Tiesitkö että

  • saamelaisten kansallispäivää vietetään Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Venäjällä
  • eläviä saamen kieliä on yhdeksän
  • inarin, koltan ja pohjoissaamen suvut muodostavat suurimman osan Suomen saamelaisesta alkuperäiskansasta
  • perustuslaissa turvataan saamelaisten oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan
  • saamelaisessa kulttuurissa keskeistä on suullinen perimätieto, yksilön yhteys yhteisöön ja perinteisiin.

Kieleen yhdistyy tunteita ja kokemuksia, jotka ovat usein lähtöisin jo varhaislapsuudesta. Oman kielen merkitys kasvaa, kun ihminen käsittelee itselleen vaikeita asioita. Kieli voi toimia rationaalisena, tunteista etäisenä, tai se voi nostattaa syviäkin tunteita.

Kulttuurin ja kielenkäytön välisessä suhteessa keskeistä on ajatus, jonka mukaan todellisuus rakentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Kieli ei ole neutraalia, vaan se kantaa mukanaan kulttuurisia merkityksiä ja kulttuurisia maailmoja. (*Snellman)

Saamen kielten kanssa tunteet voivat liittyä niiden oppimiseen ja mahdollisuuksiin ottaa suvun kieli takaisin, sekä oikeuteen käyttää omaa kieltä. Kieleen liittyy monenlaisia tunteita ja kokemuksia, kuten ylpeyttä ja iloa, mutta myös kipua ja surua esimerkiksi menetetystä kielestä. Saamen kielen ja kulttuurin jatkamisen edellytykset eivät ole olleet kaikille sukupolville ja suvuille yhtäläiset.

Saamenkieliset ja kulttuuriset oikeudet eivät vieläkään toteudu kaikissa lain velvoittamissa palveluissa. Lisäksi palvelut, joissa oikeudet toteutuvat, eivät aina saavuta kaikkia saamelaisia.

Kielen ja kulttuurin merkitys saamelaisille korostuu saavutettavilla sosiaali- ja terveyspalveluilla

Saamelainen asiakas haluaisi tulla ymmärretyksi ja kohdatuksi terveydenhuollon palveluissa siten, että palveluissa huomioidaan asiakkaan oma kulttuuritausta, kieli, yhteisö ja historia.

Saamenkielisiä sosiaali- ja terveyspalveluita on ollut niukasti saatavilla jopa saamelaisalueella. Erityisesti saamenkielisistä mielenterveyspalveluista on ollut pulaa, vaikka oman kielen, kulttuurin ja historian huomioiminen näissä olisi tärkeää.

Suomalaisessa yhteiskunnassa saamelaisten kulttuuri ja historia on jäänyt varsin tuntemattomaksi, koska jo peruskoulusta lähtien opetus saamelaisista on lähes olematonta. Tiedon puute korostuu mielenterveyspalveluissa esimerkiksi siten, että saamelaiset asiakkaat kokevat joutuvansa opettamaan ammattilaista saamelaisuudesta, mikä lisää asiakkaan kuormitusta ja vähemmistöstressiä.

Jokainen sote-ammattilainen voi työssään auttaa asiakasta löytämään saamenkielisten ja kulttuurin mukaisten palveluiden ja materiaalien äärelle yhdessä asiakkaan kanssa kunnioittavalla ja sensitiivisellä läsnäololla ja kohtaamisella.

Oman kielen ja kulttuurin ymmärtäminen vahvistaa turvallisuuden tunnetta

Lapin hyvinvointialueelle kuuluu saamenkielisten sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämisen tuen valtakunnallinen erityistehtävä. Hyvinvointialueella kehitetään ehjiä palvelupolkuja saamenkielisiin palveluihin, myös mielenterveyspalveluihin.

Suomessa on alkanut saamelaisten totuus- ja sovintokomissio, jonka tehtävänä on muun muassa avata ja käsitellä saamelaisten historiallisia kokemuksia ja traumoja. Työtä tukemaan on perustettu vuonna 2022 saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvjj-Uvjâ-Uvja, joka tarjoaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita kansallisesti.

Uvjj-Uvjâ-Uvja:n asiakkaat ovat korostaneet oman kielen sekä kulttuurisen ymmärtämisen merkitystä turvallisuuden vahvistajana. Asiakkaiden palautteessa korostuu luottamuksen syntyminen: ei tarvitse selittää omia arvojaan tai tapaa ajatella. Asiakkaiden kokemuksiin pohjaten kulttuuristen arvojen ja tapojen liittäminen käsiteltäviin asioihin vauhdittaa luottamuksellisen suhteen syntyä. Uvjj-Uvjâ-Uvja:n tuottamalle palvelulle on ollut saamelaisten keskuudessa tarvetta jo pitkään, ja tarve tulee jatkumaan vielä totuus- ja sovintokomission päätyttyä.

Saamelainen psykososiaalisen tuen yksikkö Uvjj-Uvjâ-Uvja

  • Kansallisesti toimiva terveydenhuollon toimintayksikkö, joka sijaitsee Lapin hyvinvointialueella mielenterveyden ja riippuvuuksien hoidon vastuualueella.
  • Yhteyttä voivat ottaa kaikki, jotka kokevat tarvitsevansa saamelaiskulttuurin huomioivaa tukea, neuvontaa, ohjausta tai perustason mielenterveyshoitoa. Asioida voi myös nimettömänä, jolloin käydään tukikeskusteluita mieltä askarruttavista asioista kaikilla Suomessa puhutuilla saamen kielillä ja suomeksi.
  • Ammattilaisille Uvjj – Uvjâ – Uvja tarjoaa konsultaatioapua ja tarvittaessa työparia ja tukea saamelaisen asiakkaan kohtaamisessa.
  • Kansallinen palvelunumero 040 663 8882 toimii arkisin klo 8–16, palvelu on maksutonta.

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!
Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!
Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!
Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

Lue lisää:

Sámevuhtii ja sámegielaide laktásit nana dovddut ja iešguđetlágan vásáhusat

Sämmilâšvuotân já sämikieláid lohtâseh vuáimáliih tobdoh já sierâlágán feeriimeh

Säʹmmlažvuõʹtte da sääʹmǩiõlid õhttne raʹvves tobddi da jeeʹresnallšem toobdâlm

Saamelaisten totuus- ja sovintokomissio

Uvjj-Uvjâ-Uvja

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *