Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen sekä eriarvoisuuden kaventaminen (hyte-työ) on Suomessa yksi tärkeistä kuntien ja julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden lakisääteisistä tehtävistä.

Tämä ei ole ihme, sillä hyvinvointi ja terveys ja turvallisuus syntyvät ja niitä ylläpidetään ihmisten arjessa ja arjen ympäristöissä.

STM:n syyskuisen uutisen mukaan kunnat toivovat tulevassa sote-rakenteessa tässä asiassa roolia. Kunnat eivät kuitenkaan pysty huolehtimaan hyte-työstä yksin, vaan yhteistyö sairaanhoitopiirien ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa on välttämätöntä.

Nyt vaarana on, että alueiden tekemä tärkeä hyte-työ lakaistaan pois sairaanhoitopiirien ja maakuntien liittojen säästösuunnitelmissa ja YT-neuvotteluissa.

Alueellinen hyte-työ on lakisääteistä

Alueellinen vastuu hyte-työstä on määritelty terveydenhuoltolaissa (§34-36) sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on laadittava järjestämissuunnitelma, jossa on määritelty terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia tavoitteita ja vastuutahoja.

Sairaanhoitopiiri voi esimerkiksi liittää yhteen alueellaan tutkimusta ja kehittämistä ja viedä tuloksia palveluketjuihin. Yksittäinen kunta ei usein kykene suoriutumaan näistä tehtävistä yksin.

Alueellista hyvinvointityötä tarvitaan kuntien tueksi

Sairaanhoitopiirin on lisäksi tarjottava alueen kunnille asiantuntemusta ja tukea järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä levittämällä näyttöön perustuvia toimintamalleja.

Sairaanhoitopiirin on tärkeää ja järkevää olla aktiivisesti mukana sellaisten alueellisten strategioiden ja suunnitelmien valmistelussa, joilla on vaikutusta väestön hyvinvointiin, terveyteen ja turvallisuuteen.

Näitä ovat esimerkiksi aluekehityssuunnitelmat ja -ohjelmat, alueellinen hyvinvointikertomus ja hyvinvointisuunnitelma tai vaikkapa seutukunnan maankäytön suunnittelu.

Hyvät käytännöt eivät leviä eikä osaaminen synny itsestään

Sote-ammattilaisilla on asiantuntemus ennaltaehkäisevästä työstä. On tärkeää, että sairaanhoitopiirin ammattilaiset ovat mukana tunnistamassa kuntien eri sektoreiden toimien hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia ja miettimässä niille toimivia ratkaisuja.

Ratkaisut voivat joskus olla vaikuttavampia, kun ne tehdään aluetasolla.

Aluetasolla on myös mahdollisuus levittää hyviä ja vaikuttavia käytäntöjä, jotka voivat osaltaan olla lieventämässä tautitaakkaa ja kalliin hoidon tarvetta. Näitä hyviä käytäntöjä on jo tunnistettu.

Sairaanhoitopiirissä voidaan esimerkiksi ottaa käyttöön muun muassa varhainen tunnistaminen, mini-interventio ja motivoiva neuvonta alkoholinkäytön ja siitä aiheutuvien vakavampien haittojen vähentämiseksi tai systemaattinen kaatumisvaaran arviointi iäkkäillä henkilöillä.

Siltoja on rakennettava yhdessä

Paljon on tehtävissä myös siltojen rakentamiseksi erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja kuntien eri sektoreiden välille.

Kun terveydenhuollossa tunnistetaan riskissä oleva asiakas, on tärkeää, että hänet ohjataan kunnan terveyttä vahvistavien palvelujen piiriin, ja kunnassa on joku ottamassa koppia asiakkaasta. Terveyttä vahvistavia palveluja voivat olla vaikka liikunta- tai kulttuuripalvelut.

Alueilla leikataan, kun pitäisi rakentaa

Miksi olemme huolissamme hyte-työn resurssoinnista?

Samaan aikaan, kun eri puolella Suomen sairaanhoitopiirejä käydään yt-neuvotteluja, Rinteen hallitusohjelmassa kaavaillaan alueellisten itsehallintoalueiden ja yhteistyöalueiden olevan järjestämisvastuussa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluista. Puhutaan tulevaisuuden sote-keskuksista ja tähän ollaan pystyttämässä valtakunnallista kehittämisohjelmaa.

Ettei tulevaisuuden sote-keskus olisi vain korjaamo

Sote-keskuksissa tarjottavia palveluja, mukaan lukien ehkäisevät ja edistävät palvelut, ei tehdä tyhjiössä, vaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Alueilla jo tehtyjä edistävien ja ehkäisevien palvelujen toimivia ratkaisuja, yhteistyön rakenteita ja verkostoja ei nyt kannata jättää heitteille. Päinvastoin niitä kannattaa ylläpitää aktiivisesti, jotta toimivat yhteistyökuviot ovat valmiina tulevaisuuden sote-keskusten aloittaessa toimintansa.

Juuri nyt alueilla kannattaa huolehtia, että hyte-työlle on riittävät resurssit ja hyte-osaajat ovat mukana tulevaisuuden sote-keskusten suunnittelussa. Kuntien lisäksi sairaanhoitopiirin ja muiden alueellisten toimijoiden on tärkeää olla mukana vaikuttamassa alueen väestön hyvinvointiin ja terveyteen, eikä vain olla korjaamassa jo tapahtunutta ongelmaa. Se on kallista.

Lue lisää:

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen, THL

STM kysyi kuntien näkemyksiä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta – yhteenveto julkaistu. Uutinen 27.9.2019, STM.

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *