavan sosiaaliturvan kokeilu

Kuntien aikuissosiaalityön kokemuksia Osallistavan sosiaaliturvan kokeilusta, AVAIN-mittarista ja sosiaalityön tulevaisuudesta

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *