Päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten palvelujärjestelmä kehittyy asiakasmaksulain uudistuessa

Asiakasmaksulain uudistus vähentää päihteitä käyttävien raskaana olevien naisten kohtaamaa byrokratiaa. Tämän vuoden heinäkuun alusta alkaen raskauden seurantakäynnit erikoissairaanhoidossa HAL-poliklinikoilla (huume, alkoholi, lääkkeet) muuttuvat asiakkaille maksuttomiksi.

Päihteitä käyttävän naisen hakeutuminen HAL-poliklinikan palveluiden piiriin parantaa raskauden seurantaa, motivoi hoitoon ja auttaa puuttumaan ongelmiin. Hoidon ja seurannan maksuttomuus ja helppous ovat tässä tärkeitä tekijöitä. Palvelun maksullisuus on nostanut kynnystä hakeutua tai sitoutua hoitoon ja seurantaan, tai jopa estänyt hoidon kokonaan.

Toisaalta uudistus ja maksuttomuus koskee vain yhtä päihteitä käyttävän raskaana olevan naisen käyttämää palvelua. Jatkossa tulee selvittää maksuttomuuden ulottamista HAL-poliklinikoiden lisäksi muihinkin päihteitä käyttävien palveluihin, esimerkiksi laitosmuotoiseen päihdehoitoon ja päihdekuntoutukseen.

Päihteiden käyttö on nähtävä yhteiskunnassa sellaisena terveysongelmana, jota on mahdollista hoitaa ja tämä on myös yhteiskunnallisesti kannattavaa.

Laskun maksaminen toimeentulotuesta on monimutkainen ja eriarvoistava prosessi

Maassamme on monimutkaisia järjestelmiä, jotka periaatteessa turvaavat hoidon toteutumisen ja ovat rakennettu ihmisten hyväksi. Näiden tehokas käyttö edellyttää kuitenkin huomattavan hyvää toimintakykyä sekä taitoja ja mahdollisuuksia hyödyntää digitaalisia palveluja.

Asiakasmaksulain mukaisen laskun kierrättäminen Kelan ja sosiaalitoimen kautta vaatii asiakkaalta itsenäistä suoriutumista, käsityskykyä prosessista, osaamista, muistamista ja vaivannäköä.  Sähköinen asiointi Kelassa edellyttää pankkitunnusten käyttöä eikä liitteiden lisääminen hakemuksiin ole päihdeongelmaiselle välttämättä mutkatonta.

Asiakkaan kokemusmaailmassa Kela voi näyttäytyä poislähettävänä ja kasvottomana. Elämä näyttäytyy teknisenä päätöksenä, jossa sosiaalityön perinteisiin kuuluva yksilökohtainen harkinta ja kohtaaminen etääntyvät liian kauas asiakkaasta.

Jos laskua haetaan täydentävänä tai ehkäisevänä toimeentulotukena, tulee asiakkaan itse erikseen hakea tätä sekä esittää riittävät perusteet tuen myöntämiselle.  Asiakkaiden tiedot ja kyvyt vaihtelevat huomattavasti ja joillain on vaikeuksia ilmaista itseään kirjallisesti.

Toisinaan päätös täydentävästä toimeentulotuesta tehdään suunnitelmallisesta sosiaalityöstä irrallaan. Tällöin on mahdollista, että hakemus hylätään, kun yhteys sosiaalityön kokonaisvaltaiseen käsitykseen asiakkaan tilanteesta jää puuttumaan ja hakemuksen perustelu on asiakkaan resurssien varassa. Jos asiakkaalla on oma sosiaalityöntekijä, voi sosiaalityöntekijä kirjata etuusohjeen, joka lähtökohtaisesti velvoittaa maksamaan laskun.

Päihteitä käyttävän asiakasryhmän kohdalla korostuu tarve sosiaalityölle ja taloussosiaalityön osaamiselle. Nykyinen järjestelmä, jossa perustoimeentulotuki ja osin myös täydentävä toimeentulotuki ovat irrallaan sosiaalityöstä, voi olla tämän asiakasryhmän kannalta ongelmallista. Asiakkaiden asemaa siis heikennetään rakenteellisen tason ratkaisuilla.

Palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta voidaan vielä kehittää laajentamalla maksuttomuutta

Asiakasmaksulain uudistus helpottaa raskaana olevien päihteitä käyttävien naisten asiakasmaksuihin liittyvää byrokratiaa, mutta ei tee sosiaalihuollon työntekijöitä toimettomiksi. Monista palveluista kertyy edelleen asiakasmaksuja. Uudessa asiakasmaksulaissa myös toimeentulotuesta maksettavat maksut otetaan mukaan maksukattoon. Maksukaton täyttymistä täytyy kuitenkin edelleen seurata itse. Jos elämänhallinnassa on puutteita, tämä voi olla käytännössä mahdotonta.

Erityinen huoli on, että maksamattomat maksut menevät suoraan perintään, jolloin maksukatot ovat turhia ja velkakierre entistä syvempi. Toimeentuloon ja talousasioiden hoitamiseen liittyvät vaikeudet ovat osa elämäntilanteen kokonaisuutta, joissa ilmenee taloudellisen tuen lisäksi sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen tarvetta.

Terveyden edistämistä ja sairauksien ennaltaehkäisyä korostetaan esimerkiksi terveydenhuoltolaissa ja sote-uudistuksessa. Sikiön kannalta HAL-poliklinikoiden toiminnassa ja muussa päihdehoidossa on kyse välttämättömästä päihdehaittojen ennaltaehkäisystä.

Palvelujärjestelmämme täytyy tukea vahvasti päihteitä käyttävien raskaana olevien palveluihin hakeutumista ja sitoutumista purkamalla kaikki kohtuullisin kustannuksin poistettavissa olevat rakenteelliset esteet.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *